AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Maan Astrologie | Maan in Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Carpricorn Aquarius Pisces
Penny Kinsky | AstroTherapieAstrologie Praktijk | AstroTherapieAstrologie Consult | AstrotherapieAstrohoek | AstrotherapieAstrologiepraktijk Eos | AstrotherapieAVN Astrologie | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Maan Astrologie | De Maan | Levensgever van het Fysieke


Het levensprincipe van al het materiële- zowel in opbouwende als in desintegrerende zin is de Maan, de grootste verzamelaar van het harmonische-, en disharmonische dat door planeetaspecten tot haar komt. De maan goed geaspecteerd en in een hoekhuis [huis 1,4,7,10] is een waarborg voor een succesvol leven. Vooral is een goed aspect van Jupiter en Venus van grote hulp voor het verkrijgen en genieten van het goede der materiële wereld. Een der slechtste aspecten in een horoscoop [vooral in een vrouwelijke] is een vierkant of oppositie van Saturnus.


Maan Astrologie | De Maan | Positie in de Horoscoop


Altijd moet erop gelet worden dat de maan het karakter aanneemt van het teken waarin ze geplaatst is. Een slecht geaspecteerde maan tekent helaas een zwakke gezondheid, vooral in de eerste zeven jaren des levens. De maan heeft grote invloed op alles wat met mediumniteit, spiritisme, psychometrie, etc. in verband staat. Is haar positie in een der occulte huizen [4,8,9,12] en komen er aspecten van Uranus of Neptunus, dan kan men met grote zekerheid tot deze neigingen besluiten. Tenzij Mars door aspect en sterke positie, een hoofdrol in het leven speelt. In dit geval zullen vooral de zinnen en zinnelijkheid de boventoon voeren.


Maan Astrologie | De Zon | De Oorspronkelijke bron


Als we de Maan beschouwen als levensgever van al het fysieke, dan moeten we altijd in het oog houden, dat de Maan haar kracht en leven die ze schenkt van de Zon ontvangt. De Zon is dus ook daar de oorspronkelijke bron. Zonder Zon geen geestelijk leven, doch ook geen fysisische manifestatie in vorm.


Maan | Aries geeft als eerste reactie de neiging zichzelf te blijven, en dit te tonen door openlijke ongehoorzaamheid. Zij maakt dus een zeer positieve indruk die natuurlijk onjuist is indien zon in een negatief teken staat. Het gevoelsleven wil altijd wat nieuws en is toch afhankelijk van een spontaniteit van anderen. De neiging de eigen gang te gaan, zelf dingen te doen, is sterk aanwezig. Er is een psychisch verzet tegen toezicht in welke vorm ook, dat zo sterk is dat zij slechter werk levert indien zij op de vingers gekeken wordt. Zij schijnt zelfbewust, koppig, recalcitrant, vechterig, onheus, egoistisch, etc. maar dat hoeft niet het geval te zijn. Maan | Aries´ algemene levenshouding is wel verdedigend door aanvallen. Zij kan, daar elke reactie fel is, opstuiven over iets wat niets blijkt. Vooral beledigingen of beschuldigingen laat zij niet op zich zitten en kan bij een standje doldriftig en brutaal worden. Lastig in de omgang, dus.


Maan | Taurus geeft een langzame eerste reactie, meestal nogal negatief, zodat de eerste indruk meestal weinig-actief lijkt - bij het luie af. Niet gauw beledigd, met grote neiging tot gehoorzamen, lijkt deze individu heel gemakkelijk. De gevoelens hier echter zeer retentief, zodat het instructieve lang nawerkt. Als zij zich eenmaal beledigd voelt, zal zij met geduld wachten op de gelegenheid wraak te nemen. Gewoonlijk goedmoedig kan Maan | Taurus iets lang opkroppen om dan ineens iemand de volle laag te geven, wanneer de bekende laatste druppel de emmer doet overlopen. Men kan op haar toewijding niet blijven rekenen. Zolang zij voor iets voelt of voor iemand, geeft zij 100% maar gewoonlijk wisselen de object van verering spoedig. Enige neiging tot groot-doenerij - zoals bij Zon in Stier - is aanwezig. De gevoelens hier meer sterk dan fijn.


Maan | Gemini geeft een snelle eerste reactie, dus gemakkelijk contact maken met anderen. De algemene levenshouding is aandachtig luisterend, waardoor vanzelf allerlei nieuws tot hem komt. Daarnaast is natuurlijk de behoefte dit nieuws verder door te geven. Is de rest van de horoscoop meer negatief dan overheerst het luisteren, anders spreekt het praten sterker. Dan onstaat het type dat haar mond voorbij praat. In ieder geval vlot in de omgang. De gevoelens als zodanig zijn minimaal sterk, daar het mentale overheerst. Maan | Gemini vrouw met deze stand maakt dan ook een meer mannelijke indruk, althans bij eerste kennismaking wordt zij voor een verstandige vrouw aangezien - welke indruk zoals begrijpelijk - volkomen misleidend zijn kan.


Maan | Cancer geeft een hevige reactie eerst naar binnen, die niet zo hevig naar buiten wordt vertoond. Men voelt bij haar dat er binnen meer gebeurt dan naar buiten blijkt en ook zijzelf begrijpt dat zij een niet-sterke indruk maakt. De reactie daarop is verlegenheid die weer groeit door het gevoel zelf en leidt tot volkomen in haar schulp kruipen indien negativiteit overheerst, dan wel in plosteling verbreken van de vicieuze cirkel door overcompensatie in brutaliteit indien het positieve overheerst.
In ieder geval is het gevaar onverdonderd te worden, groot. Zeer sterke behoefte aan waardering en aan huiselijkheid.
De overgevoeligheid van Maan | Cancer geeft even gemakkelijk ongemotiveerd enthousiasme en lusteloosheid. Goedgelovigheid en wantrouwen wisselen elkaar op zonderlinge wijze af. Even licht geraakt als maan in Aries reageert maan in Cancer op beledigingen innerlijk heftiger en uiterlijk meer melodramatisch. Deze stand is gemakkelijker voor een vrouw dan voor een man.


Maan | Leo vertoont Leo eigenschappen als trots, fierheid, eigenwaarde, egocentriciteit, royaliteit, etc. slechts bij de eerste kennismaking alleen als reactie op een onbekende prikkel. Zij lijkt trots wanneer zij terwijl zij aan u wordt voorgesteld de rug strekt en ietwat hautain doet. Zij lijkt verwaand wanneer zij zich elk ogenblik gepasseerd acht of niet genoeg gerespecteerd wordt. Maan | Leo groeit wanneer men haar eerbiedig ontziet of haar met mooie praatjes coiffeert. De eerst indruk is meestal gunstig vooral van een man. Een vrouw stoot wel eens af door haar grote positiviteit die bijna mannelijk aandoet. De gevoelens zijn sterk met een ondergrond van grootmoedigheid, die in staat is over belediging en miskenning heen te komen. Lichtgeraaktheid en ontstemming worden bijzonder duidelijk getoond. Vervolgens treedt de reactie in al naar de rest van de horoscoop uitwijst.


Maan | Virgo toont als eerste reactie op een nieuwe prikkel passief. Zij is gereed om indrukken, bevelen op te nemen en uit te voeren. Hier kan een kleine prikkel reeds voldoende zijn en veroorzaakt verhoging van de intensiteit van de prikkel gemakkelijk overprikkeling met vermindering van de reactiesnelheid en zekerheid. Kinderen met deze stand moeten niet hevig worden aangespoord. Maan | Virgo kunnen niet tegen heftige verwijten en moeten voorzichtig worden aangepakt. Bij een man met deze stand dus veel moeilijker dan bij een vrouw, die immers van nature al met meer egards wordt behandeld. Indien de rest van de horoscoop niet tegenwerkt is de mens met deze stand hypergevoelig, maar van een begrijpend gevoelige aard, tevens zeer hulpvaardig. Gewoonlijk echter is zij zeer moeilijk in de omgang, nerveusprikkelbaar, kleinzerig.


Maan | Libra geeft als eerste reactie een onbeslist, onzeker, heen en weer wiebelend tegemoetkomend en op afstand houdend meestal gemaskeerd achter een schijnbare koelheid of onaandoenlijkheid. Daar deze niet werkelijk aanwezig is valt het masker spoedig en kan iemand met deze stand onbegrijpelijk snel het roer omgooien. Het heeft veel gevoel voor maat en verhouding, voor evenwicht en tegenstelling, maar heeft uit deze stand niet het vermogen aangevoeld verbroken evenwicht of verkeerde verhouding te herstellen. Dan laat Maan | Libra wanverhoudingen om zich heen of in zichzelf zolan doorgaan tot alleen een crisis uitkomst brengen kan. Zij kan gemakkelijk met anderen tot een accoord komen maar men kan op haar accoorden niet altijd aan daar zij niet de echte samenwerkingszin heeft van Zon in Libra, doch slechts een schijn zin in samenwerking. Vandaar, dat zij steeds na korte of lange tijd de neiging heeft de samenwerking op te zeggen.


Maan | Scorpio geeft als eerste reactie een fel innerlijk ja of nee dat naar buiten toe nooit zo fel kan worden getoond.
Zij is dadelijk bereid te oordelen en dikwijls te veroordelen want zij wil niet aangedoeaan worden, wil zichzelf blijven niet op Arieswijze, door het tegenovergesteld te doen maar door ja te zeggen en nee te doen.Vaak komt dat neer op uitstel vragen of sabotage, soms eenvoudig door te verklaren, dat zij het niet kan, het niet weet of het niet begrijpt. Wat dat betreft kent haar nederigheid geen grenzen. Maan | Scorpio gevoelens zijn wel sterk, maar zelden fijn. Eerste optreden kan dan ook, door eenvoudig iemand te negeren, lomp of grof te zijn. Schijnbaar weinig vatbaar voor beledigingen, maar in werkelijkheid wraakzuchtig, met het vaste voornemen, met gelijke munt terug te betalen.


Maan | Sagitttarius eerste reactie is positief, vurig, enthousiast maar ongehoorzaam, ongeduldig en opvliegend. Bij eerste kennismaking maakt zij een prettige, joviale, misschien ietwat luidruchtige indruk. Indien echter de rest van de horoscoop negatief is, valt zij dus spoedig tegen omdat er slechts schijn opwekkende kracht van haar uitgaat. De gevoelens als zodanig zijn sterk met mentale elementen vermengd, waardoor vrouwen met deze stand een vrij hoog percentage mannelijkheid hebben, welke vooral spreekt uit het overleg, waarnmede zij plegen te reageren op nieuwe prikkels. Het gevoel is haar zelden de baas. Maan | Sagitttarius Mannen voelen voor sport en hebben de neiging, veel over hun gevoel te spreken of kunnen hun gevoek niet uiten en doen dan slechts nerveus, gespannen, zodra het sentiment bovenkomt.


Maan | Capricorn het vermogen te worden aangedaan bij deze stand is gering. Het vermogen tot uitbeelding, de andere zijde van de maan is hier het grootst. De eerste reactie is niets doen, althans niets terugdoen, niet reageren, maar gehoorzamen en slikken. Enthousiasme bij de eerste kennismaking is afwezig, wat kan worden uitgebeeld in alles graden van correctheid tot ijzigheid toe. Zij schijnt geen gevoel te hebben, volkomen koud te zijn, maar laat zich in werkelijkheid alleen maar nooit door haar gevoelens meeslepen. Hoe meer emotie om haar heen, hoe rustiger zij wordt, hoe prettiger zij het vindt, verantwoordelijkheid te dragen. De uitbeelding van gevoelens is maximaal sterk, wat aan de eerste reactie iets toneelmatigs geeeft. Bij de eerste kennismaking met anderen voelt zij zich wat verlegen, eerbiedig schuchter misschien en maskeert zij dat achter ceremoniele correctheid. De eerste reacte is dus misschien en beetje dood. Daardoor valt Maan | Capricorn veelal eerst tegen. Bij een vrouw is het vermogen, zich dicht te kleppen, nog groter dan bij een man. Zij is veel meer vatbaar voor beledigingen, waarop zij prompt reageert met zwijgen en afwenden in alle graden van stugheid.


Maan | Aquarius´ eerste reactie is kameraadschappelijk, in alle graden van vriendelijkheid tot broederlijk aan toe. De algemene levenshouding is dus tegemoetkomend, openstaand voor elke prikkel. De gevoeligheid op zichzelf is weer verminderd door inmenging van het mentale waardoor een grote vatbaarheid onstaat om het beste te reageren op redelijkheid. Maan | Aquarius voelt voor sociaal werk maar op zichzelf is deze stand niet voldoende, haar actief bij te brengen tenzij voor korte tijd. Voor een vrouw is deze stand enigszins moeilijk omdat zij zeer vlot en gemakkelijk met iedereen omgaat ook met de andere sexe en de mannen niet altijd begrijpen dat een vrouw ook vriendschap en broederlijkheid in een man op prijs stellen kan. De ervaring heeft geleerd, dat deze stand gewoonlijk buiten een zekere vriendelijkheid weinig andere specifieke kenmerken met zich mee brengt.


Maan | Pisces´ eerste reactie is er een van teleurstelling, het lukt toch niet, laat maar, minder of meer vergezeld van noodlot ideeen en overgave indien de rest van de horoscoop negatief is. Voor alles spreken gevoelens van medelijden en gastvrijheid. De gevoeligheid is groot, ook bij mannen die met deze stand een bijna vrouwelijke gevoelsaard tonen, spoedig in tranen uitbarsten, etc. Daar Maan | Pisces echter niet zo blijvend is, meer schijn is dan wezen, kan achter de schijnbare zachtheid
en vrouwelijkheid een reeele achtergrond liggen van flinkheid en doortastendheid zodat de eerstekennismaking hier dikwijls bijzonder misleidend is. De algemene levenshouding is ingesteld op mislukkingen en er ligt een zekere droefgeestigheid over
de persoonlijkheid die te sterker is naarmate de negativiteit groter is.Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologie<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-1"> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"> <meta name="revisit-after" content="1 day"> <meta name="author" content="Maan Astrologie | Maan in Pisces | Maan Huis 12." > <meta name="copyright" content="Penny Kinsky"> <meta name="original-source" content="http://www.astrotherapie.nl/Maan.html"> <meta name="syndication-source" content="http://www.astrotherapie.nl/Maan.html"> <meta name="description" content="Maan | Pisces´ eerste reactie is er een van teleurstelling, het lukt toch niet, laat maar" > <meta name="robots" content="index,follow"> <meta name="keywords" content="[MaanAstrologie], [Maan Huis 12], [Maan Pisces]."> <title>Maan Astrologie | Maan in Aries Taurus Gemini Cancer Leo V</title> <style type="text/css" media="screen"<!-- #inhoud { font-size: 7pt; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22px; visibility: visible; position: relative; width: 100%; height: 100%; overflow: scroll; } div { width: 750px; height: 425px; overflow: auto } span { font-size: 8pt; line-height: 22px } --></style> <style type="text/css"> <!-- A { text-decoration:none } --> </style> <style type="text/css"> <!-- A {color="#66CC99"} --> </style> <script> <!-- if (window.Event) document.captureEvents(Event.MOUSEUP); function nocontextmenu() { event.cancelBubble = true event.returnValue = false; return false; } function norightclick(e) { if (window.Event) { if (e.which == 2 || e.which == 3) return false; } else if (event.button == 2 || event.button == 3) { event.cancelBubble = true event.returnValue = false; return false; } } document.oncontextmenu = nocontextmenu; document.onmousedown = norightclick; function disableselect(e){ return false } function reEnable(){ return true } document.onselectstart=new Function ("return false") if (window.sidebar){ document.onmousedown=disableselect document.onclick=reEnable } //--> </script> </head> <tr> <table width="732" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <font face="arial" color="#FFFFFF" style="letter-spacing: 1px; font-size: 11 px; line-height: 18px;"> <a href="AstroTherapie.htm" target="">AstroTherapie Astrologie</a> |<a href="Cheiron.htm" target="">Cheiron Astrologie</a> |<a href="ZwarteMaan.htm" target="">Zwarte Maan Lilith</a>|<a href=" AstrologieConsult.htm" target=""> Astrologie Consult</a> | <a href="Reincarnatie.htm" target="">Reincarnatie Is...</a> | <a href="AstrologieLezingen.htm" target="">Astrologie Lezingen</a><br> <a href="PsychologischeAstrologie.htm" target="">Psychologische Astrologie</a> | <a href="ProgressieveHoroscoop.htm" target="">Progressieve Horoscoop</a> | <a href="Reincarnatietherapie.htm" target="">Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie</a> | <a href="VegetarischEten.htm" target="">Vegetarisch Eten</a> |<a href="Gelukspunt.htm" target="">Gelukspunt | PF</a> </td> </tr> <marquee behavior="scroll" Loop="1" Direction="left" style="color: #99CCFF; font-size: 9px; font-family: Arial" bgcolor="#FFFFFF" width="750" speed="200" scrolldelay="100"><b>Maan Astrologie | Maan in Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Carpricorn Aquarius Pisces</b></marquee> <tr> <td colspan="0"> <table width="750" border="0" align="center" cellspacing="0"> <a href="javascript:window.external.AddFavorite('http://www.astrotherapie.nl','AstroTherapie +31 (0)6 33 69 75 96')"><img src="Favoriet.gif" alt="Penny Kinsky | AstroTherapie" border=0></a> <a href="http://www.astrologiepraktijk.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie2.gif" alt="Astrologie Praktijk | AstroTherapie" border=0></a> <a href="http://www.astrologieconsult.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie5.gif" alt="Astrologie Consult | Astrotherapie" border=0></a> <a href="http://www.astrohoek.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie4.gif" alt="Astrohoek | Astrotherapie" border=0></a> <a href="http://www.astrologiepraktijkeos.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie3.gif" alt="Astrologiepraktijk Eos | Astrotherapie" border=0></a> <a href="http://www.avn-astrologie.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie1.gif" alt="AVN Astrologie | Astrotherapie" border=0></a> <td ca-pub-7343882571086107 </td> <td partner-pub-7343882571086107 </td> </td> </tr> <body @user2@ style="overflow:hidden"> <body bgcolor="#FFFFFF" overflow:hidden"> <table style="height:100% ; width:100%" border="0" align="center"> <td align="center" valign="middle"> <table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <table border="0" width="750" height="425" cellpadding="0" cellspacing="0" background="AstrologieAstrotherapie1_std.jpg"> <td height="100" width=70"></td> <td align="left"> </span></b> <font face="arial" color="#000000" style="letter-spacing: 1px; font-size: 10 px; line-height: 18px;"> <br><br><br><br> <ilayer name="scroll1" width=750; clip="0,0,750,400"> <layer name="scroll2" width=750; background="AstrologieAstrotherapie1_std.jpg"> <div id="scroll3" style="width:750;height:370; background-color:none;overflow:scroll"> <a href="AstroTherapie.htm" target="">Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96 </a><br> <br><br><br> <br><br><br> <b>Maan Astrologie | De Maan | Levensgever van het Fysieke</b> <br><br><br> Het levensprincipe van al het materiële- zowel in opbouwende als in desintegrerende zin is de Maan, de grootste verzamelaar van het harmonische-, en disharmonische dat door planeetaspecten tot haar komt. De maan goed geaspecteerd en in een hoekhuis [huis 1,4,7,10] is een waarborg voor een succesvol leven. Vooral is een goed aspect van Jupiter en Venus van grote hulp voor het verkrijgen en genieten van het goede der materiële wereld. Een der slechtste aspecten in een horoscoop [vooral in een vrouwelijke] is een vierkant of oppositie van Saturnus. <br><br><br> <b>Maan Astrologie | De Maan | Positie in de Horoscoop</b> <br><br><br> Altijd moet erop gelet worden dat de maan het karakter aanneemt van het teken waarin ze geplaatst is. Een slecht geaspecteerde maan tekent helaas een zwakke gezondheid, vooral in de eerste zeven jaren des levens. De maan heeft grote invloed op alles wat met mediumniteit, spiritisme, psychometrie, etc. in verband staat. Is haar positie in een der occulte huizen [4,8,9,12] en komen er aspecten van Uranus of Neptunus, dan kan men met grote zekerheid tot deze neigingen besluiten. Tenzij Mars door aspect en sterke positie, een hoofdrol in het leven speelt. In dit geval zullen vooral de zinnen en zinnelijkheid de boventoon voeren. <br><br><br> <b>Maan Astrologie | De Zon | De Oorspronkelijke bron</b> <br><br><br> Als we de Maan beschouwen als levensgever van al het fysieke, dan moeten we altijd in het oog houden, dat de Maan haar kracht en leven die ze schenkt van de Zon ontvangt. De Zon is dus ook daar de oorspronkelijke bron. Zonder Zon geen geestelijk leven, doch ook geen fysisische manifestatie in vorm. <br><br><br> <b>Maan | Aries</b> geeft als eerste reactie de neiging zichzelf te blijven, en dit te tonen door openlijke ongehoorzaamheid. Zij maakt dus een zeer positieve indruk die natuurlijk onjuist is indien zon in een negatief teken staat. Het gevoelsleven wil altijd wat nieuws en is toch afhankelijk van een spontaniteit van anderen. De neiging de eigen gang te gaan, zelf dingen te doen, is sterk aanwezig. Er is een psychisch verzet tegen toezicht in welke vorm ook, dat zo sterk is dat zij slechter werk levert indien zij op de vingers gekeken wordt. Zij schijnt zelfbewust, koppig, recalcitrant, vechterig, onheus, egoistisch, etc. maar dat hoeft niet het geval te zijn. Maan | Aries´ algemene levenshouding is wel verdedigend door aanvallen. Zij kan, daar elke reactie fel is, opstuiven over iets wat niets blijkt. Vooral beledigingen of beschuldigingen laat zij niet op zich zitten en kan bij een standje doldriftig en brutaal worden. Lastig in de omgang, dus. <br><br><br> <b>Maan | Taurus</b> geeft een langzame eerste reactie, meestal nogal negatief, zodat de eerste indruk meestal weinig-actief lijkt - bij het luie af. Niet gauw beledigd, met grote neiging tot gehoorzamen, lijkt deze individu heel gemakkelijk. De gevoelens hier echter zeer retentief, zodat het instructieve lang nawerkt. Als zij zich eenmaal beledigd voelt, zal zij met geduld wachten op de gelegenheid wraak te nemen. Gewoonlijk goedmoedig kan Maan | Taurus iets lang opkroppen om dan ineens iemand de volle laag te geven, wanneer de bekende laatste druppel de emmer doet overlopen. Men kan op haar toewijding niet blijven rekenen. Zolang zij voor iets voelt of voor iemand, geeft zij 100% maar gewoonlijk wisselen de object van verering spoedig. Enige neiging tot groot-doenerij - zoals bij Zon in Stier - is aanwezig. De gevoelens hier meer sterk dan fijn. <br><br><br> <b>Maan | Gemini</b> geeft een snelle eerste reactie, dus gemakkelijk contact maken met anderen. De algemene levenshouding is aandachtig luisterend, waardoor vanzelf allerlei nieuws tot hem komt. Daarnaast is natuurlijk de behoefte dit nieuws verder door te geven. Is de rest van de horoscoop meer negatief dan overheerst het luisteren, anders spreekt het praten sterker. Dan onstaat het type dat haar mond voorbij praat. In ieder geval vlot in de omgang. De gevoelens als zodanig zijn minimaal sterk, daar het mentale overheerst. Maan | Gemini vrouw met deze stand maakt dan ook een meer mannelijke indruk, althans bij eerste kennismaking wordt zij voor een verstandige vrouw aangezien - welke indruk zoals begrijpelijk - volkomen misleidend zijn kan. <br><br><br> <b>Maan | Cancer</b> geeft een hevige reactie eerst naar binnen, die niet zo hevig naar buiten wordt vertoond. Men voelt bij haar dat er binnen meer gebeurt dan naar buiten blijkt en ook zijzelf begrijpt dat zij een niet-sterke indruk maakt. De reactie daarop is verlegenheid die weer groeit door het gevoel zelf en leidt tot volkomen in haar schulp kruipen indien negativiteit overheerst, dan wel in plosteling verbreken van de vicieuze cirkel door overcompensatie in brutaliteit indien het positieve overheerst.<br> In ieder geval is het gevaar onverdonderd te worden, groot. Zeer sterke behoefte aan waardering en aan huiselijkheid. <br>De overgevoeligheid van Maan | Cancer geeft even gemakkelijk ongemotiveerd enthousiasme en lusteloosheid. Goedgelovigheid en wantrouwen wisselen elkaar op zonderlinge wijze af. Even licht geraakt als maan in Aries reageert maan in Cancer op beledigingen innerlijk heftiger en uiterlijk meer melodramatisch. Deze stand is gemakkelijker voor een vrouw dan voor een man. <br><br><br> <b>Maan | Leo</b> vertoont Leo eigenschappen als trots, fierheid, eigenwaarde, egocentriciteit, royaliteit, etc. slechts bij de eerste kennismaking alleen als reactie op een onbekende prikkel. Zij lijkt trots wanneer zij terwijl zij aan u wordt voorgesteld de rug strekt en ietwat hautain doet. Zij lijkt verwaand wanneer zij zich elk ogenblik gepasseerd acht of niet genoeg gerespecteerd wordt. Maan | Leo groeit wanneer men haar eerbiedig ontziet of haar met mooie praatjes coiffeert. De eerst indruk is meestal gunstig vooral van een man. Een vrouw stoot wel eens af door haar grote positiviteit die bijna mannelijk aandoet. De gevoelens zijn sterk met een ondergrond van grootmoedigheid, die in staat is over belediging en miskenning heen te komen. Lichtgeraaktheid en ontstemming worden bijzonder duidelijk getoond. Vervolgens treedt de reactie in al naar de rest van de horoscoop uitwijst. <br><br><br> <b>Maan | Virgo</b> toont als eerste reactie op een nieuwe prikkel passief. Zij is gereed om indrukken, bevelen op te nemen en uit te voeren. Hier kan een kleine prikkel reeds voldoende zijn en veroorzaakt verhoging van de intensiteit van de prikkel gemakkelijk overprikkeling met vermindering van de reactiesnelheid en zekerheid. Kinderen met deze stand moeten niet hevig worden aangespoord. Maan | Virgo kunnen niet tegen heftige verwijten en moeten voorzichtig worden aangepakt. Bij een man met deze stand dus veel moeilijker dan bij een vrouw, die immers van nature al met meer egards wordt behandeld. Indien de rest van de horoscoop niet tegenwerkt is de mens met deze stand hypergevoelig, maar van een begrijpend gevoelige aard, tevens zeer hulpvaardig. Gewoonlijk echter is zij zeer moeilijk in de omgang, nerveusprikkelbaar, kleinzerig. <br><br><br> <b>Maan | Libra</b> geeft als eerste reactie een onbeslist, onzeker, heen en weer wiebelend tegemoetkomend en op afstand houdend meestal gemaskeerd achter een schijnbare koelheid of onaandoenlijkheid. Daar deze niet werkelijk aanwezig is valt het masker spoedig en kan iemand met deze stand onbegrijpelijk snel het roer omgooien. Het heeft veel gevoel voor maat en verhouding, voor evenwicht en tegenstelling, maar heeft uit deze stand niet het vermogen aangevoeld verbroken evenwicht of verkeerde verhouding te herstellen. Dan laat Maan | Libra wanverhoudingen om zich heen of in zichzelf zolan doorgaan tot alleen een crisis uitkomst brengen kan. Zij kan gemakkelijk met anderen tot een accoord komen maar men kan op haar accoorden niet altijd aan daar zij niet de echte samenwerkingszin heeft van Zon in Libra, doch slechts een schijn zin in samenwerking. Vandaar, dat zij steeds na korte of lange tijd de neiging heeft de samenwerking op te zeggen. <br><br><br> <b>Maan | Scorpio</b> geeft als eerste reactie een fel innerlijk ja of nee dat naar buiten toe nooit zo fel kan worden getoond.<br> Zij is dadelijk bereid te oordelen en dikwijls te veroordelen want zij wil niet aangedoeaan worden, wil zichzelf blijven niet op Arieswijze, door het tegenovergesteld te doen maar door ja te zeggen en nee te doen.Vaak komt dat neer op uitstel vragen of sabotage, soms eenvoudig door te verklaren, dat zij het niet kan, het niet weet of het niet begrijpt. Wat dat betreft kent haar nederigheid geen grenzen. Maan | Scorpio gevoelens zijn wel sterk, maar zelden fijn. Eerste optreden kan dan ook, door eenvoudig iemand te negeren, lomp of grof te zijn. Schijnbaar weinig vatbaar voor beledigingen, maar in werkelijkheid wraakzuchtig, met het vaste voornemen, met gelijke munt terug te betalen. <br><br><br> <b>Maan | Sagitttarius</b> eerste reactie is positief, vurig, enthousiast maar ongehoorzaam, ongeduldig en opvliegend. Bij eerste kennismaking maakt zij een prettige, joviale, misschien ietwat luidruchtige indruk. Indien echter de rest van de horoscoop negatief is, valt zij dus spoedig tegen omdat er slechts schijn opwekkende kracht van haar uitgaat. De gevoelens als zodanig zijn sterk met mentale elementen vermengd, waardoor vrouwen met deze stand een vrij hoog percentage mannelijkheid hebben, welke vooral spreekt uit het overleg, waarnmede zij plegen te reageren op nieuwe prikkels. Het gevoel is haar zelden de baas. Maan | Sagitttarius Mannen voelen voor sport en hebben de neiging, veel over hun gevoel te spreken of kunnen hun gevoek niet uiten en doen dan slechts nerveus, gespannen, zodra het sentiment bovenkomt. <br><br><br> <b>Maan | Capricorn</b> het vermogen te worden aangedaan bij deze stand is gering. Het vermogen tot uitbeelding, de andere zijde van de maan is hier het grootst. De eerste reactie is niets doen, althans niets terugdoen, niet reageren, maar gehoorzamen en slikken. Enthousiasme bij de eerste kennismaking is afwezig, wat kan worden uitgebeeld in alles graden van correctheid tot ijzigheid toe. Zij schijnt geen gevoel te hebben, volkomen koud te zijn, maar laat zich in werkelijkheid alleen maar nooit door haar gevoelens meeslepen. Hoe meer emotie om haar heen, hoe rustiger zij wordt, hoe prettiger zij het vindt, verantwoordelijkheid te dragen. De uitbeelding van gevoelens is maximaal sterk, wat aan de eerste reactie iets toneelmatigs geeeft. Bij de eerste kennismaking met anderen voelt zij zich wat verlegen, eerbiedig schuchter misschien en maskeert zij dat achter ceremoniele correctheid. De eerste reacte is dus misschien en beetje dood. Daardoor valt Maan | Capricorn veelal eerst tegen. Bij een vrouw is het vermogen, zich dicht te kleppen, nog groter dan bij een man. Zij is veel meer vatbaar voor beledigingen, waarop zij prompt reageert met zwijgen en afwenden in alle graden van stugheid. <br><br><br> <b>Maan | Aquarius´</b> eerste reactie is kameraadschappelijk, in alle graden van vriendelijkheid tot broederlijk aan toe. De algemene levenshouding is dus tegemoetkomend, openstaand voor elke prikkel. De gevoeligheid op zichzelf is weer verminderd door inmenging van het mentale waardoor een grote vatbaarheid onstaat om het beste te reageren op redelijkheid. Maan | Aquarius voelt voor sociaal werk maar op zichzelf is deze stand niet voldoende, haar actief bij te brengen tenzij voor korte tijd. Voor een vrouw is deze stand enigszins moeilijk omdat zij zeer vlot en gemakkelijk met iedereen omgaat ook met de andere sexe en de mannen niet altijd begrijpen dat een vrouw ook vriendschap en broederlijkheid in een man op prijs stellen kan. De ervaring heeft geleerd, dat deze stand gewoonlijk buiten een zekere vriendelijkheid weinig andere specifieke kenmerken met zich mee brengt. <br><br><br> <b>Maan | Pisces´</b> eerste reactie is er een van teleurstelling, het lukt toch niet, laat maar, minder of meer vergezeld van noodlot ideeen en overgave indien de rest van de horoscoop negatief is. Voor alles spreken gevoelens van medelijden en gastvrijheid. De gevoeligheid is groot, ook bij mannen die met deze stand een bijna vrouwelijke gevoelsaard tonen, spoedig in tranen uitbarsten, etc. Daar Maan | Pisces echter niet zo blijvend is, meer schijn is dan wezen, kan achter de schijnbare zachtheid <br>en vrouwelijkheid een reeele achtergrond liggen van flinkheid en doortastendheid zodat de eerstekennismaking hier dikwijls bijzonder misleidend is. De algemene levenshouding is ingesteld op mislukkingen en er ligt een zekere droefgeestigheid over <br>de persoonlijkheid die te sterker is naarmate de negativiteit groter is. <br><br><br> </div> </layer> </ilayer> <script> var nsstyle='display:""' if (document.layers) var scrolldoc=document.scroll1.document.scroll2 function up(){ if (!document.layers) return if (scrolldoc.top<0) scrolldoc.top+=10 temp2=setTimeout("up()",50) } function down(){ if (!document.layers) return if (scrolldoc.top-150>=scrolldoc.document.height*-1) scrolldoc.top-=10 temp=setTimeout("down()",50) } function clearup(){ if (window.temp2) clearInterval(temp2) } function cleardown(){ if (window.temp) clearInterval(temp) } </script> <br><span style="display:none" style=and{nsstyle};><a href="#" onMousedown="up()" onMouseup="clearup()" onClick="return false" onMouseout="clearup()">Up</a> | <a href="#" onMousedown="down()" onMouseup="cleardown()" onClick="return false" onMouseout="cleardown()">Down</a> | <a href="#" onClick="if (document.layers) scrolldoc.top=0;return false">Top</a> | <a href="#" onClick="if (document.layers) scrolldoc.top=scrolldoc.document.height*(-1)+150;return false">Bottom</a></span> </font></td></tr> <tr> <table width="735" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <font face="arial" color="#FFFFFF" style="letter-spacing: 1px; font-size: 11 px; line-height: 18px;"> <a href="Yod.htm" target="">Yod </a> | <a href="DeAardeVanuitDeHemel.htm" target="">DeAardeVanuitDeHemel</a> | <a href="Maansknoop.htm" target="">Noordelijke Maansknoop</a> | <a href="SpiritueleAstrologie.htm" target"">Spirituele Astrologie</a> | <a href="KarmischeAstrologie.htm" target"">Karmische Astrologie</a> | <a href="RelatieAstrologie.htm" target="">Relatie Astrologie</a> | <a href="Maan.htm" target="">Maan</a> <a href="AstrologieTekens.htm" target="">Astrologie Tekens</a> I <a href="AstrologischeHuizen.htm" target="">Astrologische Huizen</a> | <a href="AstrologiePlaneten.htm" target="">Zon Maan en Planeten</a> | <a href="ZodiacaleAspecten.htm" target="">Zodiacale Aspecten</a> <a href="Astrologieplein.htm" target="">.</a> <a href="CarrieregidsAstrologie.htm" target="">Carrieregids |</a> <a href="AstrologieBeroep.htm" target="">Beroep in de Horoscoop</a> <a href="Ascendant.htm" target="">De Ascendant |</a> <a href="SolaarHoroscoop.htm" target="">Solaar Horoscoop</a> | <a href="ProgressieveAscendant.htm" target=""> Pr. Asc |</a> <a href="ProgressieveZon.htm" target="">Pr.Zon |</a> <a href="ProgressieveMaan.htm" target="">Pr.Maan</a>| <a href="Problemen.htm" target="">Problemen |</a> <a href="HypnoseGevaarlijk.htm" target="">Hypnose</a>| <a href="AstrologieEconomie.htm" target="">Astrologie Economie |</a> <a href="AscendantMidhemel.htm" target="">Ascendant Midhemel</a> </td> </tr> </table> </div> <br/> <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-402779-10"; urchinTracker(); </script> </body> </html> <noframes><body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>