AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Ascendant Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo...
Penny Kinsky | AstroTherapieAstroscala | AstroTherapieAstrologe Lea Manders | AstrotherapieAstromedia | AstrotherapieAstrologischNet | AstrotherapieAstroInsight | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Ascendant | Progressieve Ascendant


Ofschoon het teken waaronder een bepaald persoon geboren is meestal met de Zon in verband gebracht wordt, is dit niet correct.
Men is namelijk onder dat teken geboren, dat zich op het ogenblik van de geboorte aan de Oostelijke horizon bevond.
Dit is het punt, aangeduidt door een nader te berekenen graad in de Zodiac, de Ascendant. Het is het rijzende teken.
Het is het teken dat op moment van geboorte in het Oosten aan de horizon stond. De exacte geboortetijd is van groot belang gezien het feit dat in 24 uur alle tekens de Ascendant voorbijtrekken.Ascendant Aries De drijvende kracht, zo te zeggen de stimulans in het leven van een mens met Ascendant Ram, is de energie van de planeet Mars, die immers aan de Ram is toegekend. En deze vorm van energie zou ook bij u niet te overzien kunnen zijn. U beschikt over power en elan, die amper iemand kan bijbenen. Vooral het nieuwe en vreemde trekt u aan en doet u vaak niet tot rust komen. Ondanks of wegens zijn potentiaal bergt een Ram-Ascendant wanneer deze negatief beleefd wordt veel gevaren in zich, die in twee richtingen gaan. U zou er misschien naar kunnen tenderen om uw medemensen met ongepaste arrogantie te bejegenen, en weigeren om zelfs welgemeende raad of kritiek aan te nemen. Dit gedrag zou dan een resultaat zijn van uw streven naar autonomie, dat onnadenkend gemakkelijk uit de hand kan lopen en u tot de opvatting verleidt niet op anderen aangewezen te zijn. Maar misschien is ook het tegendeel het geval en probeert u alle behoeften en eisen van uw omgeving aan u per omgaande te vervullen, omdat u nog niet genoeg houvast in uzelf hebt gevonden. Daarbij merkt u helemaal niet dat u zichzelf al deze druk oplegt en dat u in zinloze concurrentiestrijd uw krachten verspilt. Belangrijk voor u is het dus dat u de grote krachten en potentialen in u een geschikt doel biedt. Zoek de voor u nodige rust in uw innerlijke wezen, en probeer zo eerlijk mogelijk voor uzelf te zijn wanneer u dan aan het oordeel van anderen geen gehoor wilt schenken. Problematisch voor u zouden ook de snelheid en springerigheid kunnen zijn, die aan uw hele gedrag kleven. Daarmee overbelast u gemakkelijk uw omgeving en doet u ook zichzelf geen plezier, omdat u het gevoel overvalt maar zelden iets "netjes" tot een goed einde te hebben gebracht. U draait maar in kringetjes rond wanneer u buiten adem raakt, ervaringen niet volledig doormaakt en zich op de vlucht daarvandaan wendt tot nieuwe interessante bezigheden. Aan de andere kant bezit u met uw Ascendant Ram het kostbare talent om waarachtig zelfbewustzijn te beleven zonder twijfel van buitenaf, en zich een complex wezen te voelen met een sterke verbinding met zichzelf.


Ascendant Taurus Uw Stier-ascendant geeft u een opvallend groot krachtreservoir en daarom werkt u of volgt u uw doel ook dan nog wanneer anderen allang opgegeven hebben. Zo munt u dus in de eerste plaats uit door uw volharding, die u natuurlijk graag in duurzame projecten of bestendige waarden investeert. Bovendien zou u een gevoelige en zachte natuur bezitten en weten, wat het betekent om medegevoel te hebben met andere mensen. In uw leven zal het thema stabiliteit een grote rol spelen. Probeer deze, ten eerste, geheel niet te vinden in de buitenwereld: het zal u maar afhankelijk maken van mensen en bezittingen. Wees op uw hoede, door opeenhopingen van het materiŽle niet onvrij en bezeten te worden in plaats van te bezitten. Ook zou u ertoe kunne neigen om al teveel rekening te houden met uw medemensen en hun behoeften te verwisselen met die van uzelf. Accepteer de stroom van veranderingen in uw leven en houd u niet krampachtig aan de traditie vast, want met wat flexibiliteit zullen zich ook voor u voortdurend nieuwe kansen aanbieden. Zijn negatieve uitdrukkingsvorm vindt de Ascendant Stier in een hang naar comfort en naar luxe. Daar u een heel zinnelijk mens bent, geeft u zich graag aan de genoegens van het leven over en vindt het dan maar moeilijk om daarmee te stoppen. Dat kan dan wel eens in een zucht tot vermaak ontaarden. Bovendien kunt u misschien aannemen dat ieder mens de wereld door uw bril zou moeten zien en doet dan onnodig en vruchteloos werk door anderen hiervan te willen overtuigen. U mag zich niet verbazen wanneer men u in dat opzicht stijfhoofdigheid en koppigheid verwijt. De positieve kanten van deze Ascendant zijn in de eerste plaats verstandelijk, als we de kwaliteiten van de planeet Venus, die men aan het teken Stier heeft toegekend, voor ogen nemen. Uw mooiste talent zou het kunnen zijn om zonder remmingen en berekening, maar met schijnbaar onbegrensde liefde, de medemensen tegemoet te treden. Hebt u in de loop van uw leven eerst eens zichzelf gevonden, dan bent u ook heel vrijgevig en voelt u precies wat anderen nodig hebben en waartoe zij in staat zijn om u te geven. Bovendien bezit u een fijn gevoel voor esthetica en muzikaal talent. Op een heel ander vlak liggen nog meer talenten van u: betrokkenheid op de praktijk en bewustzijn van de realiteit. Met deze aanleg zou u moeten bewerkstelligen om zich een gezond fundament te verschaffen en de zekerheid te bereiken waar u zo sterk naar verlangt. Vind uw eigen aard door het volgend van uw gevoel en uw intuÔtie en door het vrij uiten van uw innerlijke harmonie.


Ascendant Gemini Als mens met Ascendant Tweelingen bent u altijd op zoek naar uw gehele wezen, want het bepalende thema in uw leven zal de in u wonende dualiteit zijn van denken en voelen, buiten en binnen, anderen en uzelf. U bent een naar buiten georiŽnteerd persoon, die gemakkelijk met woorden omgaat en in bijna alles interesse toont. En desondanks hebt u het gevoel, niet ver genoeg te komen en niet alles te ervaren. Wordt u bewust, dat u daarvoor in uw innerlijk moet kijken in plaats van als een spons de voortdurend wisselende meningen en informatie van uw omgeving op te zuigen. Wanneer u aan deze neiging teveel toegeeft lijkt u tegenover anderen al snel onbetrouwbaar en wispelturig, omdat u zich met dat wat pas is gebleken ook graag identificeert. Soms voelt u zich zelfs minderwaardig, want u kijkt niet lang genoeg toe, en u neemt daardoor alleen de goede kanten van andere mensen waar. Deze vinden u vaak oppervlakkig, hoewel u door uw sprankelende geest een grote kennissenkring hebt en echt plezier heeft in het leggen van contacten. De problematische kant van deze Ascendant is de doelloosheid, waardoor u zich door het veelvuldige aanbod via uw omgeving in de war laat brengen en moeilijkheden tegenkomt bij het gaan van uw eigen consequente pad in het leven. Daarom zou u zich er ook voor moeten hoeden om aan uiterlijkheden niet teveel betekenis toe te kennen en overal grappen over te maken. Stel uzelf voor de uitdaging en orden dikwijls rustig uw gedachten. Dan kunt u zich ook eens laten vastleggen, en hoeft u niet bang te zijn om te worden verscheurd door uw begrip voor alles en iedereen. Uw heldere en zekere mondelinge uitdrukkingsvaardigheid zal u daarbij helpen, en u zult uiteindelijk compleet zijn kunnen ervaren.


Ascendant Cancer Uw Kreeft-Ascendant doet u wisselend en soms ook wat humeurig lijken, net als de Maan die in het teken Kreeft thuis hoort. U hebt een meer zachte natuur, dat zou ook in uw zachte gelaatstrekken uitgedrukt kunnen zijn. Om uw ware identiteit te beleven moet u de verbinding met uw ziel handhaven, en vermijden om tegen uw intuÔtie te handelen. Deze intuÔtie zal u uw leven lang voor uzelf onhoorbaar begeleiden. Uw opgave ligt er nu in om te leren onderscheiden of het bij uw innerlijke stem om voorbijgaande stemmingen gaat, of dat deze principiŽle behoeften uit, waarmee u in uw levensplanning beslist rekening zou moeten houden. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn, vooral omdat u graag de problemen van andere mensen tot die van uzelf maakt, en daardoor steeds het gevaar loopt dat u uitgebuit wordt of als emotionele vuilnishoop misbruikt wordt. Bovendien hoort het bij de hoedanigheid van het teken Kreeft om aan het verleden vast te houden en maar heel moeilijk te kunnen loslaten. Als een moeder met kinderen in de tienerleeftijd zou u moeten proberen om niet onbedacht voor zelfstandige mensen de verantwoording op u te nemen. Geeft u aan uw beschermersinstinct en uw drang om warmte en liefde te geven voortdurend toe, dan moet u met ontgoocheling en frustraties rekening houden, want omdat u maar moeilijk afstand van mensen en situaties houdt bent u buitengewoon kwetsbaar, en voelt u zich gemakkelijk persoonlijk aangevallen of afgewezen. Kweek dus een wat dikkere huid, dat zal u in geen geval schaden. Voordat u ongecontroleerd als een spons de stemmingen in uw omgeving opneemt, schakel dan eerst eens uw verstand in, ook wanneer u dat vanwege uw fijngevoeligheid zwaar zou vallen. Maar hebt u eerst eens uw innerlijk middelpunt gevonden en uw wankelmoedigheid overwonnen, dan zou u als geen ander op de vibraties van uw emotionele leven kunnen vertrouwen. Uw gevoel zal u veilig door uw leven leiden, omdat uw Kreeft-Ascendant, als symbool voor vruchtbaarheid en geboorte, u met de stromingen van het leven in contact houdt.


Ascendant Leo U straalt als de zon energieŽn uit die heel op uw medemensen heel aantrekkend werken: creativiteit, optimisme en leidersnatuur. Daarom bent u ook vaak succesvoller dan anderen, die niet uitkomen boven hun schaduwbestaan. Daarmee hebt u nu waarachtig geen problemen; u houdt ervan en hebt het nodig om in het middelpunt te ageren en op het toneel van het leven uit te razen. En met deze uitstraling kan niemand u over het hoofd zien. Maar maak uzelf niets wijs: dit gedrag zet voor uzelf veel valstrikken. U kunt al snel overmoedig worden en zich niet meer realiseren hoe dom de machtsspelletjes zijn die u speelt. Wilt u ware menselijke grootheid bereiken, waarvoor u beslist het vermogen hebt, dan moet u leren om met gaan met uw prachtige gaven verantwoordelijk om te gaan. Dat zal u ervoor behoeden om in valse trots te vervallen, het leven tot een theater te maken en uit louter zelfverliefdheid de realiteit niet meer te beseffen. Het zou werkelijk zonde zijn wanneer u, alleen vanuit de behoefte om de afgunst van uw 'ondergeschikten' op te wekken, uw energieŽn zinloos zou verspillen. U zou dikwijls eens een stap terug moeten doen en u een beetje in bescheidenheid oefenen. Laat die anderen toch eens gaan en bekijk dat in alle rust. Een beetje ontspanning tussendoor zal u alleen maar goed doen, want geen mens houdt het op den duur vol om alles en iedereen te moeten controleren. Belangrijk voor u is het ook om u met vrienden te omgeven die hun mening niet voor zich houden en ook flink van zich afbijten, die dus over een zeker zelfbewustzijn beschikken en niet altijd alleen maar voor u applaudisseren. Met hun hulp zult u herkennen wat u werkelijk kunt en wilt bereiken, en zo zult u een meer vertrouwde verstandhouding met uw medemensen kunnen opbouwen. Dan pas komt u echt aan bod en zult u met uw natuurlijke kracht, inspiratie en creativiteit helderder stralen dan u ook voor mogelijk had gehouden.


Ascendant Virgo Waarschijnlijk zult u zich vaak moeten laten voorhouden dat u iets te hard reageert, en dat u nooit eens iets door de vingers kunt zien. U komt dus niet echt erg soepel over op uw omgeving en u maakt het uzelf moeilijk om zonder serieuze gedachten de genoegens die het leven immers ook af en toe biedt, te aanvaarden. Dit alles ligt aan uw tendens om u teveel zorgen te maken en altijd alles in het oog te moeten houden, en daardoor kunt u ook dan niet ophouden en ratelt uw verstand altijd maar door. Maar dit verstand is ook tot verbazingwekkende prestaties in staat, want u kunt immers details waarnemen en analyseren die uw medemensen eerst helemaal niet opvallen. Uw kracht is het verstandelijke denken; leeft u vanuit uw middelpunt, dan is uw oordeel betrouwbaar. Dan lukt het u ordening in uw gedachten te brengen, zodat niemand door show of poppenkast op u indruk kan maken en van uw doelen kan afhouden. Maar voor het zover is zou het een lange weg kunnen zijn. Uw opgave is het om het principe "chaos" te accepteren, waarop u overal zult stoten en dat ook zijn eigen ordening bevat. Overwin uw afweerhouding tegenover de dingen die u niet kunt begrijpen en verklaren, en ga eerst binnen in uzelf, voordat u weer eens begint met kritiek. Voor u zal het erom gaan, te erkennen dat uw maatstaven niet de enige geldende zijn en dat de mens geen perfecte machine is. Probeer onvolmaaktheden te accepteren, en het grote geheel niet vanwege louter details geheel uit het oog te verliezen. Hebt u zichzelf daartoe eerst overwonnen, dan hebt u ook al uw opgave vervuld, want meer dan ordening in zichzelf te scheppen kan van niemand worden verlangd. U zult dan kunnen herkennen wat werkelijk waardevol is in het leven en op deze manier gereinigd, voor uw medemensen een ware hulp zijn.


Ascendant Libra Uw Ascendant Weegschaal verleent u een aangenaam uiterlijk en een vriendelijke en charmante natuur, die met veel goede smaak weet vorm te geven aan zijn omgeving. Geen wonder dus dat u overal graag gezien bent en dat veel mensen, vooral die van het andere geslacht, zich tot u aangetrokken voelen. Maar onder deze mooie faÁade borrelt er heel wat. De grondslagen daarvoor zijn uw extreme behoefte aan harmonie en uw hoge idealen. Daarmee maakt u het uzelf niet altijd eenvoudig, omdat u zich niet realiseert dat u achter een droombeeld aanrent en zich daarom altijd weer frustraties bereidt. U moet leren bepaalde waarheden te aanvaarden, ook wanneer die u niet te pas komen. Toets toch eens hoeveel u voor andere mensen doet, alleen om geaccepteerd te worden en daardoor uw gevoel van eigenwaarde te vergroten. Wanneer u uw leven tevreden en zeker wilt leiden, moet u een evenwicht bereiken tussen uw eigen behoeften en die van uw medemensen, zoals dat door Weegschaal ook gesymboliseerd wordt. Dus compenseer uw slechte gevoelens niet zinloos, maar onderzoek de oorzaak grondig. Wordt u zich van uw eigen behoeften bewust, dan loopt u toch het gevaar dat u deze gewoon van anderen overneemt. U kunt met een onwaarschijnlijke onzelfzuchtigheid geven, maar alleen dan wanneer u ook hebt geleerd om met diezelfde vanzelfsprekendheid te nemen. En onthoud: u hebt met niemand iets goed te maken. Om uw doelen te bereiken zou u niet krampachtig moeten vechten, maar in rust en kalmte op de dingen wachten die komen gaan. Harmonie en saamhorigheidsgevoel laten zich nu eenmaal niet afdwingen. Hebt u dat eerst eens gerealiseerd, dan bent u zelf het meest waardevolle geschenk dat u aan een mens kunt geven, want met uw grote aanleg voor toewijding zult u niemand onberoerd laten.


Ascendant Scorpio U verdwijnt niet kleurloos in de massa, maar u valt uw medemensen op door uw buitengewone uitstraling, die wat duister is en van een geheimzinnige diepte. En precies zo individueel en interessant zoals u overkomt, bent u ook. U zoekt inzichten als een ontdekkingsreiziger uit vroeger tijden, die geen gevaar schuwde en zichzelf altijd weer nieuwe uitdagingen stelde, waardoor hij wilde groeien. De energie van de planeet Pluto is het die u begeleidt en u naar diepten leidt, die andere mensen eerst helemaal niet willen leren kennen. Maar u kunt dit waagstuk aangaan, omdat u over onwaarschijnlijke regeneratiekrachten beschikt, en bereid bent alle grenzen te overschrijden. Gevaarlijk voor uzelf en anderen wordt het wanneer u toch eens te ver bent gegaan en naast uzelf staat. Bent u op deze manier gefrustreerd dan wordt u de meest gevaarlijke tegenstander, en met uw stekel treft u uw vijand daar, waar hij het meest kwetsbaar is. Verbazingwekkend daarbij is dat u ook voor uzelf niet stopt en uzelf de zwaarste wonden toebrengt. U wilt zich voortdurend verder ontwikkelen en bent daarom met uw tegenwoordige bewustzijnstoestand maar zelden tevreden. Daardoor komt u ook wel eens wat verbeten over, vooral daar u niet echt een meester bent in compromissen. Wordt ervan bewust dat u met uw houding van "alles of niets" alleen uzelf in de weg staat en ga nu en dan ook eens mild en toegevend te werk. Uw omgeving zal u er dankbaar voor zijn en u bevrijden van het latente gevaar dat u apart of zonderling zou worden. Ook wanneer u niet in de massa wilt ondergaan, hoeft u immers niet meteen in isolatie te eindigen omdat niemand zich bij u in de buurt durft te komen. Uw kracht is het dat u zich bewust bent geworden van de kringloop van leven en sterven, en daarom kunt ook heel goed loslaten wanneer een cyclus zijn einde heeft gevonden. Uw begrip voor het principe van regeneratie en transformatie zou u voor uzelf en anderen moeten gebruiken, door uw genezende talenten te ontwikkelen.


Ascendant Sagittarius U kunt als een kind door de immers zo opwindende wereld dollen en daarbij, zoals alleen kinderen dat kunnen, met intuÔtie en een kleine scheut naÔviteit de waarheden eerder aan het licht brengen dan anderen. Echt snel hebt u zich een overzicht verschaft, en u kunt dan uw kennis heel pregnant en puntig doorgeven. In het algemeen bent u spontaan, geestig en hebt u plezier in het leggen van contacten, dus niet iemand die op een party lang alleen in de hoek blijft staan. Maar ook bij u loopt niet altijd alles even gesmeerd als het op het eerste gezicht lijkt. Boogschutter is een flexibel vuurteken, en daarom zou het u zwaar kunnen vallen om de zaken met wat meer volharding aan te zien en zich niet meteen door nieuwe avonturen te laten inpakken. Het principe van expansie van de planeet Jupiter, die men aan het teken Boogschutter heeft toegekend, doet de rest: alles dat groot, opvallend en als attractie uw weg kruist, trekt u magisch aan. Zo gebruikt u zelf ook graag grote woorden en kleurt u uw vertellingen prachtig. Hoewel dat op zo'n moment waarschijnlijk goed klinkt, zou u in dit opzicht wat meer met beide benen op de grond moeten blijven, anders gelooft men u spoedig nog maar half. Uw hele gedrag berust op het streven, de wereld te leren kennen, alles te begrijpen en diepe inzichten te bereiken. U wilt altijd de waarheid ervaren. Daarom reist u graag en discussieert u vaak levendig over het "hoe en waarom " van het leven. U laat zich niet graag te vroeg vastspijkeren, en uw huisje in het groen vormt, wanneer niet het element aarde in uw horoscoop sterk benadrukt is, pas in latere jaren voor u een wens. U straalt optimisme en hoop uit, maar deze karaktertrekken zouden u niet ertoe moeten verleiden om mislukkingen te negeren en verder te leven zoals dusver. Wanneer u werkelijke inzichten wilt bereiken, ga dan binnen in uzelf en zoek gewoon daar. Het eenvoudige en onopvallende kan waardevoller voor u zijn dan u misschien wilt aannemen. Hebt u op deze wijze uw kern gevonden, dan zult u tot inzichten komen die van waarachtige grootheid getuigen en door uw vrienden ook graag worden aanvaard.


Ascendant Capricornus U overhaast nooit iets, maar u gaat bedachtzaam te werk en laat zich leiden door uw verantwoordelijkheidsgevoel. Uw gedrag lijkt logisch en consequent; helaas ontbreekt het u daardoor soms wel aan spontaniteit en humor, en daarom zal de "onverdraaglijke lichtheid van het bestaan" ook voor u zo zijn problemen hebben. Dat kan zover gaan, dat u onbestemde schuldgevoelens hebt, en geremd bent om iets van uw innerlijke processen aan de oppervlakte te laten komen. Ook andere mensen benadert u niet graag alleen om zich vrijblijvend met hen te onderhouden. Alles in uw leven moet betekenis hebben en zo duurzaam mogelijk zijn. Om dat te bereiken zwoegt u als geen ander; soms verbeten, maar altijd loyaal tegenover uw meerdere. Op grond hiervan bent u ook voorbestemd voor hogere posities, helaas niet altijd tot vreugde van uw ondergeschikten. Dit is anders wanneer u zich hebt gerealiseerd dat positieve gevoelens wezenlijk bijdragen aan ons welzijn, en dat iedereen eens een oogje moet dichtknijpen. Uit emotionele onzekerheid bouwt u graag muren om u heen, hoewel het beter voor u zou zijn om uw gevoelens niet in een korset van regels en beperkingen te steken en u vaker eens te uiten. MateriŽle waarden zijn niet de enige die tellen en tot de levensvreugde bijdragen. Word toch eens van de schoonheid van een roos bewust, zonder aan de volgende werkdag te denken. Ook bent u niet verantwoordelijk voor alles dat mis gaat. U zou moeten leren om aan uiterlijke tekenen van succes niet al te veel betekenis toe te kennen, want dit is vaak duur verkregen en een resultaat van compensatie voor andere onvervulde wensen. Toets eens of u tradities en regels uit werkelijke overtuiging volgt, of dat u er zich alleen houdt uit onzekerheid. Merkwaardig genoeg kunt u juist in de ouderdom losser worden en jeugdiger leven dan in uw jongere jaren. Dan zou het u moeten lukken, om met uw grote praktische aanleg en uw realiteitsbewustzijn iets wezenlijks te presteren voor de maatschappij, en daardoor uw verwezenlijking te vinden. Uw aanzien in de maatschappij zal dan het grootst zijn, wanneer het voor u al helemaal niet meer belangrijk is.


Ascendant Aquarius Innovatie en vooruitgang liggen u na aan het hart, en u ziet zichzelf graag als wegbereider voor nieuwe ideeŽn, ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen. Daarbij toont u zichzelf echt onconventioneel; het geeft u voldoening om vastgeroeste maatschappelijke verplichtingen los te weken en op te treden als avant-gardist van een nieuwe levensvorm. Daar het teken Waterman een luchtteken is, laat u zich bij uw ondernemingen door uw idealisme leiden en produceert u overwegend verstandelijk werk. Het best voelt u zich, wanneer u tezamen met een groep gelijkgezinden aan het werk kunt gaan, en daarom stimuleert u meestal in collectieve bewegingen de tijdgeest, ook al is onderwerping niet echt uw sterkste punt. Persoonlijke en geestelijke vrijheid gaat u boven alles. U wilt experimenteren en ontdekken en gedraagt zich daarbij uiterst actief en beweeglijk. Als u hoort "omdat dat altijd al zo was", dan jaagt u dat al snel op de kast en doet u dat ook nu en dan recalcitrant worden. Zo keert u zich altijd weer naar iets nieuws toe, en daardoor bestaat natuurlijk het gevaar dat u zichzelf overbelast en op geen enkel gebied werkelijk een antwoord weet. Bovendien zou u verweten kunnen worden, geen werkelijk contact te laten ontstaan en mensen en situaties steeds met een zekere afstandelijkheid te bejegenen. Waarschijnlijk is het een soort beschermingsmechanisme voor u, dat u bij de vele en snelle ontwikkelingen niets te persoonlijk neemt, om uzelf niet nog meer in verwarring te laten brengen. U zou op uw hoede moeten zijn om tradities niet te snel ter discussie te stellen en te verwoesten zonder betere alternatieven bij de hand te hebben. Want ook u bent een kind van deze tradities en in zekere zin ervan afhankelijk. Wanneer u eerst eens niet meer zo heel onrustig en wat geduldiger te werk gaat, zult u voor uzelf regels kunnen opstellen die rekening houden met uw individualiteit en u genoeg vrijheid laten. Maar wees tot het zover is op uw hoede voor vleierijen, ook wanneer die u nog zoveel doen. In de kring van uw vele vrienden en bekenden zult u ook anders uw waarde kunnen herkennen.


Ascendant Pisces U bent een heel gevoelig en fantasierijk persoon en u schijnt vaak niet helemaal op de aarde te lopen. Soms is uw zachte huid gewoon niet opgewassen tegen de vele indrukken die zomaar op u af stormen en u ietwat verward achterlaten. Stelt u zich ongecontroleerd open voor alle gebeurtenissen in de buitenwereld, dan heeft dat voor u overwegend negatieve gevolgen. Omdat u zich maar heel moeilijk kunt afsluiten wordt uw labiele persoonlijkheid nog besluitelozer, totdat zelfs hevige twijfel aan uzelf kan opduiken. Voor u is het vooral belangrijk om een enigszins veilig pad in het leven te vinden, en niet eventuele goeroes onvoorwaardelijk te volgen, want u wijdt zich graag aan uw dromen en illusies. Hebt u deze klippen genomen, dan kunt u uw hele wezen tot ontplooiing laten komen. Wanneer u zich daar nu al een voorstelling van wilt maken, wordt er dan van bewust dat de laatste tweeduizend jaar van het christendom ook als het Vissen-tijdperk worden aangeduid. De figuur van Jezus Christus verklaart beter dan alle andere pogingen de symboliek van het teken Vissen. Oneindig medegevoel en volledige onbaatzuchtigheid hoeft niet beslist uw doel te zijn in het leven, maar in wat mildere vorm zou u daar beslist het potentieel voor hebben. Wanneer u mensen ontmoet dan vormt u uw oordeel niet op grond van uiterlijke omstandigheden, u voelt uw gesprekspartner meer regelrecht. Maar daarvoor moet u eerst stabiliteit en wat zelfvertrouwen opdoen. Van nature echt laf kunt in uitdagende situaties zoveel moed opbrengen als geen ander, wat u zelf waarschijnlijk soms zelf verbaast. Uw grootste talent is uw grenzeloze fantasie. U zou moeten durven, uw fantasie in creatieve banen te leiden en dus zinvol te gebruiken. Uw inspiraties zullen een verrijking zijn voor iedere tak van kunst. Ook het principe van oplossing wordt met het teken Vissen in verband gebracht. Hoe u dat voor uzelf wilt duiden zou aan uzelf overgelaten moeten blijven.


Ascendant | Progressieve Ascendant


In de geboortehoroscoop is de ascendant zoals elders beschreven, het belangrijkste uitgangspunt van de geboortehoroscoop.
De ascendant laat zien hoe de geborene zich verhoudt tot de buitenwereld en door deze buitenwereld wordt waargenomen.
Ook de ascendant kan progressief bekeken worden. Het geeft een duidelijk beeld van hoe de geborene in de loop van het leven, door een wissel van ascendant heel anders naar de buitenwereld gaat kijken en zelf wordt waargenomen. Geboren met ascendant Taurus bijvoorbeeld maakt kalm, behoedzaam en geeft een rustige, naar harmonie zoekende individu. Indien vervolgens rond bijvoorbeeld het 8e jaar hier een tekenwissel plaats vindt naar Gemini geeft dit enorme verlevendiging en maakt dit de geborene zeer levenlustig en geeft dit een sterke impuls contacten te leggen in de buitenwereld en er veel op uit te gaan. Veranderd dit dan weer, rond het 35e levensjaar in een ascendant Cancer dan kan men waarnemen dat geborene zich terugtrekt uit al die levendigheid en meer in zichzelf gekeerd, de eigen emoties en het eigen thuis als ijkpunt van het leven gaat beschouwen. Komt vervolgens, rond 73 jarige leeftijd, ascendant Leeuw tevoorschijn, dan zal de geborene gedreven door ambitie zich juist zeer bewust in de maatschappij een positie proberen te verwerven.


Ascendant | Ascendant AspectenDe Aspecten van een Horoscoop werken pas volledig uit, indien ze zijn verbonden met de heer van de Ascendant.
Deze moeten dus of een aspect vormen of dispositor zijn of op een andere wijze zijn ingeschakeld anders komt het aspect
niet tot praktische uitwerking. De aspecten op de Ascendant werken direct op de persoonlijkheid.


Progressieve Ascendant | Veranderende HuisHeer-Verbanden


Door de veranderende - progressieve - ascendant ontstaan er ook andere mogelijkheden in de loop van het leven om in te haken in de buitenwereld. Hieronder volgt een globale gevolgtrekking van de progressieve bewegingen gebaseerd op bovenstaand voorbeeld [gegeven graden kunt u zelf tot aspecten interpreteren]. Een en ander sluit aan op het artikel Beroep in de Horoscoop. Het is belangrijk stap-voor-stap Heer 1 staat in Huis... en dan die 2 huis-heren ten opzichte van elkaar, in aspect te bekijken.
Al zijn andere aspecten nog zo mooi, ze zullen toch niet die gewenste uitwerking hebben als ze niet op deze wijze schakelen. Ter illustratie volgt notatie en interpretatie van heer 1 en heer 10 van de horoscoop die op deze website wordt geinterpreteerd. Uiteraard dienen alle 12 huis-heer-verbindingen bekeken te worden.


Geboren met Taurus op de ascendant:
Heer 1 [Asc. Taurus Venus] valt op cusp Huis 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] Huisheren 1|6 Venus-Mercurius afstand 3 graden.
Heer 10 [Cusp10 Capricorn Saturnus] in Huis 12 [Cusp12 Pisces Neptunus] Huish.10|12 Saturnus-Neptunus afstand 149 graden.Rond het 8e jaar vindt er een ascendant-tekenwissel plaats naar Gemini:
Heer 1 [Asc. Gemini Mercurius] in Huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 1|5 Mercurius-Zon afstand 19 graden.
Heer 10 [Cusp10 Capricorn Saturnus] in Huis 12 [Cusp12 Aries Mars] Huisheren 10|12 Saturnus-Mars afstand 110 graden.
rond het 10e jaar vindt er een MC-tekenwissel plaats naar Aquarius:
Heer 10 [Cusp10 Aquarius Uranus] in Huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 10|5 Uranus-Zon afstand 20 graden.Rond het 35e jaar vindt er op de ascendant een tekenwissel plaats naar Cancer:
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 5 [Cusp5 Virgo Mercurius] Huisheren 1|5 Maan-Mercurius afstand 7 graden.
Heer 10 [Cusp10 Aquarius Uranus] valt in Huis 5 [Cusp5 Virgo Mercurius] Huisheren 10|5 Uranus-Mercurius afstand 30 graden.Progressieve Ascendant Cancer | Progressieve Maan


Cancer op de ascendant geeft de geborene veel mogelijkheden en omstandigheden om een schat aan ervaring op te doen op de innerlijke gebieden via de Maan die door de astrologische huizen de levensgebieden weerspiegelt. De Progressieve Ascendant Cancer duurt ongeveer 30 jaar. En haar dispositor [= planeet die bij het teken hoort] Maan loopt eveneens een radix-rondje in plusminus 30 jaar. Hiermee is de Ascendant Cancer als enig teken meest veelzijdig om als individu bewustwording op te doen op alle levensgebieden. De Maan representeert het gevoelsleven en raakt alle planeten vanuit alle mogelijke hoeken | aspecten!


Rond het 40e jaar staat de MC op de laatste graden van Aquarius en de progressieve Maan komt dat teken net in.
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 9 [Cusp9,10 Aquarius Uranus] Huisheren 1|9,10 Maan-Uranus afstand 120 graden.
Heer 10 [Cusp10 Aquarius Uranus] valt in Huis 4 [Cusp4 Leo Zon] Huish.10|4 Uranus-Zon afstand 30 graden.
Rond het 41e jaar vindt er een MC-tekenwissel plaats naar Pisces:
Heer 10 [Cusp10 Pisces Neptunus] valt in Huis 6 [Cusp6 Scorpio Pluto] Huisheren 10|6 Neptunus-Pluto afstand 31 graden.Rond het 44e jaar verschuift Neptunus naar huis 5:
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 10 [Cusp10 Pisces Neptunus] Huisheren 1|10 Maan-Neptunus afstand 120 graden.
Heer 10 [Cusp10 Pisces Neptunus] valt in Huis 5 [Cusp5 Libra Venus] Huisheren 10|5 Neptunus-Pluto afstand 14 graden.Rond het 73e jaar vindt er op de ascendant een tekenwissel plaats naar Leo:
Heer 1 [Asc. Leo Zon] in Huis 4 [Cusp4 Libra Venus] Huisheren 1|4 Zon-Venus afstand 35 graden.
Heer 10 [Cusp10 Aries Mars] in Huis 3 [Cusp3 Virgo Mercurius] Huisheren 10|3 Mars-Mercurius afstand 25 graden.Progressieve Ascendant in combinatie met de Progressieve MC | Mogelijkheden in de Buitenwereld


De natuurlijke aanleg van deze geborene is:
Heer 1 | Heer 10 Taurus | Capricorn
Van nature erg praktisch en houdt zich bij voorkeur bezig met alledaagse zaken.Vanaf het 8e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Gemini | Capricorn
Intellectueel onderzoek, verstandelijk werk.Vanaf het 10e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Gemini | Aquarius
Wil graag met de nieuwste foefjes werken, beschikt over goede mentale vermogens.Vanaf het 35e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Cancer | Aquarius
Wil graag met anderen werken, maar moet wel een eigen vakbekwaamheid hebben.Vanaf het 41e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Cancer | Pisces
Voelt zich aangetrokken tot kunstzinnig werk, belangstelling voor de zee.Vanaf het 69e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Cancer | Aries
Combineert graag het praktische en het kunstzinnige.Vanaf het 73e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Leo | Aries
Een baan met gezag over anderen, buitenlucht, een baan in de vrijetijdsbesteding.Vanaf het 97e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Leo | Taurus
Betrouwbaar, kan goed organiseren, gesteld op een complimentje, geschikt voor het runnen van een eigen restaurant.
Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>