AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Astrologie Planeten in Hoek- of Kardinale, Vaste, Beweeglijke Tekens.
Penny Kinsky | AstroTherapieAstroTherapeut | AstroTherapieBeroeps Astrologen | AstrotherapieAsas Astrologen | AstrotherapieAstropraktijk Aquarius | AstrotherapieAstroKey| Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Veel planeten in Hoek- of Kardinale tekens, duiden de drang tot "doen", het ondernemen, de zelfstandige actie.
Veel planeten in Vaste tekens, duiden de drang tot "vastleggen", het werken en vervaardigen.
Veel planeten in Beweeglijke tekens, duiden de drang tot "verfijnen", het profileren, nadenken en theoretiseren.Hoek- of Kardinale Tekens | De Zelfstandige Actie


Kardinale of Hoofdkruis wordt gevormd door de tekens Ram, Weegschaal, Kreeft en Steenbok. Deze vier hebben onderling deze kardinale eigenschappen: het bewustzijn van zichzelf en verantwoordelijke autoriteit tegenover anderen. De mensen onder deze tekens geboren voelen zich altijd min of meer geroepen hun medemensen te leiden, met raad en steun te dienen, hen op te voeden en waar nodig, de stoot te geven tot hun evolutie. Ram en Weegschaal haar sterk naar buiten gericht. Kreeft en Steenbok prefereren een minder opvallende weg.


Kardinaal Teken | Aries Ram als Mars-teken voelt natuurlijk het meest voor daadwerkelijk actie, persoonlijk voorbeeld, dadelijk ingrijpen en snel afdoen. Wanneer een Ram iets ziet, dat verkeerd is, maakt zij zich dadelijk op, om er tegen te velde te trekken en zij zal niet rusten, voor dat zij haar doel bereikt heeft. Wanneer haar medemensen hetzelfde inzicht hebben als zij, maar niet de moed of kracht om met haar te strijden, dan doet zij gaarne werk voor hen, zich voldoende gesteund, voelend door hun sympathie met haar streven. Zodoende is Ram dus zowel de belhamel als het lam, dat wegneemt de zonden der wereld.


Kardinaal Teken | Libra Weegschaal als Venus-teken is van nature tegen alle strijd gekant, uitgaande van het principe, dat alles-overwegende bewustzijn overal strijdige mening in evenwicht kan brengen. Daar zal Weegschaal iemand altijd de raad geven veel te lezen, veel te studeren, niet gauw iets af te keuren, maar van iets onaangenaams eens de goede zijde op te zoeken, en zal zich dan ook gaarne beschikbaar stellen om samen de gewenste oplossing tot stand te brengen. Maar vooral samen want dan bestaat de minste kans voor eenzijdigheid. Het bewandelen van de gulden middenweg brengt zegen en geluk. Dat is Weegschaal lijn van werken.


Kardinaal Teken | Cancer Kreeft als Maan-teken bij uitnemendheid, zal men in de eerste plaats de aandacht richten op het opvoeden en verzorgen der eigen kinderen, of als die er niet zijn, van hen die als innigst-verwant worden aangevoeld. Bij dit teken is het gevoel hoofdzaak. Een Kreeft zal iemand ertoe aanzetten om iets te doen en anderzijds ergens van af te houden. Wanneer in de wereld een onrecht geschiedt, zal een Kreeft de aanvallers niet ter verantwoording roepen, maar hen in verontwaardigd stilzwijgen voorbijgaan en zich demonstratief over de slachtoffers ontfermen, met de bedoeling daardoor de eerstgenoemden tot inkeer te brengen.


Kardinaal Teken | Capricorn Steenbok doet zich de heerschappij van Saturnus gelden, zodat de levensvisie min of meer zwaarmoedig en ernstig is. De Steenbok-mens weet al heel gauw dat het leven niet gemakkelijk is en dat alleen gestadig hard werken, de dagelijkse zorgen kan verlichten. Ook anderen zal zij er steeds toe manen, zorvuldig hun plichten te doen, ten minste als zij haar om raad komen vragen of als haar positie tegenover hen die van een meerdere is, dit teken komt er niet toe zich met anders zaken in te laten, en verdraagt net zo min inmenging van anderen. Kennis en ervaring wordt graag ter beschikking gesteld aan de jongeren.


Vaste Tekens | Uitvoeren van Ontworpen Plannen


Vast Kruis gevormd door Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman gekenmerkt door de zorg voor een geestelijke of materiele voorraadschuur, een vast bezit, waaruit aan anderen iets kan worden afgestaan of zelf genomen kan worden, om het uitvoeren van ontworpen plannen mogelijk te maken of te bespoedigen. Leeuw en Waterman geeft hiervan blijk in de wereld. Stier en Schorpioen houden hun kapitaal rustig bij zich en vergroten dit totdat blijkt dat het op de een of andere wijze nuttig besteed kan worden.


Vast Teken | Taurus Stier als aardeteken zal haar bezit voornamelijk construeren uit het aardse slijk, daar in de praktijk telkens blijkt dat er ook van de mooiste plannen niets terechtkomt wanneer de financiele ruggesteun ontbreekt. Onder Venus maakt Stier vatbaar voor altruistische, kunstzinnige, of ook godsdienstige gevoelens, zodat zij zich steeds gaarne bereid tonen om ondernemingen in die geest financieel bij te staan. Wars van gecompliceerdheid, drijfveer, doel en middelen moeten eenvoudig en waar zijn, opdat even eerlijk en te goeder trouw hulp verleend kan worden. Geprikkeld door verzet of steun staat "vast" voor de Stier.


Vast Teken | Leo Leeuw voelt zich in de eerste plaats de leider, de beschermheer van alle ondernemingen, waarin zij betrokken is. Daarom bestaat zijn kapitaal uit organisatietalent en anderen inspirerende liefde voor de zaak. Leo is het souvereine hoofd, de representatieve persoon de band die de verschillende werkers en strevers tezamen bindt, en waaraan zij zeker een houvast hebben. Het spreekt wel haast vanzelf dat Leeuw daartegenover van de werkers dan ook een zekere eerbied, een zekere onderdanigheid eist, om zo veel krachtiger het stuur in handen te hebben. Iets dat bij lager-ontwikkelde Leeuwen al heel licht tot verwaandheid en despotisme zal voeren, maar dat bij de hoger-geevolueerde slechts benut wordt voor het welslagen van het beoogde doel.


Vast Teken | Scorpio Schorpioen daarentegen gaat uit van het principe dat kennis macht is, en dat men, om veel kennis te vergaren, niet bang moet haar voor gecompliceerdheid. zij voelt zich het meest aangetrokken tot dingen, die niet iedereen weet, dingen die voor de meeste verborgen zijn, maar die van groot gewicht kunnen haar voor iemand die met die kennis weet te werken. Een Schorpioen-mens weet echter ook dat er in kennis, evenals in iedere andere macht tevens een gevaar schuilt, en is dus meestal zeer gereserveerd in het uiten van haar mening. Gaarne stelt zij echter anderen op de proef, en wanneer het blijkt dat zij die doorstaan, dan wordt zij toeschietelijk en hulpvaardig, en legt een grote eerbied aan de dag tegenover iemand die zedelijk sterker is dan hijzelf.


Vast Teken | Aquarius Waterman tegenover Leo is van meer republikeinse opvattingen, en zoekt de grootste kracht in de onderlinge solidariteit en vriendschap van gelijkgezinden. Het bedrijfskapitaal van een Waterman-mens is de broederschap, waarvan steeds een bezielende kracht zal uitgaan voor de in het leven zo vaak ontmoedigde werkers. Voor de Waterman-mens haar alle anderen belangrijk en interessant, maar het meest ontzag zal zij hebben voor hen, die het verst gevorderd haar in de uitleving van het broederschapsideaal. Als alle Lucht-Tekens is Waterman ideeel van aanleg, maar zij tracht de idealen het meest van de drie in de praktijk te bevestigen. Doch aangezien idealen meestal toekomstmuziek zijn, zal Waterman ook van de 3 Lucht-tekens de meeste weerstand ondervinden.


Beweeglijke Tekens | Profileren Nadenken Theoretiseren


Beweeglijk Kruis gevormd door Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen en haar samen te vatten door het woord arbeid. Deze beweeglijke tekens symboliseren de arbeid. Iedereen zal tot op zekere hoogte moeten werken, maar voor deze tekens houden van het werk om het werk, en zouden zonder dat niet kunnen leven. Tweelingen en Boogschutter verrichten arbeid op het positieve gebied. Maagd en Vissen zien hun werkkring bepaald tot het negatieve. De moeilijkheid van de beweeglijke of veranderlijke Tekens bestaan echter hierin, dat zij zich niet weten te bepalen, dat zij altijd ook nog belangstelling hebben voor wat buiten hun lijn ligt en altijd ook nog iets willen doen waartoe zij niet geroepen zijn, wat of tot genialiteit of tot mislukking leidt.


Beweeglijk Teken | Gemini Tweelingen beheerst door Mercurius, de bode der goden, heeft natuurlijk belangstelling voor alles. Alle boodschappen van alle goden zijn voor de Tweelingen-mens belangrijk en interessant. Waar er maar iets te leren of op te vangen valt, daar is zij op haar post, en voortdurend is zij bezig met de bestudering en uitwerking van vraagstukken, die zij om zich heeft opgemerkt. Hoe weinig opleiding een Tweeling-type dan ook gehad moge hebben, zij zal altijd de indruk maken van algemeen ontwikkeld te zijn. Kennis is mogelijk vluchtig, oppervlakkig, maar toont aan, dat haar geest in vele richtingen werkzaam is geweest, en zich een beeld heeft gevormd van het geheel. De sterkste zijde op gebied van gedachten - overzien, concluderen, uitwerken - zo zal er ook op stoffelijk terrein niets zich kunnen voordoen zonder dat het in het Tweelingen-brein opkomt, dat ook eens te proberen.


Beweeglijk Teken | Virgo Maagd als negatieve werkkracht zal minder nieuwscheppend haar dan wel ontledend en reconstuerend te werk gaan. Waar iets verwaarloosd of vernield is, daar komt Maagd bij te pas om alles weer systematisch te rangschikken en op te bouwen. Daarom vindt men onder Virgo zoveel laboratoriummedewerkers, ziekenverplegers en huisvrouwen. Maagd is de dienende geest die ervan op aan kunnen dat de gegeven orders hier correct zullen worden uitgevoerd en op de toevertrouwde eigendommen goed zullen worden verzorgd. Daar Mercurius dit Teken beheerst haar de Maagden meestal begaafd met een goed verstand en kunstzinnige neigingen maar haar komen er niet altijd toe, hiervan openlijk blijk te geven. In ieder geval beschouwen zij hun kennis en hun kunst slechts als middel om anderen daarmee van dienst te zijn.


Beweeglijk Teken | Sagittarius Boogschutter als vuurteken is steeds bezig met het werken voor een ideaal. Boogschutter heeft de bezieling door een bepaalde gedachte die haar steeds tot daden aanspoort. Jupiter, als heerser van Boogschutter geeft daarbij het vertrouwen dat het ideaal eens zal moeten zegevieren en dat alle omstandigheden zullen meewerken ten goede. Deze geruststellende zekerheid verlaat haar zelfs niet in moeilijke tijden, en juist deze gemoedsstemming bezorgt haar altijd een massa vrienden, die haar dan ook graag over kritische punten heen zullen helpen. Boogschutter-mensen staan graag in het volle leven, zij hebben ruimte nodig voor hun werklust en toehoorders voor hun theorieen. Zij haar altijd min of meer filosofisch en kunnen zich gek genoeg ook wel eens gedragen als uitgelaten veulens.


Beweeglijk Teken | Pisces Vissen als waterteken reageert allereerst op gevoels-waarnemingen. Waar een Vissen-type voelt dat verdriet of ongeluk heerst, daar heeft zij maar een verlangen: te helpen, het algemeen menselijke medelijden is hier de drijfveer tot alle daden. Vissen-mensen gaan doorgaans stil hun gang en worden door hun medemensen dikwijls niet op bijzonder hoge waarde geschat omdat zij zichzelf ook als zo onwaardig beschouwen. Eerst in de nood leert men de Vissen kennen, want ook de Vis zelf voelt zich pas goed in zijn element als zij iemand verzorgen en troosten kan. Daar de tegenwoordige maatschappij voor dergelijk naturen eigenlijk geen plaats heeft, komt het Vissen-type er al heel gauw toe, om zich te verbergen achter een ander teken uit haar horoscoop, of zichzelf zo'n beetje voor de mal houden om te voorkomen dat een ander het doet. Zelden of nooit durft een "vis" ten volle uit te leven wat zij in zich voelt.


Astrologie Tekens | ElementenEen andere indeling der zodiacale Tekens berust op de verschillende elementen - Vuur Aarde Lucht en Water -
waartoe zij behoren. De Vuurtekens - Aries, Leo, Sagittarius. De Aardetekens - Taurus, Virgo, Carpricornus.
De Luchttekens - Gemini, Libra, Aquarius. De Watertekens - Cancer, Scorpio, Pisces.Astrologische Tekens van de Horoscoop | De gebieden waarop de geborene betrokken isHuis 1 5 9 [daad wil gedachte] duiden op "Vuur", element van de zelfuitdrukking en het geluk, zelfverwerkelijking.
Huis 2 6 10 [kracht dienst volmaking] duiden op "Aarde", element van de opgenomen taak, het goede werk.
Huis 3 7 11 [klankbord argumentatie waarheid] duiden op "Lucht", element van de contacten.
Huis 4 8 12 [onderbewustzijn inwijding bevrijding] duiden op "Water", doorgang naar andere werelden, bewustzijnstoestanden.Vuur Driehoek | Daad Wil Gedachte


Astrologie Elementen | Vuur is in ieder filosofisch en religieus systeem, het symbool van de Goddelijke Geest, werkzame, mannelijke, scheppende principe. De Vuurtekens haar dan ook alle positief. Zij hebben het besef dat zij iets goddelijks in zich hebben en moeten in de stoffelijke wereld daarvan getuigen. Het vuur wordt genoemd de Schepper, de Onderhouder en de Vernieler en wanneer men de vurige drie-eenheid Aries, Leo, Sagittarius beschouwt, herkent men hierin gemakkelijk deze drie hoedanigheden van dit element.


Vuur Element | Aries Ram is natuurlijk degene in wie zich de Goddelijke Vonk uit als Scheppende kracht. Aries is de Schepper van iets nieuws, de pionier, degene die een nieuw tijdperk inluidt, een nieuwe lente en een nieuw geluid. Het is dan ook het eerste teken van de zodiac, de aanvang van een nieuwe cyclus, niet alleen stoffelijk maar ook op hoger gebied. Het is dus begrijpelijk dat Aries-mensen al haar zij dan ook slechts de stoffelijke uitbeelding van het Aries-principe, altijd voorstanders haar van iets nieuws, dat voor groei en uitbreiding vatbaar is. Aries-types haar eerlijke strijders en onafhankelijke karakters.


Vuur Element | Leo Leeuw geeft meer het besef van het machtige vuur, dat niet alleen schept maar ook onderhoudt. zij voelt zich heerser bij de gratie Gods, beschikkend over het wel en wee van haar omgeving, aanspraak makend op bewondering en verering. Een Leo-mens is dan ook altijd min of meer koninklijk wat zich in deze stoffelijke wereld uiten kan van het laagste, kinderachtigste despotisme tot de edelste grootmoedigheid. Leo | Leeuwis de stralende, de gevende, en het is een feit dat een Leo-type - voor zover zij niet door andere invloeden wordt vervormd - het voorbeeld is van een zonnig, hartelijk mens, die ook anderen de levensvreugde en de geestkracht kan doen behouden louter door haar opwekkende tegenwoordigheid.


Vuur Element | Sagittarius Boogschutter zal in haar beweeglijkheid voldoening kunnen vinden noch in het zelf beginnen van iets nieuws, als Aries, noch in het autocratisch optreden in de eigen kring, als Leo. Het ideaal dat Sagittarius bezielt, voelt zij niet als nieuw maar als het eigenlijke enige ware dat altijd bestaan heeft en hoogstens voor enige tijd verborgen is geweest. Sagittarius is overtuigd dat zij datzelfde beginsel ook bij anderen zal kunnen vinden, wanneer zij hun zelfgenoegzame rust en hun oppervlakkige vooroordelen vernielt en het goede uit hun denkwijze weet op te halen. Sagittarius is van nature de filosoof, de ontdekkingsreiziger in geestelijke en materiele zin, de opvoeder en de zendeling. haar schuttersoog gericht op alle mogelijkheden om haar ideeen kenbaar te maken.


Aarde Driehoek | Kracht Dienst VolmakingAstrologie Elementen | Aarde is voor de stoffelijke mens het toppunt van soliditeit, in figuurlijke en in letterlijke zin: de grond onder haar voeten. De Aardetekens Taurus, Virgo, Carpricornus geven dan ook alle drie een wezenheid die voelt voor soliditeit, voor tastbare werkelijkheid en een practisch bereikbaar doel. En daar het zeker is, dat wij niet aan deze stof kunnen ontkomen zolang zij haar niet beheersen is het ook werkelijk nodig dat het element aarde vertegenwoordigd is in de dierenriem. Er is echter een stijgende lijn waar te nemen in dit aardse drietal dat typisch-aards begint met het vaste Teken.


Aarde Element | Taurus Stier symboliseert wel het best het aardse beginsel. De Stier helpt het akkerland te ploegen opdat daarin het zaad gelegd kan worden voor een nieuwe oogst. De Stier vormt het belangrijkste deel van de veestapel, kortom de Stier behoort de landbouwer. Ook de Stier-mens heeft een gevoel of zij bij de aarde hoort en legt dan ook een grote liefde aan de dag voor alles wat haar opbrengt. zij voelt zich veilig geboren aan de schoot van Moeder Aarde en vertrouwend op haar goede zorgen is zij welgemoed en geneigd tot humor en vrolijkheid. Evenals de aarde echter haar voornaamste waarde toont in het vermogen om de aan haar toevertrouwde zaden tot volle wasdom te brengen, zo beseft ook het Stier-type dat dit aardse lichaam een tempel is voor het hogere daarbinnen dat door beslotenheid tot ontwikkeling komen moet


Aarde Element | Virgo Maagd voelt natuurlijk ook verband tussen geest en stof maar is ook al door de invloed van Mercurius niet zo vast in overtuiging en toewijding. Een Virgo-mens is ter wille van de geest steeds bezig met het verozrgen van deszelfs tempel is dan niet tevreden omdat zij op die manier zo weinig van die geest gewaar wordt en tracht zich dan weer in geestelijke vraagstukken te verdiepen. Druk bezig met aardse werkzaamheden en toch belangstellend in on-aardse zaken enigszins ontevreden dat aan die laatste zo weinig tijd kan geven. De virgonistische opmerkzaamheid is in geestelijke dingen even groot als in aardse maar het is opmerkelijk dat een Virgo de grote lijn eerder uit het oog verliest dan de kleine bijkomstigheden


Aarde Element | Carpricornus Steenbok komt tot het besef dat zij niet zo maar bij de pakken kan blijven neerzitten maar dat zij eruit moet, uit de stof naar het hoogste. Maar wie de stof overwinnen wil, heeft het meest van haar weerstand te lijden. Zo ook hier. Wanneer dus een Steenbok-mens niet sterk genoeg is toegerust, zal zij tenslotte na al haar omhoogstreven, niet de heerser worden onder de stof maar erin. Geen wijze maar een hoogwaardigheidsbekleder, zij zal dan geen innerlijke maar uiterlijke macht ten toon kunnen spreiden. Carpricornus staat in verband met de geboorte van de geestelijke Microcosmos en de dood of de oplossing van het stoffelijke heelal, haar overgang in het geestelijke.


Lucht Driehoek | Klankbord Argumentatie WaarheidAstrologie Elementen | Lucht symboliseert de gedachten, het denkvermogen van de mens. Het is de positieve kracht die haar boven het dier verheft en het is opmerkelijk dat geen van de Luchttekens een dier tot symbool heeft. De lucht is het element dat het meest "los van de aarde" is en zo hebben ook de mensen, die onder deze invloed staan, de minste neiging tot aardse dingen. Er heerst onder de Luchttekens een merkwaardige geringschatting van aardse logica wat reeds enigszins blijkt in Gemini, maar het sterkst in Aquarius.


Lucht Element | Gemini Tweelingen is beweeglijk, veranderlijk zoals ook onze eerste zelfstandige gedachten altijd onzeker en veranderlijk zijn. Gemini is echter tevens het teken dat zich zoveel mogelijk naar alle kanten wil ontwikkelen en geneigd is de meest tegenstrijdige theorieen gedurende enige tijd aan te hangen om ze dagelijk weer te laten varen wanneer andere beter schijnen. De gedachte in haar snelheid is het wezen van Gemini. Geen teken maakt zo gevat en zo adrem als dit, en zelfs al onstaan er door de oppervlakkigheid in het beschouwen soms wel eens moeilijkheden, dan weet de Tweelingen-mens zich ook daar verwonderlijk snel uit te redden. Het tweeslachtige van Tweelingen openbaart zich in de eerste plaats in het zenuwgestel zowel uitbundige vrolijkheid als diepe neerslachtigheid doen zich voor en het hangt geheel van de omgeving af of en hoe daar een wijziging in gebracht kan worden.


Lucht Element | Libra Weegschaal heeft tot opgave de verschillende bestaande gedachten met elkander in evenwicht te brengen. Waar verschil van mening heerst neemt Libra het initiatief om de beide partijen tot elkander te brengen, luisterend naar de een en luisterend naar de ander overweegt Libra hoe de twee in harmonie te brengen zijn. Wanneer zij een eigen idee heeft, wil zij altijd weten hoe een ander erover denkt, niet om haar denkbeeld te laten varen maar om het evenwichtiger te maken. Als iemand niet met haar opinie voor de dag durft te komen, zal de Weegschaal-mens haar altijd aanmoedigen en opwekken en geeft daarna graag de lijn aan die de ander volgen moet om tot meerdere klaarheid te komen, maar wacht zich steeds voor de krachtige drang om de persoonlijkheid van de ander niet te beinvloeden.


Lucht Element | Aquarius Waterman is als zodanig wars van alle besluitenloosheid. zij heeft haar vaste ideeen rotsvaste overtuigingen en handelt daarnaar al zou de hele wereld haar met open mond of afkeurende blikken gadeslaan. Plotselinge invallen beschouwt zij als ingevingen van bovenaf waaraan zij onvoorwaardelijk moet gehoorzamen. Wanneer een Waterman-mens zedelijk ver genoeg ontwikkeld is kan zij ook werkelijk wijsheid vergaren en de stroom die Waterman over de aarde uitstort kan werkelijk levenswater zijn. Maar daarom juist is het voor dit teken dubbel zo nodig zichzelf onder controle te houden. Grote populariteit onder vrienden en kennissen heeft doorgaans veel invloed op hen dus het is van veel belang hoe die invloed zal zijn.


Water Driehoek | Onderbewustzijn Inwijding BevrijdingAstrologie Elementen | Water is het negatieve vrouwelijke beginsel en symboliseert de gevoelens, de aandoeningen, dus zal in de drie Tekens, die deze driehoek vormen, in de eerste plaats het gevoelselement naar voren komen. De zee is altijd vol en verbreidt hare wateren overal heen. De watertekens zijn bijzonder gevoelig voor de zee van aandoeningen waarin zij leven en hebben heel gauw contact met anderen langs de lijn van het gevoel.


Water Element | Cancer Kreeft geeft het meest opvallend blijk van het gevoelselement en Kreeft-mensen stellen het gevoel als paedagogische factor bovenaan en demonstreren dit gaarne in de kring hunner kennissen. Ook hun eigen wijze van waarnemen en van werken getuigt van datzelfde beginsel. Langzaam maar zeker, anderen ontziende, maar geen der eigen ideeen prijsgevende, streeft de Kreeft voorwaarts terwijl hij zo onopgemerkt de anderen naar haar hand zet. De Kreeft-mens doet graag voorkomen dat zij met iedereen in vrede leeft en weet heel goed dat openlijke machtsuitoefening dikwijls antipathie wekt en dikwijls het tegengestelde bewerkstelligt. Een Kreeft verlangt dankbaarheid en verering zoals zij zelf ook dankbaarheid aan de dag legt voor diegenen aan wie zij haar leven, haar positie of iets dergelijks te danken heeft


Water Element | Scorpio Schorpioen staat onder invloed van de vurige planeet Mars wat natuurlijkerwijze duidt op strijd tussen de twee verschillende elementen. Het is het teken waar de gevoelens de vuurproef moeten doorstaan, waar ze gelouterd moeten worden om van werkelijke blijvende waarde te kunnen zijn. In het praktische leven vertoon Scorpio zich dus aan ons oog als de verzoeker, de verleider, die onze gevoelens en onze zedelijke vastheid op de proef stelt en tijdelijke onze gedachten geheel weet te overschaduwen. Wanneer de verlossing echter gevonden is wanneer de proef is doorstaan stijgt de ziel op als wedergeboren, krachtiger dan ooit tevoren. Dit teken houdt verband met allerlei geheimen en vermogens evengoed als met zonde en bandeloosheid. De wil moge dan ten kwade of ten goede aangewend worden, hij is altijd een sterk sprekend onderdeel van het Scorpio-karakter en daarin schuilt dus ook steeds de mogelijkheid to verbetering of tot diepste val.


Water Element | Pisces Vissen beweegt zich op de deining der gevoelssfeer als een vis in het water. Dit type is meer dan enig ander gevoelig vatbaar voor indrukken en stemmingen van buitenaf. Wanneer de omgeving rustig en sympathiek is kan Vissen gelukkig, tevreden, ja zelfs uitgelaten vrolijk zijn. Is echter de stemming om haar heen nerveus, gejaagd of hatelijk dan raakt zij het stuur over zichzelf geheel kwijt en brengt alles in de war. En toch is het Vissen-type zo gaarne tot allerlei werk bereid om een ander ter wille te zijn. Wanneer men maar weet te werken op haar gevoel, kan met alles van haar gedaan krijgen want dit waterteken is het meest vrouwelijke van de twaalf. Het is van groot belang met wat voor karakter het meest wordt omgegaan, bij de Vissen-type is dat zeker van het allergrootste gewicht. Een Vissen moet om zichzelf te vinden zichzelf geheel overgeven maar niet aan een ander mens! en dit laatste is maar al te dikwijls het geval.


Astrologie Tekens | Planeten in Astrologische TekensVeel Planeten in 1e kwadrant | Huis 1 2 3 duidt op "late bloei" in maatschappelijk opzicht,
de jeugd werkt lang door en kwaliteiten blijven steken.
Veel Planeten in 2e kwadrant | Huis 4 5 6 duidt op "worsteling" om als individu geboren te worden,
lang puberen bijzonder sterke drang naar publieke volwassenheid.
Veel Planeten in 3e kwadrant | Huis 7 8 9 duidt op "drang" om een duidelijke
zichtbare bestemming te bereiken, anderen haar nodig om bestemming te bereiken.
Veel Planeten in 4e kwadrant | Huis 10 11 12 duidt op "vroegrijpheid in alle opzichten",
automatisch uit de ouderlijke sfeer stappen, snel opgebrand.Astrologie Tekens | Psychologische Betekenis der PlanetenAstrologie Tekens | De Zon in de Horoscoop
Astrologie Tekens | De Zon duidt De geest Het Ik, dus de werkelijke mens, het meest waardevolle van ons zijn. Wie zij wij, waar komen wij vandaan en waar gaan wij heen ? Deze Ik, die los van alle andere eigenschappen en zelfs los van het lichaam kan men de goddelijke vonk noemen. Met het woord Ik begint de mens bewust te leven. Het is de individualiteit, de werkelijke mens.


Astrologie Tekens | De Zon in de Astrologische Tekens Gelijk de Zon het hart en de belevendiger van ons Zonnestelsel is, zo is ook de Zon in onze horoscoop die stuwende kracht van ons aardse leven. Zij vertegenwoordigt alles wat in ons omhoog streeft en het teken waarin zij is geplaatst geeft onze individualiteit te kennen. Zoals de primitieve geneigd is de Zon te aanbidden, zo duidt in de horoscoop de Zon aan, wat zij het meest bewonderen en welke richting wij bij voorkeur streven. Ook het huis, waarin de Zon staat is van bijzonder veel gewicht voor onze ontwikkeling. Is de Zon goed geplaatst of ontvangt zij harmonische aspecten dan haar de omstandigheden voor de ontwikkeling en de uiting van het innerlijk gunstig. Staat de Zon daarentegen in minder harmonische Tekens of tekens en is zij door een of meer planeten geafflicteerd, dan hangen er wolken voor haar aanschijn zodat haar levenschenkende kracht maar ten dele gevoeld wordt. Men heeft zelfvertrouwen, meer levenskracht, meer invloed op anderen naarmate de Zon sterker geplaatst is. Men is minder vatbaar voor invloeden van buitenaf omdat men zelf zoveel geeft en uitstraalt. Daarom staat de Zon zwak in de tekens die van nature tot zelfopoffering en inschikkelijkheid geneigd zijn. Een Zonnig mens kent het woord offer niet. Hij geeft uit haar eigen volheid omdat zij niet anders kan en juist dat geven verschaft haar genot en steeds wassende rijkdom. Daarom is Leo | Leeuw het Zonneteken bij uitnemendheid, de stralende, de rijke, de fiere, grootmoedige, de ideale heerser, die goede en bozen leidt door de kracht van zijn wezen, de warmte van haar hart.


Zon in Ram Het vuurteken Ram, dat door Mars wordt beheerst, opent de dierenriem. Hier vindt men de oorspronkelijke levensimpulsen, het losbarsten van de krachten. De Ram vertegenwoordigt het begin van een ontwikkeling en zij bekommert zich niet om datgene wat achter haar ligt. zij wil gewoon voortdraven. De persoonlijkheid van de Ram-mens herbergt immense potentialen aan energie en dadendrang. Omdat de Ram een hoofdteken is, zoekt zij voortdurend naar nieuwe wegen en wil zij pionierswerk verrichten. Een nadeel daarbij is misschien een gebrek aan volharding, want zij wil zich niet lang aan een taak binden. Wanneer u zou leren om uw grote potentiaal aan energie geconcentreerd voor een zaak in te zetten, zou u zeer veel succes kunnen hebben. U overlegt niet lang maar wilt meteen handelen, maar daarbij zou u ook aan de behoeften van uw medemensen moeten denken wanneer u niet op een gegeven moment eenzaam aan de top wilt staan omdat niemand uw tempo heeft kunnen bijhouden. U zou ook belangrijke details over het hoofd kunnen zien, om u later verbaasd afvragen wat er eigenlijk is misgegaan. Daarom zou u uw acties eerst zorgvuldig moeten plannen en ook teamwork daarbij in aanmerking nemen. Wijs de raad van anderen niet te snel af en luister naar welgemeend advies, dat zal u geen nadeel berokkenen. Uw uitgesproken eerzucht vraagt van u dat u als eerste het doel bereikt en de beste resultaten aflevert. Omdat uw kwaliteiten als 'roedeleider' onbetwist zijn, ontvangt u de erkenning die voor u zo fundamenteel belangrijk is. Wanneer u bovendien met uw medemensen iets diplomatieker omgaat en uw sensibiliteit ontwikkelt, staat uw succes eigenlijk niets meer in de weg, want het werkelijk positieve aan een Ram-mens is dat zij nooit opgeeft.


Zon in Stier De Stier, die als teken aan het element aarde wordt toegekend, kenmerkt zich door haar vastbeslotenheid en haar doelgerichte handelen. Van Stieren wordt gevraagd dat zij zich niet al te veel door de materiŽle gemakken in het leven in verleiding laten brengen, want zij genieten ook graag van hun welverdiende successen. Omdat de planeet Venus over de Stier heerst, kunt u enthousiast worden voor de mooie kanten van het leven. U bent een zinnelijk mens, die het omgaan met de materie nodig heeft en tastbare resultaten wil zien. Alleen zou u niet de fout moeten maken u op uw bezit vast te leggen. U hebt zekerheid en stabiliteit in uw leven nodig, en u werkt graag voor uw oude dag of uw pensioen. U wilt zich eenvoudig geen financiŽle zorgen hoeven maken, en u bent ook bereid om daar iets voor te doen. Het valt u niet zwaar om u volhardend aan een taak te wijden, maar zinvol moet die wel zijn. Graag beplant u een tuin of bouwt u misschien zelfs een huis. Met uw geld gaat u heel verantwoordelijk om, en u bent blij met iedere rentebijschrijving. Wanneer men u uitdaagt kunt u ook wel eens uw gemoedelijkheid verliezen, en razen zoals stieren nu eenmaal doen. Maar dan moet er eerst wel veel gebeuren. In uw relaties kunt u soms heel jaloers worden, doordat u enigszins bezitterig bent. Ongetwijfeld ontwikkelt nauwelijks een ander teken van de dierenriem zoveel loyaliteit als de Stier. Voor u is het belangrijk om in de loop van het leven te leren dat u andere mensen niet kunt bezitten, maar dat deze veeleer vrijwillig besloten hebben een etappe van de levensweg met u samen af te leggen.


Zon in Tweelingen Het teken Tweelingen wordt door de planeet Mercurius beheerst. Men heeft het toegekend aan het element lucht. U wordt gekenmerkt door uw plezier in communicatie en u bezit een beweeglijke geest. Het contact met andere mensen is zeer belangrijk voor u, en u houdt er gewoon van om u welgekozen uit te drukken en een goed gesprek te voeren. Bovendien bent u graag op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, om uw kennis op peil te houden. Het gebied van de media fascineert u, en misschien vindt u daar ook wel een toekomst ten aanzien van uw beroep. Het valt u gemakkelijk om met informatie van allerlei aard bezig te haar en om daarover na te denken. Misschien moet u zich wat vaker terugtrekken om uw geest wat rust te gunnen en nieuwe krachten op te doen, want u zou snel tussen de verschillende fronten verdeeld en onevenwichtig kunnen worden. U moet leren om onderscheid te maken tussen nuttige en onbelangrijke informatie en activiteiten, anders zult u teveel van uzelf vergen. Mogelijk zou u ook als schrijver bezig kunnen haar en daardoor de rust vinden die nodig is voor het ordenen van uw gedachten. U bent tamelijk nieuwsgierig en wilt altijd weten wat er nu 'up-to-date' is. Als u in uw jeugd niet die ontwikkeling hebt genoten die u graag zou hebben gehad, zult u proberen om dit gemis uw leven lang te compenseren. Wanneer u niet de nodige afwisseling hebt zou u humeurig en onevenwichtig kunnen worden en misschien zelfs uw medemensen met woorden kunnen kwetsen. Daarom is het voor u belangrijk om voldoende prikkelingen te ontvangen die uw hersenen voortdurend bezighouden. Beschouw ook gerust eens uw eigen rol in dit universum en reageer op kritiek vanuit uw grote vriendenkring niet meteen beledigd, want dat zal u niet verder helpen.


Zon in Kreeft Kreeft-mensen haar heel gevoelig, want Kreeft is een waterteken en deelt aan haar omgeving haar gevoelens mee. Bovendien is het een vrouwelijk teken, waaraan men als planeet de Maan heeft toegekend. Kreeft staat daardoor ook voor het vrouwelijke potentieel in de mens. U leeft uw gevoelens uit, en daarmee bepaalt uw emotionele toestand uw gedrag meer dan wat ook. Uw gevoelswereld wordt sterk door de maanfasen beheerst, daarom is emotionele bestendigheid mogelijk niet uw sterkste punt. Dit kan uw omgeving soms bijna tot vertwijfeling brengen. Een tevredenstellende huiselijke situatie is heel belangrijk voor uw gevoel van veiligheid. Daarom haar alle daarvoor noodzakelijke eigenschappen bij u ook heel sterk ontwikkeld. Sensibiliteit is enerzijds uw sterkste kant, maar anderzijds ook uw zwakheid, waarbij u vooral lijdt wanneer u wordt uitgelachen. Uw zachte kern verbergt u graag onder uw dikke pantser, want u bent bang om uw kwetsbaarheid toe te geven. U zou moeten leren om ook uw zwakheden en uw fouten te erkennen en open te staan voor andere mensen, want dan zal uw grote potentiaal zich pas echt ontplooien. U kunt zoveel genegenheid en warmte schenken dat het werkelijk jammer zou haar om deze kwaliteiten niet ook te gebruiken. U hebt de toenadering van andere mensen nodig, en u zou daarom uw angst moeten overwinnen dat u niet goed zou overkomen of uitgebuit zou worden. U hebt een grote fantasie maar een echt gecompliceerd innerlijk leven, zodat u misschien niet de nodige doelgerichtheid bezit om uw talenten ook zinvol in te zetten. Overwin uzelf en zeg het de mensen wanneer u iets niet bevalt, want soms hebt u veel tijd nodig om directe en duidelijke taal te spreken. U zou moeten proberen om uw belangen met duidelijke activiteiten door te drijven; dat zal voor uw zelfvertrouwen het beste zijn.


Zon in Leeuw Aan het vuurteken Leeuw heeft men de Zon toegekend, ofwel het grote licht zoals de middeleeuwse astrologie het uitdrukte. Het element vuur houdt zich vooral bezig met de ontdekking en de vervulling van toekomstige mogelijkheden. De Zon schenkt ons de energie, die wij nodig hebben om onze dagelijkse taken aan te pakken. Zij is het centrum van alle leven en staat voor de vitaliteit in ons. Leeuwen haar zeer ruimhartige mensen en hebben deels een echt trotse gevoelswereld. De Leeuw is rijkelijk met liefde, dankbaarheid en glans uitgerust en geeft dit graag aan andere mensen door. zij leeft haar overtuigingen volledig uit en investeert de hele kracht van haar persoonlijkheid. De invloed van de Zon-symboliek ervaren de in Leeuw geboren mensen als een uitnodiging om deze te weerspiegelen. Ook wanneer Leeuwen overvloedig met positieve eigenschappen uitgerust zijn, moeten zij leren om onafhankelijk van de erkenning door anderen hun eigenlijke natuur en hun diepere energie te vinden. Met andere woorden, het is een belangrijke taak voor Leeuwen om zichzelf te zoeken. Ze staan bij voorkeur in het voetlicht en genieten ervan om op andere mensen een blijvende indruk achter te laten. Daarbij komt hun beschermengel van pas, die altijd opduikt op het moment dat zij het meest nodig is. Heel praktisch betekent dit dat hun problemen zich als vanzelf oplossen, wanneer zij denken juist op een doodlopende weg te blijven steken. Als Leeuw is niets zo belangrijk voor u als uw eigen kleine innerlijke wereld. Daarom vindt u het moeilijk om over uw schaduwkant heen te komen en te accepteren dat andere mensen anders voelen of denken dan uzelf. Het lukt u soms niet om de behoeften van uw medemensen te herkennen. Dit komt doordat de Leeuw, anders dan de Weegschaal, de Kreeft of de Vissen geen relatieteken is. U haat routine en u kunt ook snel ongeduldig worden wanneer iets niet vlot genoeg gaat. Bovendien reageert u op kritiek snel beledigd, en u kunt zich ook helemaal niet voorstellen wat er op u aan te merken zou moeten zijn. U bent van uzelf en uw bekwaamheden overtuigd, en u hebt de erkenning nodig van uw omgeving. Men zal u nauwelijks over het hoofd zien, want u hebt een majestueuze uitstraling en gewoon grootsheid. Wanneer u de nodige bewondering ontvangt kunt u zeer royaal zijn, en met een open hart anderen aan uw rijkdommen laten deelhebben. U zou aan een koning uit een sprookje kunnen doen denken die heel goedig is, wanneer zij niet net tegen boze vijanden moet vechten en haar macht in gevaar is. U zou zonodig ook eens bescheiden en ongecompliceerd moeten optreden en uw grote creatieve potentiaal gebruiken.


Zon in Maagd Mensen die in het teken Maagd geboren zijn, stellen in de regel hun beroepsleven op de voorgrond. De Maagd is het meest realistische van de tekens van de dierenriem. Aan haar heeft men de planeet Mercurius toegekend, zodat zij steeds op zoek is naar kennis die meteen in praktijk kan worden gebracht. Maagden haar in staat om zeer precies onderscheid te maken, een eenvoudig ja of nee is voor hen niet voldoende. Daar u van detail houdt werkt u zorgvuldig en exact. Wanorde en slordigheid dagen u uit, u nog meer in te spannen om structuur in uw omgeving te brengen. U kunt van uw werk zelfs genieten en u vervult graag uw plichten, maar u past ervoor op dat u niet uitgebuit wordt. Soms bestaat echter het gevaar dat u uw werk te serieus neemt en de aangename kanten van het leven helemaal niet meer ziet. U analyseert ook uw omgeving nauwkeurig en u bent in staat om zodanig in details op te gaan, dat het u onmogelijk wordt om in de onderdelen een geheel te zien. Vergeet niet hoe belangrijk het is om de wezenlijke dingen in het leven te herkennen, en niet te lang bij de banale feiten te blijven stilstaan. Oefent u zich in tolerantie; er bestaat namelijk het gevaar dat u uw eigen opvattingen te serieus neemt. Dit betekent dat u uw ideeŽn weliswaar energiek en effectief in daden zou moeten omzetten, maar u zou daarbij de mensen die de dingen op een andere manier doen moeten leren accepteren. Men brengt met het teken Maagd de gezondheid in verband. Omdat u zich veel zorgen maakt zou u erom moeten denken dat u zich daarbij niet uitput, omdat dit tot benadeling van uw gezondheid kan leiden. Tenslotte maakt het niet uit of u zich zorgen maakt of niet, de loop van de dingen kunt u daarmee toch niet veranderen. Aan de toekenning van het teken Maagd aan het element aarde hebt u te danken, dat u materiŽle rijkdom en het daarmee verbonden comfort op prijs stelt. Bij het inkopen let u op de kwaliteit, en u verafschuwt goedkope massa-artikelen. Ook al behoort u niet tot de meest romantische mensen en geeft u zich graag uitgeeft voor zelfstandige eenling, toch steekt er in u een groot verlangen naar geborgenheid. Misschien zou u uw overtrokken eisen aan een partner moeten toetsen. Vrouwen die onder het teken Maagd geboren zijn, domineren graag in hun partnerschap of het gezin en organiseren de dagelijkse gang van zaken. Maar dit zou u geen slecht geweten moeten bezorgen, het toont alleen uw bereidwilligheid aan om verantwoordelijkheid op u te nemen.


Zon in Weegschaal Omdat de Weegschaal een hoofdteken is, kunt u uw energie doelgericht inzetten en nieuwe situaties initiŽren. Uw ondernemingen organiseert u meestal samen met andere mensen, want u bent niet graag alleen. De planeet Venus, die aan de Weegschaal is toegekend, doet u op uw zoektocht naar harmonie veel mooie eigenschappen uitstralen; zo bent u charmant en weet u zich smaakvol te kleden. U zou graag gewaardeerd willen worden, maar u geeft daarvoor niet zo snel uw principes op. Het is voor u veel belangrijker om 's morgens met een tevreden gevoel in de spiegel te kunnen kijken. U zwelgt graag in gedachten over de liefde, en droomt ervan om met de partner van uw keuze te versmelten. Ergernis, jaloezie of haat maakt u bang, omdat dit strijdt met uw ideaal van het ware en esthetische. Desondanks kunt u ook volhardend en doelgericht werken en uw dagelijkse bezigheden effectief organiseren. U zou zich daarbij niet moeten overbelasten, want in uw drang naar perfectie haalt u zich vaak veel op uw hals. U kunt zich goed op het maatschappelijke toneel bewegen, omdat u over verfijnde manieren beschikt en veel voelt voor de fijne kunst. Met uw voorkomende en vriendelijke natuur zou u ten aanzien van uw beroep ook goede kansen moeten hebben met een bezigheid waarbij u met mensen moet omgaan. Weegschaal is een luchtteken, en daarom gebruikt u graag uw verstand en maakt u zich ook nauwkeurige voorstellingen van de best mogelijke manier voor het samenleven van de mensen. U doet alles om uw idealen te vinden, hetzij in uw beroep, in de liefde of in andere intermenselijke relaties. Met uw gevoel voor gerechtigheid en diplomatie zou u echt geliefd moeten zijn, en altijd op de hulp van uw vrienden moeten kunnen rekenen.


Zon in Schorpioen De Schorpioen is een vast waterteken, waaraan de planeten Pluto en Mars haar toegekend. Dat duidt op veel energie, die zich ook heel plotseling kan uiten. De motivatie achter de daden van Schorpioen-mensen is door deze water-hoedanigheid meestal gevoelsmatig van aard, waardoor u moeilijk te doorgronden bent. U neemt niets gemakkelijk op en u doet uw best om grondig te werk te gaan. Halve maatregelen of leugens maken u agressief; toch bent u zelf niet van oneerlijk gedrag gevrijwaard wanneer u uw resultaten in gevaar ziet. U bent nauwelijks klein te krijgen, want als geen ander teken van de dierenriem beschikt u over krachten, die u altijd weer opnieuw kunt mobiliseren. De Schorpioen staat voor de principes van regeneratie en transformatie, en daarom komt u zelfs uit de grootste crises gelouterd te voorschijn. U hebt de uitdaging zelfs nodig, omdat u altijd wilt uitproberen hoever u kunt gaan. Het is voor u heel belangrijk dat u vanuit de juiste motivatie handelt, want u kunt ook veel onheil aanrichten wanneer u alleen uw eigen egoÔstische doelen op het oog hebt. Met de aan u verleende macht kunt u andere mensen manipuleren en vernederen, maar ook opbouwen en ondersteunen, helemaal volgens uw wil. Die wil is sterk ontwikkeld, en met fiasco's zult u geen genoegen nemen. Ook de seksualiteit en de hartstocht spelen in uw leven een grote rol. U streeft ernaar om u met het grote geheel te verbinden, en waarschijnlijk kunt u dat in de erotiek het best. Beteugel uw jaloezie en maak van de seksualiteit geen onnozel machtsspel, dan zult u daar veel plezier aan beleven en er veel energie door opdoen. Zelfs de dood kan u niet bang maken, want u hebt de cyclus van het eeuwige leven en sterven begrepen.


Zon in Boogschutter Boogschutter is een beweeglijk vuurteken, en altijd op zoek naar nieuwe ervaringen. zij heeft geestelijke vrijheid nodig en zal zich niet zo snel laten vastleggen, niet door omstandigheden van buitenaf en niet door voorbehoud in haar eigen gedachten. De planeet Jupiter, met de kenmerkende eigenschappen uitbreiding en weldadigheid, is aan het teken Boogschutter toegekend. Als beschermengel staat zij u altijd terzijde en brengt u het nodige geluk, zelfs wanneer u denkt dat het al te laat is. U staat open voor andere mensen en u gaat met veel optimisme door het leven. Uw doel is het vinden van de waarheid, en daarom houdt u zich bezig met de vraag naar de zin van het leven, en zoekt u voortdurend naar hogere inzichten. Ethische en filosofische onderwerpen hebben uw interesse, en u geeft uw wijsheden ook graag door. U doet uw best om uw verantwoordelijkheid voor de maatschappij waar te nemen. Pas echter op dat u uw maatstaven niet ongetoetst op andere mensen aanlegt, omdat u niet altijd tot de meest sensibele mensen behoort. Met uw sarcastische aard kunt u - ook ongewild - mensen in uw omgeving kwetsen, zodat u zich niet zou moeten verbazen wanneer men u wijsneuzig gedrag en het berijden van stokpaardjes verwijt, of zich zelfs geheel van u distantieert. Op zulke momenten zou u zichzelf in tolerantie moeten oefenen en uw best doen om uw medemensen beter aan te voelen. Daar u zeer vaste principes hebt, komt u op anderen misschien over als 'conservatief', wat maar voor een deel juist is, omdat u zich in laatste instantie alleen aan uw eigen spelregels wilt houden. Zij die onder het teken Boogschutter geboren werden, haar ervan overtuigd dat het leven een avontuur, een reis en een zoektocht naar een verborgen schat is. Dank zij uw intuÔtie bent u in staat om de draagwijdte van handelingen voor de toekomst te overzien. Wat u dagelijks ziet en beleeft, is een resultaat van de geschiedenis van de mensen, en dat weet u. De Boogschutter is het meest reislustige teken van de dierenriem. Dit is op de planeet Jupiter te herleiden, die graag in de verte - hoe verder, hoe beter - doolt. U staat zeer open voor vreemde culturen, en u zult in de regel in de loop van uw leven een beeld van de wereld hebben gevormd.


Zon in Waterman Mensen die onder het teken Waterman geboren werden, haar bezig als vernieuwers. Dat wil zeggen dat zij de verouderde structuren van onze maatschappij doorbreken, en de weg bereiden voor een beter en vrijer leven in een humanere maatschappij. Vriendschap en verbondenheid haar zeer belangrijk voor u; dat is op de toekenning van de planeet Uranus aan het teken Waterman terug te voeren. Uw vrienden en vriendinnen kunnen zeker haar van uw solidariteit, want de planeet Uranus brengt onder andere menslievendheid en humanitair gedachtegoed voort. U onderscheidt zich door uw originaliteit, en u bent er ook trots op dat u enigszins anders bent dan alle anderen. U hebt duizend en een fantastische ideeŽn en genoeg verstand voor onconventionele oplossingen van problemen. Toch zou u ook eens tot daden moeten overgaan en de realisering van uw plannen niet alleen overlaten aan anderen. Desondanks kent u uw verantwoordelijkheid, en u bent een echt beminnelijk persoon, ook al wordt u misschien soms bekeken als een fantast die men niet altijd serieus zou moeten nemen. De reden daarvoor is dat niet ieder mens de toekomst zo bont kan schilderen of ongewone wegen wil inslaan voor dit doel. U hebt hoge idealen en u houdt van de waarheid boven alles, maar u zou er voor moeten oppassen dat u niet te snel en ongeduldig optreedt en als revolutionair geldt, die wel kritiseren en vernielen kan, maar geen betere alternatieven te bieden heeft. Over gebrek aan gezelschap zult u zich wel nooit kunnen beklagen, want u hebt het contact met veel mensen nodig en u voelt zich in een groep het meest prettig. Daar verbreidt u uw ideeŽn en houdt u zich intensief bezig met alle thema's die daar bediscussieerd worden. U staat open voor al het nieuwe en gaat met veel esprit uw weg, ook al windt u zich soms te snel op over dingen die u niet even van de ene dag op de andere kunt veranderen. Ook het gelijkberechtigd samenleven van de seksen ligt u na aan het hart.


Zon in Vissen U hebt een overgevoelige aard, waarmee u de vibraties in uw omgeving goed kunt opnemen. Of dat een vloek of een zegen is weet u soms zelf niet zo precies, omdat u zich door uw hoge opnamebereidheid tot grote verwarring kunt laten brengen. U bent bijna als een spons die alles ongenuanceerd opneemt en zich dan afvraagt, hoe haar eigen opvattingen en gevoelens er nu eigenlijk uitzien. Soms vlucht u daarom uit de harde werkelijkheid naar uw mooie droomwereld, maar dat is op de duur ook geen oplossing, want u moet gewoon leren omgaan met de feiten. Schermt u zichzelf toch eens vaker enigszins af, misschien vindt u wel geestelijke ontspanning bij goede lectuur. Daar Vissen het laatste van de twaalf dierenriemtekens is, heeft het van allen iets. U zwemt in de grote zee van de vele tekens. Dat hoeft niet altijd helemaal onproblematisch voor u te zijn. Dikwijls kunt u maar moeilijk beslissen, want Neptunus, de heerser van de Vissen, vertroebelt uw gedachten. U zou moeten proberen om doelgerichter op te treden en uw energie in concrete plannen te investeren. Laat niet toe dat u afhankelijk wordt van de welwillendheid van andere mensen, maar ga met beide benen op de grond staan. U moet in de eerste plaats uw angst overwinnen en zich bewust worden van uw grote potentiaal. Op creatief en kunstzinnig gebied, vooral in de muziek, zou u mooie succeservaringen kunnen beleven en waarschijnlijk grote indruk maken op uw omgeving. U zult uw levensdoel bereiken door het activeren van uw filters, om te onderkennen aan welke problemen u zich zou moeten wijden en welke u niets aangaan. Misschien vindt u wel kracht in het geloof; het christendom wordt door het teken Vissen belichaamd, en de persoonlijkheid van Jezus kan de hoedanigheid en het vermogen waaroe dit teken in staat stelt, zeer goed omschrijven. U bent tot een eerlijk medegevoel in staat en zou misschien een taak kunnen vinden op charitatief gebied. Pas op voor drugs, want die zouden voor u snel gevaarlijk kunnen worden.


Astrologie Tekens | De Maan in de Horoscoop
De Maan duidt De Ziel, het veld voor onze emoties. Het onderbewustzijn.


Astrologie Tekens | De Maan Wanneer de Zon is gedaald en de aarde in duisternis heeft achtergelaten, daar verschijnt de Maan aan de hemel om ons als in een spiegel voor te houdende stralen van de verzonken Zon. Daarom symboliseert de Maan in de horoscoop het bespiegelende, sensitieve denken, en het teken waarin zij staat bepaalt de aard onzer aandoeningen, onze persoonlijkheid. Zoals de Maan de herinnering, de reflectie van het licht dat geweest is, zo krijgen wij door haar invloed ons geheugen, onze herinnerng en het daaraan verbonden terugzien van wat wij eens als aangenaam hebben ondervonden.
Bij kinderen en natuurmensen, die uitsluitend leven op aandoeningen, heeft de Maan dus veel invloed. Een sterke plaatsing van de Maan versterkt het geheugen en vergroot het vermogen om gevoelens, stemmingen en gedachten uit de omgeving aan te voelen en zich langs die weg geestelijk te verrijken. Zijn de Zonne-mensen in staat veel mensen te helpen, de mensen met een harmonisch geplaatste Maan zullen veel steun ontvangen. Door hun negatieve gevoelsnatuur doen haar onbewust een beroep op de bescherming van meer positief-aangelegden en komen dientengevolge gemakkelijk door het leven. Wanneer de Maan zwak of disharmonisch geplaatst is, dan maakt zij vatbaar voor beheersing door minderwaardige wezens. Want de Maan heeft doen ontkiemen maar ze begunstigt tevens de verspreiding van allerlei giftige gassen. Deze gevende en toch weer nemende natuur van de Maan vinden wij terug in het teken kreeft, dat zij beheerst. Ook hier het alles willen behouden en het alles willen geven. De moeder die haar kind haar diepste haar gaf maar geen afstand kan doen van dat kind.


Maan in Ram U bent het type van een avonturier en u valt op door uw drang naar vrijheid en onafhankelijkheid. Dit hoeft niet altijd te beantwoorden aan het beeld van de Maan, die contact en geborgenheid zoekt. U zou daarom een rusteloze indruk kunnen wekken en misschien uw veelvuldige activiteiten gebruiken om uw bindingsangsten te verdringen. Het valt u zwaar om uw vrouwelijke trekken positief te waarderen en ook eens verantwoordelijkheid op u te nemen voor het welzijn van andere mensen. In vaste partnerschappen voelt u zich al snel aan de ketting gelegd; daarom zal het ook wel lang duren voordat u in dit opzicht ergens voor uit zult komen. U hebt het gevoel nodig dat u te allen tijde kunt doen en laten wat u wilt, en u bent vaak heel spontaan. Het is u belangrijk voor u dat u andere mensen niets wijs maakt en voor uw persoonlijkheid op komt. Laat u geen slecht geweten aanpraten, want dikwijls wordt u vooral vanwege uw ondernemingsgeest gewaardeerd. Uw positieve kant is dat u andere mensen nooit lastig valt, en dat u de verantwoordelijkheid op u neemt wanneer ťťn van uw riskante ondernemingen eens is mislukt. U hebt een vechtersnatuur, die niet snel opgeeft maar zich ook grotendeels alleen door het leven slaat. Waarschijnlijk was u al vroeg zelfstandig en bent u in uw kindertijd niet echt overstelpt met geborgenheid.


Maan in Stier Met Maan in Stier hebt u een zeker emotioneel fundament nodig. U wilt weten waar u aan toe bent, en u zult zich met uitwijkmanoeuvres niet tevreden stellen. Wie zich met een partnerschap aangaat mag zich niet inhouden, maar zou aan uw behoefte aan veiligheid tegemoet moeten komen. U hebt warmte en aandacht nodig en kunt deze ook geven. Wanneer u eerst eens van uzelf overtuigd bent, zult u als een rots in de branding staan waarop men eenvoudig vertrouwen kan. U zit echt eenvoudig in elkaar, en wanneer uw behoeften vervuld worden zult u een gelukkig leven leiden. U hebt een goed gevoel voor uw lichaam, en zou daarom moeten weten wanneer u genoeg gegeten hebt en misschien ook wanneer er een dieet nodig is. Wanneer u uw gevoelens en behoeften niet uitleeft, zou u gemakkelijk in een aanschaffingsroes kunnen raken en de materiŽle genoegens van het leven overwaarderen. Misschien wordt u dan ook gulzig en te gewichtig, en raakt u verward in eentonige structuren die geen bewegingsvrijheid meer toelaten. In uw kindertijd zou u veel liefde en aandacht moeten hebben gekregen, en hoefde u zich over een gebrek aan geborgenheid waarschijnlijk niet te beklagen. Mogelijk hebben uw ouders ook wel overdreven en hebben zij u wat verwend, zodat u ook nu nog veeleisend kunt optreden. U zou uw talenten moeten gebruiken om voor uzelf een zeker bestaan op te bouwen, en blij te haar met de aangename kanten van het leven. Waarschijnlijk hebt u duurzame partnerschappen, van waaruit u dan toch wel eens wat riskanter en spontaner handelt. Dat zou goed voor u zijn, want u zult moeten erkennen dat niet alles in het leven zich laat plannen.


Maan in Tweelingen De Maan kan zich in het teken Tweelingen zeer wisselend laten zien. Mogelijk voelt u zich soms innerlijk verdeeld, omdat u de aanleg hebt om emotioneel gezien de betekenis van beide kanten van de medaille te herkennen, en daarom niet weet wat u eigenlijk nodig hebt. U houdt van het contact en het gesprek met andere mensen, maar het zou u ook zwaar kunnen vallen om werkelijk contact toe te laten, omdat dat uw beweeglijkheid zou hinderen. Misschien vindt u pas relatief laat in het leven een rustpunt, want u laat zich snel afleiden en hebt uiteindelijk alles even aangeraakt, maar niets in de hand. Met uw grote nieuwsgierigheid doet u veel ondervinding op, maar u zou ook voor rust moeten zorgen om deze gepast te kunnen verwerken. Gelukkig bent u, wanneer u het gevoel hebt dat u er weer eens wat bij hebt geleerd of zich verstandig hebt uitgedrukt. U bezit de gave om niet alleen te kunnen omgaan met koude feiten, maar ook met uw fantasierijke en bloemrijke taal uw toehoorders te roeren. U houdt ervan om aan uw gevoelswereld uitdrukking te geven wanneer u daarover vertelt, en u herkent echt snel wanneer er voor u iets verzwegen wordt dat u eigenlijk zou moeten weten. U bent een invoelende gesprekspartner en beslecht ook wel af en toe ruzie. Uw vrienden vertellen u over hun zorgen en problemen, omdat zij bij u steeds een open oor vinden. Het is echter belangrijk voor u om ook datgene waar te nemen wat u het liefst helemaal niet zou willen horen. Misschien was u in uw kindertijd door de voortdurend wisselende invloeden in uw omgeving wat overbelast, en hebben uw ouders u weliswaar intellectueel gestimuleerd, maar niet de nodige geborgenheid gegeven.


Maan in Kreeft De Maan bevindt zich in Kreeft in het teken waaraan zij is toegekend, en is daarom in uw horoscoop zeer machtig. Afhankelijk ervan of u wel of geen emotionele voldoening hebt gevonden, zal zij zich zeer verschillend uiten. Meer dan bij andere mensen is uw welzijn afhankelijk van uw kindertijd en uw band met het gezin. Werd u teveel beschermd en had u met een zeer overheersende moeder te kampen, dan hebt u misschien nooit zelfstandig kunnen worden en past u nu nog kinderlijke middelen toe om uw zin door te drijven. U zou tot koppigheid kunnen neigen en uw eigen behoeften in het middelpunt stellen, omdat u niet geleerd hebt om te delen. Misschien maakt u dezelfde fout als uw moeder en laat u niet los wanneer een cyclus haar einde gevonden heeft. U voelt zich nutteloos wanneer u iemand met zorgen kunt omgeven, en u kunt anderen met uw 'liefde' bijna verstikken. De Maan in Kreeft kan zich echter ook op een veel mooiere wijze laten zien. Hebt u innerlijke harmonie gevonden, dan kunt u als bijna geen ander liefde en aandacht geven. U zorgt voor geborgenheid en ook uw partners weten dat zij op u kunnen vertrouwen. Met uw aanvoelingsvermogen voelt u wat er in de mensen omgaat, en u probeert alles wat in uw vermogen ligt om te helpen. Omdat u diep binnen in u een groot zelfvertrouwen voelt dat u zich niet zo gemakkelijk laat afnemen, straalt u stabiliteit en evenwichtigheid uit. U hoeft niemand iets te bewijzen en bent gelukkig wanneer het allen om u heen goed gaat.


Maan in Leeuw Waarschijnlijk wordt u dikwijls verliefd, want u hebt een hang naar grote emoties en u wilt altijd voelen dat u leeft. U hebt de aandacht van andere mensen nodig, en u kunt direct verkommeren wanneer u niet de nodige sympathie ontvangt. Omdat u als gevolg daarvan echt afhankelijk van de gevoelens van anderen bent zou u moeten proberen om ook uzelf liefde toe te dragen, waarbij u ook echt die indruk wekt. Uw gevoelswereld is echt gecompliceerd, maar u hebt eigenlijk een groot hart en veel te geven. U steekt uw hartstochten en emoties niet onder stoelen of banken, zodat wel iedereen er achter komt wat u juist zo bezig houdt. Wanneer u op afwijzing stoot, raakt u daardoor gemakkelijk in verwarring, en dan vraagt u zich af, wat de mensen toch tegenhoudt. Misschien is het wel hun angst om volledig door u ingenomen te worden, want u kunt echt resoluut optreden en u spiegelt zich ook graag in uw eigen glans. Waarschijnlijk ontbrak het u in uw kindertijd aan niets, en trokken uw ouders bewust of onbewust een kleine prins resp. prinses aan. Maar mogelijk kreeg u ook met het andere aspect van de Leeuw-energie te maken en werd u onderdrukt en getiranniseerd, zodat u nu geen geloof in uw eigen vaardigheden hebt. Wanneer u eenmaal hebt geleerd om van uzelf te houden met inbegrip van uw zwakheden, en niet alleen te letten op de reactie van uw toeschouwers, dan zult u ware grootmoedigheid tonen en deelnemen in de problemen van uw medemensen.


Maan in Maagd De Maan zou zich in het teken Maagd echt minder prettig kunnen voelen, want onze gevoelens hebben nu eenmaal niets met perfectie van doen, en zij laten zich ook niet altijd met het verstand bevatten. U zou zich met handen en voeten kunnen verzetten tegen het toelaten van gevoelens die niet verklaarbaar zijn, of die niet alleen positief tot uitdrukking komen. Misschien sluit u zich daarom af en probeert u al het onvoorzienbare uit de weg te gaan, om maar niet door welke hartstocht dan ook verteerd te worden. Wanneer dat zo zou haar en u uw hart niet een klein beetje openstelt, zult u innerlijk verkommeren en zou u zeer eenzaam kunnen worden. U zou uw eigen waarde moeten herkennen, en ermee moeten beginnen om tegenover uzelf geduldiger te worden, en ook van uw zwakheden te houden. Misschien werd u al vroeg naar perfectie gedrild en mocht u zich geen fouten veroorloven. Of uw ouders hebben zich weliswaar om uw lichamelijk welzijn bekommerd, maar verzuimd om u warmte en begrip toe te dragen. Daardoor valt het u nu zwaar om uw gevoelens te uiten en het avontuur van een partnerschap aan te gaan. Mogelijk voelt u zich hoe dan ook geblokkeerd en hebt u met ziekten te kampen, omdat u de natuurlijke stroom van emoties niet wilt toelaten. Wanneer u innerlijke harmonie hebt gevonden en u uw behoefte aan zekerheid kunt bevredigen, zal de Maan in Maagd zich echter van haar andere, mooiere kant laten zien. Dan weet u precies wat u voor uw geluk nodig hebt, en dan laat u zich niet zo snel in verwarring brengen. U bekommert zich opofferingsgezind om uw naaste omgeving, en u hebt er plezier in om andere mensen behulpzaam te zijn. Ook kleinigheden kunnen u tevreden maken, en de signalen van uw lichaam neemt u met verbazingwekkende fijngevoeligheid waar.


Maan in Weegschaal U verlangt er vurig naar, met uw gevoelens in harmonie te leven en geliefd te worden. U hebt harmonie en bestendigheid nodig, en u bent in staat om alles voor uw partner te doen wanneer dat maar vrede en evenwichtigheid brengt. Van ruzie en andere negatieve energie wordt u onzeker en snel droevig, en daarom hebt u dan ook niet echt een dikke huid. U loopt het gevaar, dat u zich te afhankelijk maakt van de gevoelens van andere mensen tegenover u, en dat zichzelf alleen waardevol vindt wanneer u geliefd wordt. De enige weg naar meer emotionele zelfstandigheid is de liefde voor uzelf. U zoekt de harmonie en kunt het gewoonlijk ook goed vinden met uw medemensen, wanneer u niet toegeeft aan de tendens om ieder conflict te vermijden omwille van de lieve vrede. Men mag u graag, want u zet zich in voor de belangen van anderen en u kunt zeer onzelfzuchtig handelen. Teamwerk valt u niet zwaar, omdat u de kunst van het compromis beheerst en altijd open staat voor nieuwe ideeŽn. U houdt van kunst en hebt een fijn gevoel voor smaak en stijl. De mooie dingen van deze wereld trekken u aan, waarbij al uw ouderlijk huis uw kunstzinnige en esthetische ontwikkeling heeft bevorderd. Het is voor u belangrijk om duidelijk stelling te betrekken, al zou dat gaan ten koste van harmonie en vrede. U kunt uw zelfbewustzijn versterken door er van bewust te worden dat volmaaktheid in menselijke relaties er nooit is geweest en er ook nooit zal zijn, en dat het daarom niet erg is om ook eens voor conflictstof te zorgen om uw behoeften door te zetten.


Maan in Schorpioen Uw grootste uitdaging zal het haar om greep op uw temperament te krijgen en de voor u heel gevaarlijke klippen van de hartstocht onbeschadigd te doorstaan. U bent tot verbazingwekkend diepe gevoelens in staat, en afhankelijk ervan, welke motivatie hieraan ten grondslag ligt, kunt u grenzeloos liefhebben of zeer diep haten. U zou er werkelijk om moeten denken aan uw gevoelens niet ongecontroleerd toe te geven, want u herbergt een explosief potentiaal in u dat zeer gevaarlijk kan zijn. Wanneer u rijper bent geworden, dan zou u uw emoties moeten kunnen beheersen en hoeft u waarschijnlijk niet meer aan iedere verleiding toe te geven. U wilt uw hartstochten uitleven en u zou mogelijk een seksueel zeer bewogen bestaan kunnen leiden. U laat zich geen enkele ervaring ontgaan en herstelt zich ook van de diepste kwetsuren tamelijk snel, zodat u klaar bent voor nieuwe avonturen. Voor u moeten grenzen overschreden en taboes doorbroken worden, en hoewel u op basis van deze instelling niet alleen liefde toegedragen wordt, kunt u voor uw omgeving zeer belangrijk haar omdat u het een en ander in beweging zet. Ga alleen niet te ver en accepteer de kwetsbaarheid van andere mensen, anders zult u zich op een gegeven moment eenzaam voelen. Ook wanneer u meer op uzelf bent en weinig goede vrienden u liever haar dan een grote kliek, is dat mogelijk niet uw bedoeling.


Maan in Boogschutter Met de Maan in het teken Boogschutter hebt u de behoefte om betekenisvolle doelen aan te pakken en de zin van uw menselijk bestaan te doorvorsen. U zoekt naar hogere principes en zou zich graag bij een geloofsrichting aansluiten die u goed en juist acht. Maar misschien is voor u de weg daarheen nog veel belangrijker, want niets prikkelt u zozeer als het avontuur. U houdt van het gevoel van wal te kunnen steken wanneer u maar wilt, en u zult zich dus ook wel pas later in het leven binden. De wijde wereld daagt u uit en wil door u ontdekt worden. Uw geestelijke vrijheid hebt u lief boven alles, en niets zou voor u zo gehaat moeten haar als fanatisme of starre dogmatische regels. Met veel optimisme en vast vertrouwen gaat u door het leven en u bent altijd nieuwsgierig naar wat er allemaal nog meer zal gebeuren. Maar misschien hebt u uw innerlijke harmonie nog niet gevonden, omdat uw ouders u strikte grenzen gesteld hebben ofwel voor u niet bereikbaar waren. Dan hebt u mogelijk moeite om uw medemensen met verdraagzaamheid tegemoet te treden en andere meningen aan te horen. U zou ertoe kunnen neigen uw tijd met grootse fantasieŽn over de toekomst te verspillen, in plaats van hier en nu concrete problemen aan te pakken. Daar u echter eigenlijk een heel verantwoordelijk karakter hebt, zal het u in de loop van uw leven wel lukken om met beide benen op de grond terug te keren.


Maan in Waterman De Maan zou zich in het teken Waterman mogelijk enigszins minder prettig kunnen voelen, want daar gaat het meer onpersoonlijk toe. Daar Waterman een luchtteken is, gaat het hier meer om geestelijke inzichten en idealen dan om warmte en gevoelens. Mogelijk probeert u daarom om uw behoefte aan liefde en geborgenheid in de maatschappij met veel mensen te bevredigen, in plaats van uzelf zoals bijvoorbeeld in een partnerschap, meer te bemoeien met een enkel mens. Overdrijf het niet met uw vele activiteiten, want deze zouden mogelijk alleen een afleidingsmanoeuvre kunnen haar omdat u bang bent voor werkelijke toenadering. Waarschijnlijk vreest u dat u uw vrijheid moet verliezen of dat u zich moet aanpassen, wanneer men voor u te dichtbij komt. Desondanks bent u erin geÔnteresseerd, voortdurend nieuwe mensen te leren kennen en met hen te communiceren. Uw idealen van vriendschap en samenhang haar zeer hoog, waardoor u zich buitengewoon solidair kunt tonen. U wilt in de maatschappij opgaan en u voor grote doelen inzetten. Waarschijnlijk zult u de ervaring opdoen dat u afsteekt bij de massa en hoe dan ook anders bent, en al snel zal dit besef u ook met trots vervullen. In uw kindertijd werd u misschien intellectueel gestimuleerd en met humanitair gedachtegoed in aanraking gebracht. U mocht uw originaliteit uitleven, hoewel u aan de andere kant uw ouders met veel mensen moest delen en u maar zelden het gevoel had, eens helemaal alleen voor uzelf een beroep op hen te mogen doen.


Maan in Vissen De Maan zou zich in het waterteken Vissen zeer prettig kunnen voelen, omdat haar kwaliteiten hier goed tot uitdrukking kunnen komen. Waarschijnlijk moet u in tegendeel zelfs oppassen dat u zich niet alleen door uw gevoelens laat drijven, want dat kan ook negatieve uitwerkingen hebben. U hebt een rijke fantasie en schuwt er niet voor om uw emoties openbaar te maken en andere mensen te benaderen. Soms zwelgt u een beetje te lang in uw dromen en vergeet u daarbij de realiteit. U bent gevoelig, eerlijk en begripvol, maar nu eenmaal niet altijd heel levensbekwaam. U kunt zo in de problemen van andere mensen opgaan dat u de problemen van uzelf volledig op de achtergrond stelt, en zich uiteindelijk teveel opsplitst. Uw bereidheid tot het opnemen van zorgen en problemen van anderen, is zo hoog dat u zich ook zou moeten leren afgrenzen, als u zich niet op een gegeven moment wilt afvragen waar u bent gebleven. U zou gelukkig kunnen worden, wanneer u uw fantasie en inspiratie in kunstzinnige banen zou leiden en niet zou schuwen om de realiteit onder ogen te zien. Denk ook eens aan uzelf en leer "nee" te kunnen zeggen. Misschien heeft uw moeder de Vissen-hoedanigheden belichaamd en zich opofferingsgezind om u bekommerd en uw sensibiliteit gestimuleerd. In negatieve zin zou zij geprobeerd kunnen hebben, de problemen van deze harde en wrede wereld ver van u te houden en u daardoor enigszins verwend.


Astrologie Tekens | Mercurius in de Horoscoop
Mercurius duidt Het Verstand, het intellect, het begrip, bevattelijkheid en onderscheidingsvermogen.


Astrologie Tekens | Mercurius brengt ons het licht der Zon als het logisch verstand, de zuivere rede, waardoor het ons, stervelingen, mogelijk gemaakt wordt het licht te ontsteken in de voorraadschuur onzer Maan-ervaringen, deze te schikken en te ordenen zodat wij ons een begrip kunnen vormen omtrent hun aard en de wijze waarop wij ze gebruiken kunnen. Daar echter de uitwerking van dit licht afhangt van datgene wat belicht wordt is het duidelijk dat Mercurius genoemd wordt een veranderlijke of aanpassende planeet. Het verstandelijke inzicht van Mercurius hangt af van datgene wat wij reeds verworven hebben. Het teken waardoor de Mercurius-invloed ons bereikt, geeft de wijze aan waarop ons verstand werkt en waartoe het zich het meest aangetrokken voelt. Deze planeet voelt zich het meest thuis in de tekens die opmerkend en onderscheidend van aard zijn. In Gemini | Tweelingen openbaart zich haar positieve werking in het opmerken en overzien, in Virgo | Maagd haar negatieve kant in het rangschikken, ordenen en zuiveren.


Mercurius in Ram U neemt graag besluiten en u schrikt er niet voor terug om tenminste in gedachten alle mogelijkheden door te spelen. U weet wat u wilt, en pakt met veel moed uw opdrachten aan. Alleen met tegenzin laat u zich door uw medemensen tegenhouden en u gaat daardoor veel risico's aan. In discussies en misschien ook in twistgesprekken leeft u werkelijk op, want u bent een liefhebber van duidelijke taal en u neemt niet zo snel een blad voor de mond. U hebt de feiten in een zaak snel door en kunt slagvaardig reageren wanneer men u aanvalt. Misschien zou u ook rekening moeten houden met de opvattingen van uw medemensen, want u kunt ook heel eigenzinnig haar en anderen voor het hoofd stoten, zonder dat ook maar voor kennisgeving aan te nemen. Soms gaat u gewoon te overhaast te werk, en wordt u meteen ongeduldig wanneer zich hindernissen vertonen. Leer met andere mensen samen te werken en ook compromissen te sluiten, dat zou succes moeten opleveren


Mercurius in Tweelingen In Tweelingen, dus in het teken waaraan zij is toegekend, voelt Mercurius zich thuis. U bent tot verstandelijke topprestaties in staat en u kunt zich goed uitdrukken. Wanneer u een probleem benadert, doet u dat zonder vooringenomenheid en met de nodige afstandelijkheid. U kunt andere mensen gemakkelijk van uw inzichten overtuigen, omdat u hun voorwaarden in uw uiteenzettingen betrekt en overal op ingaat. Daarom gebruikt u eigenlijk nooit uitvluchten, maar u neemt altijd stelling. Ook het leren zou u gemakkelijk moeten afgaan; u bent dorstig naar nieuwe kennis en altijd 'up-to-date'. Uw ontwikkeling is voor u zeer belangrijk, en als in dit opzicht niet al uw wensen haar vervuld, grijpt u naar eigen initiatief om dit manco te compenseren en toch nog een succesvol wetenschapper te worden. Over het dagelijkse gebeuren weet u alles precies en u laat zich in dit opzicht ook niets wijsmaken, omdat u onwaarheden meteen doorziet. Wanneer u uw nieuwsgierigheid onder controle krijgt en zich af en toe tot vreugde van uw zenuwen de nodige rust gunt, zou uw beweeglijke geest u in uw leven veel goede diensten kunnen bewijzen.


Mercurius in Stier U bent een praktisch denkend mens en u blijft ook met uw gedachten graag op de grond. Voor uitgebreide, niet realiseerbare fantasieŽn voelt u niets, want u wilt concrete resultaten bereiken. U gaat alleen met tegenzin risico aan en u overdenkt uw stappen van tevoren nauwkeurig. Men moet wel met veel feiten komen om u van een andere mening te overtuigen, maar op wat u zegt kan men dan ook aan. Waarschijnlijk kunt u goed met geld omgaan en bent u ook verder zeer bekwaam in het zakendoen, wat uw banksaldo alleen maar ten goede zal komen. U voert uw gedachten uit tot het einde en hebt daarbij altijd de praktische realiseerbaarheid van uw ideeŽn op het oog. U laat zich niet zo snel afleiden en u zou zich daarom mogelijk ook goed kunnen concentreren. Bouw verder op uw gezonde menselijke verstand.


Mercurius in Kreeft Waarschijnlijk valt het u zwaar om afstandelijkheid in uw overwegingen te brengen en een probleem zonder vooringenomenheid te benaderen. U kunt uw emoties niet van uw gedachten scheiden, wat tot gevolg heeft dat u zich vaak op een dwaalspoor laat brengen en dat rationaliteit niet echt uw sterkste kant is. U bent er altijd gevoelsmatig bij betrokken, en of een idee goed of slecht is laat u door uw intuÔtie beslissen, en minder door harde feiten. U lijkt vaak onverstandig, maar soms hebt u ook een goede neus en volgt u een gouden spoor. Bovendien beschikt u over een goed geheugen en gaat u bij uw overwegingen meestal onzelfzuchtig te werk. U zou daarom uw best moeten doen om de feiten realiteitsgetrouw waar te nemen en die niet door uw gewenste werkelijkheid te vertekenen. Gebruik uw gave om in de gedachten van andere mensen in te voelen, en reageer niet meteen beledigd wanneer u wordt bekritiseerd.


Mercurius in Maagd U bezit een gezond verstand, dat u ook nuttig wilt inzetten bij het de baas worden van uw dagelijkse taken. U analyseert eventueel opduikende problemen zo nauwkeurig mogelijk, en u kunt daardoor goed doordacht en nadenkend te werk te gaan. U let op correcte formuleringen en u drukt zich nauwkeurig uit; van uw gesprekspartners verwacht u natuurlijk hetzelfde. In oppervlakkige conversaties en schermutselingen ziet u niet veel, daarmee wilt u niet uw kostbare tijd verspillen. Het liefst wijdt u zich aan concrete problemen, waarvoor u dan ook meestal succesvolle oplossingsstrategieŽn ontwikkelt. U neemt uw verplichtingen serieus en stelt uw verstand graag in dienst van een werkgever, die uw talenten naar waarde weet te schatten. Voor onderzoek of soortgelijke gebieden zou u bijzonder geschikt zijn, want u ziet geen enkele nog zo onbetekenende kleinigheid over het hoofd, en u bezit grote volharding. Wanneer u overigens ontevreden bent, neigt u naar zucht tot kritiek en kunt u geen spaan van de successen van uw vermeende concurrenten heel laten.


Mercurius in Weegschaal Met behulp van uw verstand doet u uw best om vrede en harmonie in uw omgeving te brengen. U kunt bij het oplossen van conflicten zeer diplomatiek te werk gaan en de belangen van alle betrokkenen in het oog houden, waarom men u ook dikwijls scheidsrechter maakt. U zet zich voor de rechtvaardigheid in en organiseert graag acties die dit doel dienen. U moet er echter om denken, duidelijk stelling te nemen en uw eigen mening ook tot uitdrukking te laten komen. U hebt een eerlijk karakter en u hebt de waardering van andere mensen nodig. U hebt geen problemen in het omgaan met grotere mensenmassa's, zodat u misschien op beurzen, ontvangsten of in het algemeen op het gebied van public relations een goed figuur zou kunnen slaan. Ook voor grote optredens en de wereld van de kunst hebt u een zwak. U onderzoekt graag alle manieren waarop intermenselijke betrekkingen werken, en u voelt zich het best wanneer u met uw vrienden op een gezellige avond uitgelaten kunt bijpraten. Wanneer het u lukt om uw beslissingen consequent door te trekken en u ook constructief leert redetwisten, kan Mercurius in Weegschaal u goede diensten bewijzen.


Mercurius in Schorpioen Uw verstand gebruikt u om de geheimen van het leven op het spoor te komen. U wilt diep graven en u bent niet tevreden met oppervlakkige verklaringen. U hebt uw geheel eigen stijl van denken en u laat zich alleen met tegenzin in de kaart kijken, want het liefst bereidt u uw schaakzetten in alle heimelijkheid voor, om uw tegenstanders dan des te meer in verwarring te brengen. Het valt u niet gemakkelijk om de mening van anderen bij uw overwegingen te betrekken, maar u zou juist dat moeten doen om niet op een dag als egoÔst bekend te staan. U hebt een uitgesproken doorzettingsvermogen en strijdt voor uw inzichten zonder te letten op verliezen, toch zouden compromissen wel in veel gevallen zinvoller zijn. U neemt de verborgen motivatie van uw medemensen en andere verborgen details zonder grote inspanning waar, en laat zich niet zo gemakkelijk misleiden. Toch zou u moeten leren om ook met uw nederlagen constructief om te gaan en niet op te gaan in gedachten aan wraak.


Mercurius in Boogschutter U zou soms teveel kunnen opgaan in uw wijdlopige gedachten, en de kleine maar belangrijke details over het hoofd zien. Uw denken draait om de geestelijke groei van de maatschappij, om recht, moraal en filosofie, maar u zou daarbij ook gemakkelijk de draad kunnen kwijtraken en uiteindelijk alleen luchtkastelen blijken te hebben gebouwd. Losse en abstracte gedachtegangen liggen u beter dan een concrete en zorgvuldige analyse. U hebt grote doelen in de zin, en het hangt van uw realiteitsbewustzijn af of u deze ook bereikt. U probeert de maatschappelijke samenhangen te herkennen en u eist geestelijke vrijheid voor allen. Daarbij zou u er zelfs toe kunnen neigen om al te dogmatisch op te treden en de mening van uw medemensen met een halve zin af te doen. Hoed u voor geestelijke hoogmoed en zie erop toe dat u het contact met het "volk" niet verliest. Aan de andere kant zou u ook door uw tolerantie en aardigheid kunnen uitmunten en een gezien lid van deze maatschappij kunnen zijn; voor de ontwikkeling daarvan doet u alles. U zou met succes in vormingsinstituten bezig kunnen haar of in de politiek gaan. Soms hebt u al een voorgevoel van wereldschokkende gebeurtenissen en kunt u zich daardoor goed instellen op nieuwe ontwikkelingen. U neemt geen blad voor de mond en zegt eerlijk uw mening, waarbij u door uw sarcasme andere mensen ook gemakkelijk kunt kwetsen.


Mercurius in Steenbok U bent een eerzuchtig mens en stelt uzelf hoge doelen, die u echter beslist kunt bereiken, want u gaat planmatig en realistisch te werk. U dekt zich altijd in en gaat onberekenbare risico's uit de weg, omdat u zich graag door uw idee over veiligheid laat leiden. Uw aanleg voor concentratie doet u doelgericht uw weg gaan, ook wanneer die nog zo slecht begaanbaar mocht zijn. U bezit volharding en houdt zich aan de traditionele vormen, zodat u meestal ook een conventionele vorming zult hebben genoten en niet veel ziet in alternatieve projecten. U zou een geziene positie in deze maatschappij willen bereiken en u laat zich door statussymbolen of onderscheidingen gemakkelijk beÔnvloeden. In gesprekken gedraagt u zich verstandig; het duurt wel heel lang voordat u op gang komt en ook eens emotioneel wordt. Waarschijnlijk bent u niet echt zeer onderhoudend, maar hebt u wel andere kwaliteiten. Men kan op u vertrouwen; wat u belooft, doet u ook. U verliest de realiteit nooit uit het oog en u kunt anderen heel snel met beide benen op de grond zetten als dat nodig zou moeten zijn. Desondanks zou u enige humor moeten ontwikkelen en niet alles meteen zo serieus nemen.


Mercurius in Vissen Mercurius heeft het in Vissen niet echt gemakkelijk, want hier heerst een sponzige en nevelige atmosfeer waarin heldere gedachten maar zelden hun weg naar de buitenwereld vinden. U laat zich graag door uw gewenste werkelijkheid verleiden om de realiteit onvolledig waar te nemen, en daardoor beslissingen te nemen die gewoon niet logisch uit te voeren zijn. Meestal gaat u naar uw gevoel te werk, en afhankelijk van hoe goed uw intuÔtie functioneert kunt u daarmee zelfs succes hebben. U voelt grote verlangens binnen in u, maar die haar misschien te onbestemd om concrete doelen te laten ontstaan. Daarom zou u ook eerlijke en betrouwbare raadgevers moeten zoeken, die u af en toe eens de oren wassen. U zou erom moeten denken zich verstandig en duidelijk te uiten, want anders haar misverstanden ingebakken. Ook moet u niet alle gebeurtenissen om u heen op uzelf betrekken, dikwijls hebt u met de gebeurtenissen helemaal niets van doen. Van lyriek en proza kunt u mogelijk helemaal weg zijn, en u zou rustig ermee moeten beginnen uw gedachten op papier te zetten; misschien kunt u andere mensen daarmee betoveren. Wanneer u de harde realiteit onder ogen ziet zult u uw leven wel onder controle krijgen, ook wanneer u waarschijnlijk geen tweede Einstein wordt.


Astrologie Tekens | Venus in de Horoscoop
Venus duidt Het Gevoel, de liefde, harmonie, kunstzin, schoonheid.


Astrologie Tekens | Venus wordt beschouwd als de occulte zuster en alter ego van de Aarde en legt als zondanig in ons ook het verlangen naar een tweelingziel, een ander ik en inspireert gevoelens van liefde, genegenheid en saamhoorigheid.
Zo is ook Libra | Weegschaal het teken dat Venus positief beheerst, de twee-eenheid, de twee schalen zonder welke Libra | Weegschaal geen reden van bestaan heeft: een eenheid ter onderscheiding van de uitgesproken dubbele tekens zoals bijvoorbeeld tweelingen of Pisces | Vissen. Iets dat wij liefhebben is in onze ogen goed alsook schoon. En het is dus verklaarbaar dat Venus met de gevoelens van liefde, ook de zin voor schoonheid, harmonie, ritme geeft en smaak voor het genieten van kunstwerken waarin verschillende tegenstellingen in evenwicht zijn. Waneer Venus in een horoscoop sterk geplaatst is verleent zij een grote fijngevoeligheid ten opzichte van mensen zowel als dingen. Een intuitie om iets te plaatsen juist zo dat het het mooiste uitkomt. Om iemand iets te geven waaraan zij juist behoefte had. In Taurus | Stier het teken waar de negatieve zijde van Venus heerser is komt juist het tegengestelde naar voren. Hier is namelijk de ontvankelijkheid voor inspiratie aanwezig en het instinct om blijvend te aanbidden wat eens bewonderd of aangenomen werd. Libra | Weegschaal is degene die schikt en herschikt al naar gelang van de steeds veranderende omstandigheden bij afflictie en wispelturigheid. Taurus | Stier de trouwe aan het uitverkorene ten spijt van alle verandering.


Venus in Ram Inzake de liefde gaat u tamelijk fors te werk, en valse remmingen kent u in dit opzicht niet. Onverschillig of u nu van het mannelijk of het vrouwelijk geslacht bent, u doet dikwijls de eerste stap en gaat daarmee ook echt goed. U hebt aanleg voor stormachtige gevoelens en u wilt uw hartstochten ook uitleven. Daardoor neemt u ook nederlagen op u, want u geeft nooit op. De seksualiteit is voor u heel belangrijk, en op dit gebied staat u open tegenover alles wat nieuw is. Waar u opduikt ontstaat beweging, en wanneer u een beetje diplomatie hebt geleerd bent u een graag geziene gast die anderen niets wijsmaakt, maar openlijk laat zien of zij zich prettig voelt of niet. In uw partnerschap zult u vermijden zich afhankelijk te maken en zult u uw vrijheid nooit uit het oog verliezen. Daarom zou het u ook zwaar kunnen vallen om duurzame vaste relaties te onderhouden. U bent heel impulsief en u bent misschien morgen al weer opnieuw verliefd. Houd rekening met de gevoelens van uw naaste en stoot deze niet al te vaak voor het hoofd.


Venus in Stier Met Venus in het teken Stier hebt u aanleg voor vaste, duurzame relaties. U zoekt zekerheid en duurzaamheid in uw partnerschap, en wanneer u een persoon hebt gevonden waarmee u een beetje overweg kunt, laat u die niet zo snel weer los. Mogelijk hebt u problemen met uw jaloezie, omdat u zeer bezitterig kunt haar ofwel lijdt aan angst om te verliezen. Is dat niet het geval, dan zal uw partner op uw loyaliteit kunnen rekenen. Vreemd gaan is voor u niet aan de orde, want u neemt uw relatie serieus en bent waarschijnlijk ook veel te gemakzuchtig om zo'n dwaas en vermoeiend avontuur te beginnen. U bent een echt zinnelijk mens en u voelt als gevolg daarvan veel voor de aangename kanten van het leven. Misschien bent u goed thuis op kunstzinnig gebied of u bent een uitstekende kok. Uw huis hebt u waarschijnlijk zeer smaakvol ingericht en u maakt het daar graag gezellig. U let op uw uiterlijk en hebt er zelfs plezier in om u te verzorgen of mooi aan te kleden. Wanneer u een persoon wilt strikken, kunt u zeer volhardend te werk gaan en die met veel genoegens naar u toe lokken. Misschien schenkt u wel bloemen, want daarvoor hebt u een bijzondere voorkeur. Het verband tussen de Stier en hals en keel wijst dikwijls op een volle en melodieuze stem, zodat u het rustig eens met zang zou moeten proberen.


Venus in Kreeft U hebt er geen problemen mee om u open te stellen en zich aan uw partner te wijden zonder voorbehoud.
U hebt het contact met andere mensen nodig en voelt zich prettig wanneer u kunt beschermen en met zorgen kunt omgeven. Vooral om uw kinderen zult u zich liefdevol bekommeren, maar u moet op een gegeven tijdstip ook leren loslaten. U richt uw huis gezellig in en maakt het tot uw burcht. Daar u een heel gevoelige natuur hebt kan men u gemakkelijk kwetsen, ook al was het misschien helemaal niet zo bedoeld. Soms lijdt u onder uw onevenwichtigheid, die mogelijk in verband staat tot de maanfasen. U zou daarom uw best moeten doen om eerst een zelfstandig mens te worden voordat u het avontuur van een partnerschap op u neemt, want u maakt zich snel afhankelijk en u laat zich misschien zelfs onderdrukken. In gezins-aangelegenheden gaat u ruzie graag uit de weg, hoewel dat niet altijd heel zinvol is. Maak uzelf niet zwakker dan u eigenlijk bent, maar ontdek uw grenzeloze gave om lief te hebben en geef dat aan uw naaste omgeving ten geschenke.


Venus in Leeuw U hebt een groot hart en u houdt van het leven. Uw romances verlopen niet altijd ongecompliceerd, wat aan uw trots en aan uw ijdelheid zou kunnen liggen. U zoekt in uw affaires bevestiging en u voelt zich het prettigst, wanneer u pas opnieuw verliefd bent en door uw partner wordt opgehemeld. Waarschijnlijk hebt u een uitstraling die op het andere geslacht heel aantrekkelijk werkt, en drukt u zich uitgesproken mannelijk of vrouwelijk uit. Hebt u uw partner gevonden, dan kunt u heel trouw haar en zich roerend om haar of haar bekommeren. Ook met kinderen zouden er geen problemen mogen zijn, zodat een gelukkig gezinsleven niet onbereikbaar voor u is. Tegenover uw geliefden bent u heel royaal en u zult uw best doen om alle wensen in hun ogen te lezen. U neigt er vanzelfsprekend toe om echt dikwijls in het middelpunt van de belangstelling te willen staan en reageert beledigd wanneer men u over het hoofd ziet. Verspil uw grote kracht niet ervoor om kostbare optredens te ensceneren, maar initieer liever creatieve projecten.


Venus in Maagd U hebt veel tijd nodig voordat u zich volledig aan uw partner kunt wijden, en u gaat met liefdesaangelegen- heden eerder nuchter om. Het zal u nauwelijks overkomen dat u door grote hartstocht verteerd wordt, want u laat uw verstand nooit thuis; dat begeleidt u bij alle aangelegenheden. Misschien gaat u verbanden aan omdat u daaruit profijt kunt trekken of omdat u denkt dat het de verstandigste oplossing zou zijn. U ziet uw geliefde nooit door een roze bril, en u laat zich niet zo gemakkelijk iets wijsmaken. U kunt uw gevoelens analyseren en u verliest de realiteit niet zo snel uit het oog. Op uw werkplek geniet u groot respect, want u munt uit door uw fair haar en u gedraagt zich altijd collegiaal. Men waardeert u om uw aanvoelingsvermogen waarmee u actuele problemen de baas wordt, en de zorgen van uw medewerkers laten u niet onberoerd. Mogelijk bouwt u samen met uw partner een beroepsbestaan op. Ook de verplichtingen tegenover uw familie neemt u niet gemakkelijk op. U bekommert zich voorbeeldig om het welzijn van uw naaste, en men kan altijd op u rekenen. Hier zou het voor u ook mogelijk moeten worden om zich een beetje hartelijker te tonen en aan uw gevoelens uiting te geven. Word ervan bewust dat uw kinderen niet alleen een perfect georganiseerd leven nodig hebben, maar ook echte warmte en contact, en knijp ook eens een oogje toe wanneer uw echt hoge verwachtingen niet beantwoord worden.


Venus in Weegschaal Meer dan andere mensen hebt u echte aandacht en liefde nodig. U wilt aanvaard worden en harmonische relaties onderhouden. Dat zou zover kunnen gaan, dat u zich in een partnerschap verliest en zich alleen over uw geliefde vastlegt. Daarom is het voor u bijzonder belangrijk dat u zich van uw innerlijke waarden bewust bent en vastbesloten kunt optreden. U houdt van maatschappelijke aangelegenheden en feesten van allerlei aard, omdat deze u de gelegenheid bieden om nieuwe contacten te leggen en op de mensen af te gaan. Daarmee hebt u geen problemen, want u bezit een aangenaam uiterlijk en een charmant karakter. Aan uw kleding, uw stijl en de inrichting van uw huis schenkt u veel aandacht, wat meestal de moeite waard is omdat u met uw goede smaak uw omgeving altijd kunt verfraaien. Ook op kunstzinnig gebied bent u thuis en u vindt hier misschien zelfs een beroepsmatig perspectief. Harmonie is voor u in ieder opzicht heel belangrijk. U houdt er niet van wanneer er geruzied wordt of wanneer er ruwe woorden vallen, dat kan u gemakkelijk doen schrikken. Toch zult u niet kunnen nalaten om uw doorzettingsvermogen te ontwikkelen en u ook eens tegen weerstand voor uw eigen belangen in te zetten. U kunt een ander mens veel geven, maar alleen wanneer u ook van uzelf houdt. MateriŽle problemen zou u mogelijk nauwelijks kunnen hebben, daar u geld gewoon aantrekt en een gelukkige hand hebt in financiŽle aangelegenheden.


Venus in Schorpioen Met Venus in Schorpioen staat u voor de uitdaging om uw hartstochten onder controle te krijgen, opdat u er niet door verteerd wordt. U hebt lief naar het motto "alles of niets", en u verwacht dat uw partner alles geeft. Volgens de traditionele astrologie neigt u tot geheime liefdes, aanvallen van jaloezie, seksuele losbandigheid en wraaklust, maar of dat allemaal ook op u van toepassing is zou u maar zelf moeten beslissen. U stelt hoge eisen aan een partnerschap en u zoekt echt de volkomen vervulling. Het valt u niet zwaar om u betrekkelijk snel toe te wijden, en datzelfde eist u ook van uw geliefde. De seksualiteit is heel belangrijk voor u, want met haar hulp hebt u de mogelijkheid om grenzen te overschrijden en nieuwe energie op te doen. Wanneer u bedrogen wordt treft u dat hard, en u zult de relatie wel verbreken. Waarschijnlijk hebt u geen goede verhouding met uw ex-partner; hebt u zich eenmaal van een mens losgemaakt, dan treurt u niet lang over haar of haar na. Dat is de tegenstrijdigheid in uw karakter: u onderhoudt zeer intensieve relaties en toch bent u in staat om relatief snel een streep onder de hele aangelegenheid te trekken. En even snel vindt u een nieuwe geliefde, want uw erotische uitstraling blijft bij de voor u zo belangrijke flirts niet onbemerkt. Daarbij interesseert u zich vooral voor mensen die boven de massa uitsteken, ook wanneer dat niet altijd alleen positief is.


Venus in Boogschutter In uw relatie waardeert u wederzijds respect en achting boven alles. Wanneer u liefheeft, kunt u mogelijk tot geestelijke hoogten opstijgen en bent u soms maar moeilijk weer op de aarde te krijgen. U wilt al uw idealen in uw partnerschap verwerkelijken; hopelijk is het u daarvan duidelijk dat dit geen eenvoudige opgave zal zijn. Met uw vriendelijkheid en uw positieve uitstraling opent zich voor u menige deur als vanzelf, maar dat is voor u niet genoeg. U engageert zich voor geloofskwesties en maatschappelijke vooruitgang, waarbij naastenliefde voor u geen leeg woord zal zijn. In een relatie verlangt u absolute eerlijkheid. U kunt uw geliefde op handen dragen, maar doe nu en dan uw roze bril af; bekommer u ook om de alledaagse rompslomp, want anders zou het mogelijk een lelijk ontwaken kunnen worden. Meestal houdt u zich aan de traditionele ideeŽn over zede en moraal, maar wanneer Venus niet al te ongunstig geaspecteerd is, tolereert u alle vormen van vredig samenleven. In uw esthetische smaak neigt u tot overdrijving en u droomt misschien van een kroonluchter aan het plafond van uw woonkamer, maar dat gunt men u.


Venus in Steenbok Misschien bent u de trouwste echtgenoot die men zich maar kan voorstellen. Het duurt lang voordat u moed vat en een ander mens op het seksuele vlak benadert, maar u hebt dan ook een heel bestendige gevoelswereld. Maar zelden, misschien zelfs nooit, verliest u de controle en geeft u zich onbegrensd over aan welke hartstocht dan ook. Voor u betekent partnerschap veiligheid en bestendigheid, en dit gevoel kunt u uw geliefde ook geven.U bent niet echt een trendsetter en geeft de voorkeur aan tijdloze en klassieke kunst boven moderne uitdrukkingsvormen. Uw verschijning beantwoordt waarschijnlijk meer aan een conservatieve smaak; misschien zouden kleuren en patronen u een iets meer vitale 'outfit' verlenen. U geeft de voorkeur aan het gezelschap van mensen die ontwikkeld haar en een zekere maatschappelijke status hebben bereikt; hopelijk overdrijft u in dit opzicht niet zo dat u een snob wordt. Een beetje meer nonchalance en openheid zouden u goed doen. Aan de andere kant kan men op u vertrouwen wanneer uw hulp nodig is. Misschien neigt u tot oudere partners bij wie u zich veilig voelt, of trekt u zelf jongere partners aan die veiligheid bij u zoeken. Hoe dan ook, u kunt een uitgesproken saamhorigheidsgevoel ontwikkelen en voor uw geliefde de rots in de branding zijn.


Venus in Waterman U hebt in uw relaties veel vrijheid nodig en u zult er zich met handen en voeten tegen verzetten om aan de ketting gelegd te worden. Wie met u een langere partnerschap wil aangaan, zou dat moeten accepteren en zelf in staat haar om een zelfstandig leven te voeren. U verafschuwt afhankelijkheden en jaloezie, en zoekt uw eigen manier van vredig samenleven. Over liefde, seks en huwelijk hebt u waarschijnlijk ideeŽn die niet door de brede lagen van de bevolking worden gedeeld. Ware vriendschap is voor u belangrijker dan eeuwige liefde, en uw relaties kunnen net zo plotseling eindigen als ze haar begonnen. Misschien hebt u veel vluchtige affaires en bent u snel verliefd. Met uw onorthodoxe instelling kunt u uw partners heel mooi van hun stuk brengen, en uw onbestendigheid maakt het uzelf niet altijd gemakkelijk. Wanneer u zich voor een zaak engageert moet u er met het hart bij zijn, en dat merken ook uw medestrijders die zich door u graag met uw enthousiasme laten aansteken. U gaat liever in een grote zaak op dan u aan een enkel mens uw leven lang te wijden; misschien omdat u heel diep binnen in uzelf angst voelt voor werkelijk contact. U hebt voorkeur voor de moderne kunstvormen, en omdat Uranus ook met techniek en elektronica in verband gebracht wordt, zou u mogelijk graag naar techno-muziek kunnen luisteren.


Venus in Vissen In Vissen kan Venus zich echt ontplooien en tot een liefde in staat stellen die haar weerga niet kent. Misschien voelen waarnemers van uw gevoelsleven zich vaak herinnerd aan oude Hollywood-films, die de grenzen van de goede smaak tot kitsch toe hebben overschreden. Ofwel u bent tot een zuivere, onzelfzuchtige liefde in staat, die u nooit doet vragen welk loon u voor uw moeite wel zult ontvangen. U zou het liefst met uw geliefde persoon versmelten of in uw emoties volledig opgaan. U bent tot grenzeloze toewijding bereid, en verwacht hetzelfde van uw partner. De romantiek speelt in uw relaties een grote rol, want u wilt het hof maken en gemaakt worden. Wanneer u uw innerlijke middelpunt nog niet hebt gevonden, zult u wel vaak bewijzen van liefde verlangen en uzelf kwetsbaarder maken dan u eigenlijk bent. U bent heel fijngevoelig en begrijpt snel wat uw medemensen bezwaart. Het maakt u gelukkig te kunnen helpen, maar u zou ook uitgebuit kunnen worden omdat u de samenhangen niet altijd realistisch ziet. U kunt zich op alle sociale niveaus engageren en daarbij uzelf ook teveel op de hals halen, en daarom zou u uw gezondheid beter in het oog moeten houden. U bent waarschijnlijk een scheppend persoon, die met veel fantasie en inspiratie creatief bezig kan gaan. Als u in dit opzicht nog niets hebt ondernomen, wordt het de hoogste tijd om de verborgen talenten naar het licht te halen. Bekommer u ook eens om uzelf en laat u niet drijven door uw dromen, dan kunt u een emotioneel zeer bevredigend leven leiden.


Astrologie Tekens | Mars in de Horoscoop
De Mars duidt De Wil, energie, begeerte, drift en moed, sexualiteit.


Astrologie Tekens | Mars de sterkte God's, de strijder tegen het kwaad begiftigd ons met een gevoel van eerlijkheid en rechtschapenheid en de zedelijke moed om ons inzicht en geloof te verdedigen tegenover andersdenkenden. Mars propageert de idee van waarheid en licht, verslaat de leugens en de duisternis, kortom zij is ten alle tijde bereid om op te komen voor het recht. Als Promotheus brengt zij ons het vuur van de Zon en daar wij door middel van het vuur onze steeds meer verfijnde instrumenten kunnen maken, draagt zij aldus bij tot onze ontwikkeling. Door de martiale strijd kunnen wij te weten komen wat wij waard zijn, in hoeverre onze theorieen en onze idealen niet maar een schone droom, doch onverveemdbaar bezit zijn.
Het begrip propageren, Mars eigen, wordt in de stoffelijke wereld tevens tot lichamelijke voortplanting en zodoende is Mars de planeet van de hartstocht tegenover Venus als planeet van de ideeele liefde. Een sterk gepaatste Mars wijst op een krachtig verlangen tot manifestatie en schepping. Is Mars zwak of disharmonisch geplaatst dan verwordt dit heerszucht en egoisme.
De strijd wordt gestreden om het strijden zelf en de vernuftige werktuigen gebruikt tot vernietiging van het goede en het nuttige. Het teken waarover de positieve zijde van Mars heerst, is de Aries | Ram geneigd een ieder aan te vallen die haar kudde belaagt, de pionier, strijdend in de voorste linies. De negatieve zijde van Mars komt tot uiting in Scorpio | Schorpioen, het teken van de inwendige strijd van inwendig afbreken en opbouwen.


Mars in Ram Met Mars in Ram bent u een ware energiebundel. Mars geeft u kracht en helpt u uw doelen aan te pakken. U hebt veel ideeŽn en aarzelt niet om die ook in praktijk te brengen. Helaas hebt u vaak niet de nodige volharding om uw ondernemingen tot een einde te brengen en u zoekt daardoor halverwege andere interessante opgaven. U laat zich snel in geestvervoering brengen en kunt met uw enthousiasme ook uw medemensen meeslepen. Maar o wee als men u voorschriften geeft, of alleen maar goed gemeende raad. U wilt de dingen op uw eigen manier afhandelen, en omdat u het daarmee meestal ook veel haast hebt ziet u belangrijke details over het hoofd en moet u misschien nu en dan mislukkingen op de koop toe nemen. Het zou daarom voor u de moeite waard haar om zorgvuldiger te werken en voor uw activiteiten allereerst plannen te maken en ze te organiseren. Bovendien zou u uw temperament een beetje moeten beteugelen en om de gevoelens van andere mensen denken, want u kunt gemakkelijk kwetsend worden, zonder dat ook maar te merken. Soms wordt u heel woedend en misschien zelfs agressief. U meet zich graag met uw concurrenten en hebt veel beweging nodig; daarom zou u ook een goede sporter kunnen zijn. Misschien leeft u uw overtollige energieŽn in de seksualiteit uit, want uw drift zou heel sterk kunnen zijn. Door uw eerzucht en uw uitgesproken dadendrang zou u het in het leven ver kunnen schoppen; toch zou u erom moeten denken, uiteindelijk niet alleen aan de top te staan.


Mars in Stier Uw drijfkracht in het leven bestaat uit het streven naar het onder controle brengen en gebruiken van de materie. U zou een gelukkige hand kunnen hebben in de omgang met uw financiŽle middelen, en een goed gevulde bankrekening is voor u ook heel belangrijk om uw behoefte aan zekerheid te bevredigen. U werkt hard en volhardend voor het bijeenbrengen van materiŽle goederen en om een aangename levensavond door te kunnen brengen. Wanneer Mars ongunstig geaspecteerd is, zou u daarin ook kunnen overdrijven en gulzig of gierig worden. U maakt plannen voor de lange termijn en u verdeelt uw energieŽn in de regel goed. Uw doelen haar realistisch en voor u altijd bereikbaar, want u wilt zich niet verliezen in zinloze acties, maar concrete resultaten zien. Het is voor u belangrijk dat u een geordend bestaan leidt, maar u hebt niets tegen op het vieren van uw successen, want aan zingenot ontbreekt het u echt niet. Met deze mengeling zou u echt populair moeten zijn, vooral omdat u betrouwbaar bent en altijd hulpvaardig bent. U hebt een evenwichtig temperament en laat u niet zo gemakkelijk uit balans brengen. Als dat toch eens het geval mocht zijn, dan moeten uw tegenstanders op hun hoede haar om niet door u vertrapt te worden, omdat u dan zonder consideratie en met veel moed uw doorzettingsvermogen zult bewijzen.


Mars in Tweelingen Het kost u geen enkele moeite om op de mensen af te gaan en contacten te leggen. U wilt weten wat er aan de hand is, want u hebt begrepen dat kennis macht is. Er is nauwelijks een thema dat u niet interesseert en waarover u niets zou kunnen zeggen. U houdt van opwindende gesprekken en gaat ook ruzie niet uit de weg. In tegendeel: u toont zich dan waarschijnlijk in topvorm en komt dan helemaal los. Met uw slagvaardigheid en uw snelle denken bent u in discussies nauwelijks te overtreffen, maar u zou er beslist om moeten denken de argumenten van uw tegenstanders te respecteren, en niet met unfaire middelen zoals spot of sarcasme te werken. Misschien zegt u vaak dingen die u naderhand spijten, en op een gegeven moment helpt het u ook niet meer om u met daarvoor te verontschuldigen. Houd daarom uw tong nu en dan eens in toom. U gebruikt veel energie om zich informatie te verschaffen en uw algemene ontwikkeling te vergroten. Mogelijk werkt u op het gebied van de media, waar u door uw rijkdom aan ideeŽn heel succesvol zou kunnen zijn. Waarschijnlijk zou het u goed doen om voor een enkele zaak te kiezen, tenminste voor een bepaalde tijdsduur, want het gevaar bestaat dat u zich versnipperd tussen uw vele acties en uiteindelijk helemaal niets in de hand hebt.


Mars in Kreeft De planeet Mars voelt zich in het teken Kreeft niet echt thuis, omdat de Kreeft in de dierenriem in oppositie staat met het teken Steenbok, waarin Mars verhoging vindt. Het verwerkelijken van uw Mars-energie met deze plaatsing van Mars is niet gemakkelijk, omdat aan de planeet Mars en aan het teken Kreeft fundamenteel verschillende energievormen ten grondslag liggen. Misschien valt het u zwaar zich te handhaven, en u kijkt verwonderd naar de moed en de drijfkracht die andere mensen tot uitdrukking brengen. Als man zult u verbaasd haar over uw "vrouwelijke" karaktertrekken, en misschien bergt deze gewaarwording ook de mogelijkheid in zich om te accepteren dat u nooit wereldkampioen superzwaargewicht boksen zult worden, en desondanks kunt u gelukkig leven. U gelooft toch vast niet hoezeer u door de dameswereld om deze eigenschap wordt gewaardeerd. Bovendien moeten mannen met deze plaatsing van Mars de tederste minnaars zijn. Probeer dus niet om uw non-existente mannelijke minderwaardigheid met ongeloofwaardige macho-gebaren te compenseren; dan oogst u alleen spot en hoon. Als vrouw met deze plaatsing van Mars in de geboortehoroscoop wordt u door mannen aangetrokken die warmte, romantiek en sensitiviteit uitstralen. U ziet een man liever huilen dan bij de krachttraining zweten. Plomp mannelijk optreden stoot u af. U hebt iemand nodig met wie u voor het vuur van de open haard over het krijgen van kinderen kunt praten.


Mars in Leeuw Met de planeet Mars in Leeuw beschikt u over een groot energetisch potentiaal, en u bent van plan en in staat om uw creatieve talenten tot uitdrukking te brengen. U vertelt andere mensen graag hoe het moet, en zij hebben daar meestal helemaal ook niets op tegen, omdat ze uw autoriteit respecteren. U zou daarmee alleen niet moeten overdrijven; anders hebt u spoedig geen vrienden meer, maar alleen nog lakeien. U beschikt over een groot zelfvertrouwen en kunt goed op de voorgrond treden. Misschien hebt u talent voor toneelspelen, omdat volgens astrologisch onderzoek veel toneelspelers en -speelsters de planeet Mars in Leeuw hebben. Daarnaast bent u vol ondernemingslust, waarbij vooral acties met kinderen u veel plezier opleveren. Het ontbreekt u niet aan eerzucht, en hebt u zich een doel in het hoofd gezet, dan zou u daarvoor ook volhardend kunnen werken, vooral wanneer het uw populariteit zou verhogen. U zou zich wel af en toe moeten afvragen wat u vanuit uw eigen behoeften wilt bereiken en wat alleen show voor anderen is. Waarschijnlijk hebt u sterke geslachtsdrift die in veel romances en affaires tot uiting komt. U bent tot hartstochtelijke gevoelens in staat, maar als man zou u ook tot macho -gebaren kunnen neigen, wat enigszins overdreven zou kunnen overkomen. Dan zal het uw taak haar om uw ijdelheid onder controle te krijgen en enigszins bescheidener te worden.


Mars in Maagd U bent van plan om uw energieŽn ervoor in te zetten om uw plichten en opgaven tot tevredenheid en van alle betrokkenen en misschien zelfs nog meer, te vervullen. Met uw volharding en uw praktische bekwaamheid zou u grote successen kunnen behalen, maar u zou u erom moeten denken dat u niet overdreven perfectionistisch te werk gaat en dat u uw maatstaven niet zonder meer op andere mensen aanlegt. U houdt van gedetailleerd werk en zult een beroep zoeken waarbij zorgvuldigheid en nauwkeurigheid nodig zijn. Misschien werkt u in de gezondheidszorg, want aan Maagd worden onder meer het lichaam en de gezondheid toegekend. U hebt een zwak voor natuurwetenschappen en vooral voor mathematica. Misschien bent u ook een goede handwerker. U overhaast niets, maar u hebt uw temperament goed onder controle en weet dat grote taken een zorgvuldige voorbereiding nodig hebben. Mogelijk mist u een paar goede kansen, omdat u uit angst voor het risico te lang aarzelt. U zou gerust wat spontaner kunnen worden, uw medemensen zouden daar waarschijnlijk blij om zijn. U zet zich erg in voor de belangen op de werkplek, en hoewel uw werkgever u vanwege uw plichtsbesef heel erg waardeert, zou u problemen met uw collega's kunnen hebben omdat u denkt alles beter te kunnen.


Mars in Weegschaal U strijdt niet voor egoÔstische doelen, want in Weegschaal staat Mars in het teken van intermenselijke betrekkingen. Het is voor u daarom belangrijk om bij al uw ondernemingen de instemming van de gemeenschap te vinden en rekening te houden met de belangen daarvan. U bent geen eenzame strijder, maar werkt veel liever harmonisch in een team aan een zinvolle opgave. Misschien zet u zich zelfs dikwijls vaker in voor de belangen van andere mensen in dan voor uw die van uzelf. In hoeverre dat klopt en nog positief te waarderen is, zou u zelf moeten beslissen. Alleen in den vreemde wordt u waarschijnlijk snel onzeker, maar wanneer u het gevoel hebt dat u geaccepteerd wordt en voor uw medemensen veel kunt doen, mobiliseert u uw energieŽn. U zet zich in voor gelijkberechtiging, rechtvaardigheid en vrede, en u kunt ook in een partnerschap heel veel beweging brengen. Waarschijnlijk neemt u hierin de meer actieve rol op u. In de seksualiteit zou u heel veel plezier kunnen beleven, en uw partner altijd opnieuw met kleine geschenken kunnen verrassen. U verfraait ook graag uw omgeving en toont in dit opzicht een goede smaak. Mocht Mars uitdagend geaspecteerd zijn, dan treedt u in de maatschappij misschien te dominant op, of hebt u in uw partnerschap met veel problemen te kampen.


Mars in Schorpioen In Schorpioen kan het potentiaal van Mars zich krachtiger ontplooien dan in enig ander teken. U moet leren om met deze overmaat aan energie zinvol om te gaan, want wanneer u deze voor verkeerde doelen inzet zou dat ernstige gevolgen kunnen hebben. U kunt opbouwen en verwoesten, helemaal naar uw eigen keus, en mogelijk bent u ook van zelfvernietigende tendensen niet gevrijwaard. Uw doelstellingen vallen heel hoog uit; u wilt alles of helemaal niets. Middelmaat of matiging haar niets voor u, en u zult ook wel altijd opvallen door uw buitengewone uitstraling. Geen risico is u te hoog en geen weg te gevaarlijk, want u houdt van de uitdaging en wilt uw krachten altijd weer bewijzen. Wie u als vijand heeft is niet te benijden, daar u geen erbarmen kent en heel haatdragend kunt zijn. U vecht tot de ondergang, waarbij u alle middelen heiligt. Is Mars ongunstig geaspecteerd, dan zou u misschien heel gewetenloos en egoÔstisch kunnen haar en niet willen inzien wanneer de grenzen bereikt zijn. Wanneer u echter van uw ervaringen geleerd hebt en rijper geworden bent, stelt u uw kracht in dienst van uw medemensen en zult u alles doen om uw door het geluk in de steek gelaten medemensen weer op de been te helpen. De seksualiteit speelt een grote rol in uw leven, en daarom zou uw energie op dit gebied het duidelijkst tot uitdrukking kunnen komen. Laat u niet door uw hartstochten verteren en accepteer wanneer een relatie ten einde is, zonder in wraakgevoelens te zwelgen.


Mars in Boogschutter Met Mars in het teken Boogschutter bent u sterk door uw ethische wereldbeschouwing gevormd. U wilt zich verder ontwikkelen en indien mogelijk ook ver reizen, om uw horizon te verbreden en tot belangrijke inzichten te komen. U bent een zoekende en een avonturier, die met veel optimisme en plezier in het leven haar weg gaat. Met kleinigheden laat u zich niet in, dat laat u graag over aan anderen. Uw projecten haar meestal groot en kostbaar opgezet, maar kunnen mogelijk ook vaak goede doelen dienen. Voor uw overtuigingen kunt u zich bijna fanatiek inzetten, en daarom moet u er ook om denken uw medemensen niet op de zenuwen te werken. Misschien overdrijft u het ook een beetje met uw waarheidsliefde en kunt u daardoor kwetsend worden. In het algemeen bent u een tamelijk geliefde tijdgenoot, die door haar fair gedrag en openheid opvalt. Soms bent u als een kind, dat voor de eerste maal haar omgeving bewust waarneemt en op ontdekkingsreis gaat. U kunt gemakkelijk overmoedig worden en veel streken uithalen, maar men zal u dat gunnen, omdat op u niemand snel boos kan zijn. U voelt zich met de natuur sterk verbonden en hebt een uitgesproken drang om te bewegen. Volgens de klassieke astrologie zou u liefhebber van paarden moeten haar en graag uit rijden gaan.


Mars in Steenbok U zet uw energie en daadkracht in voor het bereiken van succes in uw beroep en een geziene positie in de maatschappij. Het gaat u er niet om, zo snel mogelijk uw doelen te bereiken en daarbij toch nog op onveilige bodem te staan.
U gunt uzelf de tijd, concentreert u op uw opgaven en gaat met grote volharding en standvastigheid uw weg naar boven. Het zou u daadwerkelijk moeten lukken uw eerzuchtige doelen te verwerkelijken, want u gaat weloverwogen en gestructureerd te werk, waarbij u zich door geen genoegens of verleidingen laat afleiden. Al vroeg wist u wat u in dit leven wilt bereiken, en u hebt ook geleerd om de verantwoordelijkheid voor uw daden op u te nemen. U wilt zelfstandig blijven en concrete resultaten zien; hindernissen ruimt u zonder veel opzien uit de weg. Is Mars negatief geaspecteerd, dan zou uw eerzucht de overhand kunnen nemen en u misschien op de weg naar boven over lijken doen gaan. U zou dan mogelijk op minder succesrijke mensen neerzien en met gevoelens geen rekening houden. Waarschijnlijk zult u zich aan de top dan tamelijk eenzaam voelen. U zou in de loop van uw leven moeten leren dat succes, en geld, niet alles betekenen, en dat de menselijkheid er nooit bij mag inschieten.


Mars in Waterman U laat zich alleen met tegenzin regels voorschrijven en gaat het liefst uw geheel eigen weg. Uw onafhankelijkheid is voor u heel belangrijk, en daarom zult u zich wel nooit aan de ketting laten leggen. Al kunt u zich heel erg voor de belangen van uw medemensen inzetten en is vriendschap voor u geen leeg woord, u overschrijdt nooit een zekere grens die uw zelfstandigheid in gevaar zou kunnen brengen. U hebt uw vrijheid nodig, maar zult ook altijd de verantwoordelijkheid voor uw fouten op u nemen. U hebt de voorkeur voor verstandelijk werk, waarbij u uw originaliteit kunt bewijzen en niet al te streng bent gebonden. Uw grootste activiteiten hoeft u niet beslist in uw beroep te ontplooien; in tegendeel, uw vrije tijd is voor u even belangrijk. U onderhoudt contacten met veel mensen en u voelt zich het prettigst, wanneer u met gelijkgezinden een gemeenschappelijk project aanpakt. U neigt tot teamwerk en weet hoeveel men kan bereiken wanneer men elkaar steunt. Traditionele methoden neemt u niet klakkeloos over, want u bezit een kritische geest en wilt uw eigen ervaringen opdoen. Voor nieuwe ideeŽn staat u altijd open, waarbij u zich bewust bent dat de tijd rijp is voor de verbroedering van alle mensen en dat er daarvoor geen alternatief is. U zet zich voor de menselijkheid en gerechtigheid in, en ook de vormgeving van de toekomst heeft uw grote interesse.


Mars in Vissen Mars zou zich in Vissen wel eens niet erg prettig kunnen voelen, want hier zal het voor haar moeilijk worden om een concreet doel te vinden en haar doorzettingsvermogen te bewijzen. Uw energieŽn kunnen mogelijk heel wisselend haar en u vandaag het gevoel geven dat u volledig uitgeput bent en dat u niets kunt uitvoeren, terwijl u de volgende dag het gevoel hebt dat u bomen zou kunnen vellen. Uw kracht hangt af van uw emotionele situatie, en daarom zou u zich in positief denken moeten gaan oefenen, en zelfmedelijden of andere depressieve trekken zomogelijk vermijden. U treedt niet graag in de openbaarheid; het liefst wilt u onbemerkt werken en het felle licht van de schijnwerpers aan anderen kunnen overlaten. Misschien bent u de behulpzame en invoelende geest zonder wie in een onderneming helemaal niets zou lopen; maar die men pas bemerkt wanneer zij of zij er niet meer is. U verlangt geen waardering, hoewel dit u heel veel goed zou doen en u misschien uit de stilte zou kunnen lokken. Mogelijk vertrouwt u zichzelf te weinig, verkoopt u zich voortdurend onder de waarde en gaat u de open strijd uit de weg. U zou moeten leren om duidelijk stelling te nemen en uzelf voor uw eigen belangen sterk te maken. Hebt u zichzelf op deze manier een succeservaring verschaft, dan zou u met uw grote hart en oneindig medegevoel veel goede daden volbrengen en onzelfzuchtig andere mensen terzijde staan.


Astrologie Tekens | Jupiter in de Horoscoop
Jupiter duidt Het Vertrouwen, geloof, inzicht, rechtvaardigheid, hoop.


Astrologie Tekens | Jupiter wordt ons in de griekse mythologie voorgesteld als de vader van de goden. Als ether die alles in de kosmos doordringt. Het is begrijpelijk dat deze de vaderlijk-voortbrengende-en-onderhoudende kracht is. Daarom symboliseert Jupiter in onze horoscoop het geloof, het vertrouwen in een voorzienigheid die alomtegenwoordig is en van wie wij alles kunnen krijgen wat wij nodig hebben. Mensen met een sterk-geplaatste Jupiter haar dan ook niet tobberig. Zij behouden onder alle omstandigheden hun geloof, verzekerdheid en hun optimisme wat alleen reeds een gunstige uitwerking heeft op de omgeving. Jupiter inspireert gedachten van overvloed en geluk, godsverering en mensenliefde. Daar Jupiter als ether alomtegenwoordig is, is zij ook de alwijze, de rechtvaardige, de barmhartige. Jupiter is echter tegens de God van de donder en de bliksem en kan dus bij het zien van onrecht grote verontwaardiging en toorn veroorzaken die meteen doet grijpen naar middelen om de boosdoeners te straffen. In Boogschutter | Sagittarius is de positieve zijde van Jupiter heersend en dit teken komt inderdaad in haar idealistisch-religieus-filosofische natuur de aard van Jupiter het meest nabij. In Vissen | Pisces tegenwoordig gerangschikt onder de heerschappij van Neptunus, vinden wij nog de negatieve kant van Jupiter, die door alles te weten ook alles doet vergeven.


Jupiter in Ram Met de planeet Jupiter in het teken Ram beschikt u over een hervormersgeest en bent u in staat tot het initiŽren van nieuwe geestelijke bewegingen. U houdt zich niet altijd aan de traditionele spelregels, maar u hebt uw eigen ideeŽn over moraal en wet. Deze kunt u zo overtuigend doorgeven dat er altijd wel een paar mensen het met u eens zullen zijn. U gaat in dit opzicht echt stormachtig te werk en u denkt niet altijd lang na, want de vooruitgang predikt u ook wel omwille van zichzelf. Desondanks bent u vol vertrouwen en u handelt volgens uw intuÔtie. U zet zich voor uw idealen met al uw kracht in, maar u zou over uw argumenten nu en dan eens moeten nadenken en de levensbeschouwingen van andere mensen respecteren. Misschien hebt u zelfs de tendens om gedragsregels te eisen die u zelf helemaal niet nakomt. Daag uw geluk niet al te vaak uit, en doe uw best om de belangen van de maatschappij te begrijpen, want niet ieder mens is zo met zichzelf ingenomen als u.


Jupiter in Stier Wanneer u aan het filosoferen slaat richt zich uw hoofddoel erop, hoe de honger in de wereld zou kunnen worden overwonnen en de sociale zekerheid beter zou kunnen functioneren. U wilt dat het alle mensen goed gaat, en u stelt voor dit doel wel eens eigen middelen ter beschikking wanneer een concreet doel moet worden aangepakt. Het is voor u onbegrijpelijk hoe mensen bestaansmiddelen kunnen verspillen of hun eigen levensgebied door verwoesting van het milieu te gronde richten. Uw morele en ethische inzichten verschillen waarschijnlijk nauwelijks van die van de massa, omdat u in de grond van uw hart een meer conservatief persoon bent die zich de overgeleverde waarden eigen gemaakt heeft. U doet zichzelf geen geweld aan, maar gaat meer pragmatisch te werk. Waarschijnlijk hebt u in de omgang met geld een gelukkige hand en bent u financieel-technisch begaafd. Bij negatieve aspectering van Jupiter zou u echter ook verspillend met uw middelen kunnen omgaan, en aan luxe of comfort een hoge betekenis toekennen. Misschien aanbidt u de god van het geld en wordt u gierig. In het algemeen zou u echter heel royaal kunnen haar en hebt u zich eigen gemaakt dat uw goederen voor de tijd van uw leven maar geleend zijn.


Jupiter in Tweelingen U wilt uw horizon verbreden door met veel mensen te communiceren en altijd tot een gesprek bereid te zijn. Het valt u niet zwaar om nieuwe contacten te leggen en andere meningen aan te horen. U houdt van geestelijke veelvormigheid en laat zich ook graag overtuigen, wanneer de argumenten goed zijn. Uw ervaringen vertelt u zonder valse opsmuk verder, en u laat zich ook door de verstandelijke houding van uw gesprekspartners inspireren tot het aanpakken van nieuwe projecten. U houdt van het gesproken en geschreven woord, en daarom bezit u waarschijnlijk ook een goed uitgeruste bibliotheek. Geestelijke vooruitgang is voor u belangrijk, waarbij u heel erg waardeert dat de wereld door de ontwikkelingen in de media steeds kleiner is geworden, en dat men zich kan informeren zo vaak en zoals men wil. Waarschijnlijk hebt u een grote vriendenkring, en onderhoudt u ook met uw broers en zusters goede betrekkingen. Is Jupiter uitdagend geaspecteerd, dan bent u mogelijk heel praatziek en hebt u een zwak voor trivialiteiten. Misschien benadert u alle thema's maar oppervlakkig, omdat u zich tussen uw vele activiteiten versplintert en niet duidelijk stelling wilt nemen.


Jupiter in Kreeft Uw ouderlijk huis is heel belangrijk voor u, want daar werden u de ethische principes bijgebracht. Waarschijnlijk voelde u zich thuis heel prettig, en droeg men u liefde, zorg en welwillendheid toe. Met deze nestwarmte uitgerust kunt u nu de mensen, en vooral uw eigen gezin, heel veel geven. U weet hoe belangrijk toenadering en genegenheid voor een kind zijn, en dat geen goederen en geen welstand liefdevolle ouders kunnen vervangen. Uw huis is mogelijk het centrum van uw leven; hier komen vaak mensen die u uw steun zult geven. U bekommert zich met moederlijke zorg om de armen en zwakken, omdat u uw verantwoordelijkheid kent en het voor u de enige weg is om de toestanden te verbeteren. Uw wereldbeschouwing hebt u vanuit uw gevoel ontwikkeld, en daarmee ligt u ook goed. U hebt geen hoogdravende geestelijk theoretische discussies nodig, maar u handelt liever en biedt concreet uw hulp aan. Misschien hebt u een groot gezin waarin het voornaam toegaat, en dat u tot veel vruchtbare gedachten inspireert. Zou Jupiter in Kreeft uitdagend geaspecteerd zijn, dan zou het u zwaar kunnen vallen om zich van uw ouders los te maken en op uw eigen benen te gaan staan. Mogelijk kunt u ook niet afstandelijk met een thema bezig zijn, omdat uw sentimentaliteit u verhindert, heldere gedachten te krijgen. Ook zou u op uw gewicht moeten letten, want u zou onopgeloste problemen met overmatig eten kunnen compenseren.


Jupiter in Leeuw U steekt uw mening niet onder stoelen of banken, maar laat die ook heel graag eens horen. Aan uw wereldbeschouwing ontkomt niemand; waarschijnlijk heeft iedereen in uw omgeving zich daarmee al bezig moeten houden. U hebt een groot hart, en u aarzelt niet om andere mensen te helpen; maar u verwacht daarvoor ook de vereiste waardering. Het is voor u belangrijk om met uw acties en woorden een overeenkomstig effect te bereiken, en inderdaad tonen de mensen zich vaak van u onder de indruk. U kunt heel overtuigend optreden, want u hebt zelfbewustzijn en een majestueuze uitstraling. Wanneer u rijper bent geworden en uw eigen persoon niet meer zo op de voorgrond stelt, zult u veel voor de wereld kunnen doen. U bent een toonbeeld van levenskracht en moed en zult vooral aan kinderen uw kwaliteiten goed kunnen doorgeven. Maar u zou uw geluk niet al te vaak aan de roulettetafel moeten uitdagen, want dat zal vroeger of later tot financiŽle verliezen leiden. Met uw gezondheid zou u geen problemen moeten hebben; in dit opzicht zal Jupiter haar beschermende hand boven u houden.


Jupiter in Maagd U verliest zich maar zelden in wijdlopige redeneringen, maar u gaat eerder beheerst te werk en wilt uw problemen tot concrete oplossing brengen. Uw overtuigingen toetst u altijd weer op hun praktische toepasbaarheid, en u staat niet lang bij de theorie stil. U houdt er niet van, wanneer de mensen zich aan luiheid en luxe overgeven en van hun plichten niets willen weten. Voor u zou de wereld er heel anders uitzien wanneer iedereen haar eigen verantwoordelijkheid op zich zou nemen en zich behoorlijk aan haar taken zou wijden. U haat decadentie, en met zelfmedelijden hoeft men bij u niet aan te komen. Maar hebben de mensen werkelijk uw hulp nodig, dan aarzelt u niet en zet u zich opofferingsgezind voor hen in. Onwaarheden en overdrijving herkent u betrekkelijk gemakkelijk. U laat zich niets wijsmaken, en u toetst nauwkeurig of iemand uw vertrouwen verdient of niet. Het is voor u een behoefte om als goed voorbeeld te dienen, en u zou nooit iets verlangen dat u zelf niet kunt geven. U zou veel succes in uw beroep kunnen hebben en ook met uw collega's goede contacten kunnen onderhouden.


Jupiter in Weegschaal U hebt, wat het samenleven met andere mensen betreft, vaste principes en regels. In uw partnerschap kunt u echt opleven; waarschijnlijk vindt u hier de zin van uw leven. Problemen in dit opzicht neemt u niet gemakkelijk op, maar u doorstaat enkele crises door de wederzijdse goede wil op de voorgrond te plaatsen en te zorgen dat het eerlijk toegaat. Uw persoonlijke relaties bewegen zich meestal op een hoog niveau; u eist openheid, tolerantie en begrip, want zonder deze attributen zal er voor u geen vooruitgang in het menselijke samenleven bestaan. Het valt u niet zwaar om uw eigen behoeften te matigen om voor de gemeenschap positieve resultaten te behalen. Uw wereldbeeld wordt gevormd door concrete ervaringen met andere mensen, waarbij u altijd bereid bent om verontschuldigingen te aanvaarden en misstappen tegenover u snel te vergeten. U geeft de hoop niet op, dat op een dag alle mensen in vrede en harmonie zullen leven, en u doet uw uiterste best om dit doel een klein stukje dichterbij te brengen. Als Jupiter in Weegschaal uitdagend geaspecteerd zou zijn, neemt u zich in deze relatie misschien teveel voor, zodat het tijd zou worden om de roze bril af te zetten. Mogelijk doet u ook grote beloftes om meer geliefd te worden, en moet u dan de mensen teleurstellen. U kunt heel diplomatiek optreden, maar u zou ook moeten herkennen wanneer u gevraagd wordt om duidelijk stelling te nemen.


Jupiter in Schorpioen Met de planeet Jupiter in het teken Schorpioen, bent u geÔnteresseerd in thema's die zich met occultisme en de mystieke kanten van het leven bezig houden. U interesseert zich voor het spiritisme en zou graag de onzichtbare krachtbronnen van het universum aanboren om uw bewustzijn te verruimen. Oppervlakkige kennis is voor u niet voldoende; u wilt meer ervaren over de grote mysteriŽn in het leven van de mens: geboorte en dood. Met Jupiter in Schorpioen zou u niet echt moeilijkheden moeten hebben bij het meer ervaren over de wereld die u omringt. In tegendeel: u zou het gemakkelijker moeten vallen dan vele van uw medemensen, zodat u ook in staat bent om deze essentiŽle kennis door te geven wanneer u het eens waagt om uit uw schuilplaats te komen. Lukt het u om zich op een gegeven moment in uw leven niet meer met het leed, dat u zonder twijfel intenser kunt voelen dan anderen, te identificeren, dan zult u uw schuilplaats verlaten en de sleutel tot een tevreden bestaan in de hand houden. Op een ander niveau neigt u misschien tot nieuwsgierigheid en snuffelt u graag in de privť-sfeer van andere mensen. U zou een goede amateur-Sherlock Holmes zijn. Soms sluit u vriendschappen met mensen, zonder dat u zelf bewust bent welke motivatie u daarbij heeft. Wees op uw hoede voor twijfelachtige investeringen van allerlei aard; u zou verliezen kunnen lijden. Met betrekking tot filosofische en ethische inzichten zou u echt vastgelopen kunnen zijn, niet echt tot grote vreugde van uw omgeving, die zich het recht op vergelding zal voorbehouden. U beschikt over een hoge mate aan seksuele uitstraling, die u weliswaar zou moeten gebruiken, maar niet misbruiken. Zou u zelf de slaaf van uw lusten worden, dan zult u zich op een dag verwonderd afvragen waarom het leven toch zo vermoeiend is. Gebruik uw sensibel waarnemingsvermogen om uw leven meer richting te geven.


Jupiter in Boogschutter Met de planeet Jupiter in het teken Boogschutter voelt u een sterke interesse voor filosofische en pedagogische thema's. U reist graag en bent gefascineerd door andere culturen. Wanneer u het zich materieel kunt veroorloven, zou u er goed aan doen om in uw "stormachtige jeugd" een beetje van de wijde wereld te beleven. Omdat u zich intensiever met de verbreiding van algemeen geldend gedachtegoed bezig houdt, zult u zich misschien tot een alternatieve levenswijze aangetrokken voelen, waarbij meer op de rol van de mens in de kosmos wordt ingegaan. Onvermijdelijk breekt u zich het hoofd over de vraag, hoe toch alle mensen op deze planeet een levenswaardig leven zouden kunnen leiden, zonder de levensgrondslag - onze moeder aarde - te verwoesten. Wanneer u dan ooit een aan uw ethische code beantwoordende leefwijze hebt gevonden, probeer dan niet meteen al uw vrienden en bekenden daartoe te bekeren. Zij kunnen het niet zo snel volgen als u.mUw dorst naar kennis maakt u uw leven lang tot student. Daarbij zou u zich echter ook rustig van autodidactische middelen moeten bedienen, en niet denken dat de kennis die aan universiteiten en scholen geboden wordt, het "non plus ultra" is. U leest veel, en wanneer u het zich kunt veroorloven gebruikt u ook de elektronische media, die juist vandaag de dag meer worden ingezet. Verworven wijsheid deelt u graag met uw medemensen; u zou ten aanzien van uw beroep als doorgever van kennis geen moeilijkheden moeten tegenkomen en ook over voldoende financiŽle middelen moeten beschikken. In Boogschutter bevindt de planeet Jupiter zich in het teken waaraan zij zelf is toegekend. Wanneer u de kleine tendensen naar exces en overdrijving onder controle krijgt en niet aan een beslist latent aanwezige speeldrift ten offer valt, zou u een bevredigend leven moeten kunnen leiden, waarin welwillendheid een grote rol speelt.


Jupiter in Steenbok In het teken Steenbok voelt de planeet Jupiter zich niet helemaal thuis, omdat Steenbok in de dierenriem in oppositie staat met het teken Kreeft waarin Jupiter verhoogd is. U geniet waarschijnlijk hoog aanzien, vooral in ethische en morele aangelegenheden, zodat men met u doorgaans verantwoordelijke posities kan bezetten. Uw politieke en pedagogische opvattingen haar wel meer conservatief. U bent een heel plichtbewust mens en u pakt uw doelen consequent aan. Wanneer Jupiter negatief geaspecteerd is, zou het kunnen haar dat u zich tegen alle nieuwe ideeŽn verzet en heel onkritisch de heersende mening overneemt, omdat u denkt daardoor sneller resultaat te bereiken. Misschien bent u ook overdreven eerzuchtig en vereert u het geld als een god. U zou moeten herkennen, dat de tijden veranderen en dat nieuwe problemen nieuwe oplossingen vereisen. Met een harmonisch geaspecteerde Jupiter zou u ook politiek realiseerbare concepten paraat kunnen hebben, die niet bij een gegeven landsgrens stoppen maar misschien zelfs de globale uitdagingen aan kunnen. U weet wat in het bereik van het mogelijke ligt en zult niet een of andere illusionaire utopie najagen. Wanneer u zich niet overwerkt en aan humor in uw leven niet te kort komt, zou u heel veel kunnen bereiken.


Jupiter in Waterman U wenst oprecht dat alle mensen broeders en zusters worden. U keert zich tegen iedere soort van discriminatie, omdat de mensheid voor u een grote familie is. Het valt u niet zwaar om met mannen en vrouwen van meest verschillende afkomst in contact te treden en met hen te communiceren. U haat onrechtvaardigheid, intolerantie en onderdrukking; misschien bent u wel bij Amnesty International of Robin Wood actief. Uw blik is vaak gericht op de toekomst, en u denkt veel na over de vormgeving daarvan. U zou een voorbode van het Waterman-tijdperk kunnen zijn, dat het tijdperk van de Vissen juist nu aflost en waarin dienstverlening aan de mensheid vereist is. Het is u duidelijk dat alle aardebewoners elkaar moeten steunen, wanneer deze planeet een kans zou moeten hebben. Het liefst zou het u wel zijn, dat er een wereldregering gevormd zou worden die de acute problemen aanpakt en de nodige hervormingen inleidt. U bent heel hulpvaardig en hebt een grote vriendenkring. Hoewel u een sociaal type bent en houdt van veel mensen om u heen, verkondigt u echt onorthodoxe ideeŽn en bent u niet van plan zich bij de gangbare mening aan te sluiten. U wilt de vooruitgang, en u kunt heel ongeduldig worden wanneer het niet snel genoeg opschiet. Zou Jupiter in Waterman uitdagend geaspecteerd zijn, dan zou u in illusionaire utopieŽn kunnen opgaan en de realiteit negeren. Misschien kan men niet op u vertrouwen omdat u voortdurend actie nodig hebt en teveel projecten tegelijk aanpakt.


Jupiter in Vissen U bent bereid om u voor uw geloof sterk te maken en u voelt vaak grote, echter enigszins onbestemde grote verlangens. Misschien bent u heel religieus en engageert u zich in uw kerkgenootschap. U hebt de wens om u vol overgave aan uw dromen over een betere wereld te wijden, en om mensen te helpen die het niet zo goed gaat als u. Met grote inzet en veel fijngevoeligheid gaat u aan uw taak, die u op sociaal gebied ziet. Omdat u niet altijd even realistisch bent, loopt u het gevaar door klaplopers te worden uitgebuit en daar dan diepbedroefd over te zijn. U zou daarom de mensen moeten helpen om op hun eigen benen te staan, en hen niet van uw hulp afhankelijk maken. Zet af en toe eens uw roze bril af en ga niet op in uw emoties, want wie wil helpen zou altijd ook een zekere afstand moeten bewaren. U bezit grote geestelijke krachten, die u ook meditatief zou moeten gebruiken. Misschien hebt u zoiets als een zesde zintuig of zelfs helderziende gaven. U zou uw best moeten doen om drugs zo ver mogelijk uit de weg te gaan, en uzelf concrete doelen te stellen, om daardoor stuk voor stuk een beetje dichter bij uw idealen en dromen te komen. Juist op het gebied van de kunst zou u met uw sensibiliteit en fantasie heel veel kunnen bereiken. Zou Jupiter in Vissen uitdagend geaspecteerd zijn, dan moet u zich voor valse goeroes in acht nemen die uw naÔviteit zouden kunnen uitbuiten. Mogelijk wordt u pas laat zelfstandig, en hebt u er problemen mee om uw leven onder controle te krijgen.


Astrologie Tekens | Saturnus in de Horoscoop
Saturnus duidt Het Geweten, plicht, ernst, inkeer, angst, afzondering, twiijfel en ontkenning.


Astrologie Tekens | Saturnus is de planeet van begrenzing, van verzoek en loutering en als zodanig degene wiens werking wij in ons leven voelen als belemmering, tegenstand en beproeving. zij slaat in en begrenst alle dingen. Dit geeft ons juist door de belijning het juiste beeld van datgene wat wij voor ons hebben. Saturnus ontdoet ons van onze maatschappelijke ballast, ontneemt ons onze vrienden onze misleidende genoegens en brengt ons goedschiks of kwaadschiks in de eenzaamheid waar wij de "stem van de Stilte" kunnen horen. Daarom is Saturnus de vriend van hen die ernstig streven naar inzicht en levensverdieping. Maar voor hen die zichzelf zoeken en zich afwenden van het hogere wordt zij de onverbiddelijke rechter die weet te dwingen en te vernietigen. Totdat de mens tenslotte haar taal verstaat en zegenen kan de ijzeren hand die haar leidde. Want eerst wanneer wij Saturnus hebben begrepen kunnen wij ingaan tot de overzijde van de drempel. Het teken dat overeenstemt met de positieve Saturnus-aard is Steenbok | Capricornus, het teken van de eenzamen, moeilijk te bergrijpen zoeker beperkt in haar hoop, beperkt in haar levensdurf meestal nog alleen maar vermoedend en nog niet ten volle waarderend de vreemde engel in haar hart. In Waterman | Aquarius daarentegen waar de negatieve zijde van Saturnus heerst, openbaart zich een vaag gevoel van wat Saturnus geven kan wanneer wij haar tot onze vriend gemaakt hebben. De onbestemde gedachte dat Saturnus toch niet zo'n verschikker kan haar als zij schijnt.


Saturnus in Ram Waar Saturnus staat, haar er meestal problemen. In Ram, het teken van het nieuwe begin en de ontplooiing van de energie voor de eigen doelen, kan Saturnus zich heel verschillend uiten. Mogelijk bent u heel egoÔstisch en houdt u op uw weg naar het puntje van de top geen enkele rekening met de gevoelens en de behoeften van uw medemensen. U werkt alleen met tegenzin samen, en ook compromissen haar niets voor u. Met ongelooflijke snelheid draaft u vooraan, maar brengt niets tot een einde omdat u snel verveeld bent en het resultaat van uw werk u al helemaal niet meer interesseert. Ook het tegendeel zou echter het geval kunnen zijn. Dan is het voor u niet gemakkelijk om initiatieven te nemen of uw inzichten door te zetten. U doet niets zonder gedekt te haar door de toestemming van de gemeenschap, en u bent bang voor veranderingen. Risico's of ondernemingen met een onbepaalde afloop mijdt u, omdat uw overdreven behoefte aan zekerheid u alleen de gevaren maar niet de kansen voor een nieuwe ontwikkeling doet zien. Uw ervaringen zullen u er toe dwingen om uw eigen sterke kanten te herkennen en te gebruiken. U zult leren dat volharding, evenals initiatieven, nodig haar om zelfstandig te worden en u tegelijk prettig te voelen in de maatschappij. Hebt u dat eenmaal begrepen dan kunt u veel bereiken, omdat de combinatie van rijkdom aan ideeŽn en zelfdiscipline de basis vormt voor iedere succesvolle arbeid. U kunt uw eerzucht op concrete doelen richten en met volharding grote taken aangaan.


Saturnus in Stier Waarschijnlijk overdrijft u enigszins met uw behoefte aan zekerheid, en maakt u zichzelf tot slaaf van uw bezittingen. U zwoegt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat om de pensioenkas te vullen en in de ouderdom verzekerd te zijn. Risico's en onberekenbare ondernemingen gaat u uit de weg, want het gespaarde moet haar rente blijven opbrengen. Mogelijk bent u zelfs hebberig of gierig. In de verschillende aangename dingen van het leven ziet u niet veel, en mineraalwater lest de dorst immers evengoed als champagne. Wanneer u uw wil niet kunt doorzetten wordt u gemakkelijk koppig. U zou er zelfs toe kunnen neigen om andere mensen als uw bezit te zien en dus overdreven jaloers zijn. Saturnus zal u in dit opzicht enkele lessen leren. Van u wordt gevraagd, een verstandige omgang met de meest verschillende bestaansmiddelen te leren, en te erkennen dat er geen volkomen zekerheid kan zijn. Mogelijk verliest u uw have en goed, moet u nog eens van voren af aan beginnen en hebt u daardoor begrepen dat men helemaal niet al te veel nodig heeft in het leven. Of mensen verlaten u omdat zij zich niet meer door u willen laten inpakken, wat u dan op een gegeven moment de vrije wil van alle individuen doet accepteren. Wanneer u uw ervaringen hebt opgedaan zult u ware levensvreugde kunnen ondervinden, en door zinvol om te gaan met uw bezit zult u geen angst voor de toekomst meer hebben. U zult volhardend kunnen werken en zich toch in uw vrije tijd amuseren. In de financiŽle wereld zou u heel veel succes kunnen hebben.


Saturnus in Tweelingen Mogelijk hebt u overdreven ernstige gedachten en hebt u een ongezond wantrouwen tegenover alles en iedereen. U zoekt altijd de diepere betekenis en kunt daardoor niet lachen om een oppervlakkige grap. Voor dwaasheden of gezellige kringen voelt u niet veel, en daarom geldt u als contactschuw en licht gefrustreerd. Ook problemen met buren of familie zouden aan de orde van de dag kunnen zijn, omdat u de kunst van lichte conversatie niet beheerst. Misschien lijdt u onder spraakstoornissen of vertrouwt u zichzelf niet als u het woord neemt in een groot gezelschap. U houdt zichzelf voor onontwikkeld, en bewondert mensen die een grote vriendenkring hebben en snel contact kunnen leggen. Wat er ook aan moeilijkheden opduikt, u doet uw ervaringen niet voor niets op. Wanneer u de lessen van het leven hebt begrepen, bent u tot grote zelfdiscipline bij verstandelijk werk in staat en kunt u ook de meest gecompliceerde opgaven aan. Uw logisch denken is waarschijnlijk goed ontwikkeld, en op uw oordeel kan men vertrouwen. Omdat u voor uw omvangrijke kennis hard moet werken, denkt u erom, die ook zinvol in te zetten. U zou waarschijnlijk een goede boekhouder of leraar zijn, en u zou veel kunnen voelen voor de natuurwetenschappen. Door uzelf voortdurend verder te ontwikkelen, kunt u uw zelfbewustzijn versterken en andere mensen losser tegemoet treden.


Saturnus in Kreeft Deze plaatsing van Saturnus doet concluderen dat uw kindertijd niet bijzonder gelukkig was en er enkele problemen waren met de ouders. Misschien waren zij heel streng en niet in staat om u een gevoel van geborgenheid en warmte te geven. Daarom valt het u nu zwaar om uw gevoelens openlijk te tonen en toenadering van andere mensen te accepteren. Misschien herhaalt u ook de fouten van uw ouders, en hebt u er moeite mee om een liefdevolle atmosfeer in uw eigen gezin te laten ontstaan. U zou er toe kunnen neigen om u achter uw pantser te verbergen en het contact met uw omgeving te verliezen. Mogelijk verstopt u zich in uw huis, omdat u zich er niet prettig bij voelt om u in de openbaarheid te vertonen. Of u bent hypergevoelig en laat zich door de kleinste kritiek uit het lood slaan. Van u wordt gevraagd dat u orde brengt in de aangelegenheden ten aanzien van uw gezin, en u houdt aan uw verplichtingen op dit gebied. Ook wanneer de weg daarheen niet gemakkelijk zou zijn, moet u uw best doen om open te staan, en tenminste met uw omgeving communiceren. Misschien zullen er hindernissen haar bij het opbouwen van een eigen gezin, die dan echter alle tot doel hebben om uw behoeften en problemen aan uzelf duidelijk te maken, zodat u uw gedrag kunt veranderen om echte genegenheid te geven. Is u dat gelukt, dan zult u veel verantwoordelijkheid tonen tegenover uw familie en voor hen de rots in de branding zijn.


Saturnus in Maagd U zou een held van de arbeid kunnen worden en zich voor anderen tot martelaar maken. Mogelijk accepteert u alleen uw eigen prestaties, omdat u immers toch al alles beter kunt. Op anderen moppert u graag, en daardoor zou u het ook tot problemen op uw werkplek kunnen komen. U bent al te precies en wilt zich altijd strikt aan de regels houden, en daardoor blijft er voor improvisatie of voor nieuwe ideeŽn nauwelijks plaats. Het valt u zwaar om wat levensvreugde te ervaren en ook eens te ontspannen, want u voelt zich overbodig wanneer u niets onder handen hebt en zich nuttig kunt maken. Ook in uw vrije tijd gaat dat voor u door, want de huishouding moet eveneens in goede staat zijn. Daar u zich vaak overbelast en van uw lichaam en geest eenvoudig teveel vergt, wordt u tot rust gedwongen door het ziekbed te moeten houden. Wanneer u van uw ervaringen geleerd hebt, zult u uw talenten effectief kunnen inzetten, en een gewaardeerde medewerker worden. U kunt als voorbeeld dienen, omdat u een synthese van lichaam en geest hebt gevonden, en weet wat een stabiele gezondheid waard is. U let op de signalen van uw lichaam en doet veel om fit te blijven. Wanneer de nood aan de man (of vrouw) is kan men op u vertrouwen, want u vindt het fijn om anderen te kunnen helpen. Beroepsmatig zou u in de gezondheidszorg werkzaam kunnen zijn. Omdat u voor exact en gewetensvol werk aanleg hebt, zou ook een bezigheid in het wetenschappelijk onderzoek, de boekhouding of op technisch gebied aan de orde kunnen zijn.


Saturnus in Weegschaal U zou problemen op het gebied van de intermenselijke relaties kunnen hebben. Hoewel u eigenlijk vrede en harmonie zoekt, valt het u zwaar om op andere mensen in te gaan of zich in de maatschappij wat losser over te komen. Er zou ook vaak ruzie in uw partnerschappen kunnen zijn, omdat niemand wil bijdraaien of toegeven. Misschien hebt u te hoge verwachtingen van uw partner en ziet u over het hoofd dat het met u ook niet altijd even eenvoudig is. Of u toont zich niet bereid om verantwoordelijkheid op u te nemen en uw verplichtingen na te komen. Mogelijk trekt u ook mensen aan die u onderdrukken en u altijd willen zeggen hoe het moet. Hoe dan ook, uw ervaringen op dit gebied zullen u tot een ander mens maken. Wanneer u eenmaal begrepen hebt tot welke vruchtbare resultaten gelijkberechtigde samenwerking kan leiden, zult u voor uw medemensen als voorbeeld kunnen dienen. Dan zal men u waarderen, omdat u betrouwbaar bent en u nooit lichtvaardig beloften zou doen die u niet kunt nakomen. Met uw uitgesproken gevoel voor rechtvaardigheid zult u wel vaak om raad worden gevraagd, die u ook bereidwillig geeft. U zet zich ook voor uw partnerschap in en u zult zich daar heel loyaal tonen. Uw handelsgeest is goed ontwikkeld, en waarschijnlijk zult u op een gegeven moment een geziene openbare positie bekleden, waarbij u bovendien goed verdient. U kent uw sociale verantwoordelijkheid en stelt deze kennis aan iedereen ter beschikking.


Saturnus in Schorpioen U kunt heel koppig zijn, en u rent liever blindelings naar uw verderf dan dat u een welgemeende raad ter harte neemt. Niets neemt u gemakkelijk op; overal zoekt u de zin en diepere betekenis van, waarbij u echter helaas overdreven serieus en egoÔstisch te werk gaat. In plaats van gezonde humor hebt u liever ironie en sarcasme, waardoor u soms heel erg bits overkomt en andere mensen zou kunnen afschrikken. Misschien bent u ook fatalistisch of gelooft u helemaal nergens meer in, want u hebt uw grote geestelijke krachten nog niet ontdekt. Van anderen verlangt u veel, en ook zelf kunt u zwoegen totdat u er bij neer valt, om uw eerzuchtige doelen te bereiken. FinanciŽle geschillen of boedelscheidingen zouden de overhand kunnen nemen. Soms werkt u misschien ook met onredelijke middelen, en het zou kunnen haar dat men u al uit de weg gaat. Toch hoeft het niet altijd zo ver te komen. Wanneer u uit uw ervaringen de desbetreffende consequenties hebt getrokken, zou uw gelaatsuitdrukking heel snel moeten opklaren. U kunt verantwoordelijk met alle bestaansmiddelen omgaan, hetzij van uzelf of van andere mensen. Wanneer het moet, grijpt u in nood geraakte mensen ook wel eens financieel onder de armen. U bent heel bekwaam in het zakendoen en zou daarom in het bankwezen, de handel of op het gebied van de belastingen beroepsmatig werkzaam kunnen zijn. Met uw ijzeren doorzettingsvermogen en uw grote zelfdiscipline zou u ook succes kunnen hebben. Uw wilskracht zorgt ervoor dat u elk doel bereikt dat u op het oog hebt, wanneer u het maar wilt.


Saturnus in Boogschutter Waarschijnlijk hebt u heel vaste principes en inzichten, die u alleen met tegenzin in twijfel trekt. Daardoor zwaait u wel eens met de morele wijsvinger en probeert u tamelijk volhardend andere mensen van uw mening te overtuigen. Juist in religieuze vraagstukken kunt u heel intolerant haar en anders gelovigen afwijzen. De filosofie en uw algemene verdere ontwikkeling beoefent u heel serieus, wat echt jammer is, want u zou er ook veel aardigheid bij kunnen hebben. Het is voor u belangrijk om van uw medemensen voor uw verstandelijk niveau de passende waardering te ontvangen, en u zou daarom moeten oppassen in dit opzicht niet te hoogmoedig te worden. Mogelijk denkt u dat u de absolute waarheid hebt gevonden, en staat u daarom niet open voor nieuwe ideeŽn en wilt u alles zo bewaren als het is. Dat haar de problemen die aan Saturnus in Boogschutter verbonden kunnen zijn. Wanneer u uw ervaringen achter de rug hebt, en u hebt daaruit de nodige consequenties getrokken, dan zullen de positieve hoedanigheden van deze plaatsing van Saturnus zich laten zien. Dan bent u tot diepe gedachten en grote inzichten in staat, die uw wereldbeeld vormen en die u ook graag doorgeeft, zonder aanmatigend over te komen. De rechtvaardigheid gaat voor u boven alles, en het valt u niet zwaar om zich met humanitaire vragen geconcentreerd bezig te houden. Voor uw hoge stand van ontwikkeling hebt u hard gewerkt, waarbij u er op let dat alle kennis ook praktisch toepasbaar is. Wanneer u uw humor hebt bewaard, zou u waarschijnlijk een uitstekende leraar of jurist zijn.


Saturnus in Steenbok U bezit een grote volharding en veel eerzucht, zodat u in maatschappelijk opzicht een hoge positie zou kunnen bekleden. Het is voor u belangrijk om carriŤre te maken en zich aanzien en respect te verschaffen. Misschien gaat u daarbij zelfs over lijken, en hebt u voor mensen die zich niet zulke hoge doelen stellen als u alleen minachting. Het zou kunnen haar dat u verbeten, overwerkt en humorloos overkomt en uiteindelijk met uw succes helemaal niet meer blij bent. Wanneer u met uw zelfbeheersing overdrijft, vindt misschien niemand meer toegang tot uw innerlijke wereld, zodat u vereenzaamt en gevoelsarm wordt. Wanneer u de lessen van Saturnus in Steenbok geleerd hebt, zullen de positieve kanten van de plaatsing van deze planeet zich laten zien. Die zouden heel sterk tot uitdrukking kunnen komen, want Saturnus staat bij u in het teken Steenbok, waaraan zij is toegekend. U bezit een groot concentratievermogen en kunt veel doen voor de gemeenschap waarin u leeft. Nooit verliest u bij uw werk de relatie met de praktijk, want uw plannen moeten te realiseren zijn. Uw prestaties worden gewaardeerd, en bijzonder fijn is dat u andere mensen een gevoel van zekerheid kunt geven. Uw inzichten haar meer conservatief, want u respecteert de traditionele waarden zoals verantwoordelijkheidsbesef en plichtsgevoel. U bent een onvermoeibare werker, die haar successen eerlijk verdiend heeft en zich toch nooit zou laten uitbuiten. Met uw meerderen zouden er geen problemen mogen bestaan, daar u zich kunt onderwerpen en loyaal bent. U zou uw best moeten doen om uw gevoelens tenminste tegenover uw naasten te uiten en een beetje aardigheid in het leven te ontwikkelen. Is Saturnus harmonisch geaspecteerd, dan zou u succesvol en fatsoenlijk moeten zijn, en zou u mensen die een beroepsmatig bestaan willen opbouwen financieel of met uw waardevolle ervaringen kunnen ondersteunen. Vooral in de politiek zou u wel een en ander in beweging kunnen zetten.


Saturnus in Waterman U pakt uw idealen aan met grote ernst en kunt daarbij ook wel eens overdrijven. U spreekt over humaniteit en broederschap, maar Waterman is een luchtteken, en met Saturnus in dit teken kunt u echt afstandelijk en gevoelsarm overkomen. Misschien houdt u van het gezelschap van andere mensen, maar alleen om uw originaliteit en uitzonderlijkheid ten toon te spreiden. U zou uw omgeving met uw hoge verwachtingen gewoon kunnen overbelasten, en u zelfs tegenover goede vrienden halsstarrig en onverstandig tonen wanneer deze u bekritiseren. Ook wanneer u grootse humanitaire doelen aanpakt, vergeet u nooit om uzelf op passende wijze te verwerkelijken, wat dan ook twijfel aan uw integriteit oproept. Hebt u uw lessen van Saturnus geaccepteerd en de nodige uitdagingen doorstaan, dan zult u de positieve hoedanigheden van deze plaatsing van Saturnus leren waarderen. Dan kunnen de mensen namelijk blij haar dat zij u hun vriend mogen noemen. Op u kan men vertrouwen; wat u belooft doet u ook, en u gaat nooit lichtzinnig met de gevoelens van uw bekenden om. Men waardeert u, omdat u let op de realiseerbaarheid van uw projecten, die concrete verbeteringen voor de toekomst inhouden en weliswaar eerzuchtig zijn, maar ook goed voorbereid. U stelt de behoeften van de massa boven die van uzelf, en bent bereid om de verantwoordelijkheid voor uw mens-zijn op u te nemen en te handelen. Vooral uw hulpvaardigheid wordt geroemd, omdat u weet waarover u praat.


Saturnus in Vissen Misschien trekt u zich een beetje te dikwijls voor andere mensen terug, en zoekt u de eenzaamheid om met uw problemen om te gaan. Helaas zou u ook tot zelfmedelijden kunnen neigen en denken, dat de hele wereld slecht is en er schuld aan heeft, dat u niet zo uitgelaten kunt haar en anderen wel. Mogelijk richt uw opmerkzaamheid zich vaker op het verleden dan op de toekomst. U voelt zich zwak en bent ontevreden met uw leven, maar bezit niet de nodige moed om veranderingen door te voeren en de realiteit onder ogen te zien. In het ergste geval bent u overbezorgd en lijdt u aan nachtmerries. De ervaringen die deze plaatsing van Saturnus meebrengt, kunnen echter ook heel leerzaam haar en u op een ander spoor zetten. Wanneer u zichzelf overwint en uw leven in de hand neemt, zult u verbaasd haar over de kwaliteiten en talenten die in u sluimeren. U bezit aanvoelingsvermogen en u kunt aan mensen in nood zinvolle hulp geven, die hen ook nog tot zelfstandige individuen maakt. U hebt uw geloof gevonden en kunt daar heel veel kracht uit putten, daardoor voelt u zich zeker en kunt u vol vertrouwen andere mensen tegemoet treden. Met uw inspiratie en grote fantasie zou u creatief bezig kunnen haar en daarbij mooie resultaten behalen. Misschien wijdt u zich ernstig en geconcentreerd aan esoterische kennisgebieden, die u diepe inzichten kunnen brengen.


Astrologie Tekens | Uranus in de Horoscoop
Uranus duidt De Intuitie, verandering, snelheid, sensatie. Het bovenbewustzijn.


Astrologie Tekens | Uranus De sfeer van Uranus is te benaderen langs de weg van het gevoel en het verstand. Maar zolang de drijfveren daartoeniet voldoende gezuiverd haar van stoffelijke begeerten, blijft het resultaat onvolkomen. Zo zullen zij die de gevoelslijn volgen het niet verder brengen dan anarchisme en immoraliteit. Zij die de weg van het verstand gaan, midden in de theorieen over atomen, electronen, zenuwen, etc. blijven steken. Waaneer zij niet eerst over de drempel haar geschreden welke Saturnus bewaakt. Niet dus een zielsverwantschap en dergelijke ter veraangenaming van persoonlijk-stoffelijke omstandigheden. Geen electro-dynamische of occulte hypothesen wanneer daarmee alleen maatschappelijk voordeel of persoonlijke macht over anderen bereikt moeten worden. Want dan voert Uranus tot de meest ongewenste consequenties. Dezelfde moeilijkheid ligt in het teken Waterman | Aquarius waar de invloed van Uranus zich doet gelden ten goede wanneer Saturnus overwonnen is, ten kwade wanneer de saturnale zelfzucht de hoge vlucht der Uranus-ideeen belemmert.


Uranus in Ram Met de planeet Uranus in het dierenriemteken Ram bent u tijdens de WO II grootgebracht. Uw generatie werd gedwongen nieuwe wegen in te slaan. Met deze plaatsing van Uranus bezit u een sterke wil tot geestelijke onafhankelijkheid. U treft uw eigen beslissingen en trekt uw eigen conclusies zonder inmenging van derden te dulden. Uw autonome geest stelt u in staat om zonder voorbehoud de waarheid te onderzoeken. U zult de ideeŽn en methoden van gisteren buiten beschouwing laten, wanneer die niet kunnen worden bewezen of niet met de waarheid overeenkomen. Wanneer Uranus in Ram echter uitdagende aspecten met andere planeten maakt, zou u te heftig kunnen zijn. Misschien neigt u ook tot wereldvreemde ideologieŽn of wordt u snel agressief. In de regel praat u zonder een blad voor de mond te nemen. Om een tevreden bestaan te leiden hebt u voortdurend nieuwe impulsen of avonturen nodig waarin u zich kunt bewijzen. Misschien verwijt men u dat u te explosief bent. Wanneer men u een opvliegend persoon noemt, wordt het tijd om met andere mensen samen te werken en ook rekening te houden met hun belangen. Stelt u uw ego teveel op de voorgrond, dan is het mogelijk dat u het oog voor het geheel en voor de maatschappelijke structuren verliest. Dit zou echter belangrijk haar om de wereld volgens uw denkbeelden te veranderen. In hoger opzicht kunt u over de gave beschikken om geestelijke energieŽn en ethische idealen met elkaar te verbinden.


Uranus in Stier Tussen 1935 en 1942 bevond Uranus zich in het teken Stier. Uw generatie is midden in de oorlogsverwarring ter wereld gekomen en zou er iets voor willen doen, dat deze ramp zich niet nog eens herhaalt. Naar uw mening zouden de materiŽle bestaansmiddelen op deze planeet volgens menselijke gezichtspunten opnieuw verdeeld moeten worden. In uw activiteiten laat u een fantasierijk doorzettingsvermogen zien, dat ook resultaat zou kunnen opleveren. Hoewel u aan uw bezittingen hangt en voortdurend nieuwe verzamelt, hebt u toch een onorthodoxe houding tegenover deze. Het plotselinge element van de planeet Uranus in de Stier zou zich kunnen uiten in plotselinge veranderingen van uw vermogensverhoudingen. Het probleem is dat u comfort en de aangename kanten van het leven doorgaans weet te waarderen, en dat u ook behoefte hebt aan zekerheid, maar dat u aan de andere kant uw onafhankelijkheid wilt bewaren, om uw idealen uit te leven. Is Uranus negatief geaspecteerd, dan zou het kunnen haar dat u de vooruitgang verheerlijkt en oude waarden te snel over boord gooit.


Uranus in Tweelingen Uranus in Tweelingen kenmerkt een generatie die een originele manier van denken, vooral op wetenschappelijk en kunstzinnig gebied, heeft voortgebracht. U zou tot de pioniers van originele pedagogische methoden kunnen behoren en bezig haar op het gebied van het onderzoek. Ook de mediawereld interesseert u, en u geniet van de veelvormigheid, die zich in dit opzicht in uw leven al heeft ontwikkeld. Waarschijnlijk hebt u veel goede ideeŽn, maar u hebt moeite om deze ook te realiseren. Uw uithoudingsvermogen is niet echt sterk ontwikkeld, en daarom kunt u snel ongeduldig worden en zich liever aan nieuwe opgaven wijden dan de oude tot een einde te brengen. Deze plaatsing van Uranus bestond echter van 1942 tot 1949, zodat geen uitspraken zouden moeten worden gedaan zonder de rest van de horoscoop in beschouwing te nemen. Zou Uranus in de Tweelingen disharmonisch geaspecteerd zijn, dan zou u snel teveel van uzelf kunnen vragen en zich tussen uw veelvuldige acties versnipperen. U zou enkele gebieden moeten kiezen, in plaats van overal maar halve kennis van te bezitten.


Uranus in Kreeft In het algemeen duidt deze plaatsing van Uranus op wispelturigheid en onbetrouwbaarheid op emotioneel vlak, maar ook op een originele vorm van samenleven. Uw generatie heeft relatief vroeg geprobeerd het ouderlijk huis te verlaten om de eigen idealen te verwezenlijken. Daardoor kwam het tot generatieconflicten, die echter ook een scherpe geestelijke communicatie tot gevolg hadden. Nieuwe ideeŽn over thuis en gezin ontstonden, en ook de vrouw dacht na over haar rol in de maatschappij. De gezinsstructuren veranderden omdat iedereen op meer vrije ruimte voor haar zelfverwerkelijking eiste. Broers en zusters, ouders en overige verwanten moeten tegelijk ook vrienden zijn, wanneer men het met hen wil kunnen vinden. In negatief opzicht ontstond daardoor ook veel verwarring, omdat zelfs behoudeniswaardige tradities over boord werden geworpen. Is Uranus uitdagend geaspecteerd, dan zou het in uw gezin tot plotselinge veranderingen kunnen komen, waar niet altijd gemakkelijk mee is om te gaan.


Uranus in Maagd Uw generatie [1962-1968] is in staat om een omwenteling teweeg te brengen in de arbeidswereld en een nieuw begrip te ontwikkelen van dienst aan de naaste. Om tot een individuele duiding te komen zou ook rekening gehouden moeten worden met de huisplaatsing van Uranus en de gemaakte aspecten. In het algemeen kan worden gezegd dat medicinaal onderzoek voor u van belang zou kunnen zijn, en dat u zich ook voor uw rechten op de werkplek zou inzetten. Vooral de gelijkberechtiging van vrouw en man is in dit opzicht van betekenis. U zult uw humanistische instelling gebruiken om in de arbeidswereld vooruitgang te boeken en ook om nieuwe, mensvriendelijke technieken te ontwikkelen. Het werken met de computer is voor u vanzelfsprekend geworden en van de werkplek helemaal niet meer weg te denken. Is Uranus negatief geaspecteerd, dan zou het tot plotselinge lichamelijke klachten kunnen komen. Misschien schenkt u uw vertrouwen wel aan een alternatieve genezer, want u neigt tot het ter discussie stellen van de traditioneel geschoolde arts. Uw generatie zou er buitengewoon geschikt voor haar om zich voor de ecologische regeneratie van onze planeet in te zetten, omdat in uw horoscoop een Uranus-Pluto conjunctie in Maagd bestaat, en omdat u de nodige fantasie bezit voor het aanpakken van wereldomvattende problemen. Waarschijnlijk zou u de milieuvriendelijke grondstof hennep opnieuw gelding kunnen verschaffen en technische installaties ontwikkelen om deze beter bruikbaar te maken.


Uranus in Weegschaal Met de planeet Uranus in Weegschaal [1969-1975] behoort u tot een generatie van mensen, die nieuwe voorstellingen over partnerschappen en de algemene samenleving heeft geformuleerd. U doet ervaringen op met verschillende partners en profiteert daar ook van. Het boterbriefje is voor u niet meer zo belangrijk, en velen van u geloven ondertussen dat man en vrouw geen juridische inzegening meer nodig hebben om van elkaar te mogen houden. Ook homoseksuele relaties haar voor u niet buitengewoon meer, omdat uw ouders begonnen zijn, zich niets van taboes aan te trekken. Om een meer individuele duiding van Uranus te verkrijgen, zou u haar huisplaatsing en haar aspecten met andere planeten in de horoscoop moeten bekijken. Uw generatie is nu (1998) tussen 23 en 29 jaar oud en in alternatieve woonvormen geÔnteresseerd. Enkelen van u wonen in woongemeenschappen, en de meeste van u zetten zich voor een gelijkberechtigde relatie in. Gedurende deze plaatsing van Uranus waren er ook in het kader van de populaire muziek grote veranderingen. Zo heeft de computer met bijbehorende software het orkest verregaand vervangen, en haar nieuwe muziekstijlen zoals bijvoorbeeld de Jamaicaanse reggae, die zich erg aan de waarden van de Weegschaal (rechtvaardigheid en gelijkheid) heeft gewijd, in deze tijd omhooggekomen (Bob Marley is vandaag, lang na haar dood, bekender dan ooit).


Uranus in Schorpioen In uw leven zult u wel veel ingrijpende veranderingen meemaken, die alles ter discussie stellen. Op maatschappelijk gebied zult u nog nooit vertoonde omwentelingen meemaken, omdat verouderde, niet meer met de tijdgeest overeenstemmende systemen afscheid nemen. Om een meer individuele duiding van Uranus te verkrijgen, zou u haar huisplaatsing en haar aspecten met andere planeten in de horoscoop moeten bekijken. Uw generatie zal de misstanden in de menselijke samenleving genadeloos aan het licht brengen en zich ervoor inzetten dat deze planeet kan overleven. Belangrijk daarbij haar de aangroeiende grondstoffen zoals hennep, die zonder THC gehalte kan worden verbouwd en ongelooflijk veelzijdig kan worden gebruikt. U zou moeten proberen om zich niet alleen door uw gevoelens te laten leiden en bij de noodzakelijke veranderingen niet te heftig op te treden. Vooruitgang is goed en belangrijk, maar deze processen zouden zich harmonisch moeten voltrekken en niet op extreme wijze, opdat allen u begrijpen en niemand voor het hoofd wordt gestoten.


Uranus in Boogschutter Om een individuele duiding van deze planeetpositie te krijgen zou men haar huisplaatsing en haar aspecten met andere planeten in de horoscoop moeten bekijken. Boogschutter staat voor de zoektocht naar nieuwe geestelijke grondslagen, die een verder ontwikkelde maatschappelijke vorm van samenleven voorbereidt. Daarbij gaat het om hogere kennis over de rol van de mens op aarde en in het universum. Toen Uranus in Boogschutter stond [1982-1989], heeft zich voor het eerst een "groen" bewustzijn gevormd, en ondertussen hebben zich in vele landen groene partijen gevestigd, die voor ettelijke mensen een alternatief vormen voor de gevestigde politieke groeperingen. Ook wordt aan Uranus in Boogschutter nieuwsgierigheid en open staan voor hogere kennis toegekend, waardoor in deze tijd een renaissance van esoterische kennisgebieden kon worden waargenomen. De astrologie trad daarbij vooral naar voren, omdat zij voor de mensen gemakkelijk praktisch toepasbaar is. Tenslotte zij nog vermeld dat het vliegverkeer tijdens deze plaatsing van Uranus geÔntensiveerd is [Boogschutter is het teken van de verre reizen] en dat de wereld daardoor kleiner werd. Veel mensen deden andersoortige culturele ervaringen op, die hopelijk ook een blijvende indruk hebben achtergelaten.


Uranus in Steenbok Om een individuele duiding van deze planeetplaatsing te verkrijgen, zou men haar huispositie en haar aspecten met andere planeten in de horoscoop moeten beschouwen. Deze nu nog heel jonge mensen zullen deelnemen aan beduidende wijzigingen in politiek en economisch opzicht, die ervoor moeten dienen om de mens haar verantwoordelijkheid voor haar levensruimte duidelijk te maken. Zij willen veranderingen doorvoeren om in de toekomst ook voor de dan volgende generaties een zekere levensgrondslag te scheppen. Steenbok is onder andere het teken van de staatspolitieke macht, en het mag niet onvermeld blijven dat in deze tijd [1989-1995] wereldwijde politieke omwentelingen hebben plaatsgevonden, die vooral voor het communistische systeem beduidende consequenties hadden. Nu gaat het bij Uranus niet alleen om vernietiging van verouderde systemen, maar ook om zinvolle alternatieven. Deze mensen met Uranus in Steenbok zullen vooral in het onderzoek of in de economie creatief haar en zich hopelijk aan de ontwikkeling van methoden wijden die wat voorzichtiger met onze planeet omgaan.


Uranus in Waterman Om een individuele duiding van deze planeetplaatsing te verkrijgen, zou men haar huispositie en haar aspecten met andere planeten in de horoscoop moeten bekijken. In het jaar 1996 ging Uranus opnieuw de Waterman in, het teken waaraan zij is toegekend. Veel astrologen denken hierin het begin van het Waterman-tijdperk te herkennen, dat het tijdperk van de Vissen aflost. Uranus in Waterman zal ons plotseling duidelijk maken hoever de vernietiging van onze levensruimte al is voortgeschreden, en dat het tot een globale samenwerking moet komen om nog iets te redden. De positieve kant van de ontwikkeling is dat steeds meer mensen begrijpen dat de ongeremde uitbuiting van onze moeder aarde weliswaar enkele mensen rijk maakt, maar ook ervoor zorgt dat de kwaliteit van het leven slechter wordt. Is Uranus negatief geaspecteerd, dan zou u tot heel eigenzinnige en niet realiseerbare ideeŽn kunnen neigen en de verantwoordelijkheid kunnen schuwen.


Uranus in Vissen Om een individuele duiding van deze planeetplaatsing te verkrijgen, zou men haar huispositie en haar aspecten met andere planeten in de horoscoop moeten bekijken. Mensen met deze constellatie hebben in het algemeen de gave om zakelijke verhoudingen zowel intuÔtief als rationeel wetenschappelijk te bevatten. Op een ander niveau was de tijd van uw geboorte de wilde "twintiger jaren", waarin de mensen soms echt teugelloos waren en op het gebied van de muziek nieuwe, frisse stijlen populair werden. Men wilde toen van verouderde tradities afstand nemen en aan de individuele persoonlijkheid grotere uitdrukking verlenen. De verbinding met de geest werd weer belangrijk geacht. Is Uranus uitdagend geaspecteerd, dan zou het u zwaar kunnen vallen om de realiteit te accepteren en in het hier en nu te leven.


Astrologie Tekens | Neptunus in de Horoscoop
Neptunus duidt De Fantasie, inspiratie, bedwelming. Het onderbewustzijn.


Astrologie Tekens | Neptunus Nog verder van ons verwijderd - figuurlijk zowel als feitelijk is de sfeer van Neptunus, de heerser over het element water, de alomvattende ruimte, waaruit alles is voortgekomen toen God's geest zweefde over de wateren zoals in Genesis staat. Het water wordt algemeen beschouwd als het gevoels-, het vrouwelijke element. Neptunus als heerser van dit element maakt hen die op haar invloed kunnen reageren uitermate gevoelig voor indrukken van buitenaf. En hoe grote ook die gevoeligheid. Want het water als oorsprong (bron) van al het bestaande houdt in zich ook de oorsprong van iedere gedachte, iedere daad. Daarom wordt Neptunus ook ergens de God van het oordeelsvermogen genoemd. Neptunus kan dus voeren tot die hoogte van weten, van begrijpen waar alles vergeven kan worden. Maar bij velen die niet zuiver genoeg haar van aardsche overwegingen bepaalt de Neptunus-invloed zicht tot onbestemde extatische twijfelzieke en onbeheerste toestanden. Al naar gelang de ontwikkeling van het betrokken individu leiden kan tot godsdienstwaanzin, drankzucht, dans-manie of verslaafheid aan bedwelmende middelen. Zelfs in deze perversies echter herkent het geoefend oog de typische Neptunus drang naar oplossing, eenheid en goddelijkheid. Vissen | Pisces is het teken waarover Neptunus heerst en ook hier openbaart zich het verlangen naar het gezamenlijk opgaan. Opgaan in wijder, hoger bewustzijn, ook al zou praktisch de betrokkene zichzelf moeten offeren. In lager aanzicht echter zal een Vissen | Pisces zich zonder veel nadenken vergooien voor minderwaardige doeleinden.


Neptunus in Leeuw Neptunus stond in Leeuw ongeveer van 1915 tot 1929. Bent u in deze periode geboren dan hebt u de tweede wereldoorlog actief mee beleefd en waarschijnlijk diepgaande ervaringen met de menselijke afgrond gehad. Deze constellatie staat voor creativiteit en fantasie, maar ook voor overdreven eigenzinnigheid en zelfmisleiding omwille van de ijdelheid. Daardoor kwam het in deze tijd tot lichtvaardige speculaties en riskante investeringen, die uiteindelijk tot beurscrashes en economische crises hebben geleid. Veel mensen kregen de rekening voor hun zelfoverschatting en hun hoogmoed. In deze tijd zagen de mensen hun rol in de maatschappij dikwijls niet realistisch, toch werd ook een waaghalzerig nieuw begin ondernomen.


Neptunus in Maagd Neptunus stond in Maagd van ongeveer 1928 tot 1943. Ook u hebt de tweede wereldoorlog mee beleefd en hebt waarschijnlijk heel extreme ervaringen moeten doormaken. U had het moeilijk om aan uw creativiteit en fantasie op kunstzinnige wijze uitdrukking te verlenen, want in de naoorlogse tijd was het nodig om eerst eens de fundamentele behoeften te bevredigen. Daardoor zou u er toe kunnen neigen om gevoelens waardeloos te vinden en materiŽle waarden te verafgoden. U bent waarschijnlijk een praktisch denkend mens en streeft ernaar om uw levensstandaard langzaam maar gestaag te verbeteren. Hopelijk misleidt u uzelf niet in dit opzicht, want men zou zorgvuldig moeten afwegen waarvoor men eigenlijk wil werken.


Neptunus in Weegschaal Neptunus stond in Weegschaal van ongeveer 1943 tot 1956. Als lid van de naoorlogse generatie maakte u heel wat verwarring mee op het gebied van de intermenselijke betrekkingen, vooral in partnerschap. De vrouwen begonnen voor hun rechten te strijden en gelijkberechtiging te eisen, wat enige turbulentie met zich meebracht, maar over het geheel gezien tot een positiever zelfbegrip heeft geleid. Het was een tijd van onzekerheid, want niemand wist goed hoe hij of zij zich in het gezin of haar of haar partnerschap moest gedragen. Uw generatie had andere voorstellingen van harmonie en vrede, wat echter ook tot veel misverstanden met de ouders leidde. In Woodstock kwamen ettelijke mensen samen, die Neptunus in Weegschaal hebben. "Peace, Love and Music" waren ondanks stromende regens de richtlijnen van honderdduizenden jonge mensen in een samenzijn, dat er tot dusver in deze vorm nog nooit was geweest.


Neptunus in Schorpioen Neptunus verbleef van ongeveer 1955 tot 1970 in Schorpioen. Ten tijde van uw geboorte veranderde de instelling van de maatschappij tegenover de seksualiteit fundamenteel. Men begon erotiek en seks als reclamedrager en ook elders economisch te misbruiken. Het was niet meer vanzelfsprekend om haar leven lang maar een partner te hebben. Elektrisch voortgebrachte muziek heeft doorgezet, en veel van deze kunstenaars is het ook dank zij een brede consumentengroep gelukt om hun gedachten in grotere kaders te uiten. Dikwijls hebben zij nieuwe visioenen van vormen van vreedzame coŽxistentie ontwikkeld, die mensen die zichzelf nog niet tot op dit niveau hebben verwerkelijkt, helaas niet begrijpen. Vertegenwoordigers van uw generatie zullen herkennen dat onze planeet ecologisch en menselijk geregenereerd moet worden, en zij zullen op een dag de geŽigende maatregelen formuleren om uiteindelijk de balans in onze leefruimte weer te herstellen.


Neptunus in Boogschutter Neptunus verbleef van ongeveer 1970 tot 1984 in Boogschutter. Verre reizen werden in rap tempo voor bijna iedereen bereikbaar en sindsdien wordt de wereld als kleiner ervaren. Eindelijk kwam men in contact met mensen uit vreemde landen: Gedachtegoed uit het Verre Oosten nam intrek in de Nederlandse woonkamers en verheugde zich in grote populariteit. Het ruimer denken werkte ook door in gevaarlijke sektes die hun slachtoffers niet meer uit hun klauwen loslieten. Deze generatie zal kennisgebieden als astrologie weer meer in hun leven integreren en begrijpen dat dit de mensen erbij kan ondersteunen om zichzelf in het kader van een grotere samenhang te zien.


Neptunus in Steenbok De conjunctie die Neptunus in 1984 met Uranus aanging heeft plotselinge veranderingen alsook verwarring gebracht. Het communisme werd plotsklaps afgeschaft: men kreeg inzicht [Uranus] in de misleiding [Neptunus]. Het nieuw verworven bewustzijn breidt zich uit: Er wordt nagedacht over ecologische verantwoordelijkheid voor de eigen leefruimte en men wordt gedwongen tot concrete en resultaatgerichte maatregelen zou moeten leiden. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is het sleutelwoord.


Neptunus in Waterman De intrede van Neptunus in het teken Waterman, ongeveer gelijkertijd ook het Waterman-tijdperk [De Aarde komt in het teken Waterman - ong. 2200 jaar lang zal dit existentiele betekenis haar voor de ontwikkeling van de mens] aanbreekt. Er ontstaat een diepe behoefte aan een vreedzaam samenleven van alle individuen [verbroedering=Waterman] op deze planeet, waarbij deze wens eigenlijk niet alleen rationeel, maar meer intuÔtief [Uranus] is. Een verhoogde sensibiliteit voor de wisselwerkingen tussen individualisme en collectivisme, waarvoor Waterman staat, draagt er toe bij dat er nieuwe oplossingen gevonden worden voor oude problemen. Daaraan verbonden is een veranderd begrip voor het dienen van de naaste omgeving. Die houdt ook in dat de eigen doelstellingen soms op de achtergrond moeten worden geplaatst, overigens zonder zichzelf weg te cijferen. Het is de tijd waarin het begrip ďmenselijkheidĒ in haar meest positieve vorm opnieuw kan worden gedefinieerd.


Astrologie Tekens | Pluto in de Horoscoop
Astrologie Tekens | Pluto duidt De Machtswil, of juist onmacht. Het onbewustzijn.


Astrologie Tekens | Pluto in Kreeft Pluto zou individueel alleen volgens haar huisplaatsing en haar aspecten met andere planeten geduid moeten worden, want zij beweegt zich heel langzaam. Pluto bevond zich van 1914 tot 1939 in het teken Kreeft. Globaal gezien beleefde de wereld oorlogen, die hun oorzaak in een te hoog overdreven nationalisme hadden. Ieder land wilde haar grenzen uitbreiden en maakte aanspraak op meer leefruimte. Het kwam tot gevechten over de verdeling, die in massale vernietiging van hele volkeren uitmondden. Ook het gezin, dat door het teken Kreeft wordt vertegenwoordigd, stond aan sterke veranderingen en ontbindingsverschijnselen bloot. De agrarische economie werd gemoderniseerd, want de uitvinding van meststoffen en bestrijdingsmiddelen veranderde veel. Het onderzoek betreffende energie uit waterkracht mondde uit in de bouw van stuwdammen, en in IsraŽl begon men langzaam door kunstmatige bevloeiing de woestijn te ontginnen, wat men tot nu toe heeft geperfectioneerd.


Pluto in Leeuw Pluto zou individueel alleen volgens haar huisplaatsing en haar aspecten met andere planeten geduid moeten worden, want zij beweegt zich heel langzaam. zij bevond zich van 1939 tot 1957 in het teken Leeuw. Terwijl zij zich in Leeuw bevond werd de eerste atoombom, die een vernietigende uitwerking had, ontstoken. De atoomenergie wordt sindsdien aan de planeet Pluto, die immers ook voor de totale verwoesting staat, toegekend. Vanuit eigengerechtigheid en hoogmoed, attributen die de Leeuw vertegenwoordigt, kwam het tot oorlogen die grote delen der wereld en miljoenen mensen vernietigden. Nieuw ontwikkelde wapens verbreidden onuitsprekelijke schrik, hoewel er tegelijkertijd ook vooruitstrevende technologieŽn voor het welzijn van de mensheid werden onderzocht. Er vormden zich verscheidene politieke systemen, die uit trots de dialoog met elkaar afbraken en een ijzeren gordijn neerlieten. Koloniale staten werden zelfstandig en moesten de hele verantwoordelijkheid voor hun pas gewonnen vrijheid op zich nemen.


Pluto in Maagd Pluto zou individueel alleen volgens haar huisplaatsing en aspecten met andere planeten geduid moeten worden, want zij beweegt zich heel langzaam. Zij bevond zich van 1957 tot 1972 in het teken Maagd. Terwijl zij in Maagd stond, kwam het tot grote veranderingen op het gebied van de arbeidswereld en de medicijnen. De rol van vakcentrales werd steeds belangrijker, want de mensen herkenden dat zij gemeenschappelijk sterker waren [Pluto is ook de planeet van de massa's]. Men ontwikkelde de computer, die van de werkplek helemaal niet meer weg te denken is en de industriŽle productie heeft gerevolutioneerd. De levensmiddelen werden chemisch behandeld, en ook in laboratoria vervaardigde drugs veranderden [of verwoestten] dikwijls het leven van mensen. De ontwikkelde anti-baby-pil werd van bevolkingspolitieke betekenis.


Pluto in Weegschaal Pluto beweegt zich heel langzaam door de Weegschaal: van 1972 tot 1984. Tijdens haar verblijf in het teken van de gerechtigheid en harmonie, heroriŽnteert men zich op het gebied van de intermenselijke relaties. Men deed de ervaring op dat de consensus vruchtbaarder is dan het gewapende conflict. Wanneer niet al het leven op de wereld moet worden verwoest, wat door atoomwapens immers mogelijk is, moeten nieuwe wegen van toenadering worden gevonden. Het is te hopen dat in deze periode een verstandelijk bewustzijn is ontstaan dat aan de eisen van de toekomst kan voldoen. De wereld heeft algemeen geldende maatstaven nodig, zoals bijvoorbeeld de mensenrechten, die nu eigenlijk voor het eerst geformuleerd zijn. Merkwaardig genoeg kon een derde wereldoorlog met behulp van wapens voor massavernietiging worden verhinderd. Maar het intimidatieprincipe liet atoomafval na, dat nu nog maar heel moeilijk kan worden opgeruimd. Politieke groeperingen die zich voor een herstel van de ecologische balans van onze aarde inzetten en ondertussen een gevestigde kracht in het politieke landschap vormen, lieten van zich horen. Veel mensen hebben ingezien dat alleen een grotere bereidheid tot compromis, een overleven van deze beschaving kan garanderen.


Pluto in Boogschutter Boogschutter staat voor religie en wereldbeschouwing. Pluto is hier in staat tot bovenpersoonlijke inzichten ten aanzien van culterele samenhangen. Personen, die geboren worden in de periode waarin Pluto in Boogschutter staat, zouden in staat moeten haar om de volle betekenis van deze waarden, intensiever dan wie ook, te herkennen.De keerzijde van deze oppermachtige energie van Pluto is er ook in deze periode: Religieuze oorlogsvoering bepaalt in toenemende mate het wereldbeeld. In tegenstelling daarop bestaat er ook een sterker streven naar het vinden van internationaal geaccepteerde oplossingen, en naar het toetsen van de eigen waarden. Een consensus tussen de volkeren die bestaat uit respect, tolerantie, saamhorigheidsgevoel en het vastleggen van onomkeerbare mensenrechten. Daarbij mogen natuurlijk ook de ďwestelijkeĒ waarden en inhouden van een op vooruitgang ingestelde moderne maatschappij, die lange tijd kritiekloos als zegenbrengend voor de gehele wereld werd beschouwd, niet klakkeloos voor een vreemde cultuur in de plaats worden gezet. In plaats van nadruk te leggen op verschillen zouden, in het belang van alle bewoners van deze planeet, liever eerst eens de overeenkomsten moeten worden vastgesteld. Iedereen zou natuurlijk bij zichzelf moeten beginnen, vooral omdat de wereld tegenwoordig immers steeds kleiner schijnt. Dag in dag uit is het nu mogelijk contacten te onderhouden tussen verschillende landen en deelnemers aan verschillende religies en culturen. Bij deze gelegenheden zouden de mensen van deze leeftijd zich weloverwogen moeten gedragen en geenszins, ook niet onbewust, achterhaalde vooroordelen aanhangen. Zou de wereldmaatschappij deze uitdaging aannemen, dan zal de positieve kracht van Pluto zich ontplooien, en dan zal deze een nieuw soort bewustzijn ten aanzien van de samenhangen doen ontstaan.


Pluto in Steenbok Pluto beweegt door Steenbok van 26-01-2008 tot 22-03-2023. In September 2001 heeft de aanslag op het World Trade Centre in New York de verandering met veel gedonder ruim van te voren aangekondigd. Zonder omhaal zou men hier wel kunnen zeggen: 'de steenen spreken'. En de stenen zullen blijven spreken: al gaat de leugen nog zo snel, via de stenen achterhaalt men 't wel ;) De actuele maatschappelijke situatie anno voorjaar 2009, de 'maatschappelijke aardverschuiving', is eigenlijk niets anders dan het herstel tot harmonie, 'n natuurwetmatigheid. Pluto, de zg. heer van de onderwereld, laat geen steen op de ander en zal de waarheid boven tafel eisen, met of zonder medewerking. In Steenbok krijgt Pluto de kracht om alles wat niet overeenstemt met de "saturnale wet" nu af te dwingen. Het is een tijd van noodgedwongen herstel. Iedereen ging haar boekje ver te buiten: het kon niet op in Boogschutter, maar in Steenbok is dat afgelopen. De natuur eist versobering, 'pas op de plaats', en 'eigen tuintje eerst' is wat deze periode zal afdwingen. Ook de huizenmarkt wordt onderworpen aan herstel, de stenen hebben gesproken en zullen nog goed van zich laten horen de komende 15 jaar, zei het in stilte ;). Saturnus, heer van Steenbok duidt namelijk "het geweten", de plicht, ernst, inkeer, angst, afzondering, twijfel en ontkenning. Saturnus is de planeet van begrenzing, van verzoek en loutering en als zodanig degene wiens werking wij in ons leven voelen als belemmering, tegenstand en beproeving. zij slaat in en begrenst alle dingen. Dit geeft ons juist door de belijning het juiste beeld van datgene wat wij voor ons hebben. Saturnus ontdoet ons van onze maatschappelijke ballast, ontneemt ons onze vrienden, onze misleidende genoegens en brengt ons goedschiks of kwaadschiks in de eenzaamheid waar wij de "stem van de Stilte" kunnen horen. Daarom is Saturnus de vriend van hen die ernstig streven naar inzicht en levensverdieping. Maar voor hen die buiten zichzelf zoeken en zich afwenden van het hogere wordt zij de onverbiddelijke rechter die weet te dwingen en te vernietigen. Totdat de mens tenslotte haar taal verstaat en zegenen kan de ijzeren hand die haar leidde. Want eerst wanneer wij Saturnus hebben begrepen kunnen wij ingaan tot de overzijde van de drempel. Het teken dat overeenstemt met de positieve Saturnus-aard is Steenbok | Capricornus, het teken van de eenzamen. De moeilijk te begrijpen zoeker beperkt in haar hoop, beperkt in haar levensdurf, meestal nog alleen maar vermoedend en nog niet ten volle waarderend de vreemde engel in haar hart.
Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieTekensAstrologieConsultAscendant</td> </body>