AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF De Astrologie, gebaseerd op de onbewijsbare doch redelijke stelling, dat het heelal zich projecteert in alles wat bestaat dus ook in het innerlijke wezen van de mens duidt het levensraadsel en de grondgedachte der gehele Astrologie.
Penny Kinsky | AstroTherapieUyldert | AstroTherapieNoordKnoop | AstrotherapieAstrologe Marianne Willems | AstrotherapieTop Horoscoop | AstrotherapieCapricornus | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Progressieve Maan


Interpreteren van de Progressies van de Maan is een van de astrologische methoden om toekomstige omstandigheden en ontwikkelingen te voorspellen. Deze voorspellingen zijn geen situaties die plotseling overkomen. Er dient bewust samen gewerkt te worden met de energieen die geboden worden om tot persoonlijke ontwikkeling te komen. De progressies van de Maan
door de huizen duiden op energie om op dat gegeven terrein bewustzijn te ontwikkelen. Zoals de Maan het Zonlicht reflecteert, reflecteert ze hier die inhouden die door het betreffende huis gesymboliseerd worden.


Opeenvolgende Progressieve Nieuwe Maan [= progressieve Zon conjunct progressieve Maan] in een mensenleven, vooral gelet op de huizen c.q. het kwadrant waarbinnen dit valt, benadrukt het gebied waar de geborene het meest op betrokken zal zijn. Progressieve Nieuwe Maan duidt op "nieuw begin". Een nieuw proces van bewustzijn ontvouwt zich om zo in contact te komen met de eigen roeping, de persoonlijke missie in deze incarnatie, in dit leven. De Progressieve Volle Maan duidt de oogst van dat wat bij Nieuwe Maan werd gezaaid. * Uiteraard is het niet "nieuw", het ontwikkelen van bewustzijn is een doorlopend cyclisch proces.


Progressieve Nieuwe Maan | Snel OpzoekenDe Progressieve Zon loopt gemiddeld 1 graad per jaar. De Progressieve Maan loopt tussen de 11gr50 - 15gr17 per jaar.
Nu gaat u uit van de positie van de Maan en zoekt u de Zon op, alles tegen de klok in ! Onderstaand voorbeeldhoroscoop is dit betrekkelijk eenvoudig. Daarin staat de maan 3Leo30 Zon 28Leo50. Afgerond 2 jaar later staat de maan begin Virgo en Zon ook.


Progressieve Nieuwe Maan Huis 1 4 7 10 Hoek- of Kardinale huizen duiden op "doen", het ondernemen, de zelfstandige actie.
Progressieve Nieuwe Maan Huis 2 5 8 11 Vaste Huizen duiden op "vastleggen", het werken en vervaardigen.
Progressieve Nieuwe Maan Huis 3 6 9 12 Beweeglijke Huizen duiden op "verfijnen", het profileren, nadenken en theoretiseren.Progressieve [Nieuwe] Maan in Huis 1 Geeft energie om zelfstandig handelend op te treden | Huis 2 Geeft energie om de eigen kwaliteiten en talenten te manifesteren | Huis 3 Geeft energie om de gedachten, vormen van communicatie uit te wisselen | Huis 4 Geeft energie om in en om het thuis bezig te zijn met familie en tradities | Huis 5 Geeft energie om op te treden zowel eisend als grootmoedig gevend | Huis 6 Geeft energie om velen en velerlei te dienen | Huis 7 Geeft energie om op te gaan in samenwerking, huwelijk en deelgenootschap | Huis 8 Geeft energie om te onderzoeken naar de verborgen grond der dingen | Huis 9 Geeft energie tot eigen bewustzijnsverruiming door reizen en filosoferen | Huis 10 Geeft energie om zichzelf neer te zetten in de wereld | Huis 11 Geeft energie om broederlijke vriendschap te bevorderen | Huis 12 Geeft energie om zichzelf te vinden in de eenzaamheid.


Progressieve Maan | Interpretatie


Naast het duiden van de Progressieve Nieuwe Maan kan men ook per jaar duiden waar energie voor zal zijn, dit werkt als volgt: Geboren 21-08-1968. Progressieve horoscoop 21-08-2009 [41e dag na de geboorte: 01-10-1968] staat de progressieve maan in Huis 9 | Aquarius Waterman De progressieve ascendant in Cancer Kreeft. Heer van de ascendant, Maan staat in huis 9. Maan [heer 1] staat 135 graden met Uranus [heer 9]. Dit aspect kan worden beschouwd als een tweede loutering op het astrale gebied. Synthese: Geborene heeft tussen 21-08-2009 en 21-08-2010 zuiver belangstellling voor filosofie, voor wetenschap [9], in het bijzonder de zielkunde [Maan] waarbij graag op verbroederende [Aquarius] wijze de kennis ter beschikking wordt gesteld om inzicht [Uranus] te geven aan een ieder die tracht zich een weg te vinden in de zoektocht naar individuele vrijheid. [Uranus].


Progressieve [Nieuwe] Maan Huis 1 het gevoel van allen verlaten zijn, zo eigen aan de doorgang van de Maan door het 12e huis, zal plaats maken voor een opgewekter stemming. De intrede van de Maan in het 1e huis is door de astrologen steeds als opluchting gevoeld. Meer zelf-initiatief treedt naar voren, een positieve zucht naar zelfhandhaving domineert. Er zal op eigen belang gelet worden wat heel goed is na de invloed van het voorafgaande 12e huis. Er moet immers eerst een vermogen verworven zijn om er van aan anderen te kunnen mededelen. Wie heeft die zal gegeven worden en wie niet heeft, van hem zal genomen worden, ook wat hij heeft. Anderen zullen tot handeling aangemoedigd worden in eigen kring al is die nog zo klein wordt de leiding genomen en een voorbeeld gegeven.


Progressieve [Nieuwe] Maan Huis 2 meer dan gewoonlijk zullen de gedachten zich met de geestelijke en stoffelijke bezittingen bezighouden. Deze tijd zal zich kenmerken door belangstelling voor, het denken over, en het regelen van de financien.
Bij gunstige directies zullen de zaken floreren en is men in staat vroegere ervaring met meer inzicht te overdenken en naar waarde te rangschikken. Bij afflictie is financiele en ideele benadeling te verwachten.


Progressieve [Nieuwe] Maan Huis 3 het voeren van correspondentie zal veel tijd in beslag nemen, lust tot schrijven zal zich hernieuwd of versterkt voordoen. Er bestaat een neiging tot het ondernemen van meedere zaken tegelijk. Het valt moeilijker dan gewoonlijk zich bij een ding te bepalen, meer zal van ontwerpen, uitstapjes en plannen maken, zoeken, tasten en proberen sprake zijn, dan dat steeds een rustige, harmonische stemming in het leven zal komen. Over het geheel genomen zal meer het verstand dan het gevoel spreken. Geduldig vergelijken kan voeren tot kennis en inzicht. Het aldus verworden vermogen vergemakkelijkt de uitwisseling van gedachten door veelzijdigheid en aanpassing.


Progressieve [Nieuwe] Maan Huis 4 voornamelijk huiselijke aangelegenheden, woninginrichting en dergelijke die gedurende deze periode om aandacht vragen. Meermalen treden gedachten om van woonplaats te veranderen naar voren ook met het oog op de gezondheid. Bij afflictie zullen zich onharmonische verhoudingen in het ouderlijk of eigen huis voordoen.


Progressieve [Nieuwe] Maan Huis 5 zal de ondernemingszin verhogen en doen uitzien naar een gelegenheid om zich vrijer te uiten. Over het algemeen wekt het passeren van de progressieve maan door het 5e huis een optimistische levenshouding zodat de geest veel activiteit en energie zal kunnen ontplooien voor het tot stand brengen van een nieuwe onderneming. De gedachten zijn volijverig bewogen door het hart in deze richting bezig. Er wordt gaarne iets gedaan terwille van het genoegen dat het zou kunnen schenken. Ook aangename maar nog niet scherpomlijnde omgang met de ander sexe boeit de aandacht. Een disharmonische directie veroorzaakt teleurstelling in verband met speculatieve ondernemingen en eist voorzichtig overleg opdat zij niet zullen mislukken. Bij harmonische bestraling daarentegen maakt deze invloed opgewekt, levenslustig, vertrouwend en bevordert zij de gezondheid en het succes.


Progressieve [Nieuwe] Maan Huis 6 geeft meer tevredenheid en voldoening in een ondergeschikte dan in een zelfstandige positie. Men is gaarne rustig en toegewijd met detailwerk bezig, zonder zich om leiding of organisatie te bekommeren. De gedachten schijnen van meer waarde te zijn dan de gevoelens. Schoonheidsfouten worden hier niet met de mantel der liefde bedekt maar ter behandeling en verbetering juist scherp belicht. Bij disharmonische directie zullen ontevreden stemmingen de gezondheid ongunstig beinvloeden en dus om verbetering vragen. Bij harmonische aspecten in 6 zal gaarne meegewerkt worden tot het herstel van de gezondheid wat in het 7e huis, herstel en waardering zal brengen.


Progressieve [Nieuwe] Maan Huis 7 veroorzaakt een sterk verlangen in een goede verstandhouding met anderen te kunnen samenwerken. Vragen met betrekking tot meer intieme omgang met de andere sexe dringen zich op. Het wordt als een zielsbehoefte gevoeld verschillende onderwerpen met een partner vrijuit te kunnen bespreken. Aanvulling vinden voor eigen tekorten en de evenwichtstoestand te bereiken. Wanneer het 7e huis goed bezet is versterkt deze passage in hoge mate het contact met vele en allerlei mensen doch wekt zij tevens een sterk verlangen om persoonlijk door hen bewonderd, geliefd en op de handen gedragen worden. Bij afflictie ontstaan verdriet en moeilijkheden uit werkelijk of vermeend gebrek aan waardering van de zijde van anderen.


Progressieve [Nieuwe] Maan Huis 8 gedachten over het leven na de dood, meestal naar aanleiding van het overlijden van iemand uit de naast omgeving waarvoor veel liefde of ontzag gekoesterd wordt zullen de geest geruime tijd bezig houden. Wanneer het 8e huis in de geboortehoroscoop belangrijk is, zal door deze beweging een heel nieuwe kijk op het hiernamaals verkregen kunnen worden. Ook godsdienstige begrippen daarover kortom leven en dood in diverse verschijnings-vormen worden dikwijls overdacht en besproken. Eigen inzichten worden geuit om kritiek uit te lokken en te zien in hoeverre de zelfverworven ideeen ook door anderen bevestigd worden. Over bezittingen en deelgenootschap zullen kwesties op te lossen zijn evenzo zal het verdelen van een erfenis onverwachte mensenkennis geven. Het temperament is actief, ongeduldig dikwijls hartstochtelijk. Rustig op zich laten inwerken wat de natuur aan schoonheid biedt, natuurfilosofische onderwerpen bespreken met kalme verstandstypen van wie een opwekkende invloed uitgaat is wel gewenst.


Progressieve [Nieuwe] Maan Huis 9 telkens zullen er plannen gemaakt worden om op reis te gaan. Er wordt naar vrijheid gezocht en naar beweging verlangd. De wens om nieuwe omstandigheden te leren kennen is zeer sterk. Meestal is een onvoldaan gevoel een zekere ontevredenheid met de huidige positie de drijfveer tot dit zoeken naar verandering. Harmonische directies zijn gunstig om van woonplaats te veranderen en voor het ontmoeten van nieuwe kennissen. Het denken is actief, de horizon verruimt zich in reeele- en overdachtelijke zin, terwijl dit alles tot persoonlijk succes zal leiden. Een beslissing wordt snel genomen en de behandeling zal blijken uit te gaan van een juist oordeel. Het belooft een zeer aangename tijd te worden.
Over religieuze en filosofische ideeen wordt gaarne met anderen van gedachten gewisseld. Ook expansie, uitbreiding van de invloedssfeer is dit een gunstige tijd. Bij disharmonische aspectering zullen reizen niet geheel voor genoegen worden gemaakt maar zullen onaangename verhoudingen de aanleiding zijn. De idealen velerzijds gedwarsboomd en moeilijkheden overeenkomstig de geaardheid der afflicterende aspecten.


Progressieve [Nieuwe] Maan Huis 10 het beroep en de naam die mens zich in de wereld zal verwerven. Het werk dat in de wereld voor het levensonderhoud van de persoon in kwestie zelve en eventueel voor gezin gedaan moet worden, zal nu extra aandacht vragen. Bij gunstige bestraling is er kans op het ondervinden van publieke belangstelling. Er bestaat een sterk verlangen om iets van betekenis te doen waardoor eer, aanzien en macht verworven zouden kunnen worden. Het is dus te verwachten dat gedurende deze tijd de gedachten beziggehouden kunnen worden door de vraag welke gelegenheid daarvoor het beste benut zal kunnen worden. Tevens wordt de wens gekoesterd en de kans benut om, zoveel de omstandigheden het toelaten, als leider te kunnen optreden. Bij disharmonische directies bestaat er gevaar voor laster, eerroof en teleurstelling in de maatschappelijke positie al naar de geaardheid van de afflicterende planeet.


Progressieve [Nieuwe] Maan Huis 11 wekt de lust om nieuwe ideeen en onderwerpen, waarover de ouderwetse mens de schouders optrekt, de gedachten te laten gaan en meermalen komt als bij intuitie kennis aan het licht waarnaar anderen voornamelijk jongeren graag luisteren. Over astrologie, magnetisme, mentale genezing vegetarisme en dergelijke onderwerpen, maar ook over de sociale zekerheden en culturele verheffing van de massa wordt veel gedacht en met geestverwanten gesproken. Op belangstelling van vrienden en hoger geplaatsten zal daarbij gerekend kunnen worden wanneer de Maan gunstige aspecten met andere planeten Zon of Jupiter vormt. Een goede vriend en leermeester zal van veel nut kunnen zijn. Tegenover meerderen, chefs, kunnen de eigen moeilijkheden oprecht en vrijmoedig besproken worden. Disharmonische aspecten kunnen leiden tot vervreemding van een vriend, of verlies wordt geleden door het schenken van teveel vertrouwen.


Progressieve [Nieuwe] Maan Huis 12 in deze periode zal door een zich terugtrekken uit de wereld meer gelegenheid geboden worden tot innerlijke levensverdieping. Werkeloosheid, afzondering en overpeinzing gedurende deze tijd zullen in latere jaren rijke vruchten afwerpen. Op het ogenblik zelf schijnt deze periode zelfs ondragelijk. Menig uur van stille vijandschap en wanhoop zal doorworsteld moeten worden. De gang van de Maan door het 12e huis is als een tocht door de woestijn. Is het 12e huis in de geboortehoroscoop sterk bezet dan zullen veel belangrijke lessen geleerd kunnen worden, al zijn de levenservaringen meestal niet gemakkelijk. Er zal materieel of ideeel verlies worden geleden en het zal de persoon in kwestie veel moeite kosten zich in de wereld te handhaven. Zelfs wanneer nu en dan harmonische directies of transits in de progressieve horoscoop werken die tot meer succes en opgewektheid zouden kunnen leiden, zullen toch telkens tegenslagen en wolken van moedeloosheid opkomen. Over het geheel kenmerkt het passeren van de Maan door het 12e huis zich door passiviteit. Overgave goedschiks of kwaadschiks, bereidheid zich door anderen te laten gebruiken, te laten misleiden tot fysieke- en morele schade voor zichzelf en anderen. Men benutte deze tijd voor een retraite ter verdieping van de eigen levens- en wereldbeschouwing. Wanneer men in deze tijd de juiste houding weet aan te nemen kan dit een periode zijn innerlijk rijker worden maar... het verworven koninkrijk is niet van deze wereld.Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>