AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten | Gelukspunt | PF Gelukspunt is de aanduider van lichamelijke- en geestelijke gesteldheid. Hoe men zich als individu verhoudt tot de buitenwereld. De lengtegraden van de Zon, Maan en Ascendant stelt samen het Gelukspunt of Pars Fortunae.
Penny Kinsky | AstroTherapiePraktijk Vesta | AstroTherapieInspiratiesite | AstrotherapieLotswending | AstrotherapieVenus En De Maan | AstrotherapieOpen Bewustzijn | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Gelukspunt | Aanduider van lichamelijke- en geestelijke gesteldheid.Gelukspunt beschrijft hoe men in de wereld staat. Het is de aanduider van lichamelijke- en geestelijke gesteldheid. Het is de concrete synthese van de horoscoop. Het duidt hoe men zich als individu verhoudt tot de buitenwereld en geeft de te wachten resultaten aan. Geaspecteerde vierkanten, opposties en conjuncties wijzen op de opgevatte taak, het werk dat dus verricht zal worden. De driehoeken, sextiels en conjuncties duiden de beloning van de Aarde voor vroeger bewezen diensten, wat dus nu,
als deel van het fortuin, de gelukkige te beurt valt.


Gelukspunt Symbool | Aarde SymboolEr is nogal eens een misverstand over het symbool [het rondje = symbool van oneindigheid] gecombineerd met het kruisje = symbool voor de stof] in de horoscoop-tekening. Nu dit het symbool van het Pars Fortunae. De blanco cirkel midden in de horoscoop-tekening stelt de Aarde voor gegeven het feit dat alhoewel de Zon het centrum is van ons Zonnestelsel, de Astroloog uitgaat van de Aarde als centrum, omdat wij hier op Aarde vanaf dit punt de kosmische invloeden ondergaan. De Asc-Desc-as representeert overigens de horizon. Bent u bijvoorbeeld vlak na zonsondergang geboren, dan staat de Zon in uw geboorte-horoscoop "rechtsonder" in de horoscoop.


Gelukspunt in Huis 1
Het geluk zal gevonden worden in eigen zelfstandig handelend optreden [1]
nadat het rekenen op anderer steun [7] is opgegeven.Gelukspunt in Huis 2
De eigen bronnen kwaliteiten en talenten [2] dienen ontdekt en verwerkt te worden
zonder afhankelijk te zijn van de toewijding van anderen, zoals erfenissen [8]Gelukspunt in Huis 3
Het geluk zal gevonden worden in het trekken van eigen conclusies uit het aandachtig luisteren naar anderen [3]
zonder er in de eerste plaats op uit te zijn de eigen inzichten als de enige waarheid [9] aan anderen mede te delen.Gelukspunt in Huis 4
Het geluk zal gevonden worden in de glorie van eigen huis, familie en tradities [4]
na afstand te hebben gedaan van alle verlangens naar aanzien en reputatie [10] in de buitenwereld.Gelukspunt in Huis 5
Het geluk zal gevonden worden als betrouwbaar middelpunt zowel eisend als grootmoedig gevend [5]
nadat de onmogelijkheid is gebleken om jan en alleman [11] ter wille te zijn.Gelukspunt in Huis 6
Het geluk zal gevonden kunnen worden in het dienen van velen en velerlei [6]
waarbij het verlangen naar afzondering en eenzaamheid [12] geheel moet worden opgegeven.Gelukspunt in Huis 7
Het geluk zal ten slotte gevonden kunnen worden in het geheel opgaan in samenwerking,
huwelijk en deelgenootschap [7] na afstand te hebben gedaan van alle egoisme [1] en eigen-prioriteit.Gelukspunt in Huis 8
Het geluk moet worden gevonden door onderzoek naar de verborgen grond der dingen [8]
na afstand te hebben gedaan van het uitsluitende vertrouwen in de materiele [2] wereld.Gelukspunt in Huis 9
Het geluk zal gevonden worden in eigen bewustzijnsverruiming door reizen en filosoferen [9]
nadat afstand is gedaan van de neiging to navolging van het reisprogram van anderen [3].Gelukspunt in Huis 10
Het geluk moet gevonden worden door dienstbaarheid in de maatschappij [10]
na afstand te hebben gedaan van alle gemakken die het rustige leven thuis [4] bij familie.Gelukspunt in Huis 11
Het geluk zal gevonden worden in het bevorderen van broederlijke vriendschap [11]
na afstand te hebben gedaan van alle gevoelens van eigen meerderwaardigheid en hoogmoed [5].Gelukspunt in Huis 12
Het geluk zal gevonden worden in stilte, afzonderen van gedachten en oplossen van vorm [12]
na afstand te hebben gedaan van alle uiterlijke zaken die eens gediend werden [6].Informeer nu een vriend of vriendin over deze website !
Vul het emailadres van de ontvanger in:
Gelukspunt in het Eerste Huis laat zien dat u uw vervulling vindt wanneer u uw eigen weg gaat en dat u de moed hebt om zich van meningen of ideeŽn over de moraal van de maatschappij verregaand los te maken. U zult succesvol zijn wanneer u het allereerst op uzelf vertrouwt en in hoofdzaak volgens uw heel persoonlijke visie handelt, die al iets bijzonders zou kunnen zijn. In de loop van uw leven zult u zich wel tot een standvastige persoonlijkheid ontwikkelen, die weliswaar soms omstreden kan zijn, maar aan zichzelf altijd trouw blijft. Bovendien zou u ook om uw ďanders zijnĒ gewaardeerd willen worden; zou bijvoorbeeld iemand geloven dat hij of zij u kan passeren of met een normale burger te moeten vergelijken, dan zult u dit niet accepteren en zich geprovoceerd voelen om precies het tegendeel te bewijzen. Want u neemt meestal de vrijheid om datgene te doen en te zeggen waar u op dat moment zin in hebt; hoofdzaak is, dat er gewoon iets gebeurt. Waarschijnlijk bent u staat u niet echt om uw consideratie bekend, en het kan soms moeilijk zijn om u ervan te overtuigen dat niet alleen uw belangen tellen. Toch zouden uw subjectiviteit en uw egocentriciteit u ook de nodige drijfkracht moeten geven om zich met elan voor de naar uw mening interessante projecten in te zetten. Voornamelijk op exotisch aandoende gebieden zou u zo tot voorhoedespeler van een nieuwe beweging kunnen worden. Voor u maakt het vaak niet uit of u zich met uw acties terzijde stelt of dat men u met onbegrip bejegent. Het zou u daarentegen ongelukkig maken wanneer u gehinderd zou worden om gewoon uw instinct te volgen en zonder beperking uw aard uit te leven. U zou nu eenmaal niet lang willen nadenken of omstandige plannen moeten maken, voordat u met een idee mag beginnen. Het zou u zelfs van uw doelen afleiden wanneer u zich al te zeer met de maatschappij zou inlaten en altijd de reactie van anderen in het oog zou houden. Anderzijds mag u natuurlijk niets op het spel zetten, en om niet als buitenstaander bestempeld worden of ongeschikt te worden bevonden, moet u zich tenminste enige tijd aanpassen en het commando uit handen geven. Met het Gelukspunt in het eerste huis staat u voor de uitdaging om tussen het streven naar individualiteit en onafhankelijkheid enerzijds, en het leven in de maatschappij anderzijds, de gouden middenweg te vinden. Bovenal zou u er rekening mee moeten houden dat u zich niet met anderen mag bemoeien waar u ook zelf geen eisen zou willen horen. Het zal problemen geven wanneer u probeert om bepaalde mensen op weg helpt, en daarin al na echt korte tijd weer de belangstelling verliest. En denk niet dat uw levensstijl voor iedereen geschikt is; de meerderheid heeft namelijk meer ruggesteun van de maatschappij dan u en heeft bovendien niet dezelfde moeilijkheden bij het zich aanpassen.


Gelukspunt in het Tweede Huis U zult gelukkig worden wanneer u in de loop van uw leven de waarden kunt herkennen die voor u tellen, en u er niet voor terugschrikt om achter uw behoefte aan stabiliteit te staan. Door opbouwend werk te doen, continu aan een zaak te blijven werken en op bestendigheid te durven vertrouwen, vindt u vervulling. U beweegt zich graag in de materiŽle wereld en zou zich graag met ďconcreteĒ themaís bezig willen houden. Wanneer u ziet hoe iets stap voor stap vooruitgaat bent u tevreden. Daarom is het uiterst belangrijk voor u dat u financieel onafhankelijk bent en dat u uit eigen kracht uw bestaan kunt veilig stellen. Het geeft u een bijzondere voldoening als u kunt vaststellen dat u het knap doet en met uw middelen verantwoordelijk kunt omgaan. In dit opzicht speelt geld voor u dus een grote rol; het heeft de functie dat u zich daardoor de dingen kunt permitteren die als pragmaticus zinvol vindt. Als u er naar streven zou om geld voor onnodige prestigeobjecten te verwerven, dan verlaat u uw weg en zult u geen succes hebben. De rijkdom of materiele welstand mag niet tot doel op zichzelf worden; het is eerder een basis waarop u uw leven zou willen opbouwen. Waarschijnlijk kunt u zeer volhardend uw eenmaal gestelde doelen navolgen, waardoor vereist is dat u goed nadenkt of deze wel met uw persoonlijkheid overeenstemmen. Maakt u niet de fout om de maatstaven voor waarde van andere mensen over te nemen. Het is veel belangrijker om tolerantie te ontwikkelen en zich er niet teveel mee bezig te houden waaraan andere mensen hun hart verpanden. Bovenal mag u geen slecht geweten hebben, wanneer u blij bent om uw verdiensten en het u financieel goed gaat, want dan zou alles tevergeefs zijn. En geloof niet dat u beslist af en toe veranderingen moet doorvoeren, omdat u zich anders niet verder kunt ontwikkelen: loslaten zou toch eigenlijk alleen doen van dingen of mensen die men niet meer waardeert.


Gelukspunt in het Derde Huis U vindt plezier in uw leven, wanneer u zich met uw omgeving geestelijk en communicatief bezig kunt houden en met altijd weer nieuwe kennisgebieden kennismaakt. Doordat u probeert om andere mensen tegemoet te komen ontwikkelt u zich verder en begrijpt u zichzelf uiteindelijk veel beter. Van tijd tot tijd kunt u verschillende bestaansvormen voeren, omdat u zich in uw tegenpool inleeft en zijn of haar gedachtegangen probeert in te denken. Het is voor u belangrijk om antwoorden op uw vele vragen te ontvangen en zo vaak mogelijk interessante waarnemingen te kunnen doen. Waarschijnlijk bestaat er voor u niets mooiers dan het bewustzijn dat u weer wat geleerd hebt. Van daaruit betekent voor u de geestelijke rijkdom ook meer dan de materiele. Zou u nieuwe methoden kunnen ontwikkelen of een gecompliceerde toedracht geanalyseerd hebben, dan bent u daar heel blij mee; het is nu eenmaal uw streven om zich nuttig te maken en met geestelijke arbeid aan de oplossing van problemen of aan verbeteringen, bijvoorbeeld in het arbeidsproces of in de communicatie, bij te dragen. U vertrouwt graag op uw verstand en uw logica, omdat u met deze hulpmiddelen voor duidelijke verhoudingen, niet in de laatste plaats op intermenselijk gebied, kunt zorgen. Bij uw veelzijdigheid en uw verschillende contacten is dat wel nodig. Het liefst houdt u zich bezig met de alledaagse dingen, wat er echter toe zal leiden dat u in de loop van uw leven een hoger bewustzijn ontwikkelt en bijvoorbeeld filosofische principes begrijpt, zonder misschien in de klassieke zin ontwikkeld te zijn. Zorg dus voor zoveel mogelijk geestelijk prikkels, want zonder die zult u uw potentiaal nooit kunnen herkennen.


Gelukspunt in het Vierde Huis Uw oorspronkelijke behoefte is het om met het gevoel te kunnen leven dat anderen u nodig hebben. Daardoor voelt u zich bijzonder prettig wanneer u na staande mensen of dieren, of zelfs planten kunt verzorgen en zoveel mogelijk eraan kunt bijdragen dat het allen goed gaat. U zou willen zaaien en waarnemen hoe relaties zich ontwikkelen, kinderen opgroeien en er vertrouwen ontstaat. Uw levensconcept zou zelfs zozeer op het geven gericht kunnen zijn dat het u soms moeilijk valt om te nemen; u zou zich dan tenminste meteen weer erkentelijk willen kunnen tonen. Waarschijnlijk bezit u zoiets als een emotioneel geweten. Het inzicht om zelf opgelegde verantwoordelijkheid voor het welzijn van anderen te willen dragen, komt heel natuurlijk uit uw binnenste tevoorschijn en bepaalt veel van uw daden. Zo gezien zult u wanneer u uw geluk gevonden hebt, niets nemen wat ten koste van anderen zou gaan. Misschien zult u het eerst niet gemakkelijk hebben om uw plaats te vinden in deze wereld, waarin immers een bepaalde orde heerst en waarin het uitleven van oorspronkelijke gevoelens daarom vaak niet mogelijk is; ook teleurstellingen kunnen ontstaan, wanneer men voor zijn goedmoedigheid uitgebuit wordt of geen waardering ontvangt. Toch zou u dat er nooit van af moeten houden om verder achter uw afwezigheid van vooringenomenheid te staan en datgene te doen waarbij u zich prettig voelt. Natuurlijk zou ook u zich doelen moeten stellen, maar altijd alleen die waarmee u een emotionele band voelt. Handelt u tegen uw gevoel, dan zullen uw plannen zich niet laten verwerkelijken. Probeer dus om aan al uw ondernemingen aandacht te geven, en daardoor zoiets als persoonlijke identificatie te bereiken. U zult inzien dat u die nodig hebt om gelukkig te zijn. Een heel belangrijke rol speelt voor u ook het gezin, vooral uw moeder. Waarschijnlijk valt u het in dit opzicht voor u niet echt mee om de situatie met een zekere afstandelijkheid te beoordelen. Toch kan u daarvoor het gevoel van verbondenheid met het gezin een stabiliteit geven, waar veel mensen hun hele leven naar zoeken. Samenvattend kan men zeggen dat u uw vervulling vindt wanneer u de mogelijkheid hebt om aan uw gevoelens uitdrukking te verlenen, zonder daarbij op starre eisen of gedragsregels te hoeven letten. Zorgt u ervoor dat u in contact met de natuur blijft, want dat is uiteindelijk de verbinding met het leven die u zo waardeert.


Gelukspunt in het Vijfde Huis Het vijfde huis is het gebied waarin de mens zijn creativiteit uitleeft en scheppend bezig is. Daar uw Gelukspunt zich daar bevindt, zult u in uw leven alleen onder de voorwaarde vervulling vinden dat u alle mogelijkheden hebt om iets naar uw smaak te scheppen. Daarmee is nu niet echt het harde, lichamelijke, opbouwende werk bedoeld; u hebt eerder een manier van uitdrukken nodig, met hulp waarvan u uw persoonlijkheid kunt vestigen, waarvoor zich bijvoorbeeld de kunst bijzonder goed leent. Uw ondernemingen zullen meestal een zeker speels element bevatten, hoewel u tenminste van buitenaf gezien uw taken serieus neemt. U hebt er niets op tegen om verantwoordelijkheid te dragen of verregaand te organiseren. Toch geeft dit allemaal u geen plezier, wanneer u de daaruit resulterende contacten niet daarnaast nog kunt gebruiken om uw eigen zelfbeeld te polijsten en enigszins naar waarde geschat te worden. Met mensen door wie u zich niet gerespecteerd voelt, zult u beslist niets te maken willen hebben. U zwerft wel voortdurend tussen de twee polen maatschappij en egocentriciteit heen en weer, en de verklaring daarvoor is heel eenvoudig: pas in het gezelschap van andere mensen kunt u herkennen wat uw specialiteit is, die u tamelijk na aan het hart ligt. U hebt dus de maatschappij nodig om te kunnen realiseren hoeveel persoonlijkheid u bezit. Waarschijnlijk wordt u daardoor zelfs gemotiveerd om al uw ondernemingen een heel persoonlijk tintje te geven; ook hierdoor brengt u uw creativiteit tot uitdrukking. Een andere mogelijkheid om uzelf te laten zien bestaat in een prikkelende flirt, waar u wel nooit afwijzend tegenover staat; hoe anders laat zich uw speelsheid duidelijker tot uitdrukking brengen dan bij een, onschuldig, liefdesspel. Kinderen worden eveneens aan het vijfde huis toegekend, zodat ook kroost u gelukkig maken kan. U kunt er dan veel plezier in hebben om uw natuurlijke concurrentiegedrag opnieuw te ontdekken en zich bij kleinere wedstrijden ongeremd uit te leven; misschien hebt u er zelfs nog meer plezier in dan uw kinderen als u bij een spelletje gewonnen hebt. Verder zal het zeer belangrijk voor u zijn om achter uw grootse fantasie te staan en uzelf niet in dit opzicht te beperken. Want met behulp van uw pluriformiteit aan gedachten schept u zich als het ware uw eigen rijk, waarin alleen u de baas bent en dat u daarom geheel volgens uw wensen vorm kunt geven.


Gelukspunt in het Zesde Huis U zult in uw leven vervulling vinden wanneer u zich nuttig kunt maken en zich op uw arbeid kunt concentreren. Luxe, comfort, grootse resultaten of bekendheid zullen voor u niet veel betekenen; u zou voor uzelf de zekerheid willen hebben dat u uw tijd effectief inzet en uw talenten in weldoordachte projecten inbrengt. Waarschijnlijk gaat u pragmatisch te werk bij uw taken en vermijdt u daarbij alle onnodige ingewikkeldheden. Concrete doelen, betrouwbare medewerkers en betrokkenheid op de praktijk zijn de zwaartepunten die u belangrijk vindt. Daarbij streeft u er vanuit uw aard naar om grondig te werk te gaan en de details niet uit het oog te verliezen. Het maakt u echt niets uit om ondergeschikt werk op u te nemen en om aanwijzingen uit te voeren, wanneer deze naar uw mening nu eenmaal nodig zijn. Hoofdzaak is dat u met enige beslistheid uw rol in het grote geheel kunt definiŽren en er van uitgaan dat u uw deel aan het functioneren bijdraagt. Met mensen die te graag dromen, en voor wie de doelen die zij nastreven niet duidelijk zijn, zult u wel geen innige vriendschap hebben. Ook voor moeilijk te begrijpen emotionele problemen, gecompliceerd humeur of wijdlopige theorieŽn zult u weinig begrip opbrengen. Daarbij hebt u op zichzelf een heel hulpvaardig karakter en zult u het fijn vinden om praktische hulp te kunnen geven, die zichtbare resultaten met zich meebrengt. Juist met betrekking tot gezondheid en voeding kunt u met uw goede voorbeeld voorop gaan en demonstreren hoe men met zijn lichaam zou moeten omgaan wanneer men niet lichtvaardig wil handelen. Het belangrijkste is voor u het bewustzijn, dat u door weloverwogen beslissingen uw leven in de juiste banen kunt leiden; u hebt dus zo veel mogelijk controle nodig over uw ďnoodlotĒ. In tegendeel, u zult het wel niet kunnen verdragen om u over te leveren en uw toekomst van onvoorziene factoren afhankelijk te maken. Het best kunt u er dus voor zorgen dat u een werkplek vindt waarop u van uw doordachte en methodische aard kunt profiteren en zich niet in gecompliceerde relatienetwerken begeven waarin u zeker niet bent dat u door andere mensen naar waarde geschat wordt. Leid als het mogelijk is een ďnatuurlijkĒ en eenvoudig leven, dat u volgens uw voorstellingen vorm geeft, zelfs wanneer deze niet echt ongewoon zouden zijn. De grootste fout zou zijn om niet bezig te zijn en de handen in de schoot te leggen.


Gelukspunt in het Zevende Huis U zult uw geluk kunnen beleven wanneer u een gemeenschap gevonden hebt waaraan u actief deel kunt nemen; dan zult u zich helemaal prettig voelen en uw mooiste karaktertrek bewijzen: andere mensen van uw kwaliteiten bewust te maken. Waarschijnlijk bent u voortdurend op zoek naar overeenkomsten en benadrukt u daarom liever het verbindende dan het scheidende. U zou zichzelf daarbij dikwijls op kunnen betrappen dat u meer aan anderen dan aan uw eigen welzijn denkt. Een resultaat dat u bijvoorbeeld op rekening van een collega kunt boeken, zult u beslist niet zelf genieten. Mogelijk vraagt u zich zelfs af wat eigenlijk uw eigen identiteit uitmaakt, omdat u zich niet graag afzijdig houdt en zich bij uw beslissingen meestal tevoren van de algemene instemming verzekert. Maar daarover zou u zich geen zorgen moeten maken, want u vindt nu eenmaal u zelf door op de mensen en hun persoonlijke betrekkingen met huid en haar in te gaan. Probeer dus in de eerste plaats helemaal niet om krampachtig uw individualiteit te bewijzen. Om al deze redenen zou u het liefst een bezigheid moeten uitoefenen waarbij u met mensen te maken hebt en die u de mogelijkheid biedt om rekening te houden met sociale gezichtspunten. Niemand met wie u zich inlaat is u onverschillig, hetzij in het kader van privť of in zakelijke belangen. U zult dus ook met collegae een persoonlijke relatie opbouwen; knalharde professionaliteit en starre regels zullen u niet bevallen. Uw idealen ten opzicht van ďgepastĒ gedrag zijn zeer hoog, waarbij u echter bij fouten van anderen desondanks meestal tolerant bent en misschien alleen aan uzelf dergelijke eisen stelt. Zoals al aangeduid richt u zich graag naar de voorstellingen van hen die u na aan het hart liggen, waardoor het u niet altijd zou kunnen meevallen om te uiten wat u voor uzelf eigenlijk zou willen bereiken. Daarom kan het u uiteindelijk zo toeschijnen alsof de personen in uw omgeving in hogere mate uw levensweg bepalen dan u zelf. Wanneer u dit eerst eens hebt herkend, maar met uw situatie desondanks gelukkig en tevreden bent, heeft het probleem zich al vanzelf opgelost. Wees er liever blij om dat u de gave bezit om andere mensen gelukkig te maken en daardoor diepe blijdschap te ervaren.


Gelukspunt in het Achtste Huis In tegenstelling tot degenen die hun Gelukspunt in het zevende huis hebben daardoor hun geluk ondervinden wanneer zij geven kunnen, zult u wel eerder met blijdschap nemen kunnen, wat echter doorgaans een kwaliteit is die helemaal niet zoveel voorkomt. Want u weet de waarde van datgene wat u gegeven wordt werkelijk te schatten, zonder meteen een slecht geweten te krijgen en er alleen aan te denken hoe u zich revancheren kunt. In gedachten bent u er eerder snel bij om uit te vinden wat er allemaal met de ter beschikking gestelde bestaansmiddelen zinvol kan worden gedaan. Men kan dus ook zeggen dat het u gelukkig maakt om de energieŽn of waarden te gebruiken waar u via de partner of vanwege contacten ten aanzien van uw beroep toegang hebt. Daardoor worden de belangrijke relaties onderhouden: het nauwkeurig beschouwen wat de verschillende personen eigenlijk waarderen, om zich dan daarmee eveneens te bemoeien. Mogelijk zal het u in de eerste plaats veel overwinning kosten om u enigszins in te houden en eerst eens te accepteren dat uw ideeŽn over moraal niet bijzonder zijn. In de loop van uw leven zult u de ervaring opdoen hoezeer de wensen en hoop van de mensen fundamenteel toch gelijk is, onafhankelijk van de vraag of het om materiŽle of om immateriŽle waarden gaat. De moeilijkheid bestaat er alleen in om te herkennen wat de ware waarden zijn, en niet om het even welke nutteloze bezittingen die iemand tenslotte zelf in bezit neemt. Kunt u dit onderscheid eerst eens maken, dan zult u niet aarzelen om consequenties te trekken en zich van het waardeloze weer te ontdoen, want het achtste huis staat net als het eraan toegekende teken Schorpioen voor transformatie. Het zal u uiteindelijk gelukkig maken, voor uzelf te kunnen vaststellen dat u ook loslaten en zich daardoor verder kunt ontwikkelen, u dus met de cycli leeft en een diepe verbondenheid met het leven op deze planeet voelt.


Gelukspunt in het Negende Huis Geluk zult u dan kunnen ervaren, wanneer u de zekerheid kunt hebben dat u de waarheid weer een stuk naderbij gekomen bent. In velerlei opzicht bent u een zoekende, die zich fundamentele vragen stelt en bijvoorbeeld ernaar streeft om de zin van het aardse bestaan te doorvorsen. U zou zich verder willen ontwikkelen, uw bewustzijn scherpen en die in instellingen belichaamde ideeŽn van onze beschaving verstaan. Wijsheid zowel in het denken als in de daden is uw doel, en hoewel dat heel eerzuchtig klinkt, zou u daarvoor toch niet moeten terugschrikken. Natuurlijk bent u zich van uw onvolmaaktheid bewust, wat u echter niet zou moeten verhinderen om daaruit alleen nog meer aansporing voor uw zoektocht te halen. Het maakt u gelukkig om door persoonlijke gesprekken, die boven de alledaagse dingen uit gaan, verbinding met uw medemensen te krijgen. De aan Boogschutter en daarmee aan het negende huis toegeschreven gave van het leren zal u erbij helpen om u begrijpelijk te maken en uw ideeŽn te verbreiden; men zal zich geÔnteresseerd met uw gedachtegangen bezighouden. Misschien lukt het u wel om uw idealen betreffende een menselijke maatschappij te verwerkelijken en anderen eveneens er toe te brengen om zo veel mogelijk in harmonie met de kosmische wetten te leven. Vergeet echter niet dat tolerantie de voorwaarde is om te mogen beleven hoe het zaad opkomt en men uw gedachten verder spint. Het kan soms voor u moeilijk worden om in een profane omgeving met de kleine alledaagse problemen het grote doel niet uit het oog te verliezen. Bovendien moet u er om denken dat de waarheid zich niet met het verstand laat doorvorsen als het hart niet zijn deel er aan bijdraagt of men geen oorspronkelijke vreugde meer kan ervaren. Misschien zult u wel ooit vaststellen dat uw zoektocht u naar uzelf heeft geleid, en dat het Goddelijke in ieder mens is.


Gelukspunt in het Tiende Huis U zult uw geluk beleven wanneer u de kracht vindt om persoonlijke integriteit te vormen en uzelf en uw principes trouw te blijven. Het kunststuk bestaat daarin dat u ondanks een bepaalde positie niet inflexibel wordt of van andere mensen dezelfde instelling verlangt. Ook zwartmakerij mag er niet zijn, want zo eenvoudig laten de complexe structuren van het leven zich niet vatten. Uw positie in de maatschappij die voor u zo belangrijk is, wordt pas gevestigd wanneer u de ermee verbonden verantwoordelijkheid op u neemt en uw omgeving dienovereenkomstig organiseert. Daarom zult u enkele verplichtingen moeten aangaan die veel van u verlangen. Tenslotte zal het u echter diepe bevrediging schenken, te kunnen waarnemen hoe de structuren zich ontwikkelen en hoe u de passende waardering daarvoor ontvangt. Een stabiel zelfbewustzijn zal het gevolg zijn. In de loop van de tijd zult u er toe komen om goed doordachte beslissingen te nemen en met een realistische tactiek de ladder naar boven te beklimmen. U hebt het talent om uw maatschappelijke betrekkingen tot uw voordeel te gebruiken en zich algemeen aanzien te verschaffen. Daar staat tegenover dat u later uw invloed kunt gebruiken om collegae verder te helpen en hen met belangrijke raad terzijde te staan. U voelt diep in uw innerlijk een natuurlijk respect voor ieder individu waarmee u te maken hebt. Waarschijnlijk valt u door uw fair en correct gedrag op, wat voor u betekent dat u de grenzen van andere mensen accepteert. Tenminste zou u uw best moeten doen voor deze kwaliteiten wanneer u levensvreugde wilt ervaren, want een slechte omgangsstijl zult u zichzelf nauwelijks kunnen vergeven; u hebt namelijk zoveel klasse dat u niet meer verlangt dan u zelf kunt geven. Beslissend voor uw welbevinden is de zekerheid dat u volgens uw wel echt traditionele ideeŽn over moraal handelt. Uw ethiek zal het bijvoorbeeld niet toelaten dat u voor zichzelf voordelen opeist die u niet in redelijkheid verdiend hebt. Laat u zich desondanks daar toe verleiden, dan zal dit uw geluk in de weg staan, omdat u zich dan stilletjes met zelfverachting straft. Daarom zal het voor u wel nodig zijn om uzelf eerst eens duidelijk te maken wat volgens uw idee legitiem is. Bega echter niet tegelijkertijd de fout om uzelf door voortdurende controle op uzelf van iedere spontaniteit te beroven.


Gelukspunt in het Elfde Huis Niets maakt u zo gelukkig als het bewustzijn dat u in uw beslissingen vrij bent en dat u in principe alle mogelijkheden hebt. Pas vanuit deze uitvalsbasis bent u instaat om uw groepsinstinct te volgen en vriendschappen te sluiten. Onder dwang zal er bij u helemaal niets gaan, daarmee zal men alleen een koppige houding provoceren. Het kan bijna paradoxaal klinken, toch zult u het wel bij uzelf kunnen vaststellen: hoe meer ongebonden u zich voelt, des te bereidwilliger kunt u verantwoordelijkheid op u nemen en deze ook recht doen. U hebt mensen om u heen nodig, waarmee u zich geestelijk verbonden voelt en die u ertoe inspireren om universele ideeŽn te ontwikkelen. In de groep demonstreert u het duidelijkst uw talent om toekomstgericht te denken en uw ideeŽn over de verdere ontwikkeling van de mensheid te formuleren. Waarschijnlijk kenmerkt men u vaak als ďgeestrijkĒ of gewoon alleen als ongewoon, omdat u zich met meer onconventionele persoonlijkheden omringt, met wie u graag heel gedachten uitwisselt. Het hoort nu eenmaal bij uw zelfbesef om eigen ideeŽn te propageren en misschien zelfs eerst eens alles ter discussie te stellen wat u aangedragen wordt. Elan om de ideeŽn te verwerkelijken of tenminste daarmee te beginnen, zou bij u voldoende voorhanden kunnen zijn, vooropgesteld dat u de passende contacten vindt, dus mensen waarmee u zogezegd een bezinningsgemeenschap opbouwt en zich voor maatschappelijke doelen kunt inzetten. Uw drang om in de groep creatief te zijn is zo uitgesproken, dat bijna iedere bezigheid of ieder gebied voor u interessant zou kunnen zijn. Het elfde huis is in tegenstelling tot het vijfde huis, waarin de wil tot zelfverwerkelijking een emotionele grondslag heeft, eerder intellectueel benadrukt. Uw relaties mogen daarom op zekere wijze onpersoonlijk zijn en meer op verstandelijk dan op gevoelsmatig contact berusten; desalniettemin kunt u zeer loyaal zijn en zet u zich dan heel bewust graag voor uw vrienden in. Gaat u dus vriendschappen aan die u intellectueel stimuleren en u tot nadenken prikkelen Ė dan zult u gelukkig zijn.


Gelukspunt in het Twaalfde Huis U zult gelukkig zijn zodra u voldoende rijpheid hebt ontwikkeld om u van het alledaagse en zijn stress te distantiŽren om de blik in rust en kalmte naar binnen te richten. Het twaalfde huis is het huis van het loslaten, zodat u met het Gelukspunt daarin uw tevredenheid niet door ďwereldseĒ successen, geld of algemene waardering vindt. Blij zijn kunt u pas dan wanneer u hebt ingezien dat u dat allemaal niet nodig hebt. Misschien is de weg naar dit inzicht niet echt eenvoudig, toch wordt u aan het einde ermee beloond geluk alleen via uzelf te kunnen ervaren; u alleen bent de sleutel daartoe. Dan zult u zich verbonden voelen met alle levende wezens en een soort universele liefde ervaren die u rijk maakt. Door contact met uw innerlijke wezenskern te krijgen bereikt u mogelijk zelfs een hoger bewustzijnsniveau. Om daar te komen zou u zich van behoeften op de voorgrond vrij moeten maken en u geheel op uw emotionele situatie moeten concentreren. Laat u niet afleiden door het streven naar succes of door de misschien onbewuste reacties op alledaagse gebeurtenissen. Probeer zo min mogelijk te oordelen, want dan blijft u vastzitten omdat u zich met de omstandigheden identificeert. Het is belangrijk voor u om ware onafhankelijkheid te bereiken en vanuit deze basis contacten op te bouwen die volkomen anders zijn. U hebt voldoende potentiaal om de wereld met uw hart te verstaan. Zoals bijvoorbeeld mensen met het Gelukspunt in het negende huis gaat het bij u om waarheid en wijsheid, waarbij u echter niet uw geest of intellect te hulp neemt, maar uw ziel. Door uzelf respectievelijk uw menselijkheid te herkennen, herkent u ook de samenhangen en de zin van het bestaan. IntuÔtief begrijpen brengt u verder dan de meest gecompliceerde gedachtegangen.


Gelukspunt in de Twaalf Astrologische TekensGelukspunt in Aries | Ram Om duurzaam geluk te ondervinden moet u de wereld altijd weer opnieuw ontdekken en aan uw lust naar avontuur kunnen toegeven, wat echter niet altijd met reizen te maken heeft. Het alledaagse op zich zou voor u zo spannend mogelijk en rijk aan afwisseling moeten zijn, met rust kunt u niet echt veel aanvangen. U zoekt de uitdaging waar mogelijk, omdat u voortdurend uw moed en uw kracht wilt bewijzen. Persoonlijk succes en het bewustzijn, dat het u op eigen kracht gelukt is, geven u tenminste voor korte tijd bevrediging. Dan zult u zich alweer nieuwe taken stellen, vooral op gebieden die worden vertegenwoordigd door het huis waarin het Gelukspunt staat. Actief te zijn, te handelen in plaats van omstandig plannen te maken, en vooral spontaniteit te kunnen uitleven Ė dat zijn voor u de voorwaarden voor geluk. Uw omgeving mag niet onder de egocentriciteit in uw handelen te lijden hebben, want al voelt u zich nog zo onafhankelijk, toch hebt u de maatschappij nodig. Bovendien geven juist de intensieve ontmoetingen met mensen die geen blad voor de mond nemen, u nieuwe aanzetten.


Gelukspunt in Taurus | Stier In deze toch echt snel veranderende wereld hebt u een houvast nodig, om gelukkig te worden. U zoekt dus duurzaamheid en blijvende waarden, hetzij van materiŽle of van immateriŽle aard. Met uw naar vergelijking grote behoefte aan zekerheid, zou u uw leefomstandigheden altijd willen kunnen berekenen. Waarschijnlijk zult u een diepe bevrediging ervaren, wanneer u ooit eens op uw leven terugblikt, en dan herkent wat u in de loop der tijd hebt opgebouwd. Dat zou bijvoorbeeld een bedrijf, een huis kunnen zijn, of een gezin waarvan de gezinsleden elkaar na staan. Van daaruit zult u voor de toekomst werken en alle eventualiteiten inplannen, om maar niet onprettig verrast te worden. Waarschijnlijk doet u zelfs enige moeite om te zien hoe substantie volgens uw ideeŽn ontstaat. Uw voorstelling van geluk houdt in dat u voor uzelf de materie nuttig maakt, doet ontstaan en vorm geeft. Van gecompliceerde relaties, onnatuurlijk gedrag of een ingespannen leefstijlen zou u moeten wegblijven; u hebt eerder eenvoud nodig op alle gebied, en veel natuur om u heen. Dat geldt met namen ten opzichte van de intermenselijke contacten, waarbij u altijd wilt weten waar u eigenlijk aan toe bent. Spelen met vuur prikkelt u niet, u vindt het veel belangrijker om vertrouwen te kunnen stellen in bepaalde personen dan een grote groep om u heen, waarmee men weliswaar pret kan hebben, maar waarvan niemand de ander echt kent. Uw partner zou voor u zoiets als de rots in de branding moeten zijn, die u met uw gevoel voor romantiek teder kunt verwennen. De seksualiteit is voor u daarom onafscheidelijk met liefde en toenadering verbonden.


Gelukspunt in Gemini | Tweelingen Leven betekent voor u: het zich altijd weer aan nieuwe feiten aanpassen en deze vanuit de meest verschillende invalshoeken te beschouwen. U hebt beweging nodig, intellectuele uitdagingen en mensen om u heen, die u voortdurend nieuwe inzichten doorgeven. Daarom zoekt u ook het gesprek, informeert u zich grondig, en houdt u zich in gedachten bezig met alles, dat voor een bestaan in de maatschappij belangrijk is. U bent gelukkig wanneer u kunt meepraten, interessante themagebieden ontdekt, of wanneer u situaties juist geanalyseerd hebt. Misschien begrijpt u de emotionele kanten van uw medemensen niet altijd even goed, maar des te beter hun manier van denken. Het mag wel wat paradoxaal klinken, maar u zou er graag middenin staan, zonder echter te diep in de aangelegenheden verwikkeld te zijn, zodat u zich zonder problemen weer terugtrekken kunt. Uw realiteitsbesef zegt u dat het niet echt zinvol is om zich te hechten aan iets, dat niet te controleren valt; en zo bent u vaak de waarnemer, die zijn conclusies trekt en daardoor weer een beetje verstandiger geworden is, zonder het gevaar gelopen te hebben dat hij zelf gewond raakt. U voelt zich verbonden door niet alleen emotioneel, maar ook geestelijk contact, waardoor uw partner u alleen gelukkig kan maken wanneer er opwindende en zakelijke gesprekken mogelijk zijn.


Gelukspunt in Cancer | Kreeft De energie van Kreeft komt het duidelijkst tot uiting in de wens om actief deel te nemen aan het ontstaansproces van iets, dat het maatschappelijk gevoel ten goede komt Ė wat bijvoorbeeld een idee, de organisatie van een project, de verzorging van een tuin of zelfs (wel het meest intensief) de geboorte van een kind kan zijn. Dergelijke activiteiten leiden eer toe dat u zich een deel van de maatschappij voelt, en kunt weten waar uw plaats is, wat uiteindelijk de voorwaarde voor uw persoonlijk geluk is. Maar eerst moet u eerst eens een horde nemen: namelijk de twijfel die kan bestaan in de vraag of dat wat u doet, eigenlijk wel juist is, of u bepaalde personen wel kunt vertrouwen, en of niet mogelijk alles op een slechte manier afloopt. In principe gaat het erom eerst eens een onbestemde angst voor het leven te overwinnen, om daarna van het leven met zijn onberekenbaarheid te kunnen genieten. Dan zult u de veranderingen mede vorm kunnen geven, en daardoor een zekere controle uitoefenen, waarvan u zich echter eerst eenmaal bewust moet worden. Hebt u de angsten dan overwonnen en vertrouwen gevat, dan zult u zich rustig kunnen overgeven en vooral uw gezin zeer gelukkig kunnen maken. Het inzicht dat u nodig bent en dat u een warmhartige atmosfeer kunt scheppen die in liefde, begrip en saamhorigheidsgevoel groeit en gedijt, zal u met grote blijdschap vervullen. Zou u problemen hebben om uw twijfel te overwinnen, en om u tenminste aan uw naaste omgeving zo te laten zien als u zich voelt; dan zou het zinvol zijn om de verhouding tot uw ouders door te lichten en daar naar de oorsprong van de onzekerheid te zoeken. Bovendien zou u altijd, en juist bij een inspannend beroepsleven, voor voldoende privť-sfeer moeten zorgen.


Gelukspunt in Leo | Leeuw U hebt de waardering van de maatschappij nodig om gelukkig te worden. U bent dan ook bereid om er iets voor te doen, en om over uw achtenswaardigheid geen twijfel te laten ontstaan. De eisen aan uw eigen handelen zijn hoog, want u hebt uw vaste mening over moraal en fatsoen; in dit opzicht valt er met u niet te praten, hoewel u over het algemeen toch heel tolerant kunt zijn, wanneer men u uw individualiteit laat uitleven. U zult dus altijd uw best doen om uw best te doen en als voorbeeld voorop te lopen, om met het respect van de maatschappij te worden beloond. Wanneer u zichzelf zo belast, zult u zich wel in de loop van uw leven tot een sterke persoonlijkheid ontwikkelen, die de mentale grootheid bezit om anderen zonder vooringenomenheid te steunen, en toch zelf maar heel zelden hulp aan te nemen. U moet trots op uzelf en uw werk kunnen zijn; met het gevoel dat u een uitdaging uit de weg bent gegaan en ďzich gedruktĒ te hebben zou u nooit gelukkig kunnen worden. Ook van beloningen die u niet eerlijk verdiend hebt, zult u nooit kunnen genieten. Het is belangrijk voor u om voldoende ruimte te hebben om uw gehele scheppende kracht zinvol in te zetten; u hebt gewoon een gebied nodig, dat u naar uw geheel eigen idee kunt vormgeven, hetzij ten aanzien van uw beroep, uw vrije tijd, of binnen het gezin. Zo zelfstandig als u overkomt, moet u toch altijd weten waar u staat. U zoekt daarom altijd de weerklank van de maatschappij, want het vinden van (positieve) aandacht is de voorwaarde voor uw geluk.


Gelukspunt in Virgo | Maagd Om gelukkig te zijn hebt het bewustzijn nodig dat u uw leven en de inhoud daarvan kunt ďordenenĒ, en daarmee uw realiteit zelf vorm te kunnen geven. Voor u bestaat vooral datgene dat grijpbaar en verklaarbaar is; in geheimen bent u niet geÔnteresseerd. U zou in staat willen zijn om situaties te kunnen inpassen, en op heldere feiten bouwen, waardoor u ook gelukkig bent wanneer u opruimt, en wel in iedere denkbare vorm. Aan personen waarvan u de motivatie niet doorziet of die een bandeloos leven leiden is u niets gelegen; behalve wanneer u zich hebt voorgenomen om hen op de naar uw mening juiste weg te brengen. In dit geval zou u echter op begrenzing bedacht moeten zijn, en niet de fout begaan om behoeften van anderen met die van uzelf te verwisselen. Het valt u gemakkelijk om in het hier en nu te leven. De realiteit vreest u niet, zolang u inziet wat uw mogelijkheden zijn. Iedere overwinning van het verstand maakt u gelukkig, waardoor u zich er altijd voor zult inzetten om het overzicht niet te verliezen en zinvolle, pragmatische oplossingen te vinden.


Gelukspunt in Libra | Weegschaal Het maakt u gelukkig om uw relaties te onderhouden en zich daarvoor druk te maken, zodat u er met uw gehele potentiaal voor zorgt dat u geliefd bent, zonder daarbij uzelf geweld te hoeven aandoen. U hebt gewoon het gevoel nodig dat u er niet alleen voor staat. En zo doet u veel om door de maatschappij geaccepteerd te worden. U ziet er van af om uw wil tegenover de meerderheid door te drijven, u fungeert graag als vredestichter en u lost gecompliceerde situaties op. Gemeenschappelijke belevenissen, vooral samen met de partner, geven u veel plezier; met uzelf zonder gezelschap weet u daarentegen niet echt veel te beginnen. U zou altijd het gevoel willen hebben dat u, waar u ook komt, welkom bent; u wilt zich in geen geval opdringen. Strijd en inspanning hebt u niet nodig om succesvol te kunnen zijn; het is u veel liever wanneer alles onopvallend en vreedzaam plaats vindt. Het is voor u voldoende wanneer u af en toe tegen uzelf zegt dat u alles zou kunnen bereiken wat u maar zou willen. Mogelijk neemt u zelfs dermate intensief aan de belevenissen van andere mensen deel dat u deze helemaal niet meer zelf hoeft mee te maken, en als u daardoor een des te meer beschouwend leven kunt leiden Ė het is u wel best.


Gelukspunt in Scorpio | Schorpioen Waarschijnlijk streeft u minder naar geluk, dan naar de bevestiging dat u goed zit met uw opvatting van het leven, die er in bestaat dat alles vergankelijk is. Als bijna geen ander zoekt u de uitdaging en zelfs extreme ervaringen, om uzelf te leren kennen. U wilt uittesten waar uw grenzen liggen; hebt u deze weer eens wat verder kunnen verschuiven, dan vervult dat u met een gevoel van blijdschap. Op het lichamelijke vlak heeft de seksualiteit een zeer grote betekenis voor u, omdat u er van houdt om van de meest oorspronkelijke levensenergie te genieten, die de mens duidelijk maakt waar hij vandaan komt: namelijk uit de natuur. Daarnaast veronachtzaamt u echter ook de andere kant van de menselijkheid niet, en u bent altijd op zoek naar spiritualiteit en waarheid. De zin van het bestaan, het karakter van de evolutie en de menselijke ontwikkeling houden u bezig, vooral omdat u graag geheimen ontsluierd en sporen opneemt. Het bewustzijn van de vergankelijkheid en de onuitwisbaarheid van de dood zou zelfs iets rustgevends voor u kunnen hebben, en u de moed geven om voortdurend uit te testen hoever uw vechtlust en uw wilskracht u brengen. In principe wilt u eigenlijk alleen uw gehele potentiaal inzetten, en het leven zo intensief mogelijk voelen; dan bent u gelukkig.


Gelukspunt in Sagittarius | Boogschutter Waarschijnlijk hebt u de gave dat u geluk ondervindt zonder zich daarvan bewust te zijn. Het komt gewoon overeen met uw persoonlijkheid om in de toekomst en in het goede in de mensen te geloven, en deze instelling wordt beloond. Uw positieve denken geeft u de kracht om het leven gemakkelijk op te vatten, zonder daardoor oppervlakkig te worden. Een voorwaarde kan er voor geluk overigens zijn: namelijk het gevoel dat u niet in uw eigen mogelijkheden wordt beperkt. Vrijheid is voor u het kostbaarste goed, waar u nooit zonder kunt. Wanneer u zichzelf verplichtingen oplegt, dan alleen vrijwillig en heel bewust. U zou ook niet blij kunnen zijn wanneer man alleen voor uw plezier iets doet. In u steekt veel natuurlijk zelfvertrouwen, en het is voor u genoeg om van het leven te kunnen genieten; een daarboven uit gaande bedoeling te ontdekken hoeft voor u niet. De waarheid te spreken en daarnaar te handelen, dus eerlijk te zijn is voor u veel belangrijker, waarbij het echter ook hier maar moeilijk met uw karakter verenigbaar zou zijn wanneer u dit niet toch al gewoon zou doen. Een andere eigenschap die u graag uitleeft is uw spontaniteit. Wie u eraan herinneren wil om op avontuur te gaan of om overmoedig te zijn wanneer u daarvoor in de stemming bent, zal bepaald niet lang uw vriend kunnen zijn. Anders streeft u er altijd naar om met iedereen goed overweg te kunnen, wat tot uw geliefdheid en daarmee tot uw geluk bijdraagt.


Gelukspunt in Capricornus | Steenbok Geluk betekent voor u de bevrediging, ooit eens te kunnen inzien dat u iets van het leven gemaakt hebt, en dat u uw talenten effectief hebt ingezet. Zien, hoe uw plannen worden verwerkelijkt en vorm krijgen, hoe de dingen op de juiste plaats komen en alles geordend verloopt, dat maakt u gelukkig. Uw doel is het, om het geleerde op een nuttige wijze toe te passen, en om van de eigen zoveel mogelijk te kunnen profiteren. In uw omgeving moet het verstand heersen, waarschijnlijk omdat u instinctief voelt dat emotionaliteit voor u gevaarlijk kan worden en u van uw pad kan afbrengen. U zou uw aandeel eraan willen bijdragen om als lid van de maatschappij gewaardeerd te worden, en misschien zelfs in sociaal opzicht te klimmen, waardoor u allereerst alleen op uw eigen prestaties wilt vertrouwen; waarschijnlijk zou u nooit op hulp aangewezen willen zijn, want dat zou u niet met het beeld dat u van uzelf hebt, in overeenstemming kunnen brengen. Voor de ouderdom bent u niet bang, omdat u dat met rijpheid in verband brengt, die voor uw voornemens alleen maar nuttig kan zijn. In tegendeel, jeugdigheid betekent voor u eerder de hindernis, door de maatschappij nog niet serieus genoeg te worden genomen.


Gelukspunt in Aquarius | Waterman De voorwaarde voor uw geluk is dat u de nodige vrijheid moet kunnen nemen, om zonder voorbehoud achter uw idealen te kunnen gaan staan. Zo zijn bijvoorbeeld vriendschap en kameraadschap voor u belangrijker dan een nauwe relatie tussen twee personen, waarin beiden hun verwachtingen hebben. U hebt ruimte nodig om te experimenteren, zou maatschappelijke feiten eerst maar eens willen toetsen, en zo vaak mogelijk het gezelschap van gelijkgezinden zoeken. Het herkennen dat u als een individu in een groep leeft, en zelfs het potentiaal daarvan kunt bepalen, is een belangrijke ervaring voor u. Deze zal u motiveren om zich sterker in te zetten voor de gelijkberechtiging, en tegen alle soorten vooroordelen. Net als degenen met het Gelukspunt in Boogschutter gelooft u in de toekomst, omdat u vertrouwt dat de mensen de tegenwoordige problemen zullen oplossen. In principe hebt u heel veel begrip voor de zwakheden van onze species, zodat u wel bijna nooit woedend zult reageren, maar eerder verklaringen zult kunnen geven. U staat weliswaar in geen enkel opzicht werkeloos ten opzichte van de ontwikkelingen; toch hebt u een zekere emotionele afstandelijkheid ten opzichte van de dingen nodig, want Waterman is nu eenmaal een luchtteken, en daardoor ligt de nadruk op geestelijke intellectualiteit. Laat het dus niet zover komen dat u gevoelens huichelt die eigenlijk alleen hinderlijk waren voor de vreedzame samenleving; u hebt uw ongebondenheid nodig, die u eveneens graag gunt aan ieder ander.


Gelukspunt in Pisces | Vissen Vissen is het meest spirituele teken van de dierenriem, en staat voor universele liefde en medegevoel. Van daaruit zult u gelukkig worden wanneer u zich niet meer op uzelf concentreert, dan op ieder ander persoon in uw omgeving. Het in overdreven mate of uitsluitend bezig zijn met de grijpbare alledaagse realiteit zou u er van kunnen afleiden om uw grenzeloze voorstellingsvermogen te gebruiken, en uw ware behoeften te herkennen; namelijk het overwinnen van uw eigen ego, en u aanpassen aan de natuurlijke stroom van het leven. Bevochten resultaten zullen u niet gelukkig maken, maar wel het bewustzijn dat u kunt loslaten en niet in aards streven gevangen bent. Het geluk komt naar u toe wanneer het u gelukt is om het leven met al zijn vreugde en lijden te accepteren. En dat zonder langdurige en starre plannenmakerij, die een illusie van macht biedt, maar tenslotte nooit opgaat en daarom niet bevredigt. U zou dus aan uw innerlijk evenwicht moeten werken, en proberen om meer voor anderen dan voor uzelf te doen. Probeer uw emoties te doorgronden en die in relatie tot de hele wereld te zien. Uw vermogen om een diep gevoel van verbondenheid met allen levende wezens tot stand te kunnen brengen, leidt er toe dat u zich nooit alleen voelt en daardoor gelukkig wordt.

Pars Fortunae | Pars Solis


Er zijn veel opvattingen over het berekenen van het gelukspunt. Meest voor de hand liggend is: de Zon in de radix draaien naar de Asc en daar waar de Maan nu verschijnt geeft het sensitieve punt: Het Pars Fortunae. Dit punt is meest significant in de geboortehoroscoop, zij komt immers overeen met de maanfase. Aanvullend op de interpretatie bovenaan deze pagina zou men nog kunnen zeggen dat dit sensitieve punt zich natuurlijkerwijs voltrekt. Het ligt in het karma besloten. Het Pars Solis echter - wanneer u nu de Maan draait op de Asc - daar waar de Zon nu staat, is veel onnatuurlijker. Het drukt uit wat de geborene wil,
wat het persoonlijk ego wil. En dat kan uiteraard op heel iets anders duiden dan dat wat in het karma besloten ligt.


* Uitgaand van de Maan in de geboortehoroscoop 'loopt' men [anti'klok'wijs!] naar de Zon. Deze afstand is de Maanfase.


Overige spirituele punten liggen voor de hand. Draait u bijvoorbeeld Mars op de Ascendant, dan vindt u nu twee sensitieve punten - daar waar de Maan nu als sensitief punt valt is wat de geborene ten deel valt, hoe de geborene de energie van Mars hier ervaart. Daar waar de Zon nu als sensitief punt valt is dat wat de geborene zelf in de strijd gooit. Zo kunt u alle punten aanstrepen in uw geboortehoroscooptekening en onderzoeken hoe dit op u en uw omgeving van toepassing is. [dat artikel wordt nog verder uitgewerkt]Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>