AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Astrologie Lezingen | Beschouwingen over Stof | Beschouwingen over Evolutie | Korte Esotherische Beschouwing | Kennismakingsavond
Penny Kinsky | AstroTherapieAstro Advies | AstroTherapieAstrologie Opleidingscentrum | AstrotherapieWVA Astrologie | AstrotherapieAstro Advies | AstrotherapieAstro Freakie | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologie Lezingen | Astrologische Beschouwingen


Astrologie Lezingen worden door mij gehouden in Den Haag, Cursuscentrum De Ruimte, Witte de Withstraat 27. Deze lezing is gratis, de Ruimte echter niet. Uw vrijwillige bijdrage wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld. De lezing verloopt als volgt:
1. www.astrotherapie.nl, een virtuele rondleiding. 2. Een goed gesprek is vaak niet goed genoeg. 3. Zelfhypnose of naar de therapeut. 4. Is hypnose gevaarlijk? 5. Pauze [koffie en thee wordt verkocht door Cursuscentrum De Ruimte] 6. Astrologisch Vragenuurtje: u wordt in de gelegenheid gesteld een persoonlijke vraag te stellen die ik "en public" zal beantwoorden aan de hand van uw geboortehoroscoop. Neem geboortegevens mee. Met vriendelijke groet, Penny Kinsky


Penny Kinsky is astroloog en re´ncarnatietherapeut
Telefonisch bereikbaar via +31 (0)6 33 69 75 96"De Astrologie, gebaseerd op de onbewijsbare doch redelijke stelling, dat het heelal zich projecteert in alles wat bestaat,
dus ook in het innerlijke wezen van de mens, duidt het levensraadsel en is de grondgedachte der gehele Astrologie."
Astrologie Lezingen | Beschouwingen over Stof


Wanneer men door eigen waarneming tot de gevolgtrekking is gekomen dat de invloeden der hemellichamen op de mens
en op de gehele omringende natuur bestaat, beseft men dat alle leven in de Kosmos, zoals enigzins bewust in de mens, half bewust in een dier en nagenoeg onbewust in plant of mineraal, een is met en onafscheidelijk verbonden is aan het ene leven dat de gehele Kosmos bezielt en tegelijkertijd de substantie van uitmaakt. Het leven van de Logos, de Schepper van de Kosmos, door anderen ook met de naam natuur, natuurkracht of God bestempeld. Alles wat bestaat is een manifestatie van dit leven van de Logos of anders uitgedrukt: Onze gehele Kosmos is de Logos in zijn tallooze vormen en toestanden van manifestatie.
De filosofen der Oudheid, en later wijsgeren als Pythagoras en Plato stelden zich de Aarde en de planeten voor als geestelijke wezens. Een mening die door de hedendaagse occultisten nog steeds wordt gedeeld.


Astrologie Lezingen | De Aarde als Levend Wezen


Dat de Aarde werkelijk een ziel heeft, toont de waarneming der weersgesteldheid en de planetaire aspecten waaruit deze ontstaat. Onder zekere aspecten en constellaties wordt de lucht altijd onrustig, bij afwezigheid dezer aspecten blijft ze rustig,
of zijn de veranderingen van geen betekenis. Deze en talloze andere verschijnselen in en rond de Aarde zijn zo regelmatig en afgemeten, dat men ze aan geen blinde oorzaak kan toeschrijven dan aan de planeten die met haar stralen bepaalde hoeken met de Aarde vormen. De Aarde is een levend wezen en bezit een vormende kracht, een beweging, eenvoudig waar te nemen wanneer men een ontkiemend zaadje in de Aarde stopt en het zaadje begint te groeien totdat het waarneembaar is in de vorm zoals reeds in het zaadje besloten lag.


Astrologie Lezingen | Trilling


Alle leven, alle uitingen van bewustzijn in welke richting ook uit zich als trilling. En omdat alle trilling in golvende beweging gaat, als in- en uitgaan, als een in- en evolueren is alles in de natuur waarneembaar in cycli. En al deze cycli hebben effect op elkaar, de beweging van de planeten in dit zonnestelstel hebben hun effect op de Aarde, en wat op, rond en in de Aarde gebeurt heeft weer effect op mens, dier, plant, aarde, zandkorrel. Vandaar de uitdrukking "zo boven, zo beneden", wat wijst op "wat er buiten de mens om plaatsvindt, heeft effect op alles wat de mens hier op Aarde ervaart. En wat de mens ervaart, bepaalt hoe zij haar omgeving beinvloedt.


Astrologie Lezingen | Beperkte Waarneming


Om tot manifestatie te kunnen komen moest de Logos, daar waar deze zich wenst te manifesteren, beperken. Op Aarde zijn de mogelijkheden tot manifestatie anders beperkt dan op een andere planeet. Om te kunnen leven hier op Aarde dient men te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Om levensvatbaar te zijn hier op Aarde moet de mens zuurstof in bepaalde verhoudingen tot zich kunnen nemen, de huid moet een bepaalde structuur hebben. Ook het beschikbare voedsel moet afgestemd zijn op dat wat voor mensen op dit Aardse niveau geschikt is. Het spreekt voor zich dat ook psychisch de mens constant wordt beinvloed. Zelfs tot een niveau, dat dit voor de mens eenvoudigweg niet meer waarneembaar is. Het niveau van de trillingen buiten het menselijke bereik is eigenlijk alleen gescheiden door het hersenbewustzijn. Het zijn dus de hersenen die wel hierop afgestemd zijn, doch de waarneming is beperkt.


Astrologie Lezingen | Astraal- en Mentaal lichaam


De mens bezit dus voor deze wereld overeenkomstige lichamen, zowel een astraal als een mentaal lichaam, met daarmee overeenkomende astrale- en mentale zintuigen, die men echter onder normale omstandigheden niet kan gebruiken omdat ze door materiele zinnen overschaduwd worden. Zodra men echter het fysieke lichaam door de dood verliest, en herboren wordt - ontwaakt - in het astraal lichaam en in de astrale wereld, zijn het de astrale zintuigen die deze nieuwe wereld doen waarnemen, en hetzelfde geschiedt later in het mentale gebied. Proeven met sensitieven in magnetische slaap hebben lichtende banden om het lichaam aangetoond. Werd de slaap dieper, dan konden, zoals waargenomen werd, het astrale plus het mentale lichaam zich geheel losmaken en uittreden - steeds evenwel door middel van een lichtende band, met het stoflichaam verbonden blijvend.


Astrologie Lezingen | Enorme Krachten


Occultisme spreekt ook van de enorme krachten die nog in de natuur verborgen zijn en waarvan de algemene kennis voor het mensdom te gevaarlijk zou zijn. Men kan begrijpen welke krachten dit moeten zijn, wanneer men in aanmerking neemt, dat met de snelheid der atoomtrilling de kracht toeneemt. Men kent de grote kracht, schuilend in oververhitte stoom. doch ene nog grotere kracht, de electriciteit. De reuzenkracht die in de nog hogere aggregaten der astrale en mentale stof schuilt, kan men zelfs bij benadering nog niet benoemen.


Astrologie Lezingen | Gedachten Kracht


Vaag echter begint men in te zien welke kracht er in de gedachte, een kracht van het mentale gebied schuilt en hoe deze kracht voor goed en kwaad is aan te wenden. Elke gedachte van sympathie of antipathie doet goed of kwaad en als ze geen geschikte bodem vindt waar ze kan nestelen, keert ze tot de uitzender terug en doet diegene aan, naar gelang de gedachte is. Door de kracht der gedachte zal men later, wanneer men ze beter heeft leren aanwenden, en wanneer men een hoogte in de evolutie bereikt heeft, dat men dit zonder gevaar voor eigen omgeving en zichzelf kan doen, naar willekeur kunnen scheppen en desintegreren, omdat men dan de macht bezit, de atoomtrillingen te versnellen en te verlangzamen. Zeer enkele, hoge zielen onder het mensdom bezitten reeds thans in zekere mate deze macht.


Astrologie Lezingen | Beschouwingen over Evolutie


Zo ziet men dus, hoe door vertraging, door beperking van de manifesterende kracht, door verlangzaming der trillingen, de verschillende vaste, vloeibare en gasvormige stoffen ontstonden. En naarmate het bewustzijn van de Logos zich door de voertuigen, bestaande uit deze aggregaten, uit in meerdere of mindere beperking. In talloze vormen openbaart het zich als mens, dier, plant of mineraal. Deze vier vormen van bewustzijn begonnen tegelijkertijd hun ontwikkeling bij het begin der aard-evolutie en wel als mens - in de allerprimitiefste vorm en bewustzijnstoestand. Door duizenden eeuwen heen zich ontwikkelende passeerde de geestelijke mens, het Ego, door de mineralen, plantaardige en dierlijke toestand [let wel: toestand! geen vorm] en bereikte die van de tegenwoordige mens.


Astrologie Lezingen | Trillingstoestand Vormverandering


De mens is geen mineraal, plant of dier geweest, zoals men die tegenwoordig kent. De dichtheid van het lichaam was in de eerste plaats oneindig veel geringer dan die der tegenwoordige vormen, want de manifestatie daalde af in lagere, dichtere sferen, niet in vorm zoals men nu kan zien, doch in trillingstoestand. De vormen die men nu kent als mineraal, zijn achterblijvers uit de tijd toen de mens de mineraal-toestand doorschreed. De planten zijn achterblijvers van het mensdom gedurende de ontwikkeling in plantaardige toestand, en de dieren bleven achter in ontwikkeling toen de mens het bewustzijn van het tegenwoordige dier bereikt had. Zo is de mens is dus geen hoog-ontwikkelde aap, doch de aap is de achtergebleven mens uit een vroegere ontwikkelingsperiode. Het eigenlijke bewustzijn, de ziel dezer drie vormen, leeft niet in de vorm zelf, doch in hogere gebieden. De tegenwoordige mens dus is de enige die met succes de drie trappen van ontwikkeling heeft doorschreden en heeft de andere vormen achter zich gelaten. Het lichaam van de mens heeft zich derhalve door de verschillende diervormen heen ontwikkeld, doch de zich daardoor manifesterende mens was van af den beginne - mens! of eigenlijk God! [snapt u?..]


Astrologie Lezingen | Huidige Fase van de Mens op Aarde


De evolutionaire fase van de mens ten opzichte van dier, plant en mineraal, kenmerkt zich dus in eerste instantie door de zich ontwikkelde vorm. Het individu echter, het bewustzijn zelf, wordt door hele andere krachten bewerkt, namelijk chemische- en mechanische krachten. De menselijke geest kan zich onmogelijk langs dezelfde weg ontwikkeld hebben als het lichaam, dat daarvoor een hogere influx moet worden aangenomen. In deze fase van evolutie onderscheidt de mens zich door het vermogen te beschouwen. De mens is al meer in staat zichzelf waar te nemen ten opzichte van een aantal andere levende wezens.
Het is dit recent verworven inzichtelijk vermogen waarvan de mens zich nu bewust begint te worden. De vele vragen die
opdoemen als gevolg van dit proces van bewustwording blijven echter veelal onbeantwoord. En dit duidt al dat er achter de beperkte menselijke waarneming, krachten zijn, werkingen zijn van iets is wat de onbewuste mens nog lang niet kan begrijpen.


Astrologie Lezingen | Korte Esotherische Beschouwing


Het is juist dit waarmee men in de Astrologie te doen heeft en waardoor Astrologie de eigenlijke ziel wordt van de Astronomie, die zich met het uiterlijk waarneembare bezighoudt. Het is dit uiterlijk waarneembare, ook met betrekking tot de planeten, dat slechts een oneindig klein deel is van het geheel. De fysieke Zon die men waarneemt, is slechts de fysieke manifestatie der Zon. Deze voor het oog waarneembare Zon wordt ook weer aangestuurd door een hoger bewustzijn. Ook zou zonder deze Zon, het materiele krachtcentrum van dit planetenstelsel, waar de Aarde deel van uit maakt, geen fysieke manifestatie mogelijk zijn.
Zo hebben we de zichtbare planeten te beschouwen als psychische krachtcentra, als 1 geheel, als 1 geestelijk lichaam waarvan de samengestelde delen elkaar doordringen, waardoor het de hoge geestelijke wezens, medewerkers van de Logos, de Devas, mogelijk wordt hun invloed direct op de mensen uit te oefenen. De indirecte invloed op het psychische komt via het astrale en mentale.


Astrologie Lezingen | Geindividualiseerde Bewustzijnsuitingen


De fysieke Zon is de oorzaak van alle manisfestatie op het fysieke gebied, de oorzaak van alle leven. Denk de Zon een ogenblik weg en alle leven houdt op. De eigenlijke Zon echter is om een ieder en doordringt. Als de bron van alle geestelijk leven is ze in voortdurend contact met leven, dat uit die bron ontsproot, doch geindividualiseerd is, hoewel steeds afhankelijk van en een met het Leven van de Zonnelogos. Zo ook zijn de planeten geindividualiseerde bewustzijnsuitingen van de Zonnelogos, hoge Wezens, die gedurende herhaalde evoluties een hoog standpunt hebben bereikt, zodat ze thans met de Logos kunnen samenwerken tot het evolueren van de wezens die ze onder zich hebben.


Astrologie Lezingen | Verschillende Bewustzijnstoestanden


De vraag die door iedereen altijd gesteld wordt is: waarom is er zoveel kwaad in de wereld, waarom is men zo beperkt en niet direct volmaakt geschapen. Het kan niet het doel van een schepping zijn om automaten in het leven te roepen die niet anders kunnen dan machinaal het goede te doen, doch eerder om krachtige, zelfbewuste wezens te ontwikkelen die in staat zijn aan de ontwikkeling van een Kosmos te helpen meewerken omdat ze de vernietigende invloed van het kwaad hebben leren kennen en dus weten in welke richting ze moeten leiden omt tot het goede, harmonische te geraken. Bovendien, de neerdaling der evolutie in de stof, m.a.w. het verlangzamen der manifestatietrilling brengt onvermijdelijk beperking met zich mee en deze beperking is wederom de oorzaak van alle kwaad en disharmonie. Waarom dan die neerdaling in de stof? Omdat alleen hierdoor ervaringen konden worden opgedaan, karaktereigenschappen konden worden gecultiveerd, welke in hogere gebieden onmogelijk waren te ontwikkelen, zo was deze beperking nodig om manifestatie in vorm en verschillende bewustzijnstoestand mogelijk te maken.


Astrologie Lezingen | Hierarchien | De 10e Hierarchie is In Wording


Overal in de bijbel wordt gesproken over Hierarchien, de Seraphijnen, Cherubijnen, Thronen, Heerschappijen, Aartsengelen, etc. die hun invloed vanuit het luchtruim doen werken op mens en Aarde. Wanneer men de Hierarchien volgens haar invloed rangschikt, krijgt men de zekerheid dat hiermee niets anders bedoeld is dan de geestelijke invloeden die uit de verschillende delen van het hemelgewelf op de Kosmos inwerken, de tekens van de Zodiac. Het valt niet moeilijk deze Hierarchien naar haar invloed, zoals de Bijbel die doet kennen, volgens de Zodiacale tekens te rangschikken. Nu zijn er slechts 9 Hierarchien genoemd terwijl er 12 tekens van de Zodiac zijn. Dit klopt precies met de occulte leringen. Gedurende 3 grote Manvantara's die de Aarde nog heeft door te maken, worden nog 3 Hierarchien gevormd. Het is gedurende de tegenwoordige Manvantara dat de Hierarchie van de Mens zich ontwikkelt, waarvan de Christus het volmaakte model is. De 10e Hierarchie is dus in wording reeds ver voortgeschreden en manifesteert zich thans. Men kan de Hierarchien beschouwen als de 12 ontwikkelingsstadien van de Logos, de Logos die de Kosmos beinvloedt van uit de 12 richtingen der hemelruimte.


Astrologie Lezingen | De Mens Wordt Gedacht


Dit beinvloeden moet men in de ruimste zin opvatten. De invloed van de Logos is niet alleen op het fysieke gebied, doch eveneens op het astrale in gewaarwordingen, als op het mentale gebied in denken. De mens wordt gedacht. Het is de Logos
die denkt en men reflecteert dit denken. De hersenen in al haar onderdelen stellen als het ware een fijn besnaard instrument voor, dat meetrilt met het denken in de Kosmos, dat het Kosmisch denken als het ware terugwerpt, reflecteert en, naarmate dit werktuig fijner gestemd is en de drager zich meer harmonisch tot de Kosmos verhoudt, geschiedt dit reflecteren der Kosmische gedachte volmaakter. In het occultisme wordt verder geleerd dat voor elke Hierarchie die ontstaat, een groot Wereldleraar optreedt, terwijl eveneens een nieuwe planeet zichtbaar wordt.


Astrologie Lezingen | De Invloed van de Buitenplaneten


Bij het ontstaan van een nieuwe Hierarchie manifesteert zich, volgens de esoterische of occulte leer, een nieuwe planeet. Voor de tekens Pisces, Aquarius en Scorpio heeft men de planeten Neptunus, Uranus en Pluto die de overgang vormen tussen de 3e en 4e dimensie en het is daarom, dat alleen de hoogsten op enigszins normale wijze aan haar trillingen kunnen beantwoorden. Bij de lagere karakters die toch onder haar invloed komen, uit zich haar werking op vreemde wijze, ziekelijke afwijkingen in het denken, voelen en willen veroorzakend. Men ziet hier het nauwe verband tussen het geniale en het ziekelijke, dezelfde invloed schept ze beide.


Astrologie Lezingen | De 12 Nidana┤s der Buddhisten


Door de 12 tekens in verband te brengen met de 12 Nidana┤s der Buddhisten, wordt een licht geworpen op de innerlijk betekenis ervan en door combinatie kan men langs deze weg enigermate geraken tot de verschillende hoofdoorzaken waarom het betreffende Ego zich reincarneert op een bepaalde wijze. Men leest de volgorde der 12 Nidana┤s op deze wijze. 1 Avidya overeenkomende met Aries. 2 Samskara met Taurus, 3 Vynana met Gemini, etc. en zo zal men gemakkelijk de overeenstemming met de tekens kunnen aantonen. De beide hoofdvoorwaarden der wedergeboorte in een stoflichaam zijn altijd Aries Avidya onwetendheid en Scorpio Trishna begeerte dus zolang als deze twee eigenschappen niet overwonnen zijn en omgezet in wijsheid en begeerte om anderen te dienen, zal het wiel der reincarnatie blijven draaien. Mars dient overwonnen te worden.


Astrologie Lezingen | Periode van Vergeestelijking


De periode der kindsheid is door het mensdom doorschreden, het laagste punt van gebondenheid door materie is achter de rug. De periode van vergeestelijking is begonnen waarin het mensdom weer trapsgewijs terugkeert naar de Goddelijke Bron van waar het langs dezelfde weg, doch in omgekeerde richting zijn oorsprong nam. Men keert echter terug met een rijke oogst aan kennis en ervaring, gekroond door het individuele bewustzijn. Een inzicht dat toeneemt naarmate men voortschrijdt in evolutie. Geen mens komt alleen door redenering tot overtuiging van deze waarheden doch door onderzoek, ervaring en door zelf te denken.Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens | Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>