AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Zodiacale Aspecten | Levensomstandigheden Geboortehoroscoop | Het zijn de specifieke planetaire invloeden, de aspecten die zich aftekenen in de individuele geboortehoroscoop, die zorgen voor soms onmogelijke onvereenigbare gevoelens of levensomstandigheden die de geborene dwingt meer inzicht in zichzelf te krijgen om vervolgens te komen tot karakterverbetering.
Penny Kinsky | AstroTherapieInspiratiesite | AstroTherapieDe Sterrenlijn | AstrotherapieMercuria | AstrotherapieAstroloogisch Huis | AstrotherapieKernwerk Astro | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Zodiacale Aspecten | Levensomstandigheden


Aspect betekent aanblik, voorkomen. De aspecten der planeten dient men te beschouwen als de X-stralen van de Kosmos,
die een ieder doorlicht en de facetten van het karakter aan het licht brengt. Het zijn de specifieke planetaire invloeden,
de aspecten die zich aftekenen in de individuele geboortehoroscoop, die zorgen voor soms onmogelijke onvereenigbare gevoelens of levensomstandigheden die de geborene dwingt meer inzicht in zichzelf te krijgen om vervolgens te komen tot karakterverbetering, een groei in het bewustzijn op dit specifieke aspect. Een lastig aspect in een geboortehoroscoop duidt
dus een tekortkoming die op verbetering wacht, op een herstel tot harmonie, in overeenstemming met de Goddelijke Wil.


Van de verschillende standpunten waaruit de aspecten kunnen beschouwd en haar betekenis doorgrond, is het gezichtspunt
van Karma en Karakter zeker wel het meest belangwekkend omdat het vooral de aspecten der planeten zijn, die de gevolgen doen zien van de daden in vroegere levens. Harmonische- en disharmonische aspecten, naar de aard van de werking. Misbruiken van het goede, waar een individu zich in vroegere incarnaties in ruime mate aan overtredingen schuldig gemaakt zou hebben, wordt in deze incarnatie in de geboorte-horoscoop geduid door een disharmonisch aspect.


Zodiacale Aspecten | Disharmonisch Aspect | De Kracht van Het Ego


Het is waar, dit is dikwijls een bewijs voor een minder hoogstaand karakter, doch het kan ook een bewijs zijn van grote kracht
van het Ego, dat de moed had bij deze incarnatie een kruis op zich te nemen dat voor velen te zwaar zou zijn. Het heeft dit gedaan met het doel sneller vooruit te komen en zo in dit leven zoveel mogelijk karma af te doen. Dat zo iemand een moeilijk leven heeft, behoeft geen betoog. Een dergelijke individu heeft er echter de kracht toe en zal ten slotte overwinnen of eronder bezwijken, doch nooit zullen tegenspoed en harde ervaringen kunnen verleiden tot het begaan van ene laagheid. En dit is het wat onderscheidt van het lage type met een zeer onharmonische horoscoop, die zichzelf nog niet ter hand genomen heeft.


Nu begrijpt u waarom Karma handeling betekent en in de geboortehoroscoop de weg laat zien, die gedurende deze incarnatie bewandeld dient te worden. Zo leert de astrologie dat het karakter, het tijdelijk aangenomen kleed waarin het Ego zich gedurende dit aardse leven gehuld heeft, het lot maakt. Als men in het kort de planeten binnen dit zonnestel als volgt karakteriseert: Zon Hooger Zelf [Ego] | Maan de persoonlijkheid, het tijdelijk zelf | Mercurius Intellect | Venus Liefde |
Mars Begeerte | Jupiter Devotie | Saturnus Zelfzucht | Uranus Hoger Intellect | Neptunus Hogere Liefde | Pluto [On]-Macht |
dan valt het niet moeilijk direct tot een globale gevolgtrekking te komen aangaande de aspecten der verschillende planeten.


Zodiacale Aspecten | Harmonische Zodiacale Aspecten


Conjunctie duidt het aspect van 0 - 4 graden en representeert het begin van een nieuwe cyclus, de oude is afgelegd en heeft
de geborene haar ervaringen gebracht en men begint een nieuwe. Een nieuw begin dus. Hierin kan men een karakterneiging zien die zich begint te vormen, doch in veel gevallen zeker ook een karakterneiging die reeds op een hoger gebied geheel tot rijpheid gekomen was en slechts op een impuls wachtte, om zich op het fysieke gebied te ontplooien.


Semi Sextiel duidt het aspect van 30 graden en representeert de zich ontwikkeld hebbende karakterneiging, die echter nog niet tot karaktereigenschap geworden is omdat ze nog niet in het louterende vuur der beproeving gestaald is. Dit aspect uit zich meer in bespiegeling dan in handeling. Alleen bij zeer progressieve naturen kan het zich reeds in harmonische handeling omzetten. Veel semi-sextielen in de geboortehoroscoop stemt tot veel nadenken en overwegen.


Sextiel duidt het aspect van 60 graden en representeert de neiging die tot harmonische eigenschap van het karakter is geworden en wordt een sterke bron van hulp in het leven. Dit aspect brengt gelegenheden voor verdere groei en helpt voorwaarts.
Om echter tot een onafscheidelijk deel van het zelf te worden, moet het onderworpen worden aan het vierkant-aspect.
Met dit aspect dient de geborene het denken om te zetten in een handeling op het juiste moment.


Quintil duidt het aspect van 72 graden en representeert de reeds opgebouwde talenten, vaardigheden die eigen zijn aan het karakter en als vanzelf ingezet kunnen worden. Natuurlijke aanleg.


Driehoek duidt het aspect van 120 graden en de karaktereigenschap gerepresenteerd door de geaspecteerde planeten is als overwinnaar uit de strijd getreden en is nu een vast en onafscheidelijk bezit van het Ego geworden, onvervreemdbaar en een krachtige steun dus op de levensweg. Hier oogst men dus de vruchten van een moeilijk verkregen zegepraal.


Bi-Quintil duidt het aspect van 144 graden en representeert de reeds opgebouwde talenten, vaardigheden die eigen zijn aan het karakter en als vanzelf ingezet kunnen worden. Natuurlijke aanleg.


Zodiacale Aspecten | Disharmonische Zodiacale Aspecten


Half Vierkant duidt het aspect van 45 graden en representeert de eerste moeilijkheden op de mentale en astrale gebieden.
Dit aspect brengt gelegenheden die op teleurstelling uitlopen, het al of niet verwerven van de betreffende karakterneiging tot karaktereigenschap, hangt af van het al of niet overwinnen van de moeilijkheden door de betrokken planeten gesymboliseert.


Vierkant duidt het aspect van 90 graden en hier vindt een loutering plaats, niet in hoofdzaak op het mentale en op
het astrale gebied, doch vooral op het fysieke gebied, en daar hier de weerstand het grootst is, belooft dit aspect een harde strijd, een tegenstand in de krachtigste vorm. Al wat men tracht uit te voeren, heeft neiging om te mislukken, doordat men
overal tegenstand heeft te overwinnen. Het hoogste in de individu moet wassen en de zelfzucht minder worden, afsterven.
Het vierkant-aspect is het aspect van transformatie, van de dood en het daaruit te verschijnen nieuw leven.


Sesquiquadraat duidt het aspect van 135 graden - het 1,5-vierkant kan worden beschouwd als een tweede loutering op het astrale gebied. Dit aspect wordt op het fysieke gebied getest door storing, verwarring, verwikkeling, onverwacht dwarsbomen.
Het duidt een doorkruising van het juiste.


Quincunx of Inconjunct duidt het aspect van 150 graden, aspect van het Jod- of Yod-figuur en kan worden beschouwd als een tweede loutering op het mentale gebied. Het dwingt tot een keuze uit twee mogelijkheden, waarbij men dan meestal betreurt dat men van het andere heeft moeten afzien. Maar dit aspect kan ook geluk door ervan-afzien geven. Een gevoel van bevrijding na een gebracht offer.


Oppositie duidt het aspect van 180 graden en hier moet blijken of deze verkregen eigenschap tot een harmonische vereniging zal kunnen komen. Hier dient men niet te vervallen van het ene in het andere uiterste, maar zorgvuldig het midden te houden, zelf te centreren in de eigen kracht, om zo uit te stijgen boven disharmonische wanorde.


Zodiacale Aspecten | Speciale Zodiacale Configuraties


Groot Driehoek | Grote Overwinning 3 planeten geaspecteerd in hoeken van 120 graden, in hetzelfde element. Dit aspect van 120 graden en de karaktereigenschap gerepresenteerd door de geaspecteerde planeten is als overwinnaar uit de strijd getreden en is nu een vast en onafscheidelijk bezit van het Ego geworden, onvervreemdbaar en een krachtige steun dus op de levensweg. Hier oogst men dus de vruchten van een moeilijk verkregen zegepraal.


Groot Vierkant | Grote Strijd 4 planeten geaspecteerd in hoeken van 90 graden, in vier verschillende elementen. Dit aspect van 90 graden duidt een loutering, niet in hoofdzaak op het mentale en op het astrale gebied, doch vooral op het fysieke gebied, en daar hier de weerstand het grootst is, belooft dit aspect een harde strijd, een tegenstand in de krachtigste vorm. Al wat men tracht uit te voeren, heeft neiging om te mislukken, doordat men overal tegenstand heeft te overwinnen. Het hoogste in de individu moet wassen en de zelfzucht minder worden, afsterven. Het vierkant-aspect is het aspect van transformatie, van de dood en het daaruit te verschijnen nieuw leven.


Groot Drama planeet [45 graden] planeet [135 graden] planeet [45 graden] planeet [135 graden]. De eerste moeilijkheden op het mentale gebied [45 graden] gecombineerd met de tweede loutering [135 graden] op de astrale gebieden, brengen op het fysieke gebied gelegenheden die op teleurstelling uitlopen. Geborene wordt getest door storing, verwarring, verwikkeling, onverwacht dwarsbomen. Het duidt een doorkruising van het juiste. Het al of niet verwerven van de betreffende karakterneiging tot karaktereigenschap, hangt af van het al of niet overwinnen van de moeilijkheden door de betrokken planeten gesymboliseerd.


Groot Talent planeet [72 graden] planeet [144 graden] planeet [72 graden] planeet [72 graden]. De combinatie van Quintil [72 graden] en Biquintil [144 graden] is zeer subtiel. Beiden aspecten duiden op talent, en dit kan op elk mogelijke levensgebied zijn. Talent duidt vaak op reeds ontwikkelde vaardigheden die onbewust bewust worden. Vaardigheden zijn - in het licht van reincarnatie - ontwikkelde kwaliteiten van het karakter. Nu in dit leven kan men zich niet meer bewust herinneren wat men in vorige levens al heeft opgebouwd. En verschijnen als Talent. Talent is het vermogen het denken en handelen in harmonie tot ongekende hoogte te manifesteren. Schijnbaar uit het niets komt opeens een of andere vaardigheid boven drijven. Vaak gebeurd dit overigens als de geborene geen andere opties meer heeft om te overleven in een bepaalde situatie. Uit het ogenschijnlijke niets komt daar ineens iets prachtigs te voorschijn!


Vlieger planeet 1 [45 graden] planeet 2 [45 graden] planeet 3 [45 graden] planeet 4 [135 graden] planeet5=1 [135 graden]. + planeet 1 [90] planeet 3 + planeet 2 [180] planeet 4. De Vlieger wordt ook wel eens beschreven als een bijzondere configuratie. En dat bijzonder klinkt dan zo positief. Niets is minder waar. De losse aspecten wel beschouwd duidt deze configuratie op moeilijkheden op het mentale gebied [het aspect van 45 graden] gecombineerd met de tweede loutering [135 graden] op de astrale gebieden, brengen op het fysieke gebied gelegenheden die op teleurstelling uitlopen. Geborene wordt getest door storing, verwarring, verwikkeling, onverwacht dwarsbomen. Het duidt een doorkruising van het juiste. Plus! Er is ook nog sprake van een oppositie. De Oppositie duidt het aspect van 180 graden en hier moet blijken of deze verkregen eigenschap tot een harmonische vereniging zal kunnen komen. Hier dient men niet te vervallen van het ene in het andere uiterste, maar zorgvuldig het midden te houden, zelf te centreren in de eigen kracht, om zo uit te stijgen boven disharmonische wanorde. Het al of niet verwerven van de betreffende karakterneigingen tot karaktereigenschappen, hangt af van het al of niet overwinnen van de moeilijkheden die de betrokken planeten symboliseren. Heeft u dit aspect in de geboortehoroscoop, in de solaarhoroscoop of de progressieve horoscoop voel u dan gesterkt door de gedachte; "De moeilijkste opdrachten zijn voor de beste leerlingen".


De Fijne Vlieger planeet [120] planeet [60] planeet [60] planeet [120] + planeet [180 graden] planeet. Deze vlieger is wel bijzonder positief. De Astrologische Driehoek duidt het aspect van 120 graden en de karaktereigenschap gerepresenteerd door de geaspecteerde planeten is als overwinnaar uit de strijd getreden en is nu een vast en onafscheidelijk bezit van het Ego geworden, onvervreemdbaar en een krachtige steun dus op de levensweg. Hier oogst men dus de vruchten van een moeilijk verkregen zegepraal. In combinatie met het Sextiel, het aspect van 60 graden, kunnen de kwaliteiten van de betrokken planeten de neiging die tot harmonische eigenschap van het karakter is geworden en wordt een sterke bron van hulp in het leven. Dit aspect brengt gelegenheden voor verdere groei en helpt voorwaarts. Om echter tot een onafscheidelijk deel van het zelf te worden, moet het onderworpen worden aan het vierkant-aspect. Met dit aspect dient de geborene het denken om te zetten in een handeling op het juiste moment.


Yod


Harmonieus Rechthoek planeet [60] planeet [120] planeet [60] planeet [120]. Hier ook weer een combinatie van de astrologische rechthoek in combinatie met het sextiel, in deze astrologische formatie ontbreekt de oppositie. waardoor op de gebieden van de betrokken dispositors positieve resultaten zullen worden geboekt.


Zodiacale Aspecten | Ingaande Aspecten | Uitgaande Aspecten


In gedachten beweegt men de planeten ['tegen de klok in!] voort in de radix, hun snelheid in acht genomen:
Maan het snelst, gevolgd door Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto.
Gaat de snellere planeet nog een aspect maken dan wordt het aspect ingaand genoemd.
Het ingaande aspect duidt wat de geborene door anderen c.q. omstandigheden aangedaan krijgt.
Is de snellere planeet al voorbij het exacte aspect, dan is het aspect! [niet zozeer de planeet!] al weer uitgaand.
Het uitgaande aspect werkt actief en duidt de mogelijkheden die de geborene heeft zelf iets te ondernemen.Staat Maan 3Leo30 | Zon 28Leo50 Dan is dit een uitgaand half-sextiel. [uitgaand, het exacte half-sextiel is al geweest]
Staat Maan 3Leo30 | Mars 10Leo24 Dan is dit een ingaande conjunctie. [ingaand, de exacte conjunctie moet nog komen]
Staat Mars 10Leo24 | Zon 28Leo50 Dan wordt dit een ingaande half-sextiel. [ingaand, het exacte half-sextiel moet nog komen]
Staat Mercurius 12Virgo27 | Venus 15Virgo58 Dan wordt dit een ingaande conjunctie.
Staat Mercurius 12Virgo27 | Jupiter 12Virgo28 Dan wordt dit een ingaande conjunctie.
Staat Zon 28Leo50 | Saturnus 25Aries21 Dan is dit een uitgaande driehoek. [uitgaand, Zon is al voorbij de exacte driehoek]
Staat Zon 28Leo50 | Neptunus 23Scorpio50 Dan is dit een uitgaande vierkant. [uitgaand! Zon is al voorbij het exacte vierkant]
Staat Uranus 27Virgo40 | Saturnus 25Aries21 Dan wordt dit een ingaande inconjunctie. [Saturnus gaat het aspect nog vormen]
Staat Uranus 27Virgo40 | Pluto 21Virgo47 Dan is dit een uitgaande conjunctie.
Staat Uranus 27Virgo40 | Neptunus 23Scorpio50 Dan is dit een uitgaand sextiel. [uitgaand, Uranus is al voorbij het sextiel]
Staat Neptunus 23Scorpio50 | Pluto 21Virgo47 Dan is dit een uitgaand sextiel.Zodiacale Aspecten | Ingaande Uitgaande Aspecten | Retrograde Planeten


Staat Uranus 27Virgo40 | Saturnus 25Aries21 Dan wordt dit een ingaande inconjunctie.
Staat Uranus 27Virgo40 | Saturnus Retrograde 25Aries21 Dan wordt dit een uitgaande inconjunctie!
[na verloop van tijd loopt Saturnus steeds meer achteruit, totdat de inconjunctie als aspect is opgeheven.]


Zodiacale Aspecten | Ingaande Uitgaande Aspecten | Betekenis


Ingaande Conjunctie met Maan, Mercurius, Venus, Zon of Jupiter: Geborene bereikt succes.
Uitgaande Conjunctie met Maan, Mercurius, Venus, Zon of Jupiter: Aangeboren harmonieus aspect.
Ingaande Conjunctie met Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto: Vernietigend aspect.
Uitgaande Conjunctie met Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto: Overwinningsaspect na veel strijd.Ingaand Sextiel met Maan, Mercurius, Venus, Zon of Jupiter: Bereikt succes.
Uitgaand Sextiel met Maan, Mercurius, Venus, Zon of Jupiter: Het bereikte is geborene onverschillig.
Ingaand Sextiel met Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto: Bewuste strijd met succes.
Uitgaand Sextiel met Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto: Geborene meent niet genoeg bereikt te hebben.Ingaande Driehoek met Maan, Mercurius, Venus, Zon of Jupiter: Volledig succes. Men krijgt het toegeworpen.
Uitgaande Driehoek met Maan, Mercurius, Venus, Zon of Jupiter: Volledig succes. Men overwint onbewust.
Ingaande Driehoek met Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto: Men beheerst en overwint met succes.
Uitgaande Driehoek met Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto: Men overwint na inspanning.Ingaand Vierkant met Maan, Mercurius, Venus, Zon of Jupiter: Men kan er niet tegenop, teleurstelling.
Uitgaand Vierkant met Maan, Mercurius, Venus, Zon of Jupiter: Veel strijd en tegenslag, men berust.
Ingaand Vierkant met Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto: Men delft het onderspit, zeer smartelijk.
Uitgaand Vierkant met Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto: Men kan er niet in berusten, wrokaspect.Ingaand Inconjunct met Maan, Mercurius, Venus, Zon of Jupiter: Anderen dwingen iets op te geven, teleurstelling.
Uitgaand Inconjunct met Maan, Mercurius, Venus, Zon of Jupiter: Men besluit zelf iets op te geven, bevrijding.
Ingaand Inconjunct met Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto: Omstandigheden dwingen op te geven, teleurstelling.
Uitgaand Inconjunct met Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto: Men besluit zelf iets op te geven, bevrijding.Ingaande Oppositie met Maan, Mercurius, Venus, Zon of Jupiter: Anderen maken geborene onzeker.
Uitgaande Oppositie met Maan, Mercurius, Venus, Zon of Jupiter: Men raakt onverschillig over de tegenwerking.
Ingaande Oppositie met Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto: Anderen zoeken geborene op voor strijd en ruzie.
Uitgaande Oppositie met Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto: Men voelt zich machteloos, geremd en angstig.Zodiacale Aspecten | Zon Aspecten


Zon conjunct Maan Met dit aspect zou uw gevoel goed met uw wilskracht moeten harmoniŽren. U kunt uw totale energie
in uw optreden tot uitdrukking brengen, daarom kunt u andere mensen ook niet zo gemakkelijk iets wijs maken. Wanneer u
zich voor iets inzet moet u emotioneel volledig achter uw doelstellingen kunnen staan. U zou er echter op moeten denken om niet alleen aan uzelf te denken, maar ook de gevoelens van andere mensen bij uw handelingen te betrekken. Misschien zou
het bij de bezigheden ten aanzien van uw beroep een voordeel voor u zijn wanneer u zelfstandig wordt, want dan zou u geen compromissen met collega's of meerderen te hoeven sluiten en zou u de cijfers van uw onderneming kunnen laten bepalen of u op de juiste weg bent. Wanneer de Zon met de Maan een conjunctie aangaat bent u tijdens de Nieuwe Maan van die maand geboren. Dat is het begin van de nieuwe kringloop die op het gebied in de horoscoop betrekking heeft waar Zon en Maan staan. Hier kunt u vooral succesvol zijn. Daar de Zon de mannelijke energieŽn vertegenwoordigt, en de Maan de vrouwelijke, zou u deze beide kanten in uzelf goed in harmonie kunnen brengen. Uw huiselijke situatie is voor u heel belangrijk, en u zult aan alle verwachtingen voldoen om deze zo aangenaam mogelijk vorm te geven. U zult zich ook door niemand laten voorschrijven hoe u uw privť-leven moet vormgeven, want dat weet u zelf heel precies.


Zon sextiel Maan Met dit sextiel-aspect zou u over uitstekende kansen moeten beschikken om het in uw leven tot iets te brengen. Daarbij zou u uw talent moeten gebruiken voor het initialiseren en het onderhouden van vriendschappen. Uw relaties met het andere geslacht zijn evenwichtig, en uw medemensen behandelen u met veel respect en waardering: men mag u graag. Als u kinderen hebt, zou u in staat moeten zijn om goed voor hen te zorgen, omdat een intensief gevoel van liefde en vriendschap u met uw naasten verbindt. Dit aspect werkt ook bevorderend op uw gezondheid en uw levenskracht. U kunt uw verleden positief verwerken en ziet er helemaal niets in om dit voor de vormgeving van het heden weer te laten opleven. Met uw huidige situatie bent u volledig tevreden en u stelt in dank vast, dat u alles hebt wat u nodig hebt om een verstandig toekomstperspectief voor uzelf en uw ondergeschikten te ontwikkelen.


Zon driehoek Maan Dit harmonische aspect zou u moeten helpen om een rijpe persoonlijkheid te ontwikkelen die zich creatief weet te uiten. Bovendien brengt het gezondheid en de kracht om van terugslagen in het leven relatief snel te kunnen bijkomen. Er zou een harmonische balans tussen de masculiene en de feminiene kant in uzelf te bereiken zijn. Ook zou u in staat moeten zijn om een hartelijke relatie met uw omgeving te onderhouden, omdat u gevoel van eigenwaarde bezit en levensvreugde uitstraalt. Pas echter op dat u zich aan de kant op de achtergrond houdt wanneer uw inzet gevraagd wordt. Net als bij alle harmonische aspecten bestaat ook hier het gevaar dat u iets te traag wordt omdat alles zo goed gaat. U beschikt in overvloed over creatief talent dat u in de omgang met uw medemensen winstgevend kunt inzetten wanneer u zou willen. Deze zijn sterk onder de indruk van uw sympathieke karakter en zullen de ontmoetingen met u lang in herinnering houden.


Zon vierkant Maan Met dit aspect voelt u de tegenstellingen tussen uw wil en uw onbewuste en aangeleerd gedrag wat u diep ongelukkig kan maken. Misschien blijven daardoor uw scheppende talenten in het duister verborgen. Wanneer u in uw gevoels wereld geen harmonie vindt, zult u uw problemen op den duur niet kunnen oplossen. Mogelijk hindert ook uw gezinssituatie u bij het uitleven van uw heel persoonlijke eigenschappen. U zou moeten zoeken naar wegen en middelen om wat van de door u opgestuwde stoom te laten ontsnappen, anders zal uw persoonlijke levensweg u niet echt tevreden stellen. Ook hebt u dikwijls conflicten, en met uw defensieve basishouding maakt u de situatie er voor uzelf niet gemakkelijker op. Zou u de behoefte voelen om dit te veranderen, dan moet u uw afweerhouding opgeven en ook eens vaker op de behoeften van uw medemensen ingaan. Dat vraagt natuurlijk een zekere inzet, maar hoe die er uit zou moeten zien is u niet helemaal duidelijk. Er bestaat namelijk een diepe kloof tussen uw wenselijkheden en uw bereidheid om zich in te zetten voor de verwerkelijking daarvan. Wordt u ervan bewust, dat het van de aanpak van de omstandigheden afhangt in hoeverre uw persoonlijke wensen in vervulling zullen gaan.


Zon oppositie Maan Wanneer de Zon met de Maan een oppositie-aspect vormt bent u tijdens Volle Maan geboren. Iedereen
weet dat bij een Volle Maan de atmosfeer soms gespannen kan zijn. Zo kunt u vooral bij vragen ten aanzien van beslissingen heen- en weer getrokken worden. Uw receptieve gevoelswereld en uw wilskracht kunnen voortdurend met elkaar in conflict
zijn en u spanningen in de omgang met uw medemensen doen beleven. Ook zou u zich voor verstoringen in de gezondheid in acht moeten nemen, omdat de Maan en de Zon uw lichaamskrachten sterk kunnen beÔnvloeden. Doe iets tegen uw hectisch en nerveus gedrag. Zou u niet voldoende rustig zijn, dan zullen uw krachtreserves spoedig zijn uitgeput. Wanneer u meditatie- technieken zou beoefenen, die immers dienen voor ontspanning, dan zou u zich van het verleden kunnen losmaken, waarna uw uitdrukkingsmogelijkheden zich vrij zouden kunnen ontplooien, en zou aan het de baas worden van het conflict niets meer in de weg staan.


Zon conjunct Mercurius Dit aspect geeft u de aanleg om op veel gebieden in de communicatie bezig te zijn. Vooral wanneer het aangelegenheden gaat ten aanzien van uw beroep en zaken, bent u in staat tot een fantasierijke en nuttige gedachte- wisseling. Met uw rijkelijk aanwezige energie zou u in staat moeten zijn om uw ideeŽn en besluiten in praktijk te brengen. Vormt Mercurius een heel nauwe conjunctie met de Zon binnen de Ĺ en 4 graden, dan kunt u zo intensief met uw ego bezig zijn, dat uw zelfbeeld niet altijd overeenkomt met het beeld dat anderen van u hebben. Het valt u niet mee om op dit gebied de raad van uw medemensen aan te nemen. U bezit aanzienlijke intellectuele talenten, ook wanneer uw wens om helemaal niets te missen mogelijk veel van uw krachten vraagt. Gun u gewoon wat tijd, want uw vele talenten moeten zich af en toe ook eens ontspannen. U kunt heel creatief zijn, en veel scheppende ideeŽn kunnen in uw hoofd opkomen, maar u zou zich beter moeten voorbereiden voordat u wat doet; dat zou uw succes ten goede komen. Soms kunt u ook gerust eens proberen om uzelf niet al te serieus te nemen en u wat bescheidener tonen.


Zon conjunct Venus Uw gevoelswereld is heel intensief, daarom treft u uw beslissingen ook met uw hart. U bent meestal goed gehumeurd en houdt van kortdurende genoegens. Uw creativiteit is goed ontwikkeld, waarbij u muzikaal talent hebt of anderszins kunstzinnig bezig bent. U zou zelfs via speculaties aan financiŽn kunnen komen, maar u zou voor illusies op dit gebied moeten oppassen. U bent graag onder de mensen en in de omgang met uw omgeving bent u vrolijk en gezellig. Men waardeert u als goede luisteraar en is over het algemeen blij met uw aanwezigheid. Daar u niet over het hoofd gezien wilt worden en u bewust bent van uw uitwerking op anderen, weet u hoe u een blijvende indruk achter kunt laten. Toch zou een beetje bescheidenheid u soms goed staan.


Zon conjunct Mars U bezit besluitvaardigheid en courage. Het huis waarin de Zon en Mars zich bevinden, zal door echt grote bedrijvigheid gekenmerkt zijn en het betreffende levensgebied zal in sterkere mate uw bewustzijn binnendringen. Hoed u voor agressiviteit en arrogantie, ook wanneer u de wens voelt om uw autoriteit op een nadrukkelijke manier te bewijzen en wanneer u denkt dat u uw wil absoluut moet doorzetten. Dat komt bedreigend over op uw medemensen, zelfs wanneer u dat niet wilt begrijpen. U bezit een groot creatief potentiaal en zou in staat moeten zijn om in leidinggevende posities uw mannetje of vrouwtje te staan. Het komt er voor u niet zozeer op aan welke bezigheid u uitoefent, maar meer op de manier waarop u die uitvoert. Daarbij kan het tot conflicten met uw collega's komen, want bereidheid tot compromissen is niet echt een van uw sterke kanten.


Zon sextiel Mars Dit aspect belooft waaghalzerij en grote energiereserves. U bent heel avontuurlijk en u hebt de aanleg om nieuwe concepten te initiŽren, waarbij u zichzelf heel graag met gelijkgezinden en vrienden omgeeft en ook naar hun raad luistert. In de huizen waarin Mars en de Zon zich bevinden zal het tot meer activiteit en creativiteit komen. U valt het gemakkelijk om zich te uiten, en graag stelt u de sociale toestanden in deze wereld aan de kaak waarin u meer gerechtigheid wilt zien. Hebt u eenmaal een doel op het oog, dan zult u zich vastbesloten op de realisering daarvan storten. Daarbij is u geen moeite te veel en geen weg te lang. Soms kunt u echt energiek overkomen, wat niet zozeer door uw medemensen wordt vereist maar er eerder in kan uitmonden dat u zichzelf overbelast.


Zon driehoek Mars U pakt het leven moedig aan en handelt vastbesloten, waarbij u echter altijd constructief wilt zijn. U bent tot grote fysieke prestaties in staat en het niveau van uw energiereservoir is meestal helemaal vol, waarbij u een zwak hebt voor sportieve wedstrijden waarbij u graag uw krachten met anderen meet, en waarbij u natuurlijk erin geÔnteresseerd bent om als eerste op het winnaarspodium te staan. Het prikkelt u om uit te proberen hoever u kunt gaan. U bezit een goed gevoel voor zelfwaardering en oprechtheid. Lui kan men u werkelijk niet noemen, en ook gecompliceerde aangelegenheden wordt u met bravoure de baas. Uw grote voordeel is dat u weet hoe u uw vaardigheden praktisch en constructief kunt inzetten. Dit aspect wijst op een sterke vuur-component, daar zowel de Zon als Mars aan vuurtekens zijn toegekend. Op uw medemensen komt u over als een enthousiaste vertegenwoordiger van de soort mens door wie zij zich geprikkeld voelen om mee te doen.


Zon vierkant Mars Soms treedt u heel temperamentvol op, maar dat levert u geen voordeel op. U wordt namelijk agressief of depressief wanneer zich voor u beperkingen voordoen. Leidt dat er toe dat u uw behoeften door het inzetten van alle mogelijke middelen wilt bevredigen, dan zult u uw medemensen kwaad maken omdat die zulk gedrag nauwelijks zullen tolereren. Wanneer u zich niet de woede van uw omgeving op de hals wilt halen, en dat zou uw doel moeten zijn, zult u zichzelf moeten beteugelen. Voordat u aan de slag gaat zou u precies moeten weten wat u van plan bent. Probeer uw woede onder controle te houden en oefent u zich enigszins in geduld en tolerantie, want alleen zo zult u uw doelen zonder conflicten bereiken. U zou er om moeten denken dat u uw energie niet met zinloze strijd om posities verspilt, want met uw gaven zou u op veel gebieden tot succes kunnen komen. U hoeft alleen maar de grenzen in acht te nemen die ieder beroep u zal stellen. Uw onafhankelijkheid is voor u belangrijk, en u zou moeten weten waar u zich mee inlaat voordat u ten aanzien van uw beroep of privť banden aangaat.


Zon oppositie Mars Dit aspect zal niet zo eenvoudig onder de knie te krijgen zijn, daar u kunt neigen tot trots en vijandigheid wat zich soms zelfs op het fysieke vlak kan uiten. Mogelijk bezit u zo'n uitgesproken agressiviteit dat u andere querulanten aantrekt zoals motten op een kaarsvlam. Wordt u de uitwerking van uw agressieve gedrag op uw omgeving bewust; misschien ontwikkelt u dan ook wat aanvoelingsvermogen. Het zou voor u beter zijn om de overtollige energie in sportieve activiteiten te steken, maar u zou moeten oppassen dat de scheidsrechter u bij het voetballen geen rode kaart geeft. U zou ook uw kennissen zorgvuldig moeten uitzoeken en wat meer gezond verstand aan de dag moeten leggen. Dan kunt u het eens met diplomatie proberen en u zult vaststellen dat nog niet alle mensen zich van u hebben afgewend.


Zon conjunct Jupiter De energie van de Zon, die plezier heeft in het beslissen, wordt hier door de expanderende eigenschappen van Jupiter ondersteund. Met dit aspect bent u in staat om uw individuele plannen in daden om te zetten en uw invloed uit te breiden. Uw beminnelijke karakter en uw positieve en enthousiaste instelling tegenover uw medemensen doen u een gerespecteerd lid van de maatschappij worden. Met uw positieve geesteshouding lukt het u om de mogelijkheden die zich voordoen optimaal te benutten. Aan uw bezielend enthousiasme en uw inzet voor de mensheid hebt u te danken dat u op uw werk een geachte collega en meerdere bent en dat u altijd van de coŲperatie van uw medewerkers zeker kunt zijn. Jupiter wordt in de geboortehoroscoop aan het negende huis respectievelijk aan het teken Boogschutter toegekend, het gebied en het teken waar het om de kunst van het samenleven gaat. U bent in staat om levensconcepten te ontwikkelen die door velen worden ondersteund. Zo kunt u uiteindelijk een invloedrijke positie bekleden. Voor u is het belangrijk om een bestaan te hebben dat gevuld is en rijk aan belevenissen, dat u veel mogelijkheden biedt om uw creatieve uitdrukking te ontwikkelen.


Zon sextiel Jupiter U blikt vol vertrouwen in de toekomst. Uw persoonlijke beschermengel schijnt u altijd bij u te hebben, want maar zelden raakt u in ernstige moeilijkheden; en wanneer u toch eens teveel hooi op de vork hebt genomen vindt u snel een weg uit de misŤre, want u herkent instinctief hoe gesloten deuren worden geopend. Van uw daden moeten altijd ook uw medemensen profiteren. In morele vragen bent u goed thuis, en u houdt zich bezig met het in praktijk brengen van spirituele en humanistische principes. U weet wat u wilt en zult in daden omzetten wat u zich in uw hoofd hebt gezet. Mocht u een gezin hebben gesticht, dan bent u zich van uw plichten bewust en u zult er alles aan doen om uw kinderen een liefdevol opgroeien mogelijk te maken, zonder dat zij iets tekort komen. Met uw opmerkelijk ontwikkelde geestelijke talenten zou het u moeten lukken om een aangenaam leven te leiden. Daarvoor hebt u niet beslist groot amusement nodig, ook met eenvoudige levens- omstandigheden bent u tevreden. U gaat graag op reis, omdat u een grote interesse voor vreemde culturen prikkelt. Met buitenlandse medemensen voert u intensieve en vriendschappelijke uitwisseling van ervaringen.


Zon driehoek Jupiter Het temperamentvolle en vertrouwende karakter van dit aspect komt in morele en maatschappelijke aangelegenheden aan bod. Uw instelling wijst op grootmoedige en onzelfzuchtige trekken; zo vindt u toegang tot de harten
van uw medemensen, waardoor u weer mogelijkheden voor verdere ontwikkeling worden geboden. Dank zij uw grote energieŽn die zowel fysiek als psychisch van aard zijn, kunt u een tevreden bestaan leiden, en medemensen aan wie het geluk niet op dezelfde wijze als u te hulp komt welwillend ondersteunen. U bent ook oprecht, houdt u aan de wet en richt zich bij wat u doet naar morele normen. Met uw intuÔtieve visie kunt u soms in de toekomst blikken. Soms hebt u zin om uit de beschaving weg te vluchten; dan trekt u de natuur in. Moeilijkheden zou u kunnen hebben om iets van betekenis met uw scheppende kracht aan te vangen, omdat u er af en toe immers toe neigt om aan de kant te staan. Evenals bij alle harmonische aspecten is ook hier het gevaar aanwezig dat u een beetje te traag wordt wanneer alles te gladjes loopt. Eis ook rustig eens iets van uzelf.


Zon vierkant Jupiter Hoed u voor lichtvaardig handelen. Mogelijk wilt u uw plannen zonder inspanningen in praktijk brengen
en vergt u teveel van uzelf, wat gemakkelijk tot frustratie kan leiden wanneer het misgaat. De consequentie is dikwijls een overdreven egoÔsme. U zou wat rustiger moeten worden, ook wanneer u dat niet van de ene dag op de andere leert. Dit aspect kan ook wijzen op een tendens naar pompeus gedrag en op overdrijving in aangelegenheden, die aan de huizen en tekens zijn toegekend waarin de Zon en Jupiter zich bevinden. U bent waarschijnlijk vrijgevig, maar u verwacht daarvoor tegenprestaties. Denk erom dat u niet intolerant wordt en andere mensen uw levensbeschouwing wilt opdringen.


Zon oppositie Jupiter U zou erom moeten denken dat u tegenover andere mensen niet te enthousiast en wereldvreemd optreedt. U voelt zich voortdurend verplicht omdat u uw medemensen talenten voorspiegelt waarover u helemaal niet beschikt. U wilt de sterren van de hemel plukken, zonder over het daarvoor benodigde ruimteschip te beschikken. Soms voelen uw vrienden en bekenden zich geprovoceerd, omdat u hen wilt overvallen met uw wereldbeeld dat u voor het enige juiste houdt. Pas op voor al te arrogante en onrealistische pretenties; komt dat vaker voor dan zult u op een dag eenzaam en alleen staan. Denk er daarom bij uw streven naar erkenning en succes om dat u de juiste raadgevers aantrekt. Misschien kunt u dan beter uw grenzen herkennen, en taken die te groot voor u zijn aan anderen overlaten. Dat zou tot creatief teamwerk kunnen leiden waarbij u ook heel goed voor de dag zou komen. Houd contact met de mensen die u bij uw ontwikkelingsproces hebben ondersteund en toon u dankbaar, dan zou u ook op hun verdere steun kunnen rekenen.


Zon conjunct Saturnus Saturnus, die het principe van beperkingen en grenzen vertegenwoordigt, zou nadelig in uw individuele uitdrukkingsmogelijkheden kunnen uitwerken. Daarom kunt u zich pas ontplooien wanneer u uitgevonden hebt wat u hinderlijk in de weg staat. U zou de oorzaken echter niet alleen in de buitenwereld of bij andere mensen moeten zoeken, maar ook in uw innerlijk kijken. De verhouding met uw ouders en speciaal met uw vader zou daarbij eveneens een grote rol kunnen spelen.
U zou de problematiek moeten analyseren, begrijpen en dit begrip in uw persoonlijkheid integreren. U bereikt uw doelen alleen met veel inzet, cadeau krijgt u werkelijk niets. Wanneer het tot teleurstellingen komt denkt u al snel dat u niet meer aan de eisen van het leven kunt voldoen. U zou zich daardoor niet moeten laten neerdrukken, want daardoor mist u misschien nog mogelijkheden van groei en ontwikkeling die u zich eigenlijk niet mag laten ontgaan. Hebt u de hindernissen overwonnen, dan kunt u met recht trots op uzelf zijn. Wanneer u uiteindelijk zou beginnen uw krachten in te spannen, zou u dankzij uw organisatietalent opmerkelijke gevolgen kunnen bereiken.


Zon sextiel Saturnus Dit aspect zorgt voor gedisciplineerd gedrag en heldere gedachtestructuren. Methodisch pakt u de verwerkelijking van uw doelstellingen aan, en met uw aanleg om gecompliceerde samenhangen te herkennen en te begrijpen kunt u zakelijke aangelegenheden efficiŽnt organiseren. Om uw eerzuchtige plannen te realiseren zult u veel van zichzelf eisen. Het is voor u belangrijk om op alle niveaus van het leven eerlijk te werk te gaan, want uw zakelijke partners en alle andere mensen waarmee u iets te maken hebt moeten op u kunnen vertrouwen. Loyaliteit schrijft u met hoofdletters, ook wanneer u soms wat ongenaakbaar over kunt komen. Uw politieke eerzucht, als die aanwezig is, zou u rustig moeten volgen, daar men u gerust op verantwoordelijke posities kan plaatsen. Neemt u eenmaal zo'n positie in, dan zult u zichzelf doorlopend over nieuwe ontwikkelingen informeren. Uw voor- en omzichtigheid zouden u ook van een goede gezondheid moeten verzekeren en u helpen om uw succes te bestendigen, omdat u dit eerlijk verdiend hebt. U kunt goed overweg met iedereen die uw opvattingen deelt, en zoekt een partner die tegenover uw normen en waarden niet afwijzend staat, en die samen met u een levenswaardig toekomstperspectief wil opbouwen.


Zon driehoek Saturnus Deze driehoek is een aanwijzing dat uw streven naar succes sneller resultaten laat zien dan bij andere mensen, omdat het u niets uitmaakt om verantwoordelijkheid op u te nemen. Uw levensopvatting doet concluderen dat u oprecht, praktijkgericht en afwegend bent. U gaat zowel met uw financiŽle middelen als uw krachten spaarzaam om, waarbij u zich vooral wijdt aan de realisering van zinvolle en praktische plannen. Met uw concentratievermogen en uw organisatietalent gaat u in hoge mate beheerst om, en zelfs wanneer u zich eerzuchtige doelen stelt bereikt u deze dank zij uw opofferende inzet. U hebt niet altijd geluk in de oorspronkelijke zin, toch doet u steeds intuÔtief het juiste op het juiste moment; zo zult u ook in moeilijke tijden nooit gebrek hoeven lijden omdat uw nuchtere berekening ervoor heeft gezorgd, dat u financiŽle reserves hebt aangelegd, waarmee u mogelijke tijden van nood kunt overbruggen. U hebt geleerd geduldig te zijn en riskante ondernemingen te mijden.


Zon vierkant Saturnus Dit vierkant laat zien dat uw leven niet altijd gemakkelijk is. Waarschijnlijk moet u in zowel uw beroep- als privť-leven menige barriŤre overwinnen, wat u alleen door een gedisciplineerde inzet ook zal gelukken. Daar u op uw levensweg vaak persoonlijke teleurstellingen kunt meemaken, zou u zich hierdoor niet klein moeten laten krijgen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar denk de alternatieven goed door. Het levert u niets op om in depressies te vervallen en de toestanden in de wereld aan de kaak te stellen, voordat u bij uzelf bent begonnen. U zult op de levensgebieden, de huizen, waarin de Zon en Saturnus zich in uw geboortehoroscoop bevinden, misschien bittere ervaringen moeten doormaken. Er blijft voor u niet veel anders over dan deze ervaringen te verwerken en positief in uw persoonlijkheid te integreren. Voor succes werd u niet in de wieg gelegd, en uw eigen talenten moet u eerst leren kennen zodat u ze effectief kunt inzetten. Wanneer u zichzelf leert verwerkelijken zou u met uw leven in het reine moeten komen en uw ervaringen aanvaarden, zodat ook u optimistisch de toekomst tegemoet kunt zien.


Zon oppositie Saturnus Dit is een constellatie die uw persoonlijke stijl van uitdrukken erg kan belemmeren. Zo kunnen uw medemensen soms van opvatting zijn dat u te afstandelijk ben en zonder humor. Bij uw relaties met het andere geslacht zullen deze eigenschappen niet echt positief overkomen, en wanneer u niet voorzichtig bent zult u als ongenaakbare eenling de geschiedenis ingaan. Maar eigenlijk wilt u alleen uitvinden wie of wat u bent. Wat u het meest bij uw succes hindert is uw onvermogen om uzelf een beetje lief te hebben. Mogelijk waren uw ouders heel autoritair en hebben zij u een kader gegeven waarvan u de grenzen niet mocht overschrijden. Daardoor zou u, wanneer u geen ruimte voor zelfontplooiing ter beschikking gesteld wordt of werd, deze gewoon zelf nemen. Wacht er in geen geval op dat uw medemensen alles voor u uitstippelen,
want dat zou lang kunnen duren. Ontwikkel in de tussentijd liever gevoel voor humor, want daar hebt u tenslotte meer aan.


Zon conjunctie Uranus De energie van de Zon werkt bij dit aspect zo, dat u voortdurend op zoek bent naar nieuwe ervaringen.
U bent in staat om esoterische kennisgebieden dieper te doorgronden, en wanneer u wat gevonden hebt dat uw interesse wekt zoals de astrologie, zult u zich aan dit gebied wijden met heel uw wilskracht en op uw speciale eigen wijze. Degene die geen begrip kan opbrengen voor uw manier van werken is volgens u niet meer te redden. U omgeeft zich graag met mensen, die net als u enthousiast de toekomst tegemoet zien. In uw partnerschap zou u er echter om moeten denken, dat u uw af en toe wat uitbundige temperament niet teveel op de voorgrond plaatst. Anders zou er het gevaar kunnen bestaan dat u het zicht op het wezenlijke verliest en veel vrienden verspeelt die eigenlijk heel belangrijk voor u zijn.


Zon sextiel Uranus Dit aspect zou u met een behoorlijke portie ideeŽn en inspiratie moeten uitrusten. Daar u een open mens bent met grote krachtreserves, zult u uw doelen ook wel bereiken. Uw sterke aantrekkingskracht maakt een gevoel van vertrouwen en enthousiasme bij uw medemensen los. U zou ten aanzien van uw beroep een bezigheid kunnen uitoefenen waarbij het gaat om het veranderen van de sociale verhoudingen in de maatschappij. Uw inzichten en ideeŽn brengt u helder tot uitdrukking, waarbij u ook in staat bent op de tegenspraak van uw medemensen te reageren zonder meteen beledigd te zijn. Uw vriendelijke karakter maakt u in uw omgeving echt populair. Uw ontwikkelingsproces is niet te stuiten; door uw goed ontwikkelde intuÔtie kunt u een situatie meteen juist en verstandig beoordelen. Mogelijk interesseert u zich voor esoterische kennisgebieden, vooral voor astrologie. Uw verstand is actief en levendig, zeer tot vreugde van uw potentiŽle liefdespartner. Met uw liberale instelling toont u begrip voor de kleine menselijke zwakheden, maar wanneer u oneerlijk en/of unfair door uw partner behandeld wordt kunt u dat niet tolereren en zult u zich wel van hem of haar scheiden.


Zon driehoek Uranus Met dit aspect komt u dank zij uw scheppende kracht goed bij uw medemensen over. U bent in staat om
uw energiereservoir te voeden vanuit krachtbronnen waarmee anderen niet zo gemakkelijk in contact komen. Soms lost u heel plotseling problemen op, van welke aard dan ook, waarmee u al lang hebt geworsteld. De esoterische kennisgebieden zouden een zekere fascinatie op u moeten uitoefenen, en wanneer u interesse voelt om u intensief met de astrologie bezig te houden, doe dat dan. Dat heeft al bij veel mensen geleid tot een meer omvattend begrip van de aan het leven ten grondslag liggende wetmatigheden. U staat open voor experimenten, omdat u weet dat u daardoor uw schat aan ervaringen kunt uitbreiden.
U brengt nieuwe ideeŽn naar voren en staat er waarachtig niet afwijzend tegenover, om uw inspanningen aan mensen ter beschikking te stellen die met de bestaande maatschappelijke verhoudingen niet tevreden zijn. Natuurlijk legt u daarbij de nadruk op vreedzame middelen voor een vreedzaam doel. Vanwege uw humanitair wereldbeeld en met het oog op de oorlogen in de wereld schijnt er voor u meer solidariteit nodig te zijn. U kunt heel aantrekkelijk op uw omgeving overkomen, omdat het voor u mogelijk is om belangen op de achtergrond te plaatsen. Uw medemensen voelen zich door u geprikkeld tot meewerken en voelen in de omgang met u nieuwe energieŽn, die u steunen om uw eigen leven in meer tevredenstellende banen te leiden.
U neemt de moeilijkheden van andere mensen serieus, omdat u niet wilt uitsluiten dat ook u eens in een netelige situatie kunt geraken.


Zon vierkant Uranus Met dit aspect in uw geboortehoroscoop neigt u soms tot het verlaten van de grond van de realiteit. Weliswaar kent uw rijkdom aan invallen geen grenzen; toch zijn uw ideeŽn meestal niet uitvoerbaar of het ontbreekt u aan zelfdiscipline om deze ook te verwerkelijken. Uw stijl van werken kenmerkt zich zelden door bestendigheid maar meer door explosiviteit, waarop uw collega's met bevreemding kunnen reageren. U kunt heel eigenzinnig zijn, en daar Uranus in het spel is, uzelf plotseling opblazen en te serieus nemen. Daarbij komt uw afschuw tegen alle stereotype processen, en wanneer u niet oppast bevindt u zich plotseling op maatschappelijk dood spoor. U zou moeten proberen om in hachelijke situaties niet al te nerveus te reageren, anders zou uw onberekenbaar gedrag datgene kunnen vernietigen wat u voor uzelf hebt opgebouwd. Wanneer u zou beginnen de tips van uw medemensen ter harte te nemen, zou uw leven meer constructieve trekken kunnen aannemen.


Zon oppositie Uranus U wilt voortdurend uw wil doorzetten, waarbij u niet altijd heel gevoelig te werk gaat, want met uw ideeŽn over onafhankelijkheid en vrijheid kunt u uw medemensen een beetje bevreemden. Daarom hebt u ook vaak moeilijkheden in uw intermenselijke relaties. Zou u weer eens uw opvattingen wijzigen, denk er dan om dat u tevoren uw gezonde mensenverstand inschakelt, want uw vrienden en bekenden zijn er niet op voorbereid voortdurend een nieuw beeld van u te ontwikkelen. Daarvoor kennen zij u te goed en ze weten dat bij u morgen alles al weer heel anders kan zijn. Uw hectische gedrag zou een nerveuze inspanning in u kunnen doen ontstaan, die ook op uw fysieke vitaliteit kan uitwerken. Soms kunt u in traditionele vormen van gedrag volharden en zo uw omgeving in beroering brengen. Vanwege uw wisselende gevoelens kan het echt problematisch zijn om met u bevriend te zijn. U moet voorzichtig zijn want niet alles zal men u niet door de vingers zien, ook niet al denkt u van uzelf dat u een genie met buitengewone talenten bent. Die zou u kunnen hebben, maar u zou anderen om raad moeten vragen wanneer het om het inzetten van deze talenten gaat. Bescheidenheid en een matig gedrag zou u goed staan. Span u een beetje in en kom bij de wereld, dan bent u namelijk doorgaans in staat om uw plannen in daden om te zetten.


Zon conjunct Neptunus U lijkt altijd in dagdromen te zwelgen. Behoeften en emoties die in uw leven een grote rol spelen hebben hun oorsprong schijnbaar in een andere wereld en brengen u ofwel volledig in verwarring, of verlenen u een uitstekend begrip van metafysische processen. U zou zich voor het hier en nu niet moeten afsluiten en u verder ontwikkelen, om een evenwicht met uw gevoelswereld te kunnen bereiken, want met deze conjunctie kan het voor u moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen realiteit en inbeelding. Neptunus roept zo dikwijls eigenaardige behoeften op, die een meer dan gemiddeld streven naar succes en waardering tot gevolg kunnen hebben. U zou moeten leren om de realiteit wat meer in uw bewustzijn te betrekken. Veel van dat wat u waarneemt zal u weliswaar niet bevallen, maar hoe eerder u de uitdaging aanneemt, des te eerder zult u daarmee kunnen omgaan, en zult u zich door uw destructieve fantasie niet meer het leven zwaar laten maken. Wanneer u uw onrealistische ideeŽn verwachtingen opgeeft, zult u ook niet meer onder teleurstellingen te lijden hebben.


Zon sextiel Neptunus Dit aspect zorgt voor een intuÔtieve fantasie die op kunstzinnig gebied tot gelding kan komen. Morele
en esoterische thema's kunnen eveneens belangrijk voor u zijn. U denkt niet alleen in de tegenwoordige tijd, maar houdt zich ook bezig met de toekomst. Op het gebied van het schrijven, de beeldende kunsten en de muziek zou u rustig eens moeten rondkijken, u beschikt immers over voldoende scheppende energie om deze dingen met bravoure aan te leren. U weet hoe u
veel leed in uw omgeving kunt verzachten. Toch laat u dat liever over aan uw medemensen die meer praktische ervaring in dit opzicht hebben en zich daartoe uitverkoren voelen. Toch betekent dat niet dat uw medegevoel voor de levenssituatie van uw medemensen niet duidelijk zou zijn, want juist dat maakt u geliefd.


Zon driehoek Neptunus Dit aspect zou u met spirituele talenten moeten uitrusten, die vooral in uw gevoelswereld duidelijk worden en ook uiting vinden in kunstzinnige en muzikale activiteiten. Uw medegevoel en uw wil om op een altruÔstische manier lief te hebben is zo uitgesproken, dat u deze op alle niveaus duidelijk kunt maken. U zou uw ideeŽn voor uw medemensen begrijpelijk tot uitdrukking moeten brengen, omdat u zich anders in irrationele droombeelden kunt verliezen die niet de instemming van uw naasten vinden. Het gevaar is echter niet heel groot, en u bent waarschijnlijk in staat om uw leven zodanig vorm te geven dat u instinctief het juiste doet. Weliswaar laat u zich graag drijven, maar u herkent ook de gelegenheden die zich voordoen en u kunt die gebruiken. Daarbij ontvangt u zelfs inzicht in economische samenhangen.


Zon vierkant Neptunus Dit aspect vertegenwoordigt de illusie. Wanneer u zich uitvoerig met spirituele ideeŽn bezig houdt, zou u beslist op de reacties van uw medemensen moeten letten opdat dezen u niet als uitvoerend orgaan van God benaderen. Misschien hebt u de behoefte om iets bijzonders te presteren. Weliswaar is het een loffelijk streven om op deze planeet een goede indruk te willen achterlaten, maar uw activiteiten zouden werkelijk een humanitair doel moeten dienen, en niet alleen uw eigenaardige ideeŽn tot uiting brengen die tenslotte voor de mensheid geen praktisch nut hebben. Wanneer u zich tot een vlucht in een droomwereld laat meeslepen, zult u nooit verantwoordelijkheid voor uzelf nemen en discipline zal voor u een vreemd woord blijven. Mogelijk hebt u zulke onrealistische wensen, dat de vervulling daarvan u zou kunnen ruÔneren. Het zal u goed doen om naar de raad van de u na staande mensen te luisteren die uw positieve aanzetten in de juiste kanalen kunnen leiden.


Zon oppositie Neptunus Dit aspect zal u op verschillende niveaus uitdagen. Door het ontbreken van realiteitszin kan het gebeuren dat u in uw erotische en privť-relaties moeilijkheden ontmoet. Mogelijk neigt u ook naar intolerantie tegenover de zwakheden van uw partner. Wanneer u niet in de omgang met uw medemensen objectiever probeert te zijn, zult u enkele teleurstellingen moeten aanvaarden. U bent tamelijk zwak in besluiten en weet niet zo goed, wat u met uw leven moet beginnen. Moeilijk kan het worden wanneer u onbedoeld andere mensen op een dwaalspoor zet wat voor u onberekenbare reacties kan uitlokken. U hebt gewoon wat meer gevoel nodig voor de werkelijkheid van uw omgeving en u zou niet in uw droomwereld moeten blijven. Hebt u dat eenmaal begrepen, dan kunt u door de uitdagingen van dit aspect groeien.


Zon conjunct Pluto Dit aspect verleent u grote energiereserves waarmee u zichzelf en ook anderen kunt opladen en veranderen. Met uw immense krachten pakt u uw opgaven aan, en u aarzelt niet om uitdagingen van iedere aard aan te nemen. U verstaat de dimensies van ruimte en tijd en de rol van de mensen daarin. Waarschijnlijk hebt u een intensieve blik en voldoende volharding om tot de kern van de aangelegenheden te kunnen doordringen. En u bezit diepgang genoeg om tot andere en hogere bewustzijnssferen door te dringen en die te begrijpen. Alleen zou u nooit de fout moeten maken om uw eigen persoon en uw behoeften boven die van anderen te stellen, maar u zou beide harmonisch met elkaar moeten verbinden. Verlies uw latent aanwezige honger naar macht en uw autoritaire tendensen niet uit het oog, anders zou u geÔsoleerd kunnen raken. U zou wel moeten waarderen dat uw medemensen recht op hun eigen mening hebben.


Zon sextiel Pluto Met uw grote reserves aan energie helpt u graag andere mensen, wanneer deze zich in een hachelijke situatie bevinden waaruit zij zichzelf niet meer kunnen bevrijden. Toch handelt u volgens het motto "hulp bij zelfhulp", daarom stoot zelfmedelijden u ook af en zou u zich ook nooit laten uitbuiten. U zou moeten opvallen door de sterkte van uw karakter, en tactisch te werk kunnen gaan. Een bijna onzichtbare, maar toch invloedrijke kracht gaat van u uit en maakt u volhardend. Zelfs wanneer u denkt dat u totaal uitgeput bent kunt u heel intuÔtief de verborgen energiebronnen van het universum aanboren. U zou een interesse voor yoga en meditatie moeten ontwikkelen en uw esoterische talenten gecontroleerd tot gelding moeten brengen. Mensen die bij u horen, voelen zich tot u aangetrokken omdat u de samenhangen hebt herkend, en weet waar u over praat. Op dit talent voor communicatie zou u trots moeten zijn en het inzetten voor het opsporen van de verborgen talenten van uw medemensen. Het aan u verleende vertrouwen zou u niet alleen voor uw eigen doelstellingen moeten gebruiken, maar erop bedacht zijn om daarmee uw bijdrage voor een betere levenssituatie van alle wezens op deze planeet te leveren.


Zon driehoek Pluto U bent bij alles wat u doet erg betrokken, en u hebt ook de moed om noodzakelijke verbeteringen in uw leven aan te brengen. Met uw power, wilskracht en doorzettingsvermogen zou u veel voor de mensheid kunnen verrichten wanneer u daarbij passende doelen zou zoeken. Uw activiteiten zouden in geen geval onopgemerkt moeten blijven. U herkent in de regel een situatie meteen, en kunt zich dan doelgericht in het gebeuren plaatsen. Misschien interesseert u zich voor esoterische thema's of hebt u een mediamieke aanleg. Men zou u als duikelaartje kunnen betitelen, of mogelijk hebt u ook wel een beschermengel die u niet zo snel in de steek laat. Waarschijnlijk zal uw creatieve talent zelfs pas dan echt naar buiten komen wanneer u een paar tegenslagen de baas bent geworden. Maak niet de fout dat u uw talenten braak laat liggen, omdat de luchtigheid van dit aspect u traag maakt. Een eventueel terzijde staan zou u moeten overwinnen, want u bent bij machte om plannen te verwerkelijken waarvan anderen niet eens durven te dromen.


Zon vierkant Pluto U dorst naar invloed en tendeert ernaar om uw medemensen te willen domineren. U kunt impulsief en bazig overkomen, hoewel u anderen duidelijk wilt maken dat u alleen toenadering zoekt. Soms hebt u problemen met uw oprechtheid, en verbaast u zich niettemin waarom enkele mensen u mijden. Uw motivatie en gedachten uit u niet al te vaak, en toch wilt u altijd gelijk hebben, wat niet echt voor stormen van enthousiasme in uw omgeving zal zorgen. U zou moeten proberen om wat meer open te worden. Ga op uw medemensen in en zie ervan af, te verwachten dat u zonder tegenspraak gevolgd wordt. Daardoor zou u uiteindelijk uw egoÔsme onder controle kunnen krijgen. Wanneer u zich bescheidener opstelt en u naar de omstandigheden zou richten, zou u waarschijnlijk volledig nieuwe kanten aan uzelf kunnen ontdekken.


Zon oppositie Pluto Dit aspect geeft u een heel eigenzinnige wil. U zou uw interesses zo serieus kunnen nemen dat u de behoeften van uw medemensen volledig minacht. U zou tot uitbarstingen van woede kunnen neigen, of u zou zich dikwijls verstokt en koppig kunnen gedragen omdat niemand u begrijpt. Maar dat is ook geen wonder, want u openbaart uw gevoelens en motivatie alleen in de meest zeldzame gevallen. Desondanks verlangt u van anderen dat men naar u luistert en uw initiatieven opvolgt. Stel uzelf een beetje open en gun tenminste uw naaste omgeving inzicht in uw innerlijke gebeuren om de situatie gemakkelijker te maken. Het gaat niet alleen om de inhoud van uw inzichten, maar ook om de manier waarop u deze doorgeeft. Uw ideeŽn kunnen nog zo goed zijn, maar wanneer u ze niet tactvol en diplomatiek naar buiten brengt zal geen mens naar u luisteren. Hebt u dat gerealiseerd, dan zal het niet meer tot deze onvermijdelijke conflicten komen die u met uw dogmatische aard kunt oproepen. Hetzelfde proces kan ook uw liefdesleven moeilijker maken. U zou er goed aan doen om zich op een of andere wijze te matigen en verstandiger te worden, waarbij bereidwilligheid tot compromissen u heel veel verder zou helpen.


Zon conjunct Chiron Voor u zou uw weg duidelijk moeten zijn, want uw bewustzijn weerspiegelt de zin en het doel van uw huidige aardse bestaan heel duidelijk. Niemand hoeft u bijvoorbeeld te verklaren voor welk beroep u geschikt bent, hoe u met uw medemensen beter zou kunnen omgaan enzovoort. Uw innerlijke gids is zo duidelijk aanwezig dat hij u nooit in de steek zal laten; hij schenkt u levenskracht en vertrouwen. U bezit bovendien voldoende zelfbewustzijn om ook stappen te nemen die in uw omgeving op onbegrip stoten. Wanneer allen denken dat het niet meer verder gaat, dan bent u daar plotseling om nieuwe mogelijkheden te laten zien, want het woord ďopgevenĒ kent u niet zolang het doel dat u nastreeft het u waard is. Deze eigenschappen doen u mogelijk een echt onorthodox lid van onze maatschappij schijnen, maar daar zult u wel nauwelijks een gedachte aan verspillen Ė u bent nu eenmaal datgene wat men fijngevoelig met het begrip ďauthentiekĒ beschrijft.


Zon sextiel Chiron U mag blij zijn met uw doeltreffendheid, en er daarbij nog echt zeker van zijn dat u deze nooit voor puur egoÔstische doelen zult gebruiken. Daar dit sextiel-aspect onder meer voor samenwerking staat, zult u wel goed met uitgekozen partners kunnen samenwerken, om zo uw Chiron-energie tot uitdrukking te brengen. Daarbij bent u doorgaans bereid om veel inzet te tonen, want u zou uw leven zinvol willen gebruiken en u weet dat de poging om het nog iets beter te doen dan de vorige keer meestal loont. Het zou dus geen wonder zijn wanneer u nauwelijks tot rust zou komen.


Zon driehoek Chiron U bent bereid om de in de loop van de jaren in uw onbewustzijn plaats vindende veranderingen te accepteren, en u maakt het zichzelf daarom niet moeilijk om nieuwe ervaringen te verwerken. Zo gaat u met vertrouwen op het onbekende af, altijd met het doel om de gekozen weg consequent te volgen, zonder daarbij oogkleppen te dragen. Uw levensvreugde en uw grote openheid kunnen u tot een voorbeeld voor veel mensen maken. Daar de Zon niet in de laatste plaats voor creativiteit staat, zou u moeten proberen om zo vaak mogelijk scheppend bezig te zijn.


Zon vierkant Chiron Zoals alle personen met een Zon-Chiron aspect, bent ook u zeer doeltreffend; toch kan deze eigenschap in conflict komen met uw Zon-energie. Met andere woorden: misschien streeft u doelen na waarmee u uw eigen persoonlijkheid overbelast, of wilt u niet accepteren dat uw ontwikkeling in een andere richting zou moeten gaan. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat u er problemen mee hebt om te onderscheiden welke noodzakelijkheden geaccepteerd moeten worden en waar u anderzijds de u gestelde grenzen kunt overschrijden. Dit kan tot een humeurigheid leiden die u zolang zal belasten, totdat u, waarschijnlijk op latere leeftijd, uw weg dan eindelijk herkent.


Zon oppositie Chiron Waarschijnlijk staat u als een zeer koppige persoonlijkheid bekend, die met de omstandigheden die hij of zij niet wil accepteren nooit bevriend zal raken, maar alles dat in zijn resp. haar macht is onderneemt voor het doorvoeren van de nodige veranderingen. Met deze instelling maakt u het zichzelf niet echt gemakkelijk, maar toch is dit wel uw manier waarop u uw karakter vormt, waarbij te hopen valt dat u door de vele inspanningen niet verbitterd raakt. Belangrijk voor uw ontwikkeling is natuurlijk ook voor welke doelen u zich sterk maakt, maar op deze planeet zijn er immers nog voldoende misstanden waarvan het opruimen een zinvolle uitdaging voor u zou kunnen vormen.


Zon conjunct Lilith Juist bij moeilijke aspecten als vierkant en oppositie kan het tot problemen met het andere geslacht komen, wat eraan kan liggen dat u zich als vrouw resp. man niet bijzonder prettig in uw huis voelt, of gewoon angst voor een partnerschap hebt, daar deze invloed zou kunnen hebben op uw vrijheid. In feite zult u zich vooral als vrouw niet door een relatie laten inperken, maar trots uw eigen weg gaan. Over het algemeen kan bij een Lilith-Zon-aspect de identificatie met het Zelf, de eigen persoonlijkheid, gestoord zijn, wat dwangmatig tot onzekerheid en complexen leidt. Dit kan zijn oorzaak daarin hebben dat u al op jonge leeftijd afwijzing moest ervaren en zich daardoor buitengesloten voelt. Daar de Zon ook de mannelijkheid op zich en daarmee de vader symboliseert, kan vooral via de kindertijd een negatief beeld van mannen gevormd zijn, hetzij dat de vader in de kindertijd afwezig was, mannen in de naaste omgeving niet geduld werden, of deze als begripsloos en autoritair werd ervaren.


Zon sextiel Lilith Juist bij moeilijke aspecten als vierkant en oppositie kan het tot problemen met het andere geslacht komen, wat eraan kan liggen dat u zich als vrouw resp. man niet bijzonder prettig in uw huis voelt, of gewoon angst voor een partnerschap hebt, daar deze invloed zou kunnen hebben op uw vrijheid. In feite zult u zich vooral als vrouw niet door een relatie laten inperken, maar trots uw eigen weg gaan. Over het algemeen kan bij een Lilith-Zon-aspect de identificatie met het Zelf, de eigen persoonlijkheid, gestoord zijn, wat dwangmatig tot onzekerheid en complexen leidt. Dit kan zijn oorzaak daarin hebben dat u al op jonge leeftijd afwijzing moest ervaren en zich daardoor buitengesloten voelt. Daar de Zon ook de mannelijkheid op zich en daarmee de vader symboliseert, kan vooral via de kindertijd een negatief beeld van mannen gevormd zijn, hetzij dat de vader in de kindertijd afwezig was, mannen in de naaste omgeving niet geduld werden, of deze als begripsloos en autoritair werd ervaren.


Zon driehoek Lilith Juist bij moeilijke aspecten als vierkant en oppositie kan het tot problemen met het andere geslacht komen, wat eraan kan liggen dat u zich als vrouw resp. man niet bijzonder prettig in uw huis voelt, of gewoon angst voor een partnerschap hebt, daar deze invloed zou kunnen hebben op uw vrijheid. In feite zult u zich vooral als vrouw niet door een relatie laten inperken, maar trots uw eigen weg gaan. Over het algemeen kan bij een Lilith-Zon-aspect de identificatie met het Zelf, de eigen persoonlijkheid, gestoord zijn, wat dwangmatig tot onzekerheid en complexen leidt. Dit kan zijn oorzaak daarin hebben dat u al op jonge leeftijd afwijzing moest ervaren en zich daardoor buitengesloten voelt. Daar de Zon ook de mannelijkheid op zich en daarmee de vader symboliseert, kan vooral via de kindertijd een negatief beeld van mannen gevormd zijn, hetzij dat de vader in de kindertijd afwezig was, mannen in de naaste omgeving niet geduld werden, of deze als begripsloos en autoritair werd ervaren.


Zon vierkant Lilith Juist bij moeilijke aspecten als vierkant en oppositie kan het tot problemen met het andere geslacht komen, wat eraan kan liggen dat u zich als vrouw resp. man niet bijzonder prettig in uw huis voelt, of gewoon angst voor een partnerschap hebt, daar deze invloed zou kunnen hebben op uw vrijheid. In feite zult u zich vooral als vrouw niet door een relatie laten inperken, maar trots uw eigen weg gaan. Over het algemeen kan bij een Lilith-Zon-aspect de identificatie met het Zelf, de eigen persoonlijkheid, gestoord zijn, wat dwangmatig tot onzekerheid en complexen leidt. Dit kan zijn oorzaak daarin hebben dat u al op jonge leeftijd afwijzing moest ervaren en zich daardoor buitengesloten voelt. Daar de Zon ook de mannelijkheid op zich en daarmee de vader symboliseert, kan vooral via de kindertijd een negatief beeld van mannen gevormd zijn, hetzij dat de vader in de kindertijd afwezig was, mannen in de naaste omgeving niet geduld werden, of deze als begripsloos en autoritair werd ervaren.


Zon oppositie Lilith Juist bij moeilijke aspecten als vierkant en oppositie kan het tot problemen met het andere geslacht komen, wat eraan kan liggen dat u zich als vrouw resp. man niet bijzonder prettig in uw huis voelt, of gewoon angst voor een partnerschap hebt, daar deze invloed zou kunnen hebben op uw vrijheid. In feite zult u zich vooral als vrouw niet door een relatie laten inperken, maar trots uw eigen weg gaan. Over het algemeen kan bij een Lilith-Zon-aspect de identificatie met het Zelf, de eigen persoonlijkheid, gestoord zijn, wat dwangmatig tot onzekerheid en complexen leidt. Dit kan zijn oorzaak daarin hebben dat u al op jonge leeftijd afwijzing moest ervaren en zich daardoor buitengesloten voelt. Daar de Zon ook de mannelijkheid op zich en daarmee de vader symboliseert, kan vooral via de kindertijd een negatief beeld van mannen gevormd zijn, hetzij dat de vader in de kindertijd afwezig was, mannen in de naaste omgeving niet geduld werden, of deze als begripsloos en autoritair werd ervaren.


Zon conjunct opstijgende Maansknoop Uw hele persoonlijkheid dringt u tot het loslaten van uw verleden en tot het met veel kracht aanpakken van uw opgaven. U beschikt over de wil en de energie die voor uw verdere ontwikkeling nodig zijn, en zou daarom naar uw natuurlijke impulsen moeten luisteren. In de loop van uw leven zult u, wanneer u met uzelf in het reine bent, uw weg consequent kunnen gaan en uw oude zwakheden overwinnen. De lessen van uw leven zult u harmonisch in uw ontwikkelingsproces kunnen integreren, omdat u zich niet tegen veranderingen verzet. U zou echt gelukkig moeten kunnen worden, vooral omdat u uw uitdagingen in het leven pas ontmoet wanneer u er klaar voor bent.


Zon sextiel opstijgende Maansknoop Dit is een mooi aspect, dat u behulpzaam zal zijn bij het aanvaarden van de lessen van uw leven. U zult accepteren dat u uw verleden moet loslaten en ook uw persoonlijkheid aan veranderingen onderhevig is. Waarschijnlijk kunt u zich verheugen in een grote populariteit, omdat u zich tegenover uw medemensen correct en vriendelijk gedraagt. Zonder grotere problemen zou u de uitdagingen van uw leven moeten kunnen aanvaarden, temeer daar die u met de juiste "timing" zullen ontmoeten. Natuurlijk bergt zo'n harmonisch aspect ook altijd het gevaar in zich, dat u wat overmoedig of arrogant wordt omdat de successen zich als het ware vanzelf voltrekken en alles wat te gemakkelijk gaat. Maar wanneer u van deze problematiek bewust wordt, zou het u ook moeten lukken om deze de baas te worden.


Zon driehoek opstijgende Maansknoop Dit is een mooi aspect, dat u behulpzaam zal zijn bij het aanvaarden van de lessen van uw leven. U zult accepteren dat u uw verleden moet loslaten en dat ook uw persoonlijkheid aan veranderingen onderhevig is. Waarschijnlijk kunt u zich verheugen in een grote populariteit, omdat u zich tegenover uw medemensen correct en vriendelijk gedraagt. Zonder grotere problemen zou u de uitdagingen van uw leven moeten kunnen aanvaarden, temeer daar die u met de juiste "timing" zullen ontmoeten. Natuurlijk bergt zo'n harmonisch aspect ook altijd het gevaar in zich, dat u wat overmoedig of arrogant wordt, omdat de successen zich quasi vanzelf voltrekken en alles wat te gemakkelijk gaat. Maar wanneer u van deze problematiek bewust wordt, zou het u ook moeten lukken om deze de baas te worden.


Zon vierkant opstijgende Maansknoop U verzet zich nog teveel tegen het aanvaarden van de lessen van uw leven, en tegen het uit uw ervaringen trekken van de nodige consequenties. U bezorgt uzelf heel veel stress door achter uw succes aan te lopen, en u wilt niet inzien dat u wezenlijke veranderingen in uw gedrag moet doorvoeren. Soms is het alsof u alleen de bomen, maar niet het bos wilt zien. Beschouw de problematiek van de positie van uw Zon nog eens nauwkeurig, en roep u voor de geest dat u alle kansen krijgt die u nodig hebt, wanneer u ze maar zou zien. Verantwoordelijke vrienden, die u op uw levensweg met bruikbare raad ondersteunen en niet schuwen om u ook eens de krasse waarheid te zeggen, zouden voor u heel behulpzaam zijn.


Zon oppositie opstijgende Maansknoop U kleeft nog aan het verleden en weigert halsstarrig om een moedige stap naar voren te doen. Het is alsof u uw ego zou onderdrukken, omdat u vreest voor nieuwe ervaringen en liever de oude bekende negatieve ervaringen nog eens doormaakt. Bijna dwangmatig volgt u de verouderde gedragswijzen en identificeert u zich zo sterk daarmee, dat u uw mislukkingen zelf niet kunt verklaren. U zou moeten proberen om uw remmingen te overwinnen, u meer open te stellen en wat optimistischer in de toekomst te kijken. Dan zult u ook vrienden vinden, waarvan een eerlijke "feedback" te verwachten is. U hebt positieve energie nodig, van de soort die u aan de positie van uw Zon kunt herkennen, opdat u wat krachtiger uw opgaven kunt aanpakken.


Zon conjunct Ascendant U hebt de wens om naar buiten iets te laten zien. Mogelijk bent u zo tevreden met uzelf dat het u gewoon niet opvalt hoe gewaardeerd en geliefd u bent. U wilt uw voornemen op uw eigen wijze verwerkelijken en laat u niet graag overreden. Misschien hebt u soms ook problemen om u aan de wil van uw medemensen te onderwerpen wanneer de situatie dat vereist. Zou er toch eens weerstand in uw omgeving zijn, dan verstaat u de kunst om uw creatieve reserves succesvol in te zetten. U weet hoe u vriendschappen moet opbouwen en u gebruikt deze gave ook. Dat u niet ieder van uw medemensen voor u kunt winnen ergert u wel enigszins, toch zou u uw ijdelheid soms eens moeten beteugelen; dat zou u heel goed staan.


Zon sextiel Ascendant Het zou u niet erg moeilijk moeten vallen om uzelf creatief te verwerkelijken. U verstaat de praktische kunst om uzelf te doen gelden; uw medemensen luisteren graag naar uw retorisch uitweidingen die, ondersteund door uw respect inboezemende aard, zeer geloofwaardig klinken. U bent een vriend van de mensen en verwacht van hen dat zij zich in uw gezelschap prettig voelen. Daar uw humor heel aanstekelijk kan werken, kunt u daarmee iedere bijeenkomst verlevendigen. Bij uw bezigheden ten aanzien van uw beroep zou u er om moeten denken dat u zich niet teveel van het goede op de hals haalt, zoiets alsof u nog nooit een gelegenheid gehad zou hebben om iets voor uw medemensen te doen. Misschien treedt u ook wel met zoveel zelfvertrouwen op dat uw meerderen met angst voor hun positie te doen zouden kunnen krijgen. U gaat met uw omgeving keurig en charmant om, en bij het aanknopen van kontakten die u later eens van pas zouden kunnen zijn overtreft u zichzelf, terwijl u van mensen die u na staan niets meer dan hun oprechte vriendschap wenst. Alleen leugenachtigheid laat u in uw relaties niet toe. Komt zoiets voor, dan breekt u waarschijnlijk iedere verbinding af en het zal moeilijk worden om uw vertrouwen terug te winnen.


Zon driehoek Ascendant U zou de u in de wieg gelegde vitaliteit moeten gebruiken en de daaruit resulterende mogelijkheden accepteren. Soms kan het u zwaar vallen daar er zekere tendensen naar onbehagen en soms zelfs luiheid in uw leven kunnen voorkomen. Maar eigenlijk bent u een optimistisch mens die veel zelfvertrouwen uitstraalt. Daardoor bent u in staat om de u omringende mensen echt effectief voor u in te nemen. Met uw creatieve talenten zou het u moeten gelukken een bezigheid uit te oefenen die het u enerzijds mogelijk maakt om uzelf te verwerkelijken, en anderzijds ertoe bijdraagt dat u in de ouderdom geen nood hoeft te lijden. Daarbij komt het er voor u erg op aan van uw medemensen bevestiging te ontvangen. Zou u deze behoefte niet overdrijven, dan zullen uw bemoeienissen ook succesvol zijn.


Zon vierkant Ascendant Met dit aspect zou u moeten oppassen dat u in het contact met andere mensen niet te zwaar overdrijft, daar dit niet altijd enthousiasme teweeg zal brengen. Misschien zou u eens wat bewuster moeten nagaan hoe u met uw naaste omgeving omgaat. Zou het u dan eens gelukken om compromissen aan te gaan, dan worden uw kontakten ook weer bevredigender. Een groot probleem zou een gebrek aan eerlijkheid kunnen zijn, dat u van een andere kant weliswaar wordt verweten, maar dat u echt niet wilt accepteren. Uw wens om overal waar u optreedt geliefd te worden kan heel duidelijk zijn, maar uiteindelijk zult u alleen maar vervulling vinden wanneer het u gelukt om wat bescheidener op te treden. Laat u uw medemensen naar u toekomen, dan zult u zien dat deze zich in de omgang met u wezenlijk beter voelen. Daar u mogelijk tegenwind gewend bent, hebt u geleerd om met tegenslagen om te gaan, die naar uw mening het karakter vormen. Regeer niet te verhit; dat kan u juist in het beroepsleven problemen opleveren. Wanneer u leert om uw inzichten op wat meer invoelende wijze over te brengen, zou u meer tevreden en gelukkiger kunnen worden.


Zon oppositie Ascendant Mogelijk laat u zich graag door andere mensen domineren. Men kan u gemakkelijk imponeren, en wanneer u niet oppast belandt u in de netten van mensen die u hun sterke ego willen opdringen. U kunt uzelf gerust wat belangrijk vinden, want zo betekenisloos als u zich soms voelt kan geen mens zijn. U wordt door mensen die succes hebben aangetrokken, maar u zou voorzichtig moeten zijn en dezen niet proberen te imiteren. Graaf liever diep in uzelf naar uw eigen talenten en probeer niet altijd uw medemensen alles naar de zin te doen; dat kan op den duur niet goed gaan. Uw gedrag zou door uw relatie met uw ouders gevormd kunnen zijn. Daarom zou u zich bewust moeten worden hoe sterk uw binding aan het ouderlijk huis is en zo nodig zou u met een proces van loslating moeten beginnen, dat het u dan mogelijk zal maken om vaardiger in uw relaties te worden en ook uw beroepscarriŤre wat levendiger aan te pakken.


Zon conjunct MC Dankzij de invloedrijke positie die u zich zowel in uw beroep als sociaal in uw leven hebt verworven, zult u in staat zijn om iets voor uw medemensen te doen. Misschien bent u een in beroepsomgeving werkzaam die met politiek of openbaar optreden heeft te maken. Maar men zou hierbij in ieder geval de overige aspecten met de zon moeten beschouwen. Ook kan deze conjunctie aanduiden dat het dominantere deel van uw ouders al vroeg invloed op u heeft uitgeoefend, en een groot aandeel in uw ontwikkeling tot dusver heeft gehad. Of het een soort afhankelijkheid is die ten opzichte van deze ouder bestaat, wordt duidelijk uit hoe de rest van de horoscoop zich verhoudt ten opzichte van de zon en het tiende huis.


Zon sextiel MC Dit aspect zal uw ambities ondersteunen om uw zelf neer te zetten in de maatschappij. Het is een behulpzaam aspect bij uw streven naar succes. Ook zal deze synthese de mogelijkheid geven met beide ouders harmonische omgang te hebben.


Zon driehoek MC Wanneer het om uw positie in het openbare leven gaat, bent u met dit aspect welhaast verzekerd van succes. Op welk vlak dit tot stand zal kunnen komen, hangt af van o.a. de Noordelijke- of ookwel opstijgende Maansknoop in uw horoscoop. In ieder geval gaat u praktisch te werk en herkent u al echt vroeg wat u wilt. Waarschijnlijk zal uw oogmerk ook erop gericht zijn een evenwicht tussen het beroepsmatige en het huiselijke leven te bereiken.


Zon vierkant MC Op de weg naar het innemen van uw beroepsmatige positie in het leven zult u wel problemen tegenkomen. Vooral met autoritaire personen zoals leraren op school of meerderen in het werk kunnen er conflicten zijn of geweest zijn. Ook in de omgang met uw ouders zouden er problemen kunnen zijn opgetreden, die het u aanzienlijk moeilijker hebben gemaakt om de uitdrukking van uw eigen zelf te vinden. Misschien zou het heel goed zijn wanneer u bereid tot coŲperatie en compromis op uw omgeving af zou gaan en niet altijd zou proberen uw eigen zin door te zetten.


Zon oppositie MC Uw beroepsmatige positie zult u wel moeilijkheden tegenkomen met autoritaire personen. Ook in de omgang met uw ouders zouden er problemen kunnen zijn opgetreden, die er zo hebben uitgezien dat u zich meestentijds op een van de ouders geconcentreerd hebt en eventueel geprobeerd hebt de ouders tegen elkaar uit te spelen. Mogelijk waren ook de ouders onder elkaar twistziek, wat het u aanzienlijk moeilijker zou kunnen hebben gemaakt, om de uitdrukking van uw eigen zelf te vinden. Waarschijnlijk zou het u helpen wanneer u bereid tot coŲperatie en compromis op uw omgeving af zou gaan en niet altijd zou proberen uw eigen zin door te zetten.


Persoonlijk Advies? | Uw horoscoop als basis voor een gesprek van drie uren.
Predicties voor twee of meer jaren, voor:
1. Nieuwe relatie opbouwen,
2. Bestaande relatie verbeteren,
3. Levenskwaliteit: persoonlijk doel in dit leven verwezenlijken, geestelijke ontwikkeling en groei,
4. Studie-, school-, beroepskeuze,
5. Loopbaan plannen,
6. Stress en angst leren hanteren.
Maak nu 'n afspraak via +31 (0)6 33 69 75 96.Zodiacale Aspecten | Maan Aspecten


Maan conjunct Mercurius Deze conjunctie symboliseert de brug tussen uw onderbewustzijn en uw praktisch handelen. U doorziet analytisch in hoeverre uw gevoelswereld uitwerkt op uw gedrag tegenover uw medemensen. De ervaringen die u in het dagelijkse leven doormaakt laten u niet onberoerd, en soms trekt u moedige consequenties die op uw verdere levensweg inwerken. De mogelijkheid bestaat, dat uw denken soms ondergeschikt gemaakt wordt aan uw emoties, hoewel uw verstand u juist voor dit gevaar waarschuwt. Misschien zou u niet zo gevoelig op kritische opmerkingen van uw medemensen moeten reageren. Uw privť-sfeer en uw ondergeschikten zijn voor u enorm belangrijk, en u wijdt zich sterker aan het levensgebied dat met voeding en gezondheid te maken heeft. U wilt tot een gezonde en moderne voedingswijze komen, en het kost u geen moeite om de theoretische kennis daarvoor eigen te maken.


Maan sextiel Mercurius Dit aspect doet u over een uitstekend geheugen beschikken. U bent verstandelijk heel scherp, en uw intellect en uw gevoelswereld zouden met elkaar in harmonie moeten zijn. Daardoor lukt het u om uw ideeŽn ook door praktische daden te laten volgen. U bent op het gebied van de voedingswetenschap 'up-to-date' en ziet er altijd verzorgd en goed gekleed uit. Uw huishouding hebt u goed onder controle, zodat de alledaagse uitdagingen u geen moeite kosten. Vooral de communicatie met uw naasten is opmerkelijk. Uw gedachtegoed stelt u ter beschikking aan allen die zich ervoor interesseren, en dat zijn heel veel mensen, omdat u zich niet door de gebeurtenissen in de buitenwereld laat beÔnvloeden, maar ook aan uw gevoelens uiting wilt geven. U beschikt over een hoog gevoel voor tact, omdat u heel gevoelig bent voor de stemmingen van uw medemensen en dezen niet wilt kwetsen. Men brengt u maar moeilijk uit het evenwicht, vooral omdat u op uw vrienden kunt vertrouwen, voor wie u door uw zorgvuldige woordkeuze en uw goede oordeelsvermogen heel belangrijk bent.


Maan driehoek Mercurius Dit aspect doet u over een uitstekend geheugen beschikken. U bent verstandelijk heel scherp, en uw intellect en uw gevoelswereld zouden met elkaar in harmonie moeten zijn. Daardoor lukt het u om uw ideeŽn ook door praktische daden te laten volgen. U bent op het gebied van de voedingswetenschap 'up-to-date' en ziet er altijd verzorgd en goed gekleed uit. Uw huishouding hebt u goed onder controle, zodat u de alledaagse uitdagingen geen moeite kosten. Vooral de communicatie met uw naasten is opmerkelijk. Uw gedachtegoed stelt u ter beschikking aan ieder die zich ervoor interesseert, en dat zijn heel veel mensen, omdat u zich niet door de gebeurtenissen in de buitenwereld laat beÔnvloeden, maar ook aan uw gevoelens uiting wilt geven. U beschikt over een hoge mate aan tact, omdat u heel gevoelig bent voor de stemmingen van uw medemensen en deze niet wilt kwetsen. Men brengt u maar moeilijk uit het evenwicht, vooral omdat u op uw vrienden kunt vertrouwen, voor wie u door uw zorgvuldige woordkeuze en uw goede oordeelsvermogen heel belangrijk bent.


Maan vierkant Mercurius U bent dikwijls onevenwichtig en hebt er dan moeite mee om de beweegredenen voor uw ontevredenheid aan andere mensen mede te delen. Uw gevoelswereld gaat vaak overhoop, daarom valt het u zwaar de nodige afstand tot uw problemen op te bouwen. Ook kan uw denken te sterk door uw gevoelens beÔnvloed zijn, zodat het u soms niet lukt, uw crises te analyseren en uitwegen te vinden. Mogelijk leeft u erg naar verouderde tradities en kunt u daarom niet uw medemensen benaderen, omdat de levensbeschouwingen te verschillend zijn. Zeer tot leedwezen van uw naaste omgeving richt u uw wisselende stemmingen graag op hen, zonder u bewust te zijn dat u uw energieŽn liever voor meer constructieve doelen zou moeten gebruiken. Verspil niet uw tijd aan zelfmedelijden, ook wanneer uw sentimentaliteit u er dikwijls aan herinnert dat u rationele denkstructuren moet ontwikkelen. Mogelijk uit u zich ook dikwijls triviaal, of kunt u zolang over uw privť verleden vertellen dat men zich onthutst van u terugtrekt. U zou het leven wat losser en meer gelaten moeten aangaan en u niet voortdurend zorgen maken.


Maan oppositie Mercurius U bent dikwijls onevenwichtig en hebt er dan moeite mee, de beweegredenen voor uw ontevredenheid aan andere mensen mede te delen. Uw gevoelswereld gaat vaak overhoop, daarom valt het voor u niet mee om de nodige afstandelijkheid tot uw problemen te houden. Ook kan uw denken te sterk door uw gevoelens beÔnvloed zijn, zodat het u soms niet lukt uw crises te analyseren en uitwegen te vinden. Mogelijk leeft u erg naar verouderde tradities en kunt u daarom niet uw medemensen benaderen, omdat de levensbeschouwingen te verschillend zijn. Zeer tot leedwezen van uw naasten richt u uw wisselende stemmingen graag tegenover hen, zonder u bewust te zijn dat u uw energieŽn liever voor meer constructieve doelen zou moeten gebruiken. Verspil niet uw tijd aan zelfmedelijden, ook wanneer uw sentimentaliteit u er herhaaldelijk aan herinnert dat u rationele denkstructuren moet ontwikkelen. Mogelijk uit u zich ook dikwijls triviaal, of kunt u zolang over uw privť verleden vertellen, dat men zich ontzenuwd van u terugtrekt. U zou het leven wat losser en rustiger moeten aangaan en u niet voortdurend zorgen maken.


Maan conjunct Venus U bent bij andere mensen geliefd en hebt ook geen angst voor aanraking in het contact met hen. U houdt van de mooie dingen in het leven en vindt het fijn wanneer alles harmonisch verloopt. U zou uw doorgaans aanwezige kunstzinnig talent verder moeten ontwikkelen, ook wanneer er in uw kindertijd op dit punt teveel van u geŽist werd. U bent gevoelig, hebt een uitgesproken aanleg voor tact en staat bekend om uw vriendelijkheid. Uw relaties met het andere geslacht zouden voor u bevredigend moeten zijn. Wegens uw objectief begrip voor alle kanten van de medaille wordt u herhaaldelijk als bemiddelaar geŽngageerd. Men vindt u ook goedmoedig, maar daarmee zou u het gevaar kunnen lopen misleid of uitgebuit te worden, omdat u geen nee kunt zeggen. Word ervan bewust dat men conflicten niet altijd uit de weg zou moeten gaan, en dat die erbij horen.


Maan sextiel Venus Dit aspect vergemakkelijkt voor u de omgang met alle gebieden die uw partnerschappen en uw thuis betreffen. In dit opzicht weet u precies wat u wilt, en een potentiŽle partner zult u niet in het ongewisse laten over uw sterke en uw zwakke kanten, zodat er niets tegen een succesvolle en gelukkige relatie zou zijn. Uw sensitief waarnemingsvermogen doet u over een gemakkelijke omgang met uw medemensen beschikken. Uw vriendschappelijke contacten neemt u niet licht op, en ook tegenover meewerken in groepen of organisaties staat u niet afwijzend. Maar vooral zet u zich in voor uw naasten, en samen met uw broers en zusters bekommert u zich ook om uw ouders, wanneer dezen uw hulp nodig mochten hebben. Uw charmante optreden komt bij uw medemensen goed over, zodat u maar zelden onvrijwillig alleen ben


Maan driehoek Venus Door uw opvoeding werd u al vroeg duidelijk, hoeveel vreugde en bevrediging het kan brengen als u de in u sluimerende muzikale talenten wekt en stimuleert. Waarschijnlijk werd u er niet toe gedwongen, zich intensief met de kunst en andere mooie dingen van het leven bezig te houden, maar kon u helemaal ontspannen met deze thema's bezig zijn. Dat heeft het bijzondere aanvoelingsvermogen, waarmee u uw medemensen benadert, in de hand gewerkt. Uw medemensen zoeken uw nabijheid, omdat uw aanwezigheid rustgevend op hen overkomt. Ook uw kookkunst zou alom gewaardeerd kunnen zijn, en wanneer u uitnodigt om te komen eten vinden uw gasten dat echt fijn, want uw woning hebt u naar esthetische gezichtspunten ingericht. Mogelijk hebt u een mooie zangstem, want Venus wordt toegekend aan het teken Stier, waarin de Maan verhoogd staat, en dat zijn lichamelijke aangrijpingspunt heeft in de keel.


Maan vierkant Venus Hoed u voor financiŽle hoogstandjes, die voor u moeilijkheden in de omgang met uw naaste omgeving kunnen opleveren. Mogelijk ontbreekt het u een beetje aan verantwoordelijkheidsgevoel, daarom neigt u soms tot het extreem lichtvaardig verdelen van uw sympathieŽn, en u loopt het gevaar dat wordt uitgebuit. Dat zou ook uw intieme relaties kunnen belasten en remmend werken op de ontwikkeling van uw partnerschap. Misschien waren uw ouders al te streng en hebben zij u geen werkelijke aandacht gegeven, wat zich heden erin uit, dat u maar zelden aan andere mensen uw gevoelswereld openbaart. Om vat op uw ontevredenheid te krijgen, zou u uw jonge jaren eens wat nader moeten beschouwen, waarschijnlijk vindt u daar de sleutel tot uw huidige gemoedstoestand. Dikwijls laat u zich door anderen beÔnvloeden, ook wanneer dat niet beslist nodig is. U zou zich van de hulp van andere mensen onafhankelijk moeten maken en een zelfstandig leven moeten gaan leiden, dan zullen u veel mogelijkheden voor uw leven duidelijk worden.


Maan oppositie Venus Mogelijk ontbreekt het u aan verantwoordelijkheidsgevoel, daarom neigt u soms tot het extreem lichtvaardig verdelen van uw sympathieŽn, en moet u oppassen dat u niet uitgebuit wordt. Dat zou ook uw intieme relaties kunnen bemoeilijken en remmend werken op de ontwikkeling van uw partnerschap. Daar u heel aanvoelend bent en vaak onder onevenwichtigheid lijdt, zou u zich moeten hoeden voor compensatie via ontsporingen op culinair gebied. U zou in de loop van de tijd ongezonde eetgewoonten kunnen hebben ontwikkeld, en in het bijzonder teveel zoetigheid tot u nemen. Weliswaar zoekt u harmonie in uw omgeving, maar zolang u dit niet in uw innerlijk hebt bereikt zal uw succes wel uitblijven. Misschien waren uw ouders al te streng en hebben zij u geen werkelijke aandacht gegeven, wat zich heden erin uit, dat u maar zelden aan andere mensen uw gevoelswereld openbaart. Om vat op uw ontevredenheid te krijgen, zou u in ieder geval uw jonge jaren eens wat nader moeten beschouwen, waarschijnlijk vindt u daar de sleutel tot uw huidige gemoedstoestand.


Maan conjunct Mars Waarschijnlijk bent u onderhevig aan sterk wisselende gevoelsstemmingen, die zich in het ergste geval in opvliegendheid kunnen uiten. Ook wanneer u in uw leven vaak aanvallen van woede hebt gehad en u dat soms gewoon overkomt, zou u moeten proberen deze energieŽn te begrijpen en zodanig vorm te geven, dat ze productief kunnen worden gebruikt en u niet langer het leven zwaar maken. Anders zullen uw frustrerende ervaringen uw stemming bederven en u van de verwerkelijking van uw doelen afhouden. In uw relaties met het andere geslacht kan het tot jaloers gedrag van uw kant komen, wanneer u niet om dat laatste denkt. Wanneer u zich teveel laat gaan kan dat voor u gevaarlijk worden, daar uw daden niet duiden op de aanwezigheid van een verstandige basis. Mogelijk mist u bovendien iedere fijngevoeligheid. U zou moeten proberen uzelf te beheersen, want alleen wanneer u zich moedig en vastbesloten vanuit een positieve grondhouding voor een zaak inzet, zult u iets bereiken waarna u zelf tevreden vanuit uw luie stoel achterover kunt leunen.


Maan sextiel Mars Met uw echt grote energiereservoir kunt u ook de moeilijkste opgaven aan, tot tevredenheid van alle betrokkenen. U probeert uw gevoelswereld onder controle te houden, wat u dankzij de harmonische aard van dit aspect ook zou moeten lukken. Men laat u aan profijtelijke zaken deelnemen, en u zult veel energie inzetten om uw thuis zo behaaglijk mogelijk vorm te geven en om de eenmaal bereikte status niet zo snel weer te hoeven opgeven. Uw vitaliteit zou niets te wensen moeten overlaten, en u zou in staat moeten zijn, uw medemensen door uw levendige, maar aangename natuur positief te beÔnvloeden. Vol elan gaat u erop af, zodat zij zich door uw enthousiasme laten meeslepen en u ook tegemoet komen. Welke positie u ook in het leven inneemt, u hebt daar plezier in en vergeet uw beschermers niet. U weet goed genoeg wat u mag en wat niet, en wanneer men u tot iets wil aanzetten zult u zich er behoorlijk tegen verweren. Bevindt u zich in een stresssituatie, dan kunt u bij u thuis ontspanning vinden.


Maan driehoek Mars U hebt een zekere emotionele inspanning nodig, en bezit een zeer groot psychisch en fysiek energiereservoir. Geheel in tegenstelling tot de bij Mars behorende gewoonten hoeft u niet altijd op de eerste plaats te komen, maar kunt u zich aan de wensen van andere mensen aanpassen. Bij de vormgeving van uw thuis en in zakelijke aangelegenheden bent u bijzonder creatief en schuwt u er ook niet voor, een of ander risico aan te gaan. U laat zich bij uw daden leiden door uw gevoelens, waarbij u uzelf echter geen uitglijders gunt en uw alom gewaardeerde sensibiliteit constructief gebruikt. U zet zich in voor gerechtigheid en bent in staat, uw visioenen in praktijk te brengen. Ook hebt u er geen probleem mee, aan uw medemensen uw heel persoonlijke gevoelens te openbaren, en zou uw genegenheid eens niet beantwoord worden, dan zinkt u niet meteen door de grond. Normaal bent u heel voorkomend, en uw medemensen zouden zich in uw tegenwoordigheid altijd echt prettig moeten voelen. Maar waar u allergisch op reageert, is oneerlijkheid. U vindt niet dat alle mensen perfect moeten zijn en vergeeft daarom fouten betrekkelijk snel, maar tegenover u zou men altijd zijn missers moeten willen aanvaarden.


Maan vierkant Mars U zou uw natuur niet tot een emotioneel onzekere toestand moeten laten afglijden, omdat u dan gemakkelijk driftig wordt, wat geen goed fundament is voor het vormen en onderhouden van intermenselijke relaties. Mogelijk neemt u de situaties te subjectief waar, daarom kan het ook tot uitbarstingen van woede komen, die u echter in de loop van uw leven onder controle moet krijgen. Misschien komt u soms ook zelfstandiger over dan u bent. U staat op uw onafhankelijkheid, en wanneer u die bedreigd ziet verweert u zich daartegen met hand en tand. Daarbij creŽert u vaak problemen waar ze helemaal niet zijn. Dat kan eraan liggen, dat in uw jonge jaren conflicten met uw ouders op de voorgrond hebben gestaan, die nadelig kunnen hebben gewerkt op uw ontwikkelingsproces in uw beroep en op uw karakter. Schijnbaar hebt u problemen met uw zelfcontrole. Zou u niet vroegtijdig geprobeerd hebben om voldoende ontspanning in uw leven te krijgen, dan hoeft u zich op een goede dag niet te verwonderen wanneer uw maag gaat staken, vooral wanneer u het tegengestelde uiterste hebt gevolgd en uw woede altijd maar ingeslikt hebt.


Maan oppositie Mars U bent op emotioneel niveau echt wankelmoedig. Denk erom dat u niet voortdurend, en niet zelden alleen op grond van kleine dingen, al te explosief uw zelfbeheersing verliest. Dat kan schaduwen werpen over de omgang met uw naasten wat niet echt bevorderlijk is voor uw maatschappelijk aanzien. Een klein beetje bereidheid tot compromis heeft nog nooit iemand geschaad, dat zou ook u moeten inzien. Wellicht kwam het in uw jonge jaren tot conflicten met uw ouders. Dat zou in uw partnerschappen doorgegaan kunnen zijn, waardoor u moeite hebt met het aangaan van langduriger verplichtingen. Humor is, wanneer men toch nog lacht! Dat zou u soms in uw oren moeten knopen, maar een portie vrolijkheid zou u erbij moeten helpen, wat meer kalmte te ontwikkelen. Wanneer u greep krijgt op uw impulsiviteit zullen uw daden uiteindelijk constructief zijn en uw slechte eigenschap, het geld met handenvol over de balk te smijten, een einde nemen.


Maan conjunct Jupiter Omdat u uw medemensen ter zijde wilt staan, beschikt u over veel aanvoelingsvermogen en consideratie. Als u bij openbare ondernemingen werkt, die zich ten doel hebben gesteld actief te zijn in de sociale gerechtigheid, kunt u op de ondersteuning van uw medemensen rekenen. Aan de andere kant kan in dat opzicht uw overmatig behoefte aan luxe en gemak, uw imago bederven. "Alles met mate" zou uw devies moeten luiden. Daarom zou u ook uw gevoelens niet zo moeten opblazen en overal alleen tragediŽn of onsterfelijke liefde zien. U beschikt over een sterke constitutie waarmee u ziekten in de kiem kunt smoren, en die hebt u ook nodig, want u zet zich voor grote opgaven in. Hoewel Jupiter anders veel plezier heeft in reizen, blijft u het liefste thuis en maakt u het zich daar in uw vele kussens gezellig, want uw geliefden willen u niet zo snel verlaten.


Maan sextiel Jupiter U bent heel tolerant en u bezit veel aanvoelingsvermogen, zodat men u kan zien als een goedaardige vertegenwoordiger van de soort mens. Vooral tegenover uw naasten gedraagt u zich heel welwillend en verantwoordelijk. Uw thuis richt u smaakvol en gezellig in. Door uw eerlijk en rechtschapen gedrag zou u ook zakelijk succes moeten kunnen boeken. U weet de ervaringen die u in de loop van het leven hebt opgebouwd, naar waarde te schatten en zult deze in uw toekomstige acties mede in ogenschouw nemen. Misschien hebt u in uw beroepsmatige bezigheid te maken met onroerend goed, levensmiddelen of meubelen, omdat u precies weet waar en hoe mensen zich prettig voelen. Daar u emotioneel heel sterk met uw thuissituatie verbonden bent, reist u eigenlijk alleen wanneer dat niet te vermijden is. Voert u dat u dan toch eens naar vreemde landen, dan zult u lang op uw herinneringen teren.


Maan driehoek Jupiter U voelt de behoefte om zich voor uw medemensen in te zetten, waarbij u dikwijls onzelfzuchtig te werk gaat en alles doet wat in uw macht is. Uw creatieve fantasie kan u daarbij krachtig ondersteunen. Ook wijdt u zich intensief aan uw thuis en allen die het herbergt, omdat u niets meer wenst dan dat uw naasten gelukkig en tevreden zijn. Mogelijk erft u op een dag, hoewel u ook in staat bent uw materiŽle basis via uw eigen inzet zeker te stellen. U bent op veel gebieden ervaren en weet in gesprekken snel waar het om gaat. U bekommert zich ook graag om de aangelegenheden van de plaats waar u woont, en zou u burgemeester willen worden, gaat uw gang! Mensen die open en eerlijk zijn en die hun woorden door daden laten volgen, zijn u het liefst. Harmonische levensomstandigheden zijn voor u heel belangrijk, en u hebt de voorkeur voor de tegenwoordigheid van mensen die het lukt, de inspanningen van het dagelijkse leven af te schudden. In uw vrije tijd hebt u niet ook nog eens stress nodig. Tegenover uw partner bent u trouw, en u zult in iedere situatie loyaal zijn.


Maan vierkant Jupiter Wees voorzichtig en laat uw gevoelens niet de vrije loop. Dat zou er namelijk toe kunnen leiden dat uw objectief oordelend vermogen sterk beperkt is, en dat u uit uw ervaringen foutieve conclusies trekt die u veel moeilijkheden bezorgen. Zo ook op financieel gebied, want u kunt ertoe neigen heel royaal te zijn, en daarbij over het hoofd te zien dat u wordt uitgebuit. Verbaas u dus niet wanneer u soms achter uw geld aan moet zitten. U zou reislustig kunnen zijn, maar wankelmoedig in uw doelstellingen. Bovendien tendeert u ernaar zich ongezond te voeden, wat op de weegschaal te merken kan zijn in overgewicht. Problemen met uw principiŽle opvattingen zijn mogelijk daarop terug te brengen dat u in uw kindertijd de religieuze en morele inzichten van uw ouders niet deelde. U zou zich in ieder geval in geloofskwesties een wat meer afstandelijke instelling eigen moeten maken.


Maan oppositie Jupiter U moet zich dikwijls verweren tegen aanvallen van onbedacht royaal zijn, die niet altijd het doel dienen dat u hebt bedacht. U besluit zelden rationeel of het zinvol is, bepaalde dingen te doen of te laten. Eigenlijk is het mooi wanneer men 'vanuit de buik' kan beslissen, maar daartoe zou men tenminste een begin moeten hebben gemaakt van gevoelsmatige verinnerlijking van wat fout of goed is. Wanneer dat niet werkt, hebt u waarschijnlijk moeilijkheden op het intermenselijke vlak, omdat u zich ofwel laat afzetten, ofwel men spiegelt andere mensen vaardigheden voor waarover u helemaal niet beschikt. Misschien vindt u een beroepsbezigheid waarbij u zich inzet voor mensen die het leven niet welgezind is. Maar wanneer u er ook nog om denkt uw alledaagse levenstaken niet te apathisch op te nemen, zal zich langzaam een zekere orde aftekenen. Verstandige eetgewoonten zullen zeer in uw voordeel werken.


Maan conjunct Saturnus U bent een echt gevoelig mens die de nodige problemen zal hebben om met zijn gevoelswereld in het reine te komen. Soms kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat u zich uitsluitend over uw bezit wilt vastleggen en de daaraan verbonden gedachten te serieus neemt. U zou zich moeten concentreren op de controle over het heden, omdat u resultaten die eigenlijk allang vergeten zijn, niet steeds opnieuw zou moeten ophalen, en men anders men van u gaat denken dat u haatdragend bent. Soms kunt u een wat depressieve indruk achterlaten. Zou dit zo zijn en zouden die toestanden langer aanhouden, dan zou u er goed aan doen zich over te geven aan activiteiten, die het u mogelijk maken een beetje meer vreugde in het leven te ontwikkelen. Aan de andere kant beschikt u echter mogelijk ook over een grote portie gezonde mensenverstand en bent u in staat tot langdurige gevoelens. Welke eigenschappen bij u domineren, kan men aflezen aan de huisposities van Maan en Saturnus, en in de bij u gevormde aspecten met andere planeten.


Maan sextiel Saturnus Met dit aspect toont u in privť- en zakelijke aangelegenheden kalmte en een praktische aanleg, omdat u een waar - bovendien spaarzaam - organisatietalent bent. Uw financiŽle belangen ordent u voortdurend naar tevredenheid van uw bank. U gaat meer rationeel te werk, en soms zou men u een gebrek aan fantasie kunnen toekennen, maar er is u nu eenmaal meer aan gelegen om vast te houden aan het traditionele, dan u hals over kop in nieuwe ondernemingen te storten. Uw oprechte openheid en eerlijkheid en uw gezonde verstand zouden het u mogelijk moeten maken om bij uw beroepsmatige bezigheid succes te behalen. Met geduld en de intelligentie die u bezit, hebt u de controle over uw alledaagse opgaven, omdat u weet dat op deze wijze de beste resultaten te behalen zijn. In uw vrije tijd leest u graag interessante boeken, ook om u verder te ontwikkelen, omdat het u duidelijk is dat uw carriŤre afhangt van voortdurend geactualiseerde kennis. Zo bent u altijd gewapend, voor het geval dat u bij een zich voordoende gelegenheid kunt toeslaan.


Maan driehoek Saturnus U bent tactvol en eerlijk, maar u grijpt daarbij eerder terug op traditionele zienswijzen. U denkt rationeel en pragmatisch en u hebt goede controle over uw privťsfeer. De kring van uw vrienden is klein maar fijn, en zou u eenmaal kroost in de wereld hebben gezet, dan zult u weliswaar autoritair optreden, maar in de grond van uw hart alleen het beste met uw kinderen voor hebben. Bovendien bent u intelligent en bedreven in zakelijke aangelegenheden, zodat men zich bij de organisatie en realisatie van grotere doelen op u kan vertrouwen. Zouden in dit verband overuren nodig zijn, dan zult u dit offer zonder morren op u nemen. Uw goede eigenschappen komen niet beslist voort uit uw fantasie, maar meer uit uw aanleg om eenmaal begonnen voornemens consequent tot het einde uit te voeren. Zou u in welke vorm dan ook iets met bouwwerken te maken hebben, dan zal dit aspect u bij uw ondernemingen stimuleren.


Maan vierkant Saturnus Wanneer niet andere factoren in uw horoscoop voor wat evenwicht zorgen, zult u het leven soms echt pessimistisch inzien en wat gevoelsarm overkomen. De band met uw ouders zou heel sterk kunnen zijn of geweest kunnen zijn, want de Maan vertegenwoordigt de moeder, terwijl de vader aan Saturnus is toegekend. U zou moeten oppassen, met uw gevoelens niet teveel in het verleden te blijven stilstaan. Zo zouden bittere herinneringen het u onmogelijk kunnen maken, hier en nu bevrediging te ervaren. Maar dergelijke toestanden zijn niet onoverkomelijk, ook wanneer u bij uw medemensen soms een depressieve of geprikkelde indruk achterlaat, en dezen lang overleggen of ontmoetingen met u nog wel op hun verlanglijstje zouden moeten voorkomen. Zou u zich verder afzonderen, dan bouwt u voor zichzelf een doodlopend steegje uit ongeluk en isolatie, waaruit u weer moeilijk een uitweg vindt. U zou zich beslist van uw verleden moeten losmaken. Het heeft nog nooit een mens goed gedaan, voortdurend het verleden op te warmen en daarbij het zicht op de positieve kanten van het heden te verliezen. Wanneer u deze raad ter harte neemt, kunt u een beeld van uzelf ontwikkelen, waarmee u zich bij uw medemensen opnieuw kunt laten zien.


Maan oppositie Saturnus Wanneer niet andere factoren in uw horoscoop voor wat evenwicht zorgen, zult u het leven soms echt pessimistisch inzien en wat gevoelsarm overkomen. De band met uw ouders zou heel sterk kunnen zijn of geweest kunnen zijn, want de Maan vertegenwoordigt de moeder, terwijl de vader aan Saturnus is toegekend. Misschien hebben die twee dikwijls ruzie gehad of zijn ze zelfs gescheiden - tegenwoordig geen bijzonder verschijnsel. Bij uw medemensen laat u soms een depressieve en geprikkelde indruk achter, en dezen denken er misschien lang over na, of ontmoetingen met u nog wel op hun verlanglijstje zouden moeten voorkomen. Zo zondert u zich verder af en bouwt u voor zichzelf een doodlopend steegje uit ongeluk en isolatie, waaruit u weer moeilijk een uitweg vindt. U zou zichzelf beslist van uw verleden moeten losmaken. Het heeft nog nooit een mens goed gedaan, voortdurend het verleden op te warmen en daarbij het zicht op de positieve kanten van het heden te verliezen. Wanneer u deze raad ter harte neemt, kunt u uw buitengewone creatieve talenten gebruiken, om een beeld van uzelf te ontwikkelen, waarmee u zich bij uw medemensen opnieuw kunt laten zien.


Maan conjunct Uranus U bent een tamelijk opmerkelijk mens die zijn gevoelens meteen moet luchten. Misschien zijn deze niet van erg blijvende aard, maar u bent desondanks wegens uw eerlijkheid geliefd. Waar u opduikt is altijd wat aan de hand, omdat u voor actie zorgt. U bekommert zich maar zelden om het verleden, maar houdt zich veel liever bezig met de toekomst die u in bonte kleuren kunt schilderen. Met uw originele fantasie komt u op menig ongewoon idee, en of dit ook verwerkelijkt wordt is voor u helemaal niet zo belangrijk. Volharding hoort niet beslist bij uw sterke kanten, daarvoor laat u zich veel te graag afleiden. Uw bijna kinderlijk te noemen nieuwsgierigheid doet u dan ook enkele avonturen beleven, waaruit u echter betrekkelijk schadevrij uit te voorschijn zou moeten komen. Misschien zou het u goed doen, af en toe ook de verantwoordelijkheid op u te nemen en uw drang naar vrijheid wat onder controle te brengen. Wanneer u aan dikwijls wisselende stemmingen onderhevig bent, zou u ook daartegen iets moeten ondernemen. In het algemeen zou u echter geen grotere problemen moeten hebben, temeer daar u altijd op uw vrienden kunt vertrouwen.


Maan sextiel Uranus Mogelijk is het u allang duidelijk, dat uw kijk op de dingen een andere is dan die van uw medemensen. U kunt problemen goed de baas worden en dan uit uw herinnering bannen, om u heel concreet op het omgaan met de toekomst te storten. Vergeet daarbij echter niet het heden, want daarin ligt de sleutel voor toekomstige ontwikkelingen verborgen. U bent in staat om snel en efficiŽnt op alles te reageren en u ontwikkelt echt vlot een gevoelsmatig contact met uw medemensen. U hebt goed oog voor mogelijkheden, die zich in het leven aandienen en u weet deze instinctief in uw voordeel te gebruiken. Met uw magnetische uitstraling brengt u beweging en vrolijkheid in uw omgeving. Uw huis stelt u vaak ter beschikking voor party's en groepsactiviteiten, wat positief werkt op uw relaties met uw naasten en buren. Als mannelijk wezen zult u misschien betrekkingen met vrouwen kunnen aangaan, die aanzienlijke carriŤremogelijkheden voor u openen. Dat hoeft echter niet beslist te gebeuren, want u hebt ook op zichzelf capaciteit in uw beroepsmatige bezigheden.


Maan driehoek Uranus Met deze driehoek bent u rijk aan fantasie, laat u zich snel enthousiast maken en begrijpt u iets van economische principes, vooral wanneer het om modernisering gaat. Uw buitengewone uitstraling trekt uw medemensen aan, en men merkt snel dat u over een aanzienlijk reservoir aan energie beschikt. Dat hebt u ook nodig, want u hebt dorst naar kennis; u wilt zoveel mogelijk altijd up-to-date zijn. Met uw levendige geest zou dat voor u natuurlijk geen probleem moeten zijn, want u erkent de samenhangen en u kunt die ook een juiste plaats geven. Misschien kunt u ook wel een interesse voor de astrologie ontwikkelen, want de esoterische kennisgebieden interesseren u wel een beetje, maar uw stormachtig leven van alledag en de vele activiteiten waaraan u deelneemt zouden u er ook van kunnen weerhouden, wat dieper in de materie te duiken. Neem eens rustig de tijd, want u bezit immers de aanleg om vanuit uw gevoel uw kennis te verwerken en nuttig toe te passen. driehoek Uranus Maan in driehoek-aspect met uw Uranus


Maan vierkant Uranus Hoewel u met dit aspect een buitengewoon uitgesproken fantasie en creatieve gaven zou moeten bezitten, zou u kunnen neigen tot grote wisselingen in uw gevoelsstemmingen en tot humeurigheid. Bestendigheid is niet echt uw sterke punt, en activiteiten die altijd weer op dezelfde manier aflopen zullen geen stormen van enthousiasme in u wakker roepen. Eens kijken, hoe vaak zich de mogelijkheid in uw leven voordoet om uw interesses naar een ander activiteiten gebied te verplaatsen. Waarschijnlijk moet u uw heel persoonlijke "ding" doen, dan kunt u ook ophouden met vitten op de bestaande toestanden. De uiterlijke omstandigheden in uw kindertijd en jeugd zullen u niet veel stabiliteit hebben gebracht, en u moest misschien dikwijls van woonplaats wisselen. Het kan ook zijn dat u nooit de gelegenheid hebt gehad voor tevredenstellende vriendschappen, omdat u altijd op zoek was naar ongewone gebeurtenissen, of omdat u dat nu nog bent. Uw verlangen naar maatschappelijke vernieuwing is echt uitgesproken aanwezig, en bij uw mondelinge uiteenzettingen over dit thema kunt u zich gevoelsmatig erg opwinden.


Maan oppositie Uranus Uw gevoelswereld kan op zulke hardleerse en wankele trekjes wijzen, dat uw medemensen door uw herhaald wisselende stemmingen vaak onzeker worden. Mogelijk brengt u uw naasten door uw plicht verzaken en uw wankelmoedigheid tot vertwijfeling, en vindt u zichzelf dan een beetje geÔsoleerd, wanneer iedereen zich weer eens van u distantieert. In uw nieuwe kennismakingen bent u niet altijd even kieskeurig, daarom zullen die ook nauwelijks van langere duur zijn. Dit is misschien terug te voeren een onrustige kindertijd, waarin u misschien veelvuldig van woonplaats hebt gewisseld of waarin u vaak andere kennissen hebt gehad. Uw lust tot avontuur verslindt veel tijd en kracht en doet u soms uw alledaagse plichten vergeten, wat ertoe kan leiden dat u mensen die u mag, van de ene op de andere dag in de steek laat. Hopelijk is het niet te laat wanneer u op een goede dag terugkeert en niet meer alleen wilt zijn. Het zou u zeer helpen, als u wat continuÔteit in uw activiteiten zou ontwikkelen en uw al te grote vrijheidsdrang onder controle zou krijgen.


Maan conjunct Neptunus U bent een heel gevoelig mens die het ook niet ontbreekt aan creatieve invallen. Aan de andere kant bent u echt gemakkelijk te beÔnvloeden, wat erin kan uitmonden, dat anderen uw vaardigheden uitbuiten en u misschien bedriegen. U ervaart de stemmingen van uw medemensen intuÔtief en staat om uw sympathie bekend. Maar u maakt zich door uw openheid snel kwetsbaar, daarom zou u ook de personen die u uw vertrouwen schenkt, zorgvuldig moeten uitkiezen. Mogelijk beschikt u over zoiets als een mediamieke aanleg, maar of die werkelijk te gebruiken is of dat het alleen visioenen zijn die u zelf bedenkt, hangt er alleen van af in hoeverre u daarbij een sterk gevoel voor de realiteit hebt ontwikkeld. Daarom zou u zich niet in uw droomwereld moeten terugtrekken en in uw gevoelens zwelgen; u zou het contact met de werkelijkheid kunnen verliezen. Bekommer u in plaats daarvan om uw muzikaal en kunstzinnig talent, want met uw levendige fantasie zou u zich echt goed creatief kunnen bezig houden.


Maan sextiel Neptunus Dit aspect kan op mediamieke vaardigheden duiden, waarbij uw intuÔtieve aanleg u ook erbij helpt om uw financiŽn te verbeteren. Aan uw hang naar het mystieke zou u rustig moeten toegeven, want daarbij zou het u mogelijk moeten worden, de principiŽle samenhangen beter te begrijpen dan veel van uw medemensen. Rijk aan fantasie als u bent, kunt u creatief bezig zijn en uw gehele gewaarwordingen die misschien van onbewuste ervaringen in het verleden stammen, tot uiting te brengen. Uw medemensen waarderen u als gevoelig mens, die zijn medegevoel laat kennen wanneer de situatie daarom vraagt. Met uw gezin voelt u zich sterk verbonden, en u bent in staat, emotionele stresssituaties van uw naasten over een grote afstand waar te nemen.


Maan driehoek Neptunus Met dit driehoek-aspect zou u over een uitgesproken mediamieke aanleg moeten beschikken. Soms kan het u zelfs lukken om een soort telepathische verbinding met andere mensen tot stand te brengen. U interesseert zich voor kennisgebieden die zich met de menselijke ontwikkeling bezig houden, waartoe in ieder geval de astrologie behoort, die u rustig een beetje nauwkeuriger kunt bekijken. U bezit een levendige fantasie die u juist op kunstzinnig gebied tot gelding zou moeten brengen. Mogelijk tendeert u ernaar, u in uw dromen terug te trekken en zou u zo een beetje het contact met de werkelijkheid kunnen verliezen, want zoals bij alle harmonische aspecten bestaat ook hier het gevaar, dat u te traag wordt en uw mogelijkheden niet meer waarneemt. Als u een gezin hebt gesticht zult u proberen uw kinderen de ogen te openen voor de fijnere thema's van deze wereld, en hen alle gelegenheid geven om hun creatieve potentiaal te ontplooien. Wanneer uw kinderen ouder worden, wordt uw thuis mogelijk een trefpunt voor hun vrienden omdat niet alleen uw eigen pupillen zich bij u thuis voelen, maar ook vele andere. Daar staat u niet afwijzend tegenover, want u hebt in het algemeen oog voor de talenten van jonge mensen.


Maan vierkant Neptunus U zou zich niet door uw vele visioenen onzeker moeten laten maken. Het zou u namelijk kunnen gebeuren, dat u daardoor nauwelijks in staat bent uw persoonlijke situatie realistisch waar te nemen. Denk erom dat u zich teveel laat gaan, dat zou tot emotionele chaos kunnen leiden. Ook zou u zich ver moeten houden van bewustzijn beÔnvloedende stoffen zoals alcohol of soortgelijke drugs, zelfs wanneer de verleiding om de werkelijkheid even te ontvluchten erg groot zou zijn. Gebruik liever uw mediamieke aanleg, ook wanneer er gevaar bestaat, dat uw ambities van enigszins illusionaire aard zijn. Het zou u moeilijk kunnen vallen om een enigermate stabiel en zelfstandig leven te leiden, maar u zou uw totale energie moeten richten op het bereiken van dit doel. Mogelijk erft u grotere bezittingen, waarna u helemaal geen reden meer ziet om de verantwoording voor uw leven op u te nemen en voor uw onderhoud te werken. Dat zou jammer zijn, want hebt u eenmaal de omvang van het probleem herkend en begrepen, dan zou in creatieve beroepen veel kunnen bereiken.


Maan oppositie Neptunus U bent in staat om uw innerlijke rusteloosheid op andere mensen of op uw hele omgeving over te dragen en u kunt zich door uw vele visioenen onzeker laten maken. Het zou u zelfs kunnen gebeuren, dat u uw persoonlijke situatie niet meer realistisch waarneemt. Denk erom dat u zich niet teveel laat gaan, dat zal tot een gevoelsmatige chaos leiden. Juist in de huidige tijd willen veel mensen de werkelijkheid ontvluchten, daarom zou u zich moeten hoeden voor overmatige consumptie van drugs en alcohol, en duistere geldzaken uit de weg moeten gaan. Gebruik liever uw mediamieke aanleg, zelfs wanneer het gevaar bestaat dat uw ambities van een wat illusionaire aard zijn. Hebt u eenmaal de omvang van het probleem in uw leven onderkend en begrepen, dan zou u eigenlijk in staat moeten zijn aan uw creativiteit uitdrukking te verlenen. Uw beslissingsprocessen spelen zich in de regel in uw onderbewustzijn af, daarom weet u vaak niet duidelijk, of u de oorzaken van uw problemen in uzelf of in andere medemensen moet zoeken. Het kan voorkomen, dat andere mensen proberen u voor hun plannen te spannen en dat u zich daardoor gebruikt voelt. U zou werkelijk moeite moeten doen om uw eigen talenten verder te ontwikkelen en stabiliteit in uw leven te brengen, zodat u aan uw eigen doelen kunt gaan werken. Dan hoeft u ook niet meer op mensen te vertrouwen, die niet beslist het beste met u voor hebben.


Maan conjunct Pluto Uw gevoelswereld is onderhevig aan hevige schommelingen, en soms komt het tot koppig gedrag waarmee uw probeert controle over uw omgeving uit te oefenen. Met uw grote wilskracht bent u in staat uw medemensen sterk te beÔnvloeden, toch u zou dezen niet voor uw egoÔstische doelen moeten misbruiken. Wanneer u zich een beetje met astrologie of andere esoterische kennisgebieden bezig houdt, zult u misschien herkennen, dat er ook andere doelen zijn die meer het algemeen welzijn dienen, en die het beogen waard zijn. Uw sterkste punt is uw talent om altijd weer van voren af aan te beginnen. U hebt het verleden afgesloten en kunt zichzelf geheel op het beleven van het heden concentreren. U bent ook niet bang voor het nemen van risico's, want u weet, dat men op deze wijze het meest effectief de eigen horizon kan verbreden. Pluto, aan hem is het principe van regeneratie toegekend, provoceert buitengewone en ingrijpende ervaringen in uw leven, maar alleen wanneer die ook nodig zijn. Uw vroege opvoeding kan dramatische trekken hebben vertoond, maar misschien moest u alleen maar vaker van woonplaats wisselen. Hoed u ervoor, uw medemensen onder druk te willen zetten en domineren, dat zal tot afwijzing leiden. Ook wanneer het u zwaar zou vallen, zou u eerder uw creatieve gaven dan uw negatieve eigenschappen tot uitdrukking moeten laten komen.


Maan sextiel PlutoU zou in staat moeten zijn, uw kracht productief te gebruiken en de gevoelsstromingen in uw omgeving te herkennen. Uw regeneratievermogen met betrekking tot emotionele teleurstellingen is heel uitgesproken, daarom kan men u ook wel eens als duikelaartje betitelen. Met uw gezondheid zou u daarom eveneens geen grotere problemen moeten hebben, als niet andere horoscoopfactoren op het tegendeel duiden. Tegenover de nood van andere mensen staat u meevoelend, en u biedt bereidwillig uw hulp aan. Uw alledaagse plichten vervult u met bravoure en u staat steeds open voor nieuwe ideeŽn, die u en uw medemensen het leven verlichten. U bekommert zich om de vormgeving van uw omgeving, en u voelt zich als lid van deze maatschappij tot verantwoording geroepen. Waarschijnlijk zou u vanuit uw hart zinvolle voorstellen kunnen doen tot verbetering, om de problemen op deze planeten in de greep te krijgen.


Maan driehoek Pluto U kunt uw gevoelens goed tot uitdrukking brengen en begrijpelijk maken wat er in u omgaat, wat niet alleen positief op uzelf uitwerkt maar ook op uw omgeving. Zelfs wanneer er eens wat mis gaat stort u niet in een bodemloze put, maar kunt u zich betrekkelijk snel weer ontspannen. U hebt een vaste greep op uw gevoelswereld en moedig als u bent, gaat u iedere uitdaging aan die het leven te bieden heeft. Uw medemensen kunnen op u vertrouwen wanneer ze uw ondersteuning nodig hebben. U laat zich echter niets wijsmaken, want met uw doordringende blik herkent u meteen de motieven die aan het handelen van andere mensen ten grondslag liggen. Diep in uw innerlijk hebt u er een voorstelling van, hoe het leven op deze planeet levenswaardiger zou kunnen worden vorm gegeven, en u gebruikt uw totale energie om uw visioenen zo realistisch mogelijk door te geven en in praktijk te brengen.


Maan vierkant Pluto Mogelijk was de relatie met uw ouders vanuit uw gezichtspunt niet bevredigend, en moest u veel discussie met hen voeren. Misschien mist u daardoor het basisvertrouwen, om zich tegenover andere mensen open te stellen en ook uw eigen gevoelens mede te delen. Ook wanneer u zich nog heden tegen iedere inmenging in uw leven teweer stelt, zou u het gesprek met uw ouders, vooral met uw moeder, moeten zoeken om de problemen te kunnen aanpakken. U wordt gemakkelijk opvliegend, en deze neiging zou u beter onder controle moeten krijgen. Probeer uw leven in eigen hand te nemen en u bij beslissingen niet alleen door uw gevoelens te laten leiden, want die zouden u dikwijls kunnen misleiden. Hoewel u zich van uw verleden los wilt maken, zou u niet de fout moeten maken om helemaal geen banden meer aan te gaan. Met dit aspect zou u ook over mediamieke aanleg kunnen beschikken, die u er soms toe brengen al het wereldlijke af te wijzen. Kleinigheden en details maken u boos, omdat u zich alleen aan betekenisvolle aangelegenheden wilt wijden. Wanneer u wat geduldiger zou worden, zouden de dingen u wat gemakkelijker af gaan.


Maan oppositie Pluto U zou er behagen in kunnen vinden, uw gezin en vrienden te domineren en misschien zelfs met uw grillen te tiranniseren. U bent vaak zo temperamentvol, dat uw medemensen er bang van worden. Zou u eens in een testament bedacht worden, dan kan het tot conflicten binnen uw gezin komen. U hebt een aangeboren tegenzin tegen iedere soort autoriteit en u voegt zich niet graag naar aanwijzingen; daarom zult u waarschijnlijk moeilijkheden hebben in uw beroep, of in het algemeen in de omgang met andere mensen. Bij uw beslissingen zou u niet altijd naar uw gevoelens hoeven luisteren, want die zijn eenvoudig te extreem en ontberen vaak iedere basis. Probeer de gevoelens en de vrije wil van uw medemensen te respecteren, want wanneer u niet oppast kun u zich ontwikkelen tot een slecht gehumeurd mens die maar moeilijk te verdragen is.


Maan conjunct Chiron Deze conjunctie brengt tot uitdrukking dat voor u de emoties en de instincten waarvoor de Maan staat, nauw samenhangen met de spirituele ontwikkeling die Chiron belichaamt. U bent een bijzonder fijngevoelige persoonlijkheid die er niet voor terugschrikt om zichzelf heel nauwkeurig door te lichten. U zoekt naar verklaringen voor de fenomenen die u dank zij uw sensibiliteit waarneemt, en bent daarom bereid om zich met thema's bezig te houden waartoe niet iedereen toegang heeft. Wanneer u een nest bouwt, kan dit zich sterk van de gewonere onderscheiden, omdat u mogelijk juist daarin uw individualiteit laat zien. Zou deze conjunctie uitdagende aspecten maken, dan zou u dit u er overigens toe kunnen verleiden, om uw begrip voor de emotionele situaties van mensen voor eigen doelen te gebruiken.


Maan sextiel Chiron U hebt een fijne neus voor emotionele behoeften en zult daarvan wel op positieve wijze gebruik maken. Ook de eigen bewustwording vindt bij u plaats via het gevoel, zodat uiteindelijk de Maan, die dit gevoel belichaamt, een sleutelrol in uw ontwikkeling zal spelen. U zou er goed aan doen om met uw talenten de mensen te helpen en daardoor misschien uw helende gaven te kunnen ontdekken. Daarbij hebt u ook nog een verfijnde waarneming voor de oorzaken van ziekten. Wanneer u actief wordt, zouden door het daarbij ingezette gevoel vaak projecten moeten ontstaan die u een bijzondere vorm geeft.


Maan driehoek Chiron Uw spirituele ontwikkeling gaat harmonisch op met de emotionele ondervinding, en deze eigenschap maakt u tot een sterke en in zichzelf rustende persoonlijkheid. Uw begrip voor de dynamiek van intermenselijke relaties, die door de Maan gesymboliseerd worden, gaat zeer diep, zodat u altijd oplossingen klaar zou moeten hebben als u in dit opzicht om raad wordt gevraagd. U bent niet bang voor de waarheid en geeft uw inzichten graag door, zelfs wanneer de betrokkenen er eerst niet verrukt over zouden zijn. Ook muzikale talenten zouden bij u aanwezig moeten zijn, want u geniet op een geheel natuurlijke wijze van de schoonheid in al haar vormen.


Maan vierkant Chiron Mogelijk gaat uw spirituele ontwikkeling met enkele problemen op intermenselijk gebied gepaard, waarbij vooral uw moeder die de Maan belichaamt, grote invloed op uw welbevinden kan hebben uitgeoefend. Het onder de knie krijgen van zulke problemen zou u echter juist de ogen met betrekking tot uw eigen persoonlijkheid kunnen openen. Een voorwaarde is overigens dat u een zekere objectiviteit aanleert en dat u zich niet door opkomende emoties in uw visie al te sterk laat beÔnvloeden. Bovendien vraagt Chiron, die het heden belichaamt, onmiskenbaar van u dat u het verleden, de Maan, overwint en niet in gewoonten blijft steken die u de nodige ruimte voor uw ontwikkeling ontnemen.


Maan oppositie Chiron Mogelijk bent u een dusdanig duidelijk emotionele persoonlijkheid dat uw gevoelens u soms overvallen en u tot acties dwingen die u helemaal niet kunt inschatten. Uw visie zou al te persoonlijk kunnen uitvallen en u ertoe brengen om zich met processen te bemoeien waar u zich beter buiten zou kunnen houden. Het zou aan te raden zijn dat u zich eerst uw best doet om innerlijke balans te bereiken, totdat u de kracht hebt gevonden om uw talenten die bijvoorbeeld in de vorm van uw inlevingsvermogen doorgaans aanwezig zijn, dan zinvol te gebruiken. Uw bijzondere uitstraling zou u een charismatische kleur moeten geven.


Maan conjunct Lilith In tegenstellingen tot Lilith-Zon-aspecten, die de relatie met de vader en de vaderrol als thema hebben, gaat het bij Lilith-Maan-aspecten om de relatie met de moeder, de eigen moederrol en de verhouding met de kinderen. Juist bij moeilijke aspecten kan het hier problemen geven, hetzij dat de vrouw zich tegen de moederrol verzet, tegen haar wens geen kinderen kan krijgen, of dat het tot abortussen of miskramen komt.


Maan sextiel Lilith Ook bij het harmonisch sextiel-aspect kan de moeder als almachtig en voortdurend tegenwoordig zijn ervaren, zodat zij op de ontwikkeling van uw persoonlijkheid een bovengemiddeld grote invloed had.


Maan driehoek Lilith Ook bij het harmonisch driehoek-aspect kan de moeder als almachtig en voortdurend tegenwoordig zijn ervaren, zodat zij op de ontwikkeling van uw persoonlijkheid een bovengemiddeld grote invloed had.


Maan vierkant Lilith Mogelijk gaat uw spirituele ontwikkeling met enkele problemen op intermenselijk gebied gepaard, waarbij vooral uw moeder die de Maan belichaamt, grote invloed op uw welbevinden kan hebben uitgeoefend. Het onder de knie krijgen van zulke problemen zou u echter juist de ogen met betrekking tot uw eigen persoonlijkheid kunnen openen. Een voorwaarde is overigens dat u een zekere objectiviteit aanleert en dat u zich niet door opkomende emoties in uw visie al te sterk laat beÔnvloeden. Bovendien vraagt Chiron, die het heden belichaamt, onmiskenbaar van u dat u het verleden, de Maan, overwint en niet in gewoonten blijft steken die u de nodige ruimte voor uw ontwikkeling ontnemen.


Maan oppositie Lilith Als vrouw zou u uw eigen vrouwelijkheid kunnen ontkennen, als man zou u onder een moeder geleden kunnen hebben die u niet wilde loslaten of haar als vervanging voor een partner had gezien. Mannen met zulke aspecten hebben vaak problemen om de vrouw als gelijkberechtigd te accepteren, wat alleen met angst voor haar kracht kan worden verklaard.


Maan conjunct opstijgende Maansknoop Wanneer u uw gevoelens aanvaardt en uw instinct volgt, zult u uw eigen weg gaan. U hebt zich met uw leven verzoend en blikt gerust in de toekomst, want emotioneel voelt u zich geborgen en dat is voor u het belangrijkst. Dat zorgt ook voor uw bijzondere uitstraling, waardoor u op veel mensen aantrekkelijk overkomt. U moet gevoelsmatig volledig achter uw activiteiten kunnen staan, en u zou niets ondernemen alleen omdat uw verstand vindt dat moet. IntuÔtief leert u van uw ervaringen, en in dezelfde mate als uw emotioneel evenwicht verschuift, ontwikkelt u zich tot een rijpe en bewuste persoonlijkheid. Vrouwen zullen in uw leven een belangrijke rol spelen, waarschijnlijk omdat u hen sneller vertrouwt dan mannen.


Maan sextiel opstijgende Maansknoop Uw gemoedstoestand is relatief stabiel, en met uw rustige maar vrolijke aard komt u bij uw medemensen goed over. U leeft vanuit uw gevoel, en deze weg zou u ook verder moeten volgen, omdat u uw intuÔtie rustig kunt vertrouwen. Vanuit een zekere emotionele basis pakt u kalm uw doelen aan, en u verlangt nooit meer dan u ook kunt geven. U begrijpt instinctief dat het aardse bestaan een stroom van veranderingen is, en u vecht er niet tegen om ondanks emotionele banden, het verleden los te laten. Mannen in wiens horoscoop dit harmonische aspect zich bevindt, zullen in uw leven dikwijls ondersteuning door vrouwen meemaken, en in het algemeen duidt deze constellatie op een meer vrouwelijk gedrag.


Maan driehoek opstijgende Maansknoop Uw gemoedstoestand is relatief stabiel, en met uw rustige maar vrolijke aard komt u bij uw medemensen goed over. U leeft vanuit uw gevoel, en deze weg zou u ook verder moeten volgen, omdat u uw intuÔtie rustig kunt vertrouwen. Vanuit een zekere emotionele basis pakt u kalm uw doelen aan, en u verlangt nooit meer dan u ook kunt geven. U begrijpt instinctief dat het aardse bestaan een stroom van veranderingen is, en u vecht er niet tegen om ondanks emotionele banden, het verleden los te laten. Mannen in wiens horoscoop dit harmonische aspect zich bevindt, zullen in uw leven dikwijls ondersteuning door vrouwen meemaken, en in het algemeen duidt deze constellatie op een meer vrouwelijk gedrag.


Maan vierkant opstijgende Maansknoop U lijdt dikwijls onder uw onevenwichtigheid, en persoonlijke mislukkingen maken u snel moedeloos. Uw probleem is dat u uw gevoelens niet kunt vertrouwen omdat u zich graag laat beÔnvloeden, en dan ontnuchterd wordt wanneer u weer eens bent vastgelopen. Gezondheidsproblemen zouden daarvan het gevolg kunnen zijn. Het zou u helpen, heel geleidelijk een zekere emotionele basis op te bouwen waar vanuit u uw leven kunt aanpakken. U zou diep in uzelf moeten kijken en u afvragen, wat er werkelijk belangrijk voor u is. Gebruik eerst uw verstand opdat u niet te sterk reactie reageert, of uit gekwetstheid dingen doet die u later berouwt. Uw doel zou echter moeten zijn: met uw gevoelens en instincten in harmonie te leven, opdat u het verleden kunt loslaten en uiteindelijk bredere vergezichten voor u opdoemen. Als man met dit aspect in de geboortehoroscoop zullen het vrouwen zijn, die u de pijnlijkste lessen leren.


Maan oppositie opstijgende Maansknoop U maakt het uzelf heel moeilijk, omdat u liever in het verleden zwelgt dan het heden onder ogen te zien. Dit is een bijzonder karmisch aspect, want de Maan die op zich al met het verleden in verband wordt gebracht, staat hier bij de neerdalende Maansknoop, die laat zien wat men nu beter achter zich zou kunnen laten. De boodschap is dus duidelijk: laat los en keer niet om! Maar uw gevoelens brengen u op een dwaalspoor en vormen voor u daarom dikwijls een streep door de rekening. Zolang u uzelf niet hebt ontwikkeld en in het heden geen emotionele zekerheid heeft gevonden, zou u beter nuchter kunnen optreden en uw verstand de boventoon laten voeren. Anders zou u met rekening moeten houden met problemen in uw gezin die emotioneel teveel van u vragen en ook negatief op uw bloedsomloop of uw spijsvertering kunnen uitwerken.


Maan conjunct Ascendant In uw leven kan het soms tot gevoelsmatige onzekerheden komen, wat het vertrouwen tegenover uw medemensen aangaat. Aan de ene kant wenst u niets liever dan nauwe relaties, maar eenmaal zover kan het ertoe komen dat u zich ingesloten voelt en probeert om zich tegen die intimiteit te weer te stellen. U kunt zo tegengesteld zijn dat u enerzijds eisen aan uw naaste omgeving stelt, maar u verbaast wanneer die datzelfde met u doet. Misschien zou u eens wat duidelijker in de spiegel moeten kijken, want op den duur zult u vereenzamen, wanneer u niet in staat bent de spelregels van het leven ook op uzelf toe te passen. Wanneer u leert de vesting om u heen wat meer toegankelijk te maken en bereid tot compromissen te worden, dan zal het zover komen dat u tevredenstellende kontakten met de u omgevende mensen opbouwt, want in principe bent u toch een heel gevoelig persoon die zijn omgeving zou kunnen verrijken wanneer hij of zij zich niet in zichzelf terugtrekken zou.


Maan sextiel Ascendant Met uw gevoeligheid kunt u zich soms het leven moeilijk maken, hoewel dit u uiteindelijk erbij zal helpen uw bestaan in al zijn varianten te verstaan. Vooral op dat wat uw medemensen tegen u zeggen kunt u heel gevoelig reageren. Daarom komt het er voor u op aan een realistische blik op uw levensomstandigheden te ontwikkelen. Wanneer u dat gelukt zult u snel merken dat u eigenlijk in uw omgeving een geliefd en gewaardeerd persoon bent. Zo kunt u een vriendelijke natuur ontwikkelen en uw creativiteit met volle teugen tot uitdrukking laten komen. U kunt heel gevoelig zijn en u bent in staat om juist in uw beroepsleven grotere resultaten te bereiken, want uw beroepsmatige bezigheden zijn voor u zeer belangrijk. Alles dat u doet, doet u met overgave, zodat uw meerderen u erg waarderen. Uw algemene vorming kan zeer goed ontwikkeld zijn, waarmee u in uw grote vriendenkring een goede indruk achterlaat. Uw diplomatieke aard is overal bekend, wat ertoe leiden kan dat men uw raad zoekt, maar uw zou er om moeten denken uzelf daarbij niet te vergeten.


Maan driehoek Ascendant Met uw gevoeligheid kunt u zich soms het leven moeilijk maken, hoewel dit u uiteindelijk erbij zal helpen uw bestaan in al zijn varianten te verstaan. Vooral op dat wat uw medemensen tegen u zeggen kunt u heel gevoelig reageren. Daarom komt het er voor u op aan een realistische blik op uw levensomstandigheden te ontwikkelen. Wanneer u dat gelukt zult u snel merken dat u eigenlijk in uw omgeving een geliefd en gewaardeerd persoon bent. Zo kunt u een vriendelijke natuur ontwikkelen en uw creativiteit met volle teugen tot uitdrukking laten komen. U kunt heel gevoelig zijn en u bent in staat om juist in uw beroepsleven grotere resultaten te bereiken, want uw beroepsmatige bezigheden zijn voor u zeer belangrijk. Alles dat u doet, doet u met overgave, zodat uw meerderen u erg waarderen. Uw algemene vorming kan zeer goed ontwikkeld zijn, waarmee u in uw grote vriendenkring een goede indruk achterlaat. Uw diplomatieke aard is overal bekend, wat ertoe leiden kan dat men uw raad zoekt, maar uw zou er om moeten denken uzelf daarbij niet te vergeten.


Maan vierkant Ascendant Wanneer de Maan een vierkant-aspect met de ascendant aangaat, betekent dat tegelijkertijd dat zij ook een vierkant met de descendant vormt. Mogelijk zult u vroeg in uw leven probleem met uzelf en in contacten met de omgeving ondervinden, toch zou u deze er voor moeten gebruiken om in de loop van uw leven wat duidelijker te zien. Daar de maan met het onbewuste in het zelf van doen heeft is het belangrijk voor u om uw best te doen voor een realistische inschatting van uzelf, die u er toe zal brengen om zowel in de omgang met andere mensen als ook in uw liefdesrelaties geen illusies meer te koesteren. U zou ook uw best moeten doen om begrip te krijgen voor de signalen van uw lichaam, zodat het misschien een voordeel kan zijn om u bepaalde technieken zoals yoga eigen te maken, om bewuster te worden van het lichaam.


Maan oppositie Ascendant Wanneer de Maan een oppositie met de ascendant aangaat, betekent dat tegelijkertijd dat zij ook een oppositie met de descendant vormt. Mogelijk zult u proberen u in het leven van de u omringende mensen te mengen, wat niet altijd een positieve reactie zal uitlokken. Daar de Maan met het onbewuste in het zelf van doen heeft is het belangrijk voor u om uw best te doen voor een realistische inschatting van uzelf, die u er toe zal brengen om zowel in de omgang met andere mensen als ook in uw liefdesrelaties wat duidelijker te zien. Gelukt u dat, dan zult u in staat zijn om u een grote vriendenkring op te bouwen, daar men u in wezen vanwege uw gevoelige aard mag. Graag engageert u zich op het sociale vlak, zodat misschien een bezigheid op het gebied van public relations voor u in aanmerking komt. U hebt gewoon het contact met de mensen nodig; in de loop van uw leven zou u zich daarom een zekere bedrevenheid in dit opzicht eigen gemaakt moeten hebben.


Maan conjunct MC Mogelijk zult u een positie in het openbare leven innemen die het u toestaat positief met veel mensen in contact te treden. Daarbij zult u vaak op de bestaansmiddelen van de u omringende vrouwen kunnen teruggrijpen; of u nu van het vrouwelijke of van het mannelijke geslacht bent speelt daarbij geen rol. Beroepsmatig zou u een bezigheid kunnen uitoefenen die met de vormgeving van huiselijk terrein van doen heeft. Het zou ook voorstelbaar kunnen zijn dat u van het toneelspel houdt. Wanneer de rest van de horoscoop niet te negatief uitvalt, bent u gewoon goed in het positief beÔnvloeden van andere mensen.


Maan sextiel MC Dit sextiel-aspect duidt op een harmonische kindertijd; het omgaan van de afzonderlijke familieleden met elkaar zou eigenlijk door wederzijdse toenadering gekenmerkt moeten hebben, zodat het u tegenwoordig niet zwaar zou moeten vallen om zich gedisciplineerd in uw leven en vooral in uw beroep te gedragen. Met uw collega's en uw meerderen kunt u best overweg, daar men u als betrouwbaar ziet en u verantwoordelijke taken doet toekomen.


Maan driehoek MC Dit sextiel-aspect duidt op een harmonische kindertijd; het omgaan van de afzonderlijke familieleden met elkaar zou eigenlijk door wederzijdse toenadering gekenmerkt moeten hebben, zodat het u tegenwoordig niet zwaar zou moeten vallen om zich gedisciplineerd in uw leven en vooral in uw beroep te gedragen. Met uw collega's en uw meerderen kunt u best overweg, daar men u als betrouwbaar ziet en u verantwoordelijke taken doet toekomen.


Maan vierkant MC Uw kindertijd was voor u niet gemakkelijk. U zou zich dikwijls emotioneel geÔsoleerd hebben gevoeld, en het contact met uw ouders was niet altijd zoals u dat gewenst zou hebben. Dat kan in uw jeugd ook op uw prestaties op school doorgewerkt hebben; of het u daarna in uw beroepsomgeving goed gaat zal er van afhangen in hoeverre u uw emotionele problemen verwerkt hebt. Daar de Maan met het onbewuste geassocieerd wordt, is het heel belangrijk om te leren verstaan aan welk gedrag u zich stoort; dikwijls is u dat niet heel duidelijk. Met enige diplomatie en bereidheid tot coŲperatie en compromis zal het u toch gelukken om een meer realistisch beeld van uzelf te krijgen en innerlijke harmonie te bereiken.


Maan oppositie MC Uw kindertijd was voor u niet gemakkelijk. U zou zich dikwijls emotioneel geÔsoleerd hebben gevoeld, en het contact met uw ouders was niet altijd zoals u dat gewenst zou hebben. Dat kan in uw jeugd ook op uw prestaties op school doorgewerkt hebben; of het u daarna in uw beroepsomgeving goed gaat zal er van afhangen in hoeverre u uw emotionele problemen verwerkt hebt. Daar de Maan met het onbewuste geassocieerd wordt, is het heel belangrijk om te leren verstaan aan welk gedrag u zich stoort; dikwijls is u dat voor uzelf niet helemaal duidelijk. Met enige diplomatie en bereidheid tot coŲperatie en compromis zal het u toch gelukken om een meer realistisch beeld van uzelf te krijgen en innerlijke harmonie te bereiken.


Persoonlijk Advies? | Uw horoscoop als basis voor een gesprek van drie uren.
Predicties voor twee of meer jaren, voor:
1. Nieuwe relatie opbouwen,
2. Bestaande relatie verbeteren,
3. Levenskwaliteit: persoonlijk doel in dit leven verwezenlijken, geestelijke ontwikkeling en groei,
4. Studie-, school-, beroepskeuze,
5. Loopbaan plannen,
6. Stress en angst leren hanteren.
Maak nu 'n afspraak via +31 (0)6 33 69 75 96.Zodiacale Aspecten | Mercurius Aspecten


Mercurius conjunct Venus U bent bij andere mensen geliefd en hebt ook geen angst voor aanraking in het contact met hen. U houdt van de mooie dingen in het leven en vindt het fijn wanneer alles harmonisch verloopt. U zou uw doorgaans aanwezige kunstzinnig talent verder moeten ontwikkelen, ook wanneer er in uw kindertijd op dit punt teveel van u geŽist werd. U bent gevoelig, hebt een uitgesproken aanleg voor tact en staat bekend om uw vriendelijkheid. Uw relaties met het andere geslacht zouden voor u bevredigend moeten zijn. Wegens uw objectief begrip voor alle kanten van de medaille wordt u herhaaldelijk als bemiddelaar geŽngageerd. Men vindt u ook goedmoedig, maar daarmee zou u het gevaar kunnen lopen misleid of uitgebuit te worden, omdat u geen nee kunt zeggen. Word ervan bewust dat men conflicten niet altijd uit de weg zou moeten gaan, en dat die erbij horen.


Mercurius sextiel Venus Met dit aspect zou u zich schriftelijk en mondeling goed kunnen uitdrukken en dit vooral ook willen. Schijnbaar hebt u op dit gebied een bijzonder talent. U werkt mogelijk schrijvend of anderszins op het gebied van de communicatie, waarbij een bezigheid op kunstzinnig gebied ook niet buiten uw reikwijdte zou moeten liggen. U bezit echt duidelijke voorstellingen over hoe u uw materiŽle verhoudingen kunt verbeteren, en u zou daarmee ook succes moeten hebben, omdat u niets wilt afdwingen. Men kan zeer goed met u overweg, omdat u door uw behoefte aan harmonie geen problemen hebt met het aangaan van compromissen. U ageert graag op de achtergrond en valt op doordat u de gebeurtenissen objectief kunt beoordelen. Toch zult u in geen geval inbinden wanneer het om uw gerechtvaardige belangen gaat, en u uw medemensen met charme en diplomatie uw standpunt duidelijk maakt. U bent graag met andere mensen samen en kunt dankzij uw positieve uitstraling veel voor hun welbevinden doen. Zo zal u uw vrolijke, onbekommerde aard in uw beroepsmatige bezigheid goed van pas komen, ook wanneer het u niet mee valt u in stereotype arbeidsprocessen te laten vastleggen.


Mercurius conjunct Mars Ook al is uw verstand scherp en al beschikt u over een hoge mate aan geestkracht, u vraagt zich veel dingen af waarop u geen antwoord weet. Weliswaar zet u zich graag in voor een zaak, maar u zult daarbij dikwijls in conflict geraken omdat u uw opvattingen dikwijls te sterk verdedigt. Bijzonder geschikt is dit aspect voor werk in journalistiek en onderzoek, omdat u gewoonlijk heel graag uw neus in vreemde zaken steekt. U zegt alles wat in u opkomt, en dat stelt u in staat om duidelijke besluiten te ontlokken en u daaraan te houden. Toch moet u daarbij niet al te ongeduldig te werk gaan, anders zult u op een goede dag alleen staan. U hebt een uitgesproken interesse voor politieke en maatschappelijke aangelegenheden, en niet zelden bevindt u zich onder de mensen die in ieder geval hun eigen mening ten beste willen geven, en niet schuwen om het spreekgestoelte te betreden. Daarbij gaat u geen dispuut uit de weg, want overal waar Mars bij komt gaat het om wedijver en concurreren. U bent overtuigd van uw grote kennis van zaken, die u graag aan de mensheid ter beschikking stelt. U zou in dit opzicht echter een gevoel van superioriteit moeten beteugelen.


Mercurius sextiel Mars Met uw helder verstand bent u in staat om veel dingen te beantwoorden die u zich in de loop van het leven afvraagt. U zet zich graag in voor een zaak. U kunt daarbij op de steun van uw medemensen rekenen omdat u uw inzichten op een heldere manier overbrengt. Dit aspect is bijzonder voordelig voor werk in journalistiek en onderzoek, omdat u gewoonlijk heel graag uw neus in vreemde zaken steekt. U zegt alles wat in u opkomt, en dat stelt u in staat om duidelijke besluiten te ontlokken en u daaraan te houden. U hebt een uitgesproken interesse voor politieke en maatschappelijke aangelegenheden, en niet zelden bevindt u zich onder de mensen die in ieder geval hun eigen mening ten beste willen geven, en niet schuwen om het spreekgestoelte te betreden. U weet hoe u moet overkomen, maar u kunt ook rekening houden met de interesse en de gevoelens van uw medemensen. Met deze veelbelovende mix zult u succesvol kunnen zijn.


Mercurius driehoek Mars U kunt het in intellectueel opzicht ver schoppen, omdat u constructief te werk gaat en u uw geestelijke kracht goed kunt gebruiken. Uw rijkdom aan ideeŽn is bekend en dat zou op velerlei manier in uw dagelijkse leven te merken moeten zijn. Een mogelijk optredende nervositeit zult u effectief op zijn plaats kunnen zetten, en daarmee verzekert u het succes van wat u onderneemt. Ook wanneer u niet echt een wetenschappelijke coryfee bent zou u in de technologische beroepssector bezig kunnen zijn. U kunt zichzelf schriftelijk of retoriek op een glanzende wijze positioneren, waardoor u misschien ook kansen hebt op journalistiek of politiek gebied. U hebt steun aan uw grote belangstelling voor het deelnemen aan politieke discussies. Grotere verbanden herkent u op een speelse manier en u maakt daarmee indruk op uw medemensen die u zullen helpen bij het verbreiden van uw ideeŽn. Hoewel u het vermogen bezit om u sterk te concentreren, zult u er acht op moeten slaan dat u uw ondernemingen ook goed afsluit.


Mercurius vierkant Mars Ook al kunt u doorgaans rationeel denken, u neigt er dikwijls toe om uw opvattingen te hartstochtelijk te verdedigen. Eigenlijk bezit u grote mentale kracht die u helpt om de meest ingewikkelde problemen op te lossen, maar onbeduidende tegenwerpingen tegen uw ideeŽn kunnen u al woedend maken. U houdt van discussies en twistgesprekken, maar u zou moeten weten dat een zeker gevoel van tact tegenwoordig niet helemaal overbodig is. En daar tact en diplomatie niet echt uw sterke kanten zijn, zou u uw best moeten doen om deze eigenschappen in elk geval in beginsel te ontwikkelen. Bovendien zou u zichzelf niet zo serieus moeten nemen, want er zijn nog meer mensen, met weer een andere kijk op deze planeet. En die hebben hetzelfde recht om het bestaan als u. Voordat u besluiten treft, zou u alle feiten en meningen diepgaand moeten beschouwen, als u niet het gevaar wilt lopen dat uw argumenten te subjectief zijn. Doe uw best om in de omgang met uw medemensen geduldiger te zijn, zodat u leert anderen te laten uitspreken. Uw bedoelingen kunnen niet altijd foutloos zijn; en zelfs wanneer uw argumenten voor uzelf juist zijn, hoeven nog niet door alle mensen die te delen.


Mercurius oppositie Mars Uw bedoelingen zouden op andere mensen uitdagend kunnen overkomen en niet zelden tot conflicten leiden, vooral wanneer u zich beledigd voelt, wat bij u niet vaak voorkomt. Al te graag laat u dan uw onbeteugelde mond de vrije loop, hoewel u dit eigenlijk helemaal niet de wrevel van andere mensen naar u toe hoeft te trekken. Want met uw intellectuele begaafdheid zou u evengoed compromissen kunnen sluiten. Mogelijk denkt u te sceptisch en te beperkt, en kunt u daarom permanent hectisch of overgevoelig reageren. In uw woede kwetst u soms de gevoelens van uw medemensen, zonder dat u dat ook zelf maar merkt. Begrijpt u toch dat niet iedereen evenveel plezier in uitgebreide uiteenzettingen heeft. U zou er goed aan doen, de argumenten van uw medemensen tenminste eenmaal te beluisteren. Het zou beter zijn wanneer u zelfs begrip voor hen zou kunnen opbrengen. Daarbij zou u voornamelijk moeten leren om alle kanten van de medaille te bekijken, en u niet persoonlijk aangevallen te voelen, wanneer iemand met uw mening geen rekening houdt.


Mercurius conjunct Jupiter U bent snel van begrip en u weet hoe u het tot iets kunt brengen. Uw dagelijkse beslommeringen doet u met bravoure, en wanneer uw beroepsmatige bezigheden met universiteiten of andere instellingen van ontwikkeling te maken hebben, zal dit aspect voordelig blijken te zijn. Mercurius wordt immers met praktisch en logisch denken geassocieerd, terwijl Jupiter aan het gebied van hogere ontwikkeling wordt toegekend. Voor u is vooral algemene ontwikkeling belangrijk, en u zult er alles aan doen om die te vergroten. Als u schrijversambities hebt, zijn er weinig andere aspecten die u daar zo bij kunnen steunen als deze. Gebruik de kracht van positief denken, want dank zij uw enthousiaste en optimistische instelling bereikt u resultaat. U bent eerlijk en fatsoenlijk en daarbij in staat om de consequenties van uw handelwijze te overzien. U bent tolerant en welwillend jegens alle mensen, en wanneer u een bepaald doel navolgt kunt u dat duidelijk formuleren en uw toehoorders daarvan overtuigen. U hebt zich voorgenomen om ooit eens de wijde wereld te verkennen, en dat moet u beslist ook doen. Met de kennis die dat meebrengt kunt u het zelfs in de toerismebranche tot iets brengen. Uw gastvrijheid is algemeen bekend, en berust er waarschijnlijk op dat u in den vreemde ook fatsoenlijk wilt worden behandeld.


Mercurius sextiel Jupiter Dit aspect zou uw bewustzijn moeten versterken en uw belangstelling wekken voor filosofische en ethische vragen. U bent ontwikkeld, en dat zou voor u later in uw leven maatschappelijk en op het gebied van uw beroep succes mogelijk moeten maken. Bovendien kunt u persoonlijke en maatschappelijke zaken objectief beoordelen, en eenmaal begonnen ondernemingen met veel enthousiasme tot een goed einde brengen. U weet hoe u uw medemensen van iets kunt overtuigen. Met uw retorisch talent kunt u zich in uw beroep overal doen gelden, waar het erom gaat u van de steun en de medewerking van uw medemensen te verzekeren. Mensen die het in het leven minder goed gaat, ondersteunt u en u wekt optimisme in hen. In overeenstemming met uw opvattingen leveren uw goede daden een positieve weerklank op, en om die reden wilt u goed doen. Vragen op het gebied van de menselijkheid, bijvoorbeeld Amnesty International of klimaatveranderingen laten u niet koud, en dat levert u het respect op van uw omgeving. U hebt zich voorgenomen om ooit eens de wijde wereld in te trekken, en dat zou u ook beslist moeten doen. Met de kennis die dat meebrengt zou u het zelfs in het toerisme tot iets moeten kunnen brengen.


Mercurius driehoek Jupiter U bent snel van begrip en u weet hoe u het tot iets kunt brengen. Uw dagelijkse beslommeringen doet u met bravoure, en wanneer uw beroepsmatige bezigheden met universiteiten of andere instellingen van ontwikkeling te maken hebben, zal dit aspect voordelig blijken te zijn. Mercurius wordt immers met praktisch en logisch denken geassocieerd, terwijl Jupiter aan het gebied van hogere ontwikkeling wordt toegekend. Voor u is vooral algemene ontwikkeling belangrijk, en u zult er alles aan doen om die te vergroten. Als u schrijversambities hebt, zijn er weinig andere aspecten die u daar zo bij kunnen steunen als deze. Gebruik de kracht van positief denken, want dank zij uw enthousiaste en optimistische instelling bereikt u resultaat. U bent eerlijk en fatsoenlijk en daarbij in staat om de consequenties van uw handelwijze te overzien. U bent tolerant en welwillend jegens alle mensen, en wanneer u een bepaald doel navolgt kunt u dat duidelijk formuleren en uw toehoorders daarvan overtuigen. U hebt zich voorgenomen om ooit eens de wijde wereld te verkennen, en dat moet u beslist ook doen. Met de kennis die dat meebrengt kunt u het zelfs in de toerismebranche tot iets brengen. Uw gastvrijheid is algemeen bekend, en berust er waarschijnlijk op dat u in den vreemde ook fatsoenlijk wilt worden behandeld.


Mercurius vierkant Jupiter U zou er sterker op moeten letten of uw talrijke invallen ook in praktijk te brengen zijn. Het levert u niets op als u grote ijver aan de dag legt en dan snel de lust verliest wanneer er onoverwinnelijke hindernissen opduiken. Misschien schept u ook wel dingen waarmee geen mens iets kan aanvangen. Het zou beter zijn als u zichzelf van tevoren zou informeren, en uw energie niet aan onbruikbare ideeŽn zou verspillen. Zet eenvoudige kleine stapjes en reik naar realiseerbare doelen, ook wanneer dat niet zo opwindend zou zijn. Daarmee zou u dan ook uw niet echt grote organisatievermogen kunnen verbeteren, en voor resultaten zorgen. Kort gezegd: het ontbreekt u een beetje aan realiteitsbesef en aan een objectieve blik op uw eigen persoon. Dikwijls spiegelt u namelijk anderen voor dat u gaven bezit waar u helemaal niet over beschikt, en dan vraagt u teveel van uzelf. Het kan zelfs kritiek worden wanneer men u ter verantwoording roept, wanneer uitkomt dat het tentoongespreide enthousiasme weliswaar prijzenswaard is, maar dat iedere bodem ontbreekt. U zou uw best moeten doen om een evenwicht te bereiken tussen uw verstand en uw fantasie, want dan zou u ook in staat moeten zijn om ook eens aan de noodrem te trekken.


Mercurius oppositie Jupiter U zou er speciaal op moeten letten dat u beloften doet waar u zich niet aan kunt houden. Het levert u niets op als u grote ijver aan de dag legt en dan snel de lust verliest wanneer er onoverwinnelijke hindernissen opduiken. Misschien schept u ook wel dingen waarmee geen mens iets kan aanvangen. Het zou beter zijn als u zichzelf van tevoren zou informeren, en uw energie niet aan onbruikbare ideeŽn zou verspillen. Zet eenvoudige kleine stapjes en reik naar realiseerbare doelen, ook wanneer dat niet zo opwindend zou zijn. Daarmee zou u dan ook uw niet echt grote organisatievermogen kunnen verbeteren, en voor resultaten zorgen. Kort gezegd: het ontbreekt u een beetje aan realiteitsbesef en aan een objectieve blik op uw eigen persoon. Dikwijls spiegelt u namelijk anderen voor dat u gaven bezit waar u helemaal niet over beschikt, en dan vraagt u teveel van uzelf. Het kan zelfs kritiek worden wanneer men u ter verantwoording roept, wanneer uitkomt dat het tentoongespreide enthousiasme weliswaar prijzenswaard is, maar dat iedere bodem ontbreekt. Probeer betrouwbaarder te worden en denk eerst na, voordat u grote dingen zegt. Dan zult u succes hebben, en uw medemensen zullen u waarderen en respecteren.


Mercurius conjunct Saturnus U bent wel niet echt de meest slagvaardige en retorisch snelle mens op de aarde, maar met uw logische denkstructuren kunt u uw beroepsmatige en privť aangelegenheden naar tevredenheid van alle betrokkenen vormgeven. Wanneer u het woord vraagt, hebt u van tevoren eerst grondig nagedacht. Verstand en verantwoordelijkheid zijn u niet vreemd, en u kunt intensief en volhardend werken. Aan uw studie wijdt u zich nauwgezet en systematisch. Met uw goed ontwikkelde begrip voor vorm en structuur en uw mathematische gaven kunt u een beroepsloopbaan als architect of ingenieur aanvangen. Op de weg naar verwerkelijking van uw geestelijke plannen zult u echter soms op moeilijkheden stoten. Daarom zou u in uw leven ook voor een ontspanning in evenwicht moeten zorgen, anders kunnen er problemen ontstaan. Een gezonde portie humor zou u overigens goed bekomen. Als u te kritisch staat tegenover nieuwe ontwikkelingen, dan ontbreekt het u waarschijnlijk een beetje aan tolerantie. Om die reden zou u van tijd tot tijd uw levensbeschouwing kritisch moeten toetsen, en indien nodig zodanig wijzigen, dat de omgang met uw medemensen gemakkelijker voor u wordt.


Mercurius sextiel Saturnus U bent wel niet de meest slagvaardige en retorisch snelle mens op de aarde, maar met uw logische denkstructuren kunt u uw beroepsmatige en privť-aangelegenheden naar tevredenheid van alle betrokkenen vormgeven. Daarbij komt uw gave voor leiderschap pas goed tot uitdrukking. Verstand en verantwoording zijn u niet vreemd, en u kunt intensief en volhardend werken. Uw beslissingen kenmerken zich door fijngevoeligheid en gezonde mensenkennis, want u bereikt alles wat u aanpakt, methodisch en gestructureerd. U wilt niets aan het toeval overlaten, maar maakt zorgvuldige en doelgerichte plannen. Daarbij trekken rijpere mensen, die betrouwbaar en oprecht zijn, u vooral aan. Uw nauwkeurigheid en zelfdiscipline strekken zich uit op het gebied van de gezondheid. Aan uw studie wijdt zich nauwgezet en systematisch. Met uw goed ontwikkelde begrip voor vorm en structuur en uw mathematische gaven kunt u een beroepsloopbaan als architect of ingenieur aanvangen. In uw relatie komt het bij u erg aan op wederzijds begrip en respect. Als andere factoren in uw horoscoop dat niet tegenspreken, zal de seksualiteit in deze relatie niet noodzakelijk de grootste rol spelen. Misschien gaat u in uw leven een partnerschap aan met een veel jonger of ouder mens.


Mercurius driehoek Saturnus U bent wat het denken betreft, enorm gedisciplineerd en intelligent. U hebt duidelijke standpunten, die u in de loop van uw leven hebt doorgewerkt. U zou een beroepsmatige bezigheid moeten zoeken waarbij u methodisch, praktisch of geestelijk werk moet verrichten. U bent vast ook in staat om grotere projecten naar tevredenheid van alle betrokkenen te organiseren. Uw besluiten worden gekenmerkt door fijngevoeligheid en gezond verstand, want u lukt alles wat u systematisch en gestructureerd aanpakt. In uw jeugd viel u op door goede prestaties op school. Toen al wilde u niets aan het toeval overlaten, maar u maakte nauwkeurige en doelgerichte plannen, en u wijdde zich nauwgezet en systematisch aan de studie. Door oudere medescholieren of uw ouders werd u daarbij zeer gestimuleerd. Tegenwoordig gaat u volhardend en met grote inzet te werk.


Mercurius vierkant Saturnus Waarschijnlijk raakt u licht in paniek. Dat zou aan uw traditionele denkwijze kunnen liggen, die de snelle ontwikkelingen van de huidige tijd niet zo goed kan bijbenen. Mogelijk hebben de omstandigheden in uw jeugd ertoe bijgedragen dat u talmt, uw fantasie gewoon de vrije loop laat, en uzelf in details verliest. En wanneer u dan eens enkele goede ideeŽn hebt, worden die door iemand gestolen, of u krijgt er niet de erkenning voor die u eigenlijk zou moeten krijgen. In uw erotische betrekkingen speelt jaloezie geen overheersende rol. Omdat u bang bent voor veranderingen, bent u altijd een voorstander van het in leven houden van oude, bekende structuren. Het valt u werkelijk zwaar om tevreden te zijn met uw eigen prestaties. Daarom schijnt u er steeds op te wachten dat men u aanvalt. Wanneer u op een goede dag een invloedrijke positie bekleedt, kan het soms voorkomen dat u de ideeŽn van anderen bekritiseert en hen respect weigert. U zou wat meer van uzelf moeten houden en niet al 's morgens bij het zien van uw spiegelbeeld in tranen uitbarsten. Zo zou u een wat meer positieve levensinstelling kunnen verkrijgen, die u uiteindelijk zou steunen bij het oplossen van uw dagelijkse beslommeringen.


Mercurius oppositie Saturnus U zou erom moeten denken dat u niet al te sceptisch reageert, en dat u tegenover de ontwikkelingen niet een al te sterk defensieve houding inneemt. Het zou jammer zijn wanneer u kansen mist, alleen omdat u de mooie kanten van het leven niet kunt herkennen. Zo'n negatieve instelling zal op den duur uw sociale kontakten reduceren. Daarom zou u de moed moeten opbrengen om uzelf 's morgens in de spiegel toe te lachen en niet uit te lachen. Wanneer u dan ook nog greep krijgt op uw neiging tot intolerantie en humeurigheid, zult u spoedig weer met beide benen in het openbare gebeuren staan. U wilt waardering voor uw verstandelijke werk, maar de weg daarheen is nogal ruw. In de vrije en sociale economie is er namelijk concurrentie op alle niveaus, en er zijn ook vaak onconventionele ideeŽn nodig. En daar hebt u het moeilijk mee. Voordat u een contract ondertekent zou u deskundige raad moeten inroepen, of z'n minst zelf alles er van af weten, anders zult u waarschijnlijk enkele kleine lettertjes over het hoofd zien. Ook zou u niet tegen iedereen ja en amen moeten zeggen wanneer u dat helemaal niet wilt. Zelfs niet wanneer u denkt dat u daar resultaat mee zult kunnen behalen. Brengt ordening aan in al uw zaken, zodat het niet tot misverstanden komt die u van de door u gekozen weg zouden kunnen afbrengen.


Mercurius conjunct Uranus U beschikt over goed ontwikkelde verstandelijke en retorische gaven, waardoor u zeer origineel en snel kunt denken. U kunt intuÔtief herkennen wat goed en wat fout is, en u bent soms op het juiste moment op de goede plaats voor het aanknopen van verbindingen die u voordeel kunnen opleveren. Toch zou u niet overmoedig moeten worden en u zou uw doelen niet al te hoog moeten stellen. Ook bestaat er het gevaar dat u plotseling van mening verandert en daarmee veel verwarring sticht. U voelt interesse voor het gebied van de esoterische kennis en de structuren die aan het leven ten grondslag liggen. Dat kunt u waarschijnlijk bereiken door de astrologie te bestuderen. Mercurius vertegenwoordigt alle gebieden van de communicatie, terwijl Uranus zich bezighoudt met elektronische ontwikkelingen. Daarom zou dit aspect u er toe kunnen brengen om zich beroepsmatig te bekwamen op het gebied van de communicatie langs elektronische weg, zoals tegenwoordig door de steeds groter wordende betekenis van computers. Omdat u onafgebroken op zoek bent naar nieuwe ervaringen, bent u dikwijls in staat tot het bieden van bijzondere oplossingen voor problemen. Daardoor oogst u de waardering van uw collega's en meerderen.


Mercurius sextiel Uranus Doordat uw hersenen voortdurend op volle toeren draaien, zal het u niet echt makkelijk vallen om die uit te zetten. U zou moeten leren u te ontspannen. Wordt u wat losser, want morgen is er een nieuwe dag, en verhinder zo dat uw ongeduld tot nerveuze uitputtingstoestanden leidt. Hoewel u verstandelijk scherp en origineel bent, kunt u in uw denken soms wat vreemde structuren bezitten, en u voor onrealistische projecten inzetten. Soms bent u geestelijk afwezig, of u trekt conclusies die op geen enkele wijze doordacht zijn. U bent misschien gewoon een beetje te snel, wat op het plotselinge karakter van Uranus te herleiden is. Uw geestelijke instelling zou op echt stoere, rebelse trekjes kunnen wijzen, waarmee u zou kunnen stoten op afwijzing van andere mensen, die uw houding aanmatigend vinden. Als bezwaar komt daarbij dat u deze houding voortdurend verandert, en dat u zich door niemand in welke vorm dan ook, iets wilt laten zeggen. Van vandaag op morgen kunnen er zich veranderingen in uw leven voordoen, omdat u steeds op zoek bent naar ongewone en opwindende belevenissen. Of deze een morele voedingswaarde hebben maakt u niet uit, omdat u zichzelf in wezen zo bijzonder vindt. Tenslotte zou u zichzelf niet zo serieus moeten nemen, en proberen greep te krijgen op uw eigenzinnigheid.


Mercurius driehoek Uranus U beschikt over goed ontwikkelde verstandelijke en retorische gaven, waardoor u zich zeer origineel en snel kunt denken. U kunt intuÔtief herkennen wat goed en wat fout is, en u bent soms op het juiste moment op de goede plaats voor het aanknopen van verbindingen die u voordeel kunnen opleveren. De snelle ontwikkelingen van de huidige tijd boezemen u geen angst in, omdat u geestelijk heel flexibel bent. U voelt interesse voor het gebied van de esoterische kennis, en de structuren die aan het leven ten grondslag liggen. Dat kunt u waarschijnlijk bereiken door de astrologie te bestuderen. Mercurius vertegenwoordigt alle gebieden van de communicatie, terwijl Uranus zich bezighoudt met elektronische ontwikkelingen. Daarom zou dit aspect u er toe kunnen brengen om beroepsmatig te kiezen voor communicatie langs elektronische weg, zoals tegenwoordig door de steeds groter wordende betekenis van computers. Het zou jammer zijn wanneer u uw originaliteit en uw onconventionele denken daarvoor niet zou gebruiken, om verbeteringen voor veel mensen te bereiken.


Mercurius vierkant Uranus Doordat uw hersenen voortdurend op volle toeren draaien, zal het u niet echt makkelijk vallen om die uit te zetten. U zou moeten leren u te ontspannen. Wordt u wat losser, want morgen is er een nieuwe dag, en verhinder zo dat uw ongeduld tot nerveuze uitputtingstoestanden leidt. Hoewel u verstandelijk scherp en origineel bent, kunt u in uw denken soms wat vreemde structuren bezitten, en u voor onrealistische projecten inzetten. Soms bent u geestelijk afwezig, of u trekt conclusies die op geen enkele wijze doordacht zijn. U bent misschien gewoon een beetje te snel, wat op het plotselinge karakter van Uranus te herleiden is. Uw geestelijke instelling zou op echt stoere, rebelse trekjes kunnen wijzen, waarmee u zou kunnen stoten op afwijzing van andere mensen, die uw houding aanmatigend vinden. Als bezwaar komt daarbij dat u deze houding voortdurend verandert, en dat u zich door niemand in welke vorm dan ook, iets wilt laten zeggen. Van vandaag op morgen kunnen er zich veranderingen in uw leven voordoen, omdat u steeds op zoek bent naar ongewone en opwindende belevenissen. Of deze een morele voedingswaarde hebben maakt u niet uit, omdat u zichzelf in wezen zo bijzonder vindt. Tenslotte zou u zichzelf niet zo serieus moeten nemen, en proberen greep te krijgen op uw eigenzinnigheid.


Mercurius oppositie Uranus Doordat uw hersenen voortdurend op volle toeren draaien, zal het u niet echt makkelijk vallen om die uit te zetten. U zou moeten leren u te ontspannen. Wordt u wat losser, want morgen is er een nieuwe dag, en verhinder zo dat uw ongeduld tot nerveuze uitputtingstoestanden leidt. Hoewel u verstandelijk scherp en origineel bent, kunt u uw inzichten voortdurend wijzigen, wat tot verwarring zal leiden. Soms komt u geestelijk afwezig over, of u trekt conclusies die op geen enkele wijze doordacht zijn. U bent misschien gewoon een beetje te snel, wat op het plotselinge karakter van Uranus te herleiden is. Omdat een mens veel tijd in groepen doorbrengt en afhankelijk is van sociale kontakten, zou u voorzichtig moeten en zijn en niet van uit moeten gaan dat iedereen het altijd met u eens moet zijn. U zou op zijn minst de meningen van anderen moeten laten gelden en deze niet in het algemeen afwijzen, want ieder mens heet het recht op het vrij uiten van zijn gedachtegoed. Met uw houding zou u kunnen stoten op afwijzing van andere mensen, die uw houding aanmatigend vinden. Tenslotte zou u zichzelf niet zo serieus moeten nemen, en probeer greep te krijgen op uw eigenzinnigheid.


Mercurius conjunct Neptunus U bezit een levendige fantasie, maar u zou voorzichtig moeten zijn en daarmee niet te ver gaan, ook wanneer u denkt dat u het gevoelsleven van uw medemensen intuÔtief kunt aanvoelen. U schiet namelijk nog wel eens snel uw doel voorbij, en zelfs wanneer u gelijk hebt zou u uw best moeten doen om uw gedachten helder en onmiskenbaar te uiten, zodat er geen vermijdbare problemen van komen. U houdt zich niet echt graag op logische wijze bezig met de alledaagse beslommeringen van het dagelijkse leven, en daardoor kan in uw omgeving ook dikwijls chaos heersen. Uw belangstelling richt zich soms op mystieke en esoterische kennisgebieden, en u brengt graag uw gedachten schriftelijk tot uitdrukking. Uw hang naar dagdromen zou stimulerend moeten werken op uw poŽtische, literaire en andere creatieve talenten. Ook het gebeid van de fotografie fascineert u. Tegenover uw medemensen kunt u neigen tot snoeverij, doordat u het zichzelf met contractuele verplichtingen heel moeilijk maakt. Met debatten laat u zich zelden in, maar u doet eenvoudig datgene wat u zelf goed acht. U kunt heel teruggetrokken zijn. Toch kan er het gevaar bestaan dat u naar een alleen voor uzelf toegankelijke droomwereld afglijdt, en ieder contact met de realiteit verliest.


Mercurius sextiel Neptunus Het is voor u mogelijk om het gevoelsleven van uw medemensen intuÔtief aan te voelen. Hoewel u bij het beoordelen daarvan door uw grote fantasie ook af en toe het doel voorbij schiet, zult u in de loop van uw leven een diplomatieke vorm voor het doorgeven van de voor u geldende waarheden eigen maken. Uw belangstelling richt zich tot mystieke en esoterische kennisgebieden, en u brengt graag uw gedachten schriftelijk tot uitdrukking. Uw hang naar dagdromen zou stimulerend moeten werken op uw poŽtische, literaire en andere creatieve talenten. Daardoor bent u ten aanzien van uw beroep uitstekend geschikt voor alle bezigheden die fantasie en creatieve ideeŽn vereisen, waartoe o.a. fotografie en het beroep van designer behoren. Tegenover uw medemensen komt u steeds uw verplichtingen na. Met debatten laat u zich zelden in, maar u doet eenvoudig datgene wat u zelf goed acht. U verstaat ook de kunst om financieel goed te werk te gaan, doordat u soms de toekomstige bewegingen op de diverse markten in deze wereld ziet aankomen. Daarbij gaat u zo onopvallend te werk, dat anderen u niet voor kunnen zijn.


Mercurius driehoek Neptunus Het is voor u mogelijk om de gevoelswereld van uw medemensen intuÔtief waar te nemen. Hoewel u in de beoordeling daarvan ook af en toe het doel voorbijschiet, zult u zich in de loop van uw leven een diplomatieke vorm eigen maken om de voor u geldende waarheden door te geven. Uw belangstelling richt zich soms op mystieke en esoterische kennisgebieden, en uw gedachten brengt u graag schriftelijk tot uitdrukking. Uw hang naar dagdromen zou stimulerend moeten werken op uw poŽtische, literaire en andere creatieve talenten. Daardoor bent u ten aanzien van uw beroep uitstekend geschikt voor alle bezigheden die fantasie en creatieve ideeŽn vereisen, waartoe o.a. fotografie en het beroep van designer behoren. Tegenover uw medemensen komt u steeds uw verplichtingen na. Met debatten laat u zich zelden in, maar u doet eenvoudig datgene wat u zelf goed acht. U verstaat ook de kunst om financieel goed te werk te gaan, doordat u soms de toekomstige bewegingen op de diverse markten in deze wereld ziet aankomen. Daarbij gaat u zo onopvallend te werk, dat anderen u niet voor kunnen zijn.


Mercurius vierkant Neptunus Waarschijnlijk maakt u soms een ongeconcentreerde indruk en droomt u de dag door, en daarom bent u met betrekking tot uw alledaagse aangelegenheden niet echt een groot organisatietalent. Uw medemensen kunnen zich soms niet aan de indruk onttrekken, dat u wel uw rechten kent maar dat u uw plichten niet serieus genoeg neemt, en dat wordt door u hevig bestreden. Dit aspect maakt het voor u moeilijk om uzelf in een objectief licht te zien. U zou naar de raad van eerlijke door uzelf gekozen vertrouwenspersonen moeten luisteren, voordat men u begint te mijden. Het is denkbaar dat u interesse in esoterische kennisgebieden ontwikkelt. Dat zou voor u mooi zijn, omdat u daardoor misschien eindelijk verantwoordelijkheid op u zou kunnen nemen en de belangen van uw omgeving beter leert inschatten. U bezit weliswaar het talent om de gevoelens van andere mensen intuÔtief te bevatten, maar dit laat u meestal ongebruikt omdat u zo sterk met uw eigen problematiek te kampen hebt. U zou werkelijk moeten proberen om uw positieve eigenschappen constructief te gebruiken, in plaats van toe te geven aan de neiging om de realiteit in de verte te zoeken.


Mercurius oppositie Neptunus U hebt problemen bij het trekken van heldere en logische slotconclusies en bij het wat afstandelijker benaderen van de thema's van het leven. Uw concentratievermogen is sterk afhankelijk van uw stemmingen van dat moment, en misschien voelt u zich af en toe ook door de zorgen van alledag overbelast. Uw medemensen kunnen zich dan niet aan de indruk onttrekken, dat u wel uw rechten kent, maar dat u uw plichten niet serieus genoeg neemt, en dat wordt door u hevig bestreden. Dit aspect maakt het voor u moeilijk om uzelf in een objectief licht te zien. U zou naar de raad van eerlijke door uzelf gekozen vertrouwenspersonen moeten luisteren, voordat men u begint te mijden. Het is denkbaar dat u interesse in esoterische kennisgebieden ontwikkelt. Dat zou voor u mooi zijn, omdat u daardoor misschien eindelijk verantwoordelijkheid op u zou kunnen nemen en de belangen van uw omgeving beter leert inschatten. U bezit weliswaar het talent om de gevoelens van andere mensen intuÔtief te bevatten, maar dit laat u meestal ongebruikt omdat u zo sterk met uw eigen problematiek te kampen hebt. U zou werkelijk moeten proberen om uw positieve eigenschappen constructief te gebruiken, in plaats van toe te geven aan de neiging om de realiteit in de verte te zoeken.


Mercurius conjunct Pluto Uw verstand werkt heel nauwkeurig en stelt u in staat om de geheimen van uw medemensen op het spoor te komen en de kern van de zaak te begrijpen, lang voordat een ander het doet. Ook wanneer u soms extreem gedrag vertoont, bent u in de aard der zaak echt objectief en treedt u uw omgeving zonder vooringenomenheid tegemoet. Daarbij vindt u het belangrijker de waarheid te vinden dan gemakkelijke compromissen aan te gaan. U zou uw sterke wilskracht met uw rijkdom aan ideeŽn moeten verbinden, en tegelijk uw neiging beteugelen om de gedachten en inzichten van uw medemensen te veranderen. Daar u ongelooflijk spitsvondig bij het oplossen van zelfs de meest gecompliceerde opgaven te werk gaat, bent u geschikt als onderzoeker, of bent u werkzaam op het gebied van de criminologie. Misschien wilt u iets over de wijsheden van esoterische kennisgebieden uitvinden, waarbij u het uzelf niet lastig zou moeten maken, en u ook eens aan de studie van de astrologie zou moeten wijden. Wanneer uw belangstelling eerst eens gewekt is, bent u zelfs in staat om schriftelijke werken over dit thema samen te stellen. Maar u zou zichzelf voor al te arrogant gedrag in acht moeten nemen, wanneer het gaat om het doorzetten van uw persoonlijke plannen.


Mercurius sextiel Pluto Uw verstand werkt heel nauwkeurig en stelt u in staat om de geheimen van uw medemensen op het spoor te komen en de kern van de zaak te begrijpen, lang voordat een ander het doet. Ook wanneer u soms extreem gedrag vertoont, bent u in de aard der zaak echt objectief en treedt u uw omgeving zonder vooringenomenheid tegemoet. Daarbij vindt u het belangrijker de waarheid te vinden dan gemakkelijke compromissen aan te gaan. U zou uw sterke wilskracht met uw rijkdom aan ideeŽn moeten verbinden, dan zult u ook hogere doelen kunnen navolgen en daarbij van de steun van uw medemensen zeker zijn. Daar u ongelooflijk spitsvondig bij het oplossen van zelfs de meest gecompliceerde opgaven te werk gaat, bent u geschikt als onderzoeker, of bent u werkzaam op het gebied van de criminologie. Misschien wilt u iets over de wijsheden van esoterische kennisgebieden uitvinden, waarbij u het uzelf niet lastig zou moeten maken, en u ook eens aan de studie van de astrologie zou moeten wijden. Wanneer uw belangstelling eerst eens gewekt is, bent u zelfs in staat om uw gedachten schriftelijk uitdrukking te verlenen.


Mercurius driehoek Pluto Het is voor u mogelijk om de gevoelswereld van uw medemensen intuÔtief waar te nemen. Hoewel u in de beoordeling daarvan ook af en toe het doel voorbijschiet, zult u zich in de loop van uw leven een diplomatieke vorm eigen maken om de voor u geldende waarheden door te geven. Uw belangstelling richt zich soms op mystieke en esoterische kennisgebieden, en uw gedachten brengt u graag schriftelijk tot uitdrukking. Uw hang naar dagdromen zou stimulerend moeten werken op uw poŽtische, literaire en andere creatieve talenten. Daardoor bent u ten aanzien van uw beroep uitstekend geschikt voor alle bezigheden die fantasie en creatieve ideeŽn vereisen, waartoe o.a. fotografie en het beroep van designer behoren. Tegenover uw medemensen komt u steeds uw verplichtingen na. Met debatten laat u zich zelden in, maar u doet eenvoudig datgene wat u zelf goed acht. U verstaat ook de kunst om financieel goed te werk te gaan, doordat u soms de toekomstige bewegingen op de diverse markten in deze wereld ziet aankomen. Daarbij gaat u zo onopvallend te werk, dat anderen u niet voor kunnen zijn.


Mercurius vierkant Pluto Dank zij uw buitengewone verstand kunt u de beginselen van een situatie snel herkennen. U zegt dat wat in u opkomt, waarbij het u niet uitmaakt wat uw medemensen over u denken. Om onnodige conflicten te vermijden, zou u misschien ook eens moeten zwijgen en u afvragen of u niet wat meer discipline zou moeten opbrengen, waarmee u ook uw critici tegemoet zou kunnen komen. Mogelijk bent u bezield door de wens om het leven van uw naasten te controleren. Daarvoor moet u echter uitkijken, want de geschiedenisboeken staan vol over mensen die dit op grote schaal gedaan hebben en daarbij uiteindelijk op de knieŽn gedwongen zijn. Leer met de gedachten van andere mensen om te gaan en hun vrije wil te accepteren, want iedereen kent zijn eigen waarheid.


Mercurius oppositie Pluto Dankzij uw verstand kunt u de beginselen van een situatie snel herkennen. Toch zegt u dat wat in u opkomt, waarbij het u niet uitmaakt wat uw medemensen over u denken. Om onnodige conflicten te vermijden, zou u misschien ook eens moeten zwijgen en uw bereidheid ontwikkelen tot het bereiken van compromissen. Leer grenzen te accepteren en vooral in conflictsituaties de gevoelens van andere mensen in acht te nemen. Kwetsuren als gevolg van woorden zijn vaak moeilijker te genezen dan fysieke wonden. Leg uw wantrouwen naast u neer, en stel uzelf wat meer open, daardoor zult u meer plezier in uw leven brengen. Er is toch eigenlijk niets op tegen om het voor de verandering eens met eerlijkheid te proberen. Mogelijk bent u ook bezield door de wens om het leven van uw naasten te controleren en hen dingen voor te schrijven. U zou wat toleranter moeten worden, en u serieus bezig moeten houden met de gedachten van andere mensen.


Mercurius conjunct Chiron U neemt duidelijk deel aan de gebeurtenissen in uw omgeving en u kunt daarbij een uitstekende waarnemer blijken. Bijna intuÔtief herkent u de verschillende situaties precies, want bij u verbindt het verstand zich met de geest. Zo gaat het u ook goed af om precies de juiste woorden te kiezen om te worden begrepen. Een bezigheid als pedagoog of tenminste de mogelijkheid om met veel mensen samen te werken, zou dus aan uw talenten tegemoetkomen. U lukt het om zich regelrecht in de gedachtewereld van uw gesprekspartner te verplaatsen, en zo ďluistertĒ u niet alleen met uw oren, maar met al uw zintuigen. Uw ideeŽn en inzichten zouden vaak onconventioneel kunnen zijn, maar u zult zich niet laten verhinderen om die te uiten. Menigeen kan door een gesprek met u gaan inzien dat er veel overeenkomsten bestaan, want u probeert altijd een basis te vinden voor een echt gesprek. Wie weet, misschien verkondigt u werkelijk een boodschap waarmee men zich bezig zou moeten houden.


Mercurius sextiel Chiron U hebt het talent om uw verstand op een heel creatieve wijze te gebruiken en de meest verschillende projecten te starten. Het gaat u er echter ook om, voor de mensen hun handelen begrijpelijk te maken, en zo zult u enkelen tot nadenken prikkelen. Bovendien bent u echt weetgierig en zult u beslist veel plezier in het leren hebben. Ook in extreme situaties laat u uw heldere verstand niet in de steek, want u draagt altijd de hoop dat u voor elk probleem een oplossing zult kunnen vinden. Deze eigenschappen zouden u tot een gewilde adviseur kunnen maken, die snel een nauwkeurige voorstelling heeft van wat er aan de hand is, waarbij u uw oogmerk vooral op de kracht van een mens richt, om met hulp daarvan de zwakheden te overwinnen.


Mercurius driehoek Chiron U uit eerlijk uw gedachten en gevoelens en u zult uw leven lang uw best doen om authentiek te zijn, een eigenschap die u tot een geloofwaardige persoonlijkheid maakt. In het algemeen gezegd streeft u altijd naar toenadering en daarom bent voortdurend tot een open discussie bereid. Het geeft u geen problemen om de mensen te respecteren zoals ze zijn, want u weet dat wij niet op deze aarde zouden verblijven wanneer wij al perfect zouden zijn. Om deze reden zouden velen die eerder afwijzing moesten ervaren, zich tot u aangetrokken kunnen voelen. U hebt hen veel te geven, en misschien zelfs met de helende gaven die Chiron belichaamt. Mogelijk maakt u van uw gave om de blik op het wezenlijke te richten te zelden gebruik, want een driehoek-aspect is een zodanig harmonisch aspect dat het helaas tot gemakzucht uitnodigt.


Mercurius vierkant Chiron U bent een individualist die de wereld graag laat zien dat alles mogelijk is. Bovendien bent u geestelijk zeer actief, waarbij uw denkwijze overigens echt ongewoon zou kunnen zijn. Daarbij maakt het niet uit of u hebt een extreme positie ingenomen of dat u gewoon zo innovatief bent, dat u uw tijd ver vooruit bent. Bij het praten kunt u veel charisma ontplooien en het zou u niet zwaar moeten vallen om anderen intuÔtief te begrijpen. Maar u moet wel op uw woordenkeus letten, wanneer u de mensen met uw ironie of consequent doordenken niet wilt afschrikken. In de grond der zaak bent u open en eerlijk, maar uw stelling dat u altijd de waarheid zegt kan ook ongewenste wonden aanvoeren. Zorg er het liefst voor dat u altijd een geestelijke uitdaging vindt die u kunt aangaan, om niet onrustig te worden. Vindt u een weg om uw mentale kracht op positieve wijze te gebruiken en te kanaliseren!


Mercurius oppositie Chiron Uw mentale kracht zou voor ieder die wat nauwkeuriger kijkt zonder meer bemerkbaar moeten zijn. Mogelijk denkt langs ongebruikelijke lijnen, die in de eerste plaats op onbegrip stoten maar veel mensen kunnen helpen om hun situatie te herkennen. Het geeft u werkelijk plezier om oplossingen te vinden en uw denkvermogen te gebruiken, waarbij u zich echter niet alleen op de pure logica maar ook graag op uw intuÔtie vertrouwt. Uw verstand werkt op meer dan een niveau, zodat u achter de faÁade kunt kijken om dikwijls onorthodoxe conclusies kunt trekken. Waarschijnlijk bent u bovengemiddeld intelligent en hebt u zonder meer nodig om voortdurend bij te leren en zich op de hoogte te houden.


Mercurius conjunct Lilith Mercurius beschrijft onze vaardigheid tot de dialoog, dus voor het zich mondeling uiten en het logische denktalent. Aspecten met Lilith zouden er op kunnen wijzen dat het u zwaar valt om zich open te uiten, uw gedachten door te geven of een vruchtbare uitspraak aan te voeren. Mogelijk zijn uw gedachtegangen voor velen niet te volgen, uw visie te beperkt en de inzichten in het algemeen te extreem. Bepaalde ideeŽn zouden in bezetenheid kunnen ontaarden, de wens om met de eigen argumenten beslist te moeten overtuigen, kan relaties belasten. Via de spraak kunt u afstandelijkheid scheppen door ofwel te zwijgen, verklaringen niet te accepteren, of drastische woorden te kiezen die niet meer op de situatie betrekking hebben. Ook depressies, die de gedachten altijd alleen om een afmattend thema laten cirkelen, kunnen voorkomen. Mogelijk bestaat er een neiging tot overmatige kritiek, daar er geen respect voor de geestelijke prestaties van de ander aanwezig is.


Mercurius sextiel Lilith Mercurius beschrijft onze vaardigheid tot de dialoog, dus voor het zich mondeling uiten en het logische denktalent. Aspecten met Lilith zouden er op kunnen wijzen dat het u zwaar valt om zich open te uiten, uw gedachten door te geven of een vruchtbare uitspraak aan te voeren. Mogelijk zijn uw gedachtegangen voor velen niet te volgen, uw visie te beperkt en de inzichten in het algemeen te extreem. Bepaalde ideeŽn zouden in bezetenheid kunnen ontaarden, de wens om met de eigen argumenten beslist te moeten overtuigen, kan relaties belasten. Via de spraak kunt u afstandelijkheid scheppen door ofwel te zwijgen, verklaringen niet te accepteren, of drastische woorden te kiezen die niet meer op de situatie betrekking hebben. Ook depressies, die de gedachten altijd alleen om een afmattend thema laten cirkelen, kunnen voorkomen. Mogelijk bestaat er een neiging tot overmatige kritiek, daar er geen respect voor de geestelijke prestaties van de ander aanwezig is.


Mercurius driehoek Lilith Mercurius beschrijft onze vaardigheid tot de dialoog, dus voor het zich mondeling uiten en het logische denktalent. Aspecten met Lilith zouden er op kunnen wijzen dat het u zwaar valt om zich open te uiten, uw gedachten door te geven of een vruchtbare uitspraak aan te voeren. Mogelijk zijn uw gedachtegangen voor velen niet te volgen, uw visie te beperkt en de inzichten in het algemeen te extreem. Bepaalde ideeŽn zouden in bezetenheid kunnen ontaarden, de wens om met de eigen argumenten beslist te moeten overtuigen, kan relaties belasten. Via de spraak kunt u afstandelijkheid scheppen door ofwel te zwijgen, verklaringen niet te accepteren, of drastische woorden te kiezen die niet meer op de situatie betrekking hebben. Ook depressies, die de gedachten altijd alleen om een afmattend thema laten cirkelen, kunnen voorkomen. Mogelijk bestaat er een neiging tot overmatige kritiek, daar er geen respect voor de geestelijke prestaties van de ander aanwezig is.


Mercurius vierkant Lilith Mercurius beschrijft onze vaardigheid tot de dialoog, dus voor het zich mondeling uiten en het logische denktalent. Aspecten met Lilith zouden er op kunnen wijzen dat het u zwaar valt om zich open te uiten, uw gedachten door te geven of een vruchtbare uitspraak aan te voeren. Mogelijk zijn uw gedachtegangen voor velen niet te volgen, uw visie te beperkt en de inzichten in het algemeen te extreem. Bepaalde ideeŽn zouden in bezetenheid kunnen ontaarden, de wens om met de eigen argumenten beslist te moeten overtuigen, kan relaties belasten. Via de spraak kunt u afstandelijkheid scheppen door ofwel te zwijgen, verklaringen niet te accepteren, of drastische woorden te kiezen die niet meer op de situatie betrekking hebben. Ook depressies, die de gedachten altijd alleen om een afmattend thema laten cirkelen, kunnen voorkomen. Mogelijk bestaat er een neiging tot overmatige kritiek, daar er geen respect voor de geestelijke prestaties van de ander aanwezig is.


Mercurius oppositie Lilith Mercurius beschrijft onze vaardigheid tot de dialoog, dus voor het zich mondeling uiten en het logische denktalent. Aspecten met Lilith zouden er op kunnen wijzen dat het u zwaar valt om zich open te uiten, uw gedachten door te geven of een vruchtbare uitspraak aan te voeren. Mogelijk zijn uw gedachtegangen voor velen niet te volgen, uw visie te beperkt en de inzichten in het algemeen te extreem. Bepaalde ideeŽn zouden in bezetenheid kunnen ontaarden, de wens om met de eigen argumenten beslist te moeten overtuigen, kan relaties belasten. Via de spraak kunt u afstandelijkheid scheppen door ofwel te zwijgen, verklaringen niet te accepteren, of drastische woorden te kiezen die niet meer op de situatie betrekking hebben. Ook depressies, die de gedachten altijd alleen om een afmattend thema laten cirkelen, kunnen voorkomen. Mogelijk bestaat er een neiging tot overmatige kritiek, daar er geen respect voor de geestelijke prestaties van de ander aanwezig is.


Mercurius conjunct opstijgende Maansknoop Uw intellect en logisch verstand leidt u in de juiste richting. Soms lijkt het voor u net alsof u plotselinge invallen krijgt van onbekende machten, en met die kennis uitgerust kunt u persoonlijke resultaten boeken en de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. U bent nieuwsgierig en wilt voortdurend meer ervaren, en zelfs wanneer u niet over een goede ontwikkeling in klassieke zin beschikt, bezit u een goede intuÔtie voor toekomstige ontwikkelingen en uw rol daarin. Het communiceren met andere mensen is voor u heel belangrijk, want daardoor maakt u veel nuttige dingen mee. U houdt niet vast aan uw gedachtestructuren, maar bent bereid om deze aan te passen wanneer dat nodig is. Daardoor bespaart u zichzelf veel frustrerende ervaringen. Met uw familie zou u goed overweg moeten kunnen, en dat is voor u ook heel belangrijk, want door met hen van gedachten te wisselen worden u veel zaken duidelijker.


Mercurius sextiel opstijgende Maansknoop Dit aspect werkt intellectueel en stimulerend, en zorgt ervoor dat u met een positieve houding door het leven gaat. U vindt het fijn om interessante gesprekken te voeren, en u staat open voor alle nieuwe dingen. Bovendien helpt u het van gedachten wisselen met andere mensen, en vooral met uw familie, om tot een realistisch begrip van uzelf te komen. Valse schaamte kent u niet, maar u weet wat uw prestaties waard zijn. En u schrikt er niet voor terug om tegenprestaties aan te nemen. U zou ook zakelijk succes moeten hebben, omdat u altijd goed geÔnformeerd bent, en omdat u deze informatie winstgevend kunt inzetten. Wanneer u zich niet verzet tegen dat wat uw verstand u influistert, zal dit aspect voor het verwerkelijken van uw levensdoelen echt behulpzaam zijn.


Mercurius driehoek opstijgende Maansknoop Dit aspect werkt intellectueel stimulerend, en zorgt ervoor dat u met een positieve houding door het leven gaat. U vindt het fijn om interessante gesprekken te voeren, en u staat open voor alle nieuwe dingen. Bovendien helpt u het van gedachten wisselen met andere mensen, en vooral met uw familie, om tot een realistisch begrip van uzelf te komen. Valse schaamte kent u niet maar u weet wat uw prestaties waard zijn. En u schuwt er niet voor om tegenprestaties aan te nemen. U zou ook zakelijk succes moeten hebben, omdat u altijd goed geÔnformeerd bent, en omdat u deze informatie winstgevend kunt inzetten. Wanneer u gehoor geeft aan dat wat uw verstand u influistert, zal dit aspect voor het verwerkelijken van uw levensdoelen echt behulpzaam zijn.


Mercurius vierkant opstijgende Maansknoop U kunt het zichzelf echt moeilijk maken als u uw medemensen tegemoet treedt en met hen een eerlijk gesprek voert. Voor u is het niet eenvoudig om uw gedachten op een rij te zetten, en de situatie juist te beoordelen. Mogelijk hebt u ook alleen maar moeite met het volgen van uw logische verstand, en komt u daardoor in gecompliceerde situaties terecht. U hebt geen uitgesproken gevoel voor zakendoen, en daarom zou u bij grotere transacties goed moeten nadenken. Misschien hebt u ook het gevoel dat uw ontwikkeling niet voldoende zou zijn, maar waarom aarzelt u dan om dit probleem op te heffen? Om geestelijk helderheid te krijgen hebt u het nodig om met anderen van gedachten te wisselen. Als er problemen zijn bij het communiceren, zou u daar wat aan moeten doen, want dat hindert u op uw levenspad. U zou wat meer diplomatiek te werk moeten gaan, en ook wanneer u af en toe wat onhandig overkomt, zou u de uitdaging moeten aanvaarden en contact zoeken met uw medemensen.


Mercurius oppositie opstijgende Maansknoop U maakt het zichzelf moeilijk wanneer u niet uit uw ervaringen de nodige consequenties trekt en de tijd neemt om die geestelijk te verwerken. Uw verstand belemmert u bij het herkennen van de tekenen der tijd, en bij het afscheid nemen van achterhaalde gedachtestructuren. In plaats van optimistisch en open de oplossing van uw problemen ter hand te nemen, draaien uw gedachten in kringetjes rond. Waarschijnlijk hebt u zich nog in het geheel niet gerealiseerd hoeveel mogelijkheden er voor u liggen, en evenmin dat het alleen aan u is om uw eigen kansen te benutten. Misschien wordt u ook heen en weer geslingerd doordat u bij alle besluiten het voor en tegen onderkent, waardoor u niet consequent een streep kunt trekken. Doet u daarom uw best om deel te nemen aan de tegenwoordige tijd, zodat ook u daarover kunt meepraten. Dat zou uw denken kunnen veranderen en u de juiste weg wijzen. Zoek ontspanning met andere mensen samen, en wijd u aan betekenisvolle literatuur, want daardoor zult u kunnen herkennen van welke ideeŽn u zich los zou moeten maken.


Mercurius conjunct Ascendant Met de planeet Mercurius op de Ascendant zou het verbazingwekkend zijn wanneer u niet een zeker intelligentie zou hebben die u in staat stelt tot logisch denken, en waarmee u indruk kunt maken op uw omgeving. Toch zou u voorzichtig moeten zijn dat u niet in een geÔsoleerde schijnwereld terechtkomt, daar u mogelijk wel zeer dominant in uw omgeving kunt zijn. Een zekere portie gevoel tegenover anderen heeft nog niemand geschaad. Ook wanneer u soms een indruk wekt van soevereine onafhankelijkheid, voelt u diep van binnen de behoefte om u met andere mensen te verbinden. Daarom zou het goed en heilzaam voor u zijn wanneer u in de loop van uw leven zou leren om intensief met een andere persoon om te gaan. Anders zou u wel eenzaam blijven. Maar om zulke uitspraken geldend te doen zou het nodig zijn om de gehele horoscoop in zijn samenhang te bekijken.


Mercurius sextiel Ascendant U zou eigenlijk moeten weten wat u wilt, en u zou vooral ook in staat moeten zijn om dit voor uw omgeving begrijpelijk te maken. In de omgang met uw medemensen doet u steeds uw best om een rustige sfeer te laten ontstaan. Uw leergierige karakter houdt zich er voortdurend mee bezig om uw algemene vorming op de nieuwste stand te houden; ten aanzien van uw beroep zou u iets met de verbreiding van kennis of nieuws te maken kunnen hebben. Om geestelijk fit te blijven voert u graag woordenrijke discussies, maar u gaat ruzie uit de weg. IntuÔtief weet u precies wat er van u verwacht wordt en u bent altijd weer in staat om indruk te maken op uw collega's. Mogelijk neigt u ertoe om verstandelijk wat af te steken, maar men zou een horoscoopinterpretatie niet tot de duiding van een enkel aspect moeten beperken.


Mercurius driehoek Ascendant U zou eigenlijk moeten weten wat u wilt, en u zou vooral ook in staat moeten zijn om dit voor uw omgeving begrijpelijk te maken. In de omgang met uw medemensen doet u steeds uw best om een rustige sfeer te laten ontstaan. Uw leergierige karakter houdt zich er voortdurend mee bezig om uw algemene vorming op de nieuwste stand te houden; ten aanzien van uw beroep zou u iets met de verbreiding van kennis of nieuws te maken kunnen hebben. Om geestelijk fit te blijven voert u graag woordenrijke discussies, maar u gaat ruzie uit de weg. IntuÔtief weet u precies wat er van u verwacht wordt en u bent altijd weer in staat om indruk te maken op uw collega's. Mogelijk neigt u ertoe om verstandelijk wat af te steken, maar men zou een horoscoopinterpretatie niet tot de duiding van een enkel aspect moeten beperken.


Mercurius vierkant Ascendant Mogelijk hebt u er problemen mee om zich tegenover uw omgeving verstandelijk en betekenisvol uit te drukken, daarom zou u voorzichtig moeten zijn dat u zich niet in een geÔsoleerde schijnwereld terechtkomt, want dan kan de omgang met uw medemensen erg lastige trekken aannemen. Een zekere portie gevoel tegenover anderen heeft nog niemand geschaad. Ook wanneer u een indruk van soevereine onafhankelijkheid achterlaat, voelt u diep van binnen de behoefte u met andere mensen te verbinden. Daarom zou het goed en heilzaam voor u zijn wanneer u in de loop van uw leven zou leren om intensief met een andere persoon om te gaan. Anders zou u wel eenzaam blijven. Maar om zulke uitspraken geldig te doen, zou het nodig zijn om de gehele horoscoop in samenhang te bekijken.


Mercurius oppositie Ascendant Mogelijk hebt u er problemen mee om zich tegenover uw omgeving verstandelijk en betekenisvol uit te drukken, daarom zou u voorzichtig moeten zijn dat u zich niet in een geÔsoleerde schijnwereld terechtkomt, want dan kan de omgang met uw medemensen erg lastige trekken aannemen. Een zekere portie gevoel tegenover anderen heeft nog niemand geschaad. Ook wanneer u de indruk wekt dat u soevereine onafhankelijk bent, voelt u diep van binnen de behoefte om u met andere mensen te verbinden. Daarom zou het goed en heilzaam voor u zijn wanneer u in de loop van uw leven zou leren om intensief met een andere persoon op te gaan. Niet dat u dat niet zou kunnen, maar u kunt er toe neigen om zich te intensief in de gedachtegangen van andere mensen te mengen. Wanneer u geen greep krijgt op deze tendens, zult u zich mogelijk dikwijls eenzaam voelen. Maar om zulke uitspraken geldig te doen, zou het nodig zijn om de gehele horoscoop in zijn samenhang te bekijken.


Mercurius conjunct MC Voor u is algemene ontwikkeling zeer belangrijk; daarom brengt u ook een groot deel van uw tijd door met het vormen daarvan. Uw collega's en meerderen zijn onder de indruk van uw mate aan kennis en de originaliteit in uw denken. Wat het communiceren betreft, daarin bent u bedreven, en een beroepsmatige bezigheid in het kader van de communicatie-industrie zou voor u goed uitvallen daar u zeer goed in staat bent om de dingen in samenhang te zien en te verklaren. Daarom zou het voor u ook mogelijk zijn een bezigheid uit te oefenen waarbij het om het doorgeven van kennis gaat.


Mercurius sextiel MC U bent zeer goed in staat uw beroepsmatige en uw huiselijke aangelegenheden onder een noemer te brengen. Daar u bedreven bent in het communiceren valt het u gemakkelijk om contact met uw medemensen aan te knopen, waardoor het u mogelijk wordt om uw creatieve potentiaal aan ideeŽn tot uitdrukking te brengen. In uw jeugd ging het in uw familie waarschijnlijk zeer harmonisch toe; u hebt zowel met uw moeder als met uw vader een goed contact gehad, dat heel bevorderlijk voor de ontwikkeling van uw persoonlijkheid zou moeten zijn geweest.


Mercurius driehoek MC U bent zeer goed in staat om uw beroepsmatige en uw huiselijke aangelegenheden onder een noemer te brengen. Daar u bedreven bent in het communiceren valt het u gemakkelijk om contact met uw medemensen aan te knopen, waardoor het u mogelijk wordt om uw creatieve potentiaal aan ideeŽn tot uitdrukking te brengen. In uw jeugd ging het in uw familie waarschijnlijk zeer harmonisch toe; u hebt zowel met uw moeder als met uw vader een goed contact gehad, dat heel bevorderlijk voor de ontwikkeling van uw persoonlijkheid zou moeten zijn geweest.


Mercurius vierkant MC U hebt er moeite mee om uw beroepsmatige en uw huiselijke aangelegenheden onder een noemer te brengen. De communicatie met uw medemensen heeft te lijden onder misverstanden, zodat het u niet gemakkelijk zal vallen om uw doorgaans aanwezig creatieve potentiaal tot uitdrukking te brengen. Misschien zou u wat meer bereid tot compromissen moeten worden; dat zou voor u de omgang met anderen wat ontspannen. Deze problemen bij de communicatie kunnen hun oorsprong in uw kindertijd en jeugd hebben gehad, daar u mogelijk met uw ouders problemen gehad hebt, die niet erg bevorderlijk voor uw ontwikkeling zijn geweest. Maar uiteindelijk wordt u alleen uitgenodigd om uw vormen van communicatie te overdenken en nieuwe wegen te vinden om met uw leven om te gaan.


Mercurius oppositie MC U hebt er moeite mee, uw beroepsmatige en uw huiselijke aangelegenheden onder een noemer te brengen. De communicatie met uw medemensen heeft te lijden onder misverstanden, zodat het u niet gemakkelijk zal vallen om uw doorgaans aanwezig creatieve potentiaal tot uitdrukking te brengen. Misschien zou u wat meer bereid tot compromissen moeten worden; dat zou voor u de omgang met anderen wat ontspannen. Deze problemen bij de communicatie kunnen hun oorsprong in uw kindertijd en jeugd hebben gehad, daar u mogelijk met uw ouders problemen gehad hebt, die niet erg bevorderlijk voor uw ontwikkeling zijn geweest. Misschien hebt u zich ook tot een van de ouders sterker aangetrokken gevoeld en geprobeerd uw ouders tegen elkaar uit te spelen. Maar uiteindelijk wordt u alleen uitgenodigd om uw vormen van communicatie te overdenken en nieuwe wegen te vinden om met uw leven om te gaan.


Persoonlijk Advies? | Uw horoscoop als basis voor een gesprek van drie uren.
Predicties voor twee of meer jaren, voor:
1. Nieuwe relatie opbouwen,
2. Bestaande relatie verbeteren,
3. Levenskwaliteit: persoonlijk doel in dit leven verwezenlijken, geestelijke ontwikkeling en groei,
4. Studie-, school-, beroepskeuze,
5. Loopbaan plannen,
6. Stress en angst leren hanteren.
Maak nu 'n afspraak via +31 (0)6 33 69 75 96.Zodiacale Aspecten | Venus Aspecten


Venus conjunct Mars U zit vol hartstochten en hebt daarvoor steeds een ventiel nodig, om te voorkomen dat die zich tegen u richten. Dit aspect kan in de eerste plaats een seksuele betekenis hebben. Toch kunnen deze energieŽn ook op een andere manier worden ingezet, speciaal op kunstzinnig of muzikaal gebied. Ook in sociale vraagstukken bent u geÔnteresseerd. Ten aanzien van sociale misstanden wordt u misschien heen en weer geslingerd tussen een diep medelijden aan de ene kant, en aan de andere kant de vraag 'Wat heb ik er eigenlijk mee te maken?' U houdt van het leven, en u moet er om denken dat u daarbij greep krijgt op de agressieve en stormachtige potentiaal van de planeet Mars. Door dit aspect met Venus is Mars gemakkelijk in toom te houden. Het principe van de liefde, gesymboliseerd door Venus, krijgt door het verband met Mars een fysieke klemtoon die niet de overhand zou moeten krijgen. Het zou mooi zijn als u een balans zou kunnen vinden tussen deze twee krachten. Misschien kan er nog een probleempje zijn met uw financiŽle middelen. Soms kan het nodig zijn om het gebruik van uw creditcard in het oog te houden, want u kunt heel royaal zijn. Het zou goed voor u zijn wanneer u zou leren om in het algemeen wat voorzichtiger met uw financiŽn om te gaan. Dat zou u enkele moeilijkheden kunnen besparen.


Venus sextiel Mars U zou een gelukkig leven moeten kunnen leiden en vooral in uw partnerschap voldoening kunnen vinden, waarin u veel kunt geven en ontvangen. U bent een echt goedig persoon, maar u weet ook resoluut op te treden en uw grenzen aan te geven. Geheel over het algemeen gezien lijkt u open en levenslustig. Daar Mars altijd iets met sportieve bezigheden te maken heeft, en Venus voor esthetica staat, zult u mogelijk graag de danssport of de ritmische sportgymnastiek beoefenen. Mocht u kunstzinnig bezig zijn dan zal dit aspect u daarbij ondersteunen, vooral wanneer het gaat om het vormgeven van vaste materialen. Misschien opent u op een goede dag eens een florerende handel in kunst of antiquiteiten. Voor u met uw charmante optreden vormt het namelijk geen probleem om andere mensen iets te verkopen waar u voor honderd procent achter staat. Zo bent u in staat tot het bijeengaren van een zekere rijkdom. Daarbij zou u alleen moeten oppassen dat u niet teveel uitgeeft, want u neigt toch enigszins naar het zeer royaal omgaan met uw gevoelens en bezit.


Venus driehoek Mars Dit aspect zou u kunnen ondersteunen bij het maken van plannen. U hebt plezier in het leven, en met uw erotische uitstraling is dat geen wonder. U beschikt immers over een bepaalde aantrekkingskracht waarmee u uw medemensen aantrekt, vooral vertegenwoordigers van het andere geslacht. Dat geldt alleen wanneer andere uitdagende factoren in uw horoscoop geen streep door de rekening halen. Is dat niet het geval, dan hebt u een handje voor aangelegenheden ten aanzien van partnerschappen, en dan zou u intensieve en duurzame betrekkingen met het andere geslacht kunnen aangaan. De gevoeligheid van Venus ontvangt van Mars kracht, en dat zorgt ervoor dat u dynamischer overkomt dan anderen. Tegelijk wordt het potentiaal aan agressieve energie van Mars door Venus wezenlijk verminderd. U weet ook hoe u aan de gevoelens van uw medemensen kunt appelleren. U hebt een uitgesproken talent vooral op het gebied van de muziek en de kunst, en u zou er naar toe moeten werken om dit talent ook adequate uitdrukking te verlenen.


Venus vierkant Mars Dit aspect zal emotionele problemen oproepen, vooral in uw relaties. Dat komt door het ontbreken van harmonie tussen uw potentieel aan liefde en uw potentieel aan agressie. U gedraagt zich vaak alsof het u alleen gaat om de bevrediging van uw seksuele hartstochten, en dat kwetst uw partner. Misschien zou u in de omgang met andere mensen meer tactisch moeten zijn, en greep krijgen op uw drijfveren, zodat u daar beter mee om zult kunnen gaan. Hoewel u emotioneel heel gevoelig kunt reageren hoeft dat lang niet altijd te betekenen dat u zich bewust bent van de geestelijke kwetsbaarheid van uw medemensen. Dat kan tot problemen en conflicten leiden. Mogelijk verhindert de voortdurend naar harmonie verlangende energie van Venus u om uw doorzettingsvermogen te ontwikkelen en duidelijke grenzen te trekken. In dat geval zou u moeten proberen om uw doelen in het oog te houden en conflicten niet uit de weg te gaan.


Venus oppositie Mars Dit aspect zal emotionele problemen oproepen, vooral in uw relaties. Dat komt door het ontbreken van harmonie tussen uw potentieel aan liefde en uw potentieel aan agressie. U gedraagt zich vaak alsof het u alleen gaat om de bevrediging van uw seksuele hartstochten, en dat kwetst uw partner. Daarom zou u in de omgang met andere mensen iets meer tactisch moeten zijn, en greep krijgen op uw drijfveren zodat u daar beter mee om zult kunnen gaan. Hoewel u emotioneel heel gevoelig kunt reageren hoeft dat lang niet altijd te betekenen dat u zich bewust bent van de geestelijke kwetsbaarheid van uw medemensen. Dat kan tot problemen en conflicten leiden. Mogelijk verhindert de voortdurend naar harmonie verlangende energie van Venus u tot het ontwikkelen van uw doorzettingsvermogen en tot het trekken van duidelijke grenzen. In dat geval zou u moeten proberen om uw doelen in het oog te houden en conflicten niet uit de weg te gaan.


Venus conjunct Jupiter U bent royaal, en in het leven van alledag toont u veel enthousiasme en vreugde. Daarmee kunt u uw medemensen meeslepen, en hen in droevige momenten troost en hoop schenken. U houdt van feesten van allerlei aard en kunt deze organiseren tot tevredenheid van iedereen. U ondersteunt mensen met wie het niet zo goed gaat als met u, en u vindt het dan ook juist om geld voor menslievende doelen te besteden. Wanneer het principe van de liefde zich op harmonische wijze verbindt met de uitbreidingstendens van Jupiter, kunt u diplomatieke vaardigheden ontwikkelen. Dat maakt het u mogelijk om op verschillende niveaus in de maatschappij tussen verschillende partijen te bemiddelen. Gemak en comfort zijn voor u belangrijk. Toch zou u daarvoor niet uw geld over de balk moeten smijten. Wanneer u de positieve kwaliteiten van dit aspect meer tot gelding brengt en uw medemensen met liefde tegemoet treedt, zult u daarvoor erkenning en respect ontvangen. En dat waardeert u zeer.


Venus sextiel Jupiter U zet zich graag in voor sociale belangen. In het algemeen bent u goed gehumeurd en voelt u zich goed, en dat komt door uw gezellig ingerichte huis versterkt tot uitdrukking. Met uw kunstzinnig en creatief talent valt u in uw omgeving in positieve zin op. Dat komt doordat deze gaven uitwerking hebben op uw gemoedstoestand, zodat u een opvallende kalmte uitstraalt die men niet bij veel mensen kan aantreffen. Voor traditionele kunstvormen zoals schilderen van glas in lood hebt u veel belangstelling. Uw overal gewaardeerde aanvoelingsvermogen stimuleert uw beroepsmatige carriŤre, en ook uw relaties zouden onder een goed gesternte moeten staan. U valt op door een positieve instelling tegenover andere mensen, die zich vooral uit doordat u openstaat voor de zorgen en behoeften van uw medemensen.


Venus driehoek Jupiter U bent optimistisch, u houdt van al het goede en u bent creatief. Mogelijk hebt u bijzonder veel belangstelling voor kunstgeschiedenis, of maakt u van de kunst gebruik om uw filosofische en ethische instelling tot uitdrukking te brengen. In de aangelegenheden van uw relatie bestaat meestal harmonie en vrede. Uw beroepsmatige werkzaamheden zouden te maken moeten hebben met kunst of voedingswetenschappelijke belangen. Omdat u er van houdt uw huis te verfraaien en ook bruikbare voorstellen voor verandering van de woningen van uw vrienden zou kunnen doen, zou u wanneer u over vaardigheden op het gebied van techniek en tekenen beschikt, ook binnenhuisarchitect kunnen worden. Zou u op een bepaald moment uw remmingen overwinnen en plezier krijgen in zingen, dan zullen u en anderen vaststellen dat uw stem een melodieuze en zachte klank heeft. Door dit aspect verstaat u de kunst om uw medemensen op te vrolijken. Daarbij kunt u juist veel begrip tonen voor mensen die door ongeluk worden achtervolgd. U bent sensibel en bezit gemakkelijke omgangsvormen, daardoor zou u echt geliefd moeten zijn.


Venus vierkant Jupiter Mogelijk hebt u wat teveel waardering voor comfort en voor zinloze maatschappelijke conventies, en laat u een oppervlakkige indruk achter bij uw medemensen. Dikwijls probeert u anderen talenten voor te spiegelen waar u helemaal niet over beschikt, en als u niet oppast zult u nogal onrealistisch overkomen. Misschien verlangt u van anderen meer dan u zelf kunt geven, en maakt u daardoor niet echt vrienden. Beperkt u dus tot de kale feiten, overdrijf niet met luxe en denk een beetje om uw gewicht, want u houdt wat teveel van voedsel. Als u van het vrouwelijk geslacht bent zou u een verkeerde voorstelling kunnen hebben van uw uiterlijk of uw maatschappelijke positie, en misschien zorgt u er met alle mogelijke middelen voor dat men u niet over het hoofd ziet. U zou grotere excessen uit de weg moeten gaan en meer met beide benen op de grond komen staan. Wanneer u zichzelf zou kunnen dwingen om meer verantwoordelijkheid in het dagelijkse leven op u te nemen, dan zouden uw toekomstige vooruitzichten er wat rooskleuriger uit zien.


Venus oppositie Jupiter Misschien bent u wel zů aardig dat u uw medemensen behoorlijk op de zenuwen gaat werken. Mocht u rijk zijn, zou u in uw omgeving nogal een wat vreemd opgevoedde en genotzuchtige indruk kunnen achterlaten. U haast zich van de ene party naar de andere, om maar niets te moeten missen en vergeet erbij helemaal dat het leven niet alleen uit rechten, maar ook uit plichten bestaat. Vooral voor het geval dat u denkt het schijnbare geluk gehad te hebben, wel behoedt te zijn opgegroeid , meent u altijd in het middelpunt van de belangstelling te moeten staan en ziet u nogal veel al te graag als vanzelfsprekend aan. Met deze houding zult u op den duur geen staat kunnen maken. U kunt nogal vrij sentimenteel optreden, wat echter heel gauw is afgelopen wanneer u daadwerkelijk iemand moet helpen. Geef niet te vaak toe aan uw trekjes naar snoep of statussymbolen. Mocht u ooit ertoe in staat zijn meer verantwoordelijkheid in uw dagelijks leven te dragen, dan zouden uw medemensen u weer iets meer tegemoet komen.


Venus conjunct Saturnus U bent realistisch in het beoordelen van situaties en mensen. Zo verschaft uw zichzelf een in materiŽle zin bevredigend fundament in het leven, en u wordt dikwijls om raad gevraagd. Uw spaarzame karakter zal er ook toe bijdragen dat u een verzekerde levensavond kunt doorbrengen. Wanneer het Venus gelukt om de nuchterheid van Saturnus te doordringen, dan zult u doorgaans ook uw creatieve neigingen op adequate wijze tot uitdrukking kunnen brengen, en een zekere kalmte tonen, die ook bij u hoort. Zou u een wetenschappelijk gebied ontdekken dat uw interesse wekt, dan zou u daar succesvol in kunnen zijn. Waarschijnlijk is u er veel aan gelegen om zelfstandig te werken, omdat u zich zo beter kunt concentreren. U hebt een sterk gevoel voor leven zonder vooroordelen, met eerlijkheid en solidariteit. Ook als u soms schuchter overkomt, gaat u duurzame relaties en vriendschappen aan. Met uw talent, problemen van andere personen al vanaf het begin te herkennen, kunt u anderen werkelijk bij het oplossen van hun alledaagse problemen ondersteunen.


Venus sextiel Saturnus U zou over een uitgesproken creatief talent moeten beschikken, en u zou dit ook moeten kunnen verwerkelijken, want over het algemeen weet u wat u wilt. Door vrienden en familie wordt u vanwege uw betrouwbaarheid en loyaliteit hoog gewaardeerd. U zou in staat moeten zijn tot het aangaan van duurzame relaties, en het zich daarvoor inzetten vindt u prijzenswaardig. Aan de zijde van een partner zou u gelukkig willen leven. Daarbij zou ook het volgen van gemeenschappelijke creatieve doelen kunnen horen. In de loop van uw leven hebt u ingezien dat puur egoÔsme niet leidt tot de vervulling van uw wensen en daardoor kunt u doorgaans, ten gunste van anderen, van eigen voordeeltjes afzien. Op het maatschappelijke vlak treedt u heel ontwikkeld op en laat u graag uw charme blijken. Daar u veel gelegen is aan het vergroten van uw algemene ontwikkeling, zou u ook in uw beroep zeer veel succes kunnen hebben, en met behulp van een adequate oudedagsvoorziening zou u een aangename levensavond mogen doorbrengen. Met uw bescheidenheid zou dat voor u geen probleem zijn.


Venus driehoek Saturnus U beschikt waarschijnlijk over een uitgesproken creatief talent moeten beschikken, en u zou dit ook moeten kunnen verwerkelijken, want over het algemeen weet u wat u wilt. Door vrienden en familie wordt u vanwege uw betrouwbaarheid en loyaliteit hoog gewaardeerd. U zou in staat moeten zijn tot het aangaan van duurzame relaties, en het zich daarvoor inzetten vindt u prijzenswaardig. Aan de zijde van een partner zou u gelukkig willen leven. Daar zou ook het volgen van een gemeenschappelijk creatief doel bij kunnen horen. In de loop van uw leven hebt u ingezien dat puur egoÔsme niet leidt tot de vervulling van uw wensen en daardoor kunt u doorgaans, ten gunste van anderen, van eigen voordeeltjes afzien. Op het maatschappelijke vlak treedt u heel ontwikkeld op en laat u graag uw charme blijken. Daar u veel gelegen is aan het vergroten van uw algemene ontwikkeling, zou u ook in uw beroep zeer veel succes kunnen hebben, en met behulp van een adequate oudedagsvoorziening zou u een aangename levensavond mogen doorbrengen. Met uw bescheidenheid zou dat voor u geen probleem zijn.


Venus vierkant Saturnus Bij anderen zou u soms een wat droefgeestige indruk kunnen achterlaten, omdat u niet zo goed weet welke positie u in het leven zou moeten innemen. Daarom bent u in uw gevoelsuitdrukking geremd, en dat kan naar buiten komen als schuchterheid of als afstandelijkheid. Mogelijk hebt u vanaf uw jongste kindertijd teleurstellingen en tegenslag meegemaakt, en uw sterke verlangen naar liefde en respect worden niet altijd naar uw tevredenheid vervuld. Past u op dat u niet in een cynicus verandert, die alle anderen, maar niet zichzelf voor zijn lot verantwoordelijk houdt. Dat wil echter niet zeggen dat u niet voor uw belangen moet opkomen. Met name wanneer het om materiŽle zaken gaat kunt u namelijk overdreven egoÔstisch optreden. Stel u open voor de mooie kanten van het leven, en ga eens op andere mensen in, dan mag u datzelfde ook van hen verwachten.


Venus oppositie Saturnus Misschien hoort het bij uw levensweg, dat u frustraties en financiŽle problemen moet meemaken. Mogelijk hebt u vanaf uw jongste kindertijd teleurstellingen en tegenslag meegemaakt, en uw sterke verlangen naar liefde en respect worden niet altijd naar uw tevredenheid vervuld. Ook wanneer Saturnus de harmonische kwaliteit van Venus in uw leven wat kan afremmen hoeft u niet somber te kijken. Maar past u op dat u geen cynicus wordt, die alle anderen, maar niet zichzelf voor zijn lot verantwoordelijk houdt. U zou uw objectieve oordeelsvermogen wat moeten ontwikkelen, dan zult u meer greep krijgen op uw situatie. Stel u open voor de mooie kanten van het leven, en ga eens op andere mensen in, dan mag u datzelfde ook van hen verwachten.


Venus conjunct Uranus Met uw levenslustige natuur bent u overal geliefd, ook wanneer u aan de plotselinge verlokkingen van het leven maar moeilijk weerstand kunt bieden, en spontaan aan alle genoegens toegeeft. Maar misschien is het juist deze eigenschap die u zo sympathiek maakt. U amuseert u met graagte en u bent een graag geziene gast op veel party's en andere festiviteiten, omdat u dikwijls een prettige verrassing in petto hebt. Toegevend aan plotselinge creatieve invallen zou u kunstzinnig bezig kunnen zijn, waarbij u zeer veel belang hecht aan uw geheel eigen originaliteit en waarbij u dit niet vaak genoeg kunt benadrukken. U bent heel menslievend ingesteld en u kunt soms niet het gevoel van u afzetten dat u verantwoordelijk zou zijn voor het welzijn van de totale mensheid. Dat is heel prijzenswaardig, maar waarschijnlijk neemt u wat teveel hooi op uw vork. In uw erotische betrekkingen wekt u soms de indruk dat u niet helemaal weet wat u nou eigenlijk wilt. Vandaag nog tot over uw oren verliefd, en morgen al op zoek naar nieuwe amoureuze uitdagingen, misschien klinkt dat wat extreem, maar het is misschien helemaal niet zo vreemd. U zou in de loop van uw leven wel moeten leren om duurzame relaties aan te gaan, en die ook waarderen


Venus sextiel Uranus U reageert bijna altijd met uw gevoel en hebt het daarmee maar zelden mis, zodat u zeker bent van de sympathie van uw medemensen. U hebt dus een uitgesproken gezond verstand, en het valt u gemakkelijk om zelfs moeilijke opgaven naar tevredenheid van alle betrokkenen op te lossen. U toont een grote belangstelling voor kunst en muziek, vooral voor elektronische muziek. Uw levensonderhoud verdient u waarschijnlijk op een onconventionele manier, misschien in de elektronische amusementsbranche of in de natuurwetenschappen. In aangelegenheden ten aanzien van het gevoel hebt u heel veel zelfstandigheid nodig en u zult zich niet vaak traditioneel gedragen. Dat zal alleen maar positieve gevolgen hebben, want u zult er altijd alles voor doen om de persoon aan uw zijde gelukkig en tevreden te maken.


Venus driehoek Uranus U denkt positief en probeert voortdurend met volle teugen van uw leven te genieten. Met uw medemensen bent u verbonden door een wederkerig gevoel van sympathie en achting. Toch weet u precies wanneer men u iets op de mouw wil spelden, en u kunt daar ook goed op reageren. U houdt er niet van als andere mensen proberen misbruik te maken van uw welwillende royale aard. U bezit gevoel voor rechtvaardigheid en wilt uw optimisme met uw medemensen delen, en u geniet er bijna van wanneer u in dit opzicht uw verantwoordelijkheid nakomt. IntuÔtief weet u dat de harmonische energieŽn die u naar uw omgeving laat toevloeien, op een positieve wijze naar u terugkeren zullen, en dat het uitwisselen ervan voor beide zijden een voordeel is. U hebt plezier in al het esthetische en u bent met uw heldere aanvoelingsvermogen in staat om mooie en harmonieuze dingen te herkennen en te waarderen. Zou het u dan nog gelukken om op de gebieden van de kunst, de muziek of het toneelspel creatief bezig te zijn, dan zou u niets meer in de weg staan voor een tevreden bestaan. U houdt ten aanzien van uw beroep van bezigheden die omgang met het publiek meebrengen, want altijd weer wordt u bevestigd dat uw medemensen zich in uw tegenwoordigheid thuis voelen.


Venus vierkant Uranus Soms kunt u even vaak van verliefdheid wisselen als andere mensen van hun hemd. De hartstocht blijft alleen zolang u pas verliefd bent. Misschien voelt u zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken of beleeft u andere wat minder gewone wijzen der liefde. U zou moeten leren dat u voor een duurzame relatie met een partner, een klein deel van uw zelfstandigheid opgeven moet, want helemaal zonder compromissen zal het bijna niet gaan. Ook wanneer u heel onzeker bent en uw emoties in een kringetje ronddraaien, zou u er om moeten denken dat u zich niet teveel laat gaan en andere mensen daardoor kwetst. Op maatschappelijk vlak zou u leuke activiteiten kunnen ontvouwen, die u soms niet helemaal overziet. Belast uzelf niet teveel, de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de totale mensheid draagt u niet alleen. Ook als is uw inzet prijzenswaardig, u neemt waarschijnlijk wat teveel hooi op uw vork.


Venus oppositie Uranus Deze oppositie is een indicatie voor labiliteit. U zoekt het genot, maar u denkt niet na over de consequenties. Daar u zich voortdurend in nieuwe erotische avonturen kunt laten betrekken, die weliswaar zolang ze duren voor u alles betekenen, zult u problemen hebben om een langer durende relatie met het andere geslacht aan te gaan. Probeer ook wat spaarzamer te worden. Uw emotionele eigenzinnigheid kan zodanig trekjes aannemen, dat u nooit naar uw inwendige stem luistert; de tips van uw medemensen neemt u uit principe al niet eens serieus. Uw behoefte aan zelfstandigheid tegen elke prijs zal het u moeilijker maken om de verplichtingen na te komen die een partnerschap van u zou vragen. Verbaas u dus niet wanneer u op een dag eenzaam bent.


Venus conjunct Neptunus Bij uw erotische betrekkingen stelt u veel prijs op een romantische noot. Overal waar Neptunus in het spel is gaat het om fantasie, visie en illusie. Het hangt daarbij ďalleenĒ van de mate van uw eigen rijpheid af of u realistische voorstellingen ontwikkelt of dat u in een droomwereld afglijdt. Zou u in staat zijn om dit aspect positief te benutten, zal dit u tot ware liefde helpen. Omdat u heel gevoelig bent en ontvankelijk voor al het mooie, kunnen mede mensen uw aanwezigheid plezierig vinden. U straalt soms gewoon een gevoel van vrede uit. Afhankelijk van de motivatie kan uw aantrekkingskracht in positieve of in negatieve zin uitwerken. Daarbij kan het een probleem zijn dat u zo lichtgelovig kunt zijn. Men kan u beloven dat hij voor u de sterren van de hemel haalt, en hij heeft u al. U moet oppassen, want zo zou u vaak bedrogen kunnen worden. In de grond van de zaak bent u een goed mens, maar daaruit moet u niet de gevolgtrekking maken dat alle mensen zo zijn als u. Misschien oefenen mystieke en sfeervolle klanken een bepaalde werking op u uit, of u bent in de een of andere vorm kunstzinnig bezig. Omdat bij Neptunus alle bezigheden behoren waarbij het gaat om beelden of celluloid vast te leggen, zou u zich ook aangetrokken kunnen voelen tot de fotografie.


Venus sextiel Neptunus U zou uw best moeten doen om uw creatieve fantasie in uw dagelijkse leven te integreren. Neptunus wordt dikwijls de hogere octaaf van Venus genoemd. Dat kan enerzijds tot uiting komen in een volmaakte creatieve vorm, en anderzijds daarin, dat u uw medemensen en uw leefruimte met het hoogste respect en een groot medegevoel tegemoet treedt. Zo kunnen uw bezigheden ten aanzien van uw beroep te maken hebben met het oplossen van menselijke problemen die u erg goed kunt herkennen. U kunt ook goed diplomatiek en tactvol bij conflicten tussen twee partijen bemiddelen. Op het maatschappelijke vlak bent u zeer tegemoetkomend, en u gaat daarbij soms vriendschappen of partnerschappen aan met mensen die uw mystieke neigingen met u delen. Op de zoektocht naar de grote liefde van uw leven zult u deze op een dag zeker vinden, of u hebt die al gevonden.


Venus driehoek Neptunus Uw fijngevoelige en ontvankelijke natuur zal u in de loop van uw leven hopelijk helpen om uw creatieve talenten in te zetten voor uzelf en uw omgeving. Soms bent u ook echt romantisch aangelegd en hebt u hoge idealen. Uw uitgesproken gevoel voor alle esthetiek op het gebied van kunst en muziek maakt het u mogelijk om een bepaalde creatieve vervulling te bereiken. Met uw welsprekendheid bent u in staat om aan jongere mensen een basis door te geven van kennis over de mooie dingen van het leven. Bij het beoordelen van uw omgeving gaat u behoedzaam te werk en u blijft zelfs nog netjes en vriendelijk wanneer u voor de zoveelste maal wordt teleurgesteld. Dat zal wel aan uw ruimhartigheid liggen, want u vindt immers dat het elkaar vergeven in het leven van mensen een grote plaats zou moeten innemen. Maar wanneer de atmosfeer u te gespannen wordt verwijdert u zich van het toneel, want zoveel negativisme kan en wilt u niet verdragen. De creatieve potentiaal is in ieder geval aanwezig. U zult zich ofwel op een bepaalde creatieve wijze uiten, of dat helemaal achterwege laten, waarbij dat zonde zou zijn van uw talenten.


Venus vierkant Neptunus Dit aspect zou u problemen kunnen bereiden, omdat u soms vanuit uw onderbewustzijn en uw fantasie signalen kunt ontvangen die iedere realistische basis ontberen en u gedesillusioneerd kunnen maken. Mogelijk zullen emotionele en seksuele problemen uit het verleden, diep in het verborgene liggend, aan het daglicht komen. U kunt ook neigen naar vluchtmechanismen en in een droomwereld leven, alleen om maar niet het werkelijke leven met zijn eisen te hoeven ontmoeten. Daarom zou u zich voor de consumptie van alle vormen van drugs in acht moeten nemen. In uw erotische aangelegenheden bent u niet altijd even kritisch en u neigt daarin tot dubieuze relaties, waarin het ook om riskante financiŽle ondernemingen zou kunnen gaan. Wanneer u in uw partnerschappen niet open en eerlijk te werk gaat, komen deze in gevaar. Voor uw medemensen lijkt u geremd en in uzelf gekeerd, maar ook zou u heimelijke liefdes kunnen onderhouden, waarbij het in buitengewone gevallen tot discrete seksuele excessen kan komen. Positief gezien bent u creatief en hebt u gevoel voor esthetiek. U zou er alleen om moeten denken dat u de nodige discipline opbrengt, om deze talenten ook te kunnen benutten. Soms kunt u ook overgevoelig en gemakkelijk kwetsbaar zijn.


Venus oppositie Neptunus Uw gevoelswereld wordt sterk door innerlijke energieŽn gestuurd. Soms staat u in financiŽle, relationele en creatieve aangelegenheden zichzelf in de weg. Uw onbewuste wensen kunnen u bij het waarnemen van de realiteit hinderen. Zorgt u ervoor dat u niet uit ontevredenheid en genotzucht verslaafd raakt aan drugs, wat onder meer tot financiŽle en beroepsmatige problemen zou leiden. Ook kan de planeet Neptunus op een neiging tot het verheimelijken van privť moeilijkheden wijzen, net zolang totdat de zaken met kracht aan de oppervlakte komen, waarbij uw relatie niet plotseling uit elkaar zal breken, maar beetje bij beetje uiteenvalt.


Venus conjunct Pluto U hebt harstocht nodig in uw leven, en het kan zijn dat u daarmee dikwijls crisissituaties oproept, die bezworen moeten worden. Zou u tot de mensen behoren die het gepresteerd hebben om boven hun ego uit te stijgen, dan kunt in de dagelijks omgang met uw medemensen een soort hogere liefde laten binnenkomen. Daardoor zou dan een grote aantrekkingskracht krijgen. Altijd, wanneer de planeet Venus in het spel is komt het tot kunstzinnige activiteiten, in dit geval waarschijnlijk op het gebied van het toneelspel. Zoals al direct aangegeven, zou u zich moeten wapenen tegen volledig ongecontroleerde seksuele hartstochten. Vanwege uw immense creatieve energie bestaat er echter gegarandeerd een mogelijkheid waarbij u niet zult storten in welke afgrond van liefde en hartstocht dan ook. U moet die alleen voor uzelf vinden.


Venus sextiel Pluto U wilt diepgaande sociale kontakten, en u haat niets zozeer als oppervlakkigheid in de omgang met uw medemensen. Liefde is voor u de kracht, waarmee greep te krijgen is op problemen op deze planeet. Als partner zoekt u een persoon waarvan u denkt dat die al in vorige levens voor u belangrijk was, waardoor de huidige relatie dwangmatig voorbestemd is. Uw originele creatieve manier van uitdrukking uit zich op kunstzinnig en muzikaal niveau. Met uw begrip van universele balans en harmonie valt het u gemakkelijk om de creatieve principes te begrijpen, en dat kunt u ook in woorden uitdrukken. Pluto gaat altijd de diepte in, en daardoor zouden uw bezigheden ten aanzien van uw beroep met de natuurwetenschappen, of met het onderzoek daarvan, te maken kunnen hebben. Wanneer u een baan gevonden hebt waar u plezier in hebt, zullen de esthetische en aangename trekjes van Venus zich ontplooien.


Venus driehoek Pluto In de liefde zult echt intensieve ervaringen hebben. Ook in algemene zin zult u groot geestelijk profijt uit de veelvuldige relaties tot uw omgeving kunnen trekken. U bent in staat om mensen die in de liefde teleurgesteld zijn, daarvoor opnieuw te motiveren. Wanneer u de juiste levenspartner hebt gevonden zult u uw hartstocht niet langer beteugelen en hem of haar op een onweerstaanbare manier inpalmen. U zult proberen om uw liefde zo hoog te ontwikkelen dat niemand deze meer breken kan. Welk pad u ook kiest in het leven, u kunt altijd op een adequate beloning voor uw inspanningen rekenen. Deze universele liefde, die u alles wat u doet laat doordringen, zal ervoor zorgen dat u uw leven comfortabel en aangenaam kunt inrichten. Zelfs kan het zover komen dat u dank zij uw grote inzet, op een dag een aanzienlijke erfenis zult ontvangen.Het grote voordeel voor u is dat u gelooft in uw capaciteiten en in die van uw medemensen. Daarbij probeert u altijd eerlijk en oprecht te blijven, en u zult de maatschappij waarin u leeft zeker geen schade toebrengen. U kunt goed met geld en met andere reserves omgaan, zodat u misschien ten aanzien van uw beroep werk op dit gebied verricht. Van vleiers moet u niets hebben, want u kunt altijd op uw mensenkennis vertrouwen.


Venus vierkant Pluto U zult diepgaande en misschien ook dramatische ervaringen op het gebied van de seksualiteit en de emoties opdoen, waarbij u zou moeten oppassen dat u niet naar het laagste niveau van uw onderbewustzijn wordt getrokken. Mogelijk wordt u door uw hartstochten gecontroleerd, en bent u niet meer in staat om ook uw logische verstand eens te laten kiezen. Ook vormen van overmacht zouden het geluk in uw relatie in de weg kunnen staan. Laat niet toe dat uw verlangen naar materiŽle bezittingen de overhand neemt en u zonder na te denken op uw medemensen af gaat. Zelfs in uw partnerschappen kunnen financiŽle vragen de overhand nemen, hoewel een dergelijke vorm van denken geen succes zal brengen. Gebruik uw eventueel aanwezige bovennatuurlijke gaven niet om uw plannen op een te egoÔstische wijze door te zetten en uw omgeving, vooral het andere geslacht, te manipuleren. Ga liever na welk talent u hebt om kunstzinnig in nog nooit vertoonde vormen bezig te zijn, want dat zal u positieve energie verlenen en u verzekeren van de waardering van uw omgeving.


Venus oppositie Pluto Met deze oppositie bestaat er het gevaar dat u in intensieve emotionele en seksuele betrekkingen verwikkeld raakt die zich niet echt kenmerken door harmonie. Door uw soms oncontroleerbare temperament kunnen er erotische en seksuele problemen optreden, die u zwaar aanpakken. Misschien wilt u in uw partnerschappen wel beslist de dominante rol spelen, of komt u problemen tegen bij gemeenschappelijke financiŽle aangelegenheden.Laat u niet door uw hartstochten vernietigen, en probeer het hoofd koel te houden. Wanneer u ontevreden bent, zoek dan de oorzaak daarvoor eerst eens bij uzelf. Men hoeft geen profeet te zijn om te kunnen zien aankomen dat het in uw leven tot teleurstellingen in de liefde zal komen. Toch zou u zich niet door uw frustratie moeten laten verleiden om, in welke vorm dan ook, toe te geven aan zelfvernietigende tendensen.


Venus conjunct Chiron Dit aspect maakt u tot een vriendelijke tijdgenoot die zeer veel liefde geven kan. U vraagt niet eerst naar de voorwaarden, maar u schenkt zonder voorbehoud wanneer u daarvoor in de stemming bent, en daarmee zou u zeer veel mensen in verbazing brengen. Misschien bent u datgene wat men het best als ďrein van hartĒ beschrijft, want u ziet liever het positieve in de mens, waarbij de overige horoscoop er informatie over geeft of u met deze karaktertrek dikwijls teleurstellingen moet ondergaan. Gekunstelde esthetiek of theoretische moraal liggen u niet; u brengt uw ethiek in praktijk en ziet schoonheid meer in de natuur dan in dure kostbaarheden. Daar Venus ook voor de waarden staat die wij hoogachten, zou voor u de geestelijke energie van Chiron, die de weg naar begrip zoekt, veelbelovend kunnen zijn.


Venus sextiel Chiron U hebt een mens nodig die u uw hele liefde kunt schenken om uw eigen potentiaal te ontdekken; dan kunt u zich overgeven en de geliefde teder verzorgen, en dan bloeit u echt op. Hierbij moet u alleen oppassen dat u niet uiteindelijk uw gehele persoonlijkheid opoffert om de relatie overeind te houden. Het alleen zijn ligt u niet, zodat u het verbindende zoekt en vaak genoeg overeenkomsten bereikt door het tonen van solidariteit en bijvoorbeeld het bieden van uw steun. Daar Venus de waarden belichaamt die wij hoogachten, zult u uw ethiek in praktijk brengen en de schoonheid ook meer in de natuur dan in dure kostbaarheden zien. U kunt buitengewoon creatief zijn en werken scheppen die de mensen niet onberoerd laten, waardoor u er niet voor zou moeten terugschrikken om uw talenten in deze richting eens uit te testen en misschien met penseel en verf te werken.


Venus driehoek Chiron Waarschijnlijk komt u zo aantrekkelijk over op het andere geslacht dat het alleen aan u ligt hoeveel liefdesaffaires u hebt, of dat u liever tot maar enkele personen intensievere toenadering zoekt. De partnerschappen kunnen ondanks het driehoek-aspect gewoon vaak moeilijkheden opleveren, omdat ze veel te gecompliceerd verlopen, en omdat u misschien een harmonie zou willen bereiken die met de betreffende persoon helemaal niet te bereiken is. U moet daarom oppassen dat u zich niet teveel door een bepaalde persoon in beslag laat nemen terwijl u eigenlijk zoveel te geven hebt. Anderzijds zult u juist via de relaties zeer veel ervaringen opdoen, die u vormen en u de intermenselijke betrekkingen niet alleen oppervlakkig doen verstaan. Bovendien hebt u uw eigen stijl, en u zou daarom wanneer u creatief wordt, unieke werken moeten scheppen.


Venus vierkant Chiron Met zo een vierkant-aspect hebt u mogelijk moeilijkheden bij het vinden van een voor u passende manier om met het andere geslacht om te gaan. Dit kan eraan liggen dat u eigenlijk zelf liever in dit andere geslacht geboren zou zijn. Problemen in uw partnerschap en in de seksualiteit kunnen er dus opduiken, die zich alleen laten overwinnen wanneer u geen angst toont en in plaats daarvan het nodige respect toont voor de persoon in kwestie. Soms gedragen zich ook mannen met zo een constellatie extreem ďmannelijkĒ, dus macho, en de vrouwen weer extreem ďvrouwelijkĒ, hoewel juist u de kracht en de moed hebt om uw rol zelf te definiŽren. Het is dus zaak een balans te bereiken door beide karaktertrekken in uzelf te vinden en te accepteren.


Venus oppositie Chiron Op het gebied van de partnerschappen moet u in dit leven veel leren, wat met de vrouwelijkheid in u te maken heeft, of met vrouwen heeft die u op uw weg ontmoet. Het is zaak om de vrouwelijke energie op harmonische wijze in uw persoonlijkheid op te nemen, en om deze daardoor overal waar zij wordt aangetroffen te kunnen accepteren. Is u dat gelukt, dan zult u met overgave lief kunnen hebben, een zorgzame partner zijn en gewaardeerde mensen iedere steun doen toekomen waartoe u in staat bent. Venus staat niet in de laatste plaats voor de waarden die men belangrijk vindt, en daardoor zult u zich inzetten als u denkt dat deze waarden geminacht worden. Soms tonen met deze constellatie geboren personen zich overigens veel te open, waardoor zij zich kwetsbaar maken. Aan gezelschap zou het u niet moeten ontbreken, want u bezit een zo ongewone uitstraling, dat vooral het andere geslacht sterk op u zou kunnen reageren.


Venus conjunct Lilith Deze aspecten wijzen vanuit hun innerlijk thematiek op parallellen met Lilith-Maan-verbanden, want ook hier wordt de vrouwelijkheid en het begrip door haar aangeroerd. Maar terwijl de Lilith-Maan-aspecten moederschap beschrijven, gaat het hier meer om de verhouding tot het andere geslacht. Bij vrouwen kan de neiging bestaan om met de mannen te spelen en zich over pogingen tot toenadering vrolijk te maken, wat natuurlijk alleen een aanwezige onzekerheid moet verhullen. Juist bij uitdagende hoekrelaties zoals vierkant-aspect of oppositie kunnen er algemeen problemen aanwezig zijn bij het aangaan van een diepere band, en bij het respecteren van de partner als gelijkwaardige persoon. Haat-liefde-verhoudingen, verachting en seksuele uitbuiting in plaats van begrip, acceptatie en warmte, zijn mogelijk al in de kindertijd ervaren, vormen het beeld van mannen en vrouwen, en bepalen nu de relaties. De erotiek staat eveneens onder de invloed van Lilith, en zo kan het hier tot obsessies komen die een vervullende partnerschap tenminste tijdelijk onmogelijk maken. In het extreme geval wordt de wens van tederheid altijd opnieuw zelfs tenietgedaan door het kiezen van een partner die deze behoefte van voren af aan helemaal niet vervullen kan.


Venus sextiel Lilith Deze aspecten wijzen vanuit hun innerlijk thematiek op parallellen met Lilith-Maan-verbanden, want ook hier wordt de vrouwelijkheid en het begrip door haar aangeroerd. Maar terwijl de Lilith-Maan-aspecten moederschap beschrijven, gaat het hier meer om de verhouding tot het andere geslacht. Bij vrouwen kan de neiging bestaan om met de mannen te spelen en zich over pogingen tot toenadering vrolijk te maken, wat natuurlijk alleen een aanwezige onzekerheid moet verhullen. Juist bij uitdagende hoekrelaties zoals vierkant-aspect of oppositie kunnen er algemeen problemen aanwezig zijn bij het aangaan van een diepere band, en bij het respecteren van de partner als gelijkwaardige persoon. Haat-liefde-verhoudingen, verachting en seksuele uitbuiting in plaats van begrip, acceptatie en warmte, zijn mogelijk al in de kindertijd ervaren, vormen het beeld van mannen en vrouwen, en bepalen nu de relaties. De erotiek staat eveneens onder de invloed van Lilith, en zo kan het hier tot obsessies komen die een vervullende partnerschap tenminste tijdelijk onmogelijk maken. In het extreme geval wordt de wens van tederheid altijd opnieuw zelfs tenietgedaan door het kiezen van een partner die deze behoefte van voren af aan helemaal niet vervullen kan.


Venus driehoek Lilith Deze aspecten wijzen vanuit hun innerlijk thematiek op parallellen met Lilith-Maan-verbanden, want ook hier wordt de vrouwelijkheid en het begrip door haar aangeroerd. Maar terwijl de Lilith-Maan-aspecten moederschap beschrijven, gaat het hier meer om de verhouding tot het andere geslacht. Bij vrouwen kan de neiging bestaan om met de mannen te spelen en zich over pogingen tot toenadering vrolijk te maken, wat natuurlijk alleen een aanwezige onzekerheid moet verhullen. Juist bij uitdagende hoekrelaties zoals vierkant-aspect of oppositie kunnen er algemeen problemen aanwezig zijn bij het aangaan van een diepere band, en bij het respecteren van de partner als gelijkwaardige persoon. Haat-liefde-verhoudingen, verachting en seksuele uitbuiting in plaats van begrip, acceptatie en warmte, zijn mogelijk al in de kindertijd ervaren, vormen het beeld van mannen en vrouwen, en bepalen nu de relaties. De erotiek staat eveneens onder de invloed van Lilith, en zo kan het hier tot obsessies komen die een vervullende partnerschap tenminste tijdelijk onmogelijk maken. In het extreme geval wordt de wens van tederheid altijd opnieuw zelfs tenietgedaan door het kiezen van een partner die deze behoefte van voren af aan helemaal niet vervullen kan.


Venus vierkant Lilith Deze aspecten wijzen vanuit hun innerlijk thematiek op parallellen met Lilith-Maan-verbanden, want ook hier wordt de vrouwelijkheid en het begrip door haar aangeroerd. Maar terwijl de Lilith-Maan-aspecten moederschap beschrijven, gaat het hier meer om de verhouding tot het andere geslacht. Bij vrouwen kan de neiging bestaan om met de mannen te spelen en zich over pogingen tot toenadering vrolijk te maken, wat natuurlijk alleen een aanwezige onzekerheid moet verhullen. Juist bij uitdagende hoekrelaties zoals vierkant-aspect of oppositie kunnen er algemeen problemen aanwezig zijn bij het aangaan van een diepere band, en bij het respecteren van de partner als gelijkwaardige persoon. Haat-liefde-verhoudingen, verachting en seksuele uitbuiting in plaats van begrip, acceptatie en warmte, zijn mogelijk al in de kindertijd ervaren, vormen het beeld van mannen en vrouwen, en bepalen nu de relaties. De erotiek staat eveneens onder de invloed van Lilith, en zo kan het hier tot obsessies komen die een vervullende partnerschap tenminste tijdelijk onmogelijk maken. In het extreme geval wordt de wens van tederheid altijd opnieuw zelfs tenietgedaan door het kiezen van een partner die deze behoefte van voren af aan helemaal niet vervullen kan.


Venus oppositie Lilith Deze aspecten wijzen vanuit hun innerlijk thematiek op parallellen met Lilith-Maan-verbanden, want ook hier wordt de vrouwelijkheid en het begrip door haar aangeroerd. Maar terwijl de Lilith-Maan-aspecten moederschap beschrijven, gaat het hier meer om de verhouding tot het andere geslacht. Bij vrouwen kan de neiging bestaan om met de mannen te spelen en zich over pogingen tot toenadering vrolijk te maken, wat natuurlijk alleen een aanwezige onzekerheid moet verhullen. Juist bij uitdagende hoekrelaties zoals vierkant-aspect of oppositie kunnen er algemeen problemen aanwezig zijn bij het aangaan van een diepere band, en bij het respecteren van de partner als gelijkwaardige persoon. Haat-liefde-verhoudingen, verachting en seksuele uitbuiting in plaats van begrip, acceptatie en warmte, zijn mogelijk al in de kindertijd ervaren, vormen het beeld van mannen en vrouwen, en bepalen nu de relaties. De erotiek staat eveneens onder de invloed van Lilith, en zo kan het hier tot obsessies komen die een vervullende partnerschap tenminste tijdelijk onmogelijk maken. In het extreme geval wordt de wens van tederheid altijd opnieuw zelfs tenietgedaan door het kiezen van een partner die deze behoefte van voren af aan helemaal niet vervullen kan.


Venus conjunct opstijgende Maansknoop Dit is een heel mooi aspect, want het zou u veel kansen moeten bieden om uw leven werkelijk aangenaam vorm te geven. U hebt een warme uitstraling en bereikt uw doelen zonder daar veel voor te hoeven doen. Uw medemensen behandelt u vriendelijk, want u benadert hen op een open wijze, en u laat hen merken dat u hen graag mag. In uw leven speelt de liefde een belangrijke rol; door de liefde kunt u het grootste geluk ervaren en werkelijke vervulling vinden. U zou uw creativiteit moeten stimuleren en u aan de kunst wijden. Op dit gebied zou u opmerkelijke prestaties kunnen bereiken, omdat u de kunst verstaat om aan uw hoop en uw verlangens uitdrukking te verlenen. Ruzie in uw omgeving verdraagt u niet, en daarom probeert u om conflicten op te lossen en de harmonie te herstellen. Dat kunt u echter alleen wanneer ook uw innerlijke aard in evenwicht is. Het werken aan deze taak is voor u de belangrijke weg om uw levensdoel te bereiken en het verleden achter u te laten.


Venus sextiel opstijgende Maansknoop U gaat in uw leven uit van een positieve basishouding en u profiteert dikwijls van de hulp van uw medemensen. Weliswaar zou u er toe kunnen neigen om de zaken gewoon op u af te laten komen en uit gemakzucht enkele kansen voorbij te laten gaan, toch bent u ook tegenwoordig met uw leven tevreden en u wilt niet met alle geweld maximaal succes bereiken. Wanneer u actief wilt worden, probeer dan toch eens kunstzinnige uitdrukkingsvormen te ontwikkelen en creatief aan de gang te gaan. Dat zou u mooie ervaringen kunnen opleveren. U hebt het juiste oog voor geven en nemen en u geeft om uw naaste omgeving wanneer die u nodig heeft. Met graagte geniet u van de mooie kanten van het leven, maar alleen wanneer er anderen meedoen. Uw relaties zijn erg belangrijk voor u, omdat uw behoefte aan harmonie daarin het best kan worden vervuld.


Venus driehoek opstijgende Maansknoop U gaat in uw leven uit van een positieve basishouding en u profiteert dikwijls van de hulp van uw medemensen. Weliswaar zou u er toe kunnen neigen om de zaken gewoon op u af te laten komen en uit gemakzucht enkele kansen voorbij te laten gaan, toch bent u ook tegenwoordig met uw leven tevreden en u wilt niet met alle geweld maximaal succes bereiken. Wanneer u actief wilt worden, probeer dan toch eens kunstzinnige uitdrukkingsvormen te ontwikkelen en creatief aan de gang te gaan. Dat zou u mooie ervaringen kunnen opleveren. U hebt het juiste oog voor geven en nemen en u geeft om uw nabije omgeving, wanneer die u nodig heeft. Met graagte geniet u van de mooie kanten van het leven, maar alleen wanneer er anderen meedoen. Uw relaties zijn erg belangrijk voor u, omdat uw behoefte aan harmonie daarin het best kan worden vervuld.


Venus vierkant opstijgende Maansknoop U probeert soms met alle geweld een goede verstandhouding met uw medemensen op te bouwen en in de relatie ook vervulling te vinden. Uw innerlijke onevenwichtigheid leidt er echter toe dat u situaties verkeerd inschat, en er misschien dikwijls intrapt. Wat u zoekt kan alleen langzaam groeien, en voorwaarden daarvoor zijn tactgevoel en het besef dat andere mensen kwetsbaar zijn. Op diplomatiek gebied zou u nog veel kunnen leren, en dat zou u ook moeten doen wanneer u zichzelf verder ontwikkelt en tevredenheid wilt bereiken. Misschien hebt u ook heel onrealistische voorstellingen van het samenleven met andere mensen, en bent u geschokt wanneer er een conflict moet worden opgelost of er ruzie ontstaat. Dan zou u zich bewust moeten worden dat er niet altijd harmonie kan heersen, maar dat ook discussies bijzonder vruchtbaar kunnen zijn.


Venus oppositie opstijgende Maansknoop U hebt moeite met het openlijk tonen van uw gevoelens en het toegeven aan uw kwetsbaarheid. In het samenleven met andere mensen maakt u telkens dezelfde oude fouten en u vindt het moeilijk om uw gedrag te veranderen. Relaties zouden echt ongelukkig kunnen verlopen, omdat u verlopen ideeŽn over ideale toestanden najaagt en zich niet met de concrete problemen wilt inlaten. Misschien offert u uw gehele identiteit en al uw persoonlijke doelen op voor een ander mens en denkt u dat liefde is. U bent heel gevoelig, en soms voelt u zich zelfs aangevallen, ook wanneer niemand het zo bedoelde. Zolang u uw innerlijke harmonie niet gevonden hebt en u uw relaties niet realistisch inschat, zult u met teleurstellingen rekening moeten houden. Wees u ervan bewust dat u alleen dan de eerlijke sympathie van andere mensen ontvangt, wanneer ook u ruimhartig geven kunt.


Venus conjunct Ascendant Zo charmant als u bent zult u wel overal geliefd zijn, misschien zelfs tot op een niveau waarbij u het zelf niet meer leuk vindt. Toch is dat wat u eigenlijk wenst, namelijk geaccepteerd te worden. U houdt van de mooie kanten die het leven te bieden heeft en zult alles proberen om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken als ook maar enigszins gaat. Met uw aangename uiterlijk zou deze wens in vervulling moeten kunnen gaan. Toch bestaat er het gevaar dat u na aanvankelijk succes overmoedig wordt, en wanneer eenmaal een wens van u is afgewezen zou u moeten proberen u te beheersen en niet de 'beledigde onschuld' te spelen. U zou moeten leren dat u weliswaar belangrijk bent, maar dat er ook nog andere mensen op deze wereld zijn, waarvan u de rechten moet respecteren.


Venus sextiel Ascendant Zo charmant als u bent zult u wel overal geliefd zijn, misschien zelfs tot op een niveau waarbij u het zelf niet meer leuk vindt. Toch is dat wat u eigenlijk wenst, namelijk geaccepteerd te worden. U houdt van de mooie kanten die het leven te bieden heeft en zult alles proberen om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken als ook maar enigszins gaat. Met uw aangename uiterlijk zou u dat ook moeten gelukken. Ook verstaat u de kunst om uw succes juist in te schatten en daarbij niet op te vallen. Wanneer eenmaal een wens van u is afgewezen reageert u niet meteen beledigd. U weet dat u ook de rechten van andere mensen moet accepteren, en het valt u niet zwaar om compromissen aan te gaan. Alleen ruzie verdraagt u niet, die gaat u graag uit de weg.


Venus driehoek Ascendant Zo charmant als u bent zult u wel overal geliefd zijn, misschien zelfs tot op een niveau waarbij u het zelf niet meer leuk vindt. Toch is dat wat u eigenlijk wenst, namelijk geaccepteerd te worden. U houdt van de mooie kanten die het leven te bieden heeft en zult alles proberen om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken als ook maar enigszins gaat. Met uw aangename uiterlijk zou u dat ook moeten gelukken. Ook verstaat u de kunst om uw succes juist in te schatten en daarbij niet op te vallen. Wanneer eenmaal een wens van u is afgewezen reageert u niet meteen beledigd. U weet dat u ook de rechten van andere mensen moet accepteren, en het valt u niet zwaar om compromissen aan te gaan. Alleen ruzie verdraagt u niet, die gaat u graag uit de weg.


Venus vierkant Ascendant U zult in de loop van uw leven problemen hebben bij het op creatieve wijze tot uitdrukking brengen van uw persoonlijkheid, daarom zijn misverstanden wel ingebakken. Misschien bent u heel intensief met uw ouderlijk huis verbonden, tot op een niveau waarbij men zou kunnen denken dat u uit louter gemakzucht in een soort afhankelijkheid leeft, die het niet toelaat een eigen zelfstandig leven te beginnen. U zou uzelf tot actie moeten overwinnen, want als spreker van grote woorden zal men u ooit aan uw daden afmeten, en zouden deze te wensen overlaten dan wordt het tijd om eens na te denken. Wat meer energie zou wel in de aanpak van uw leven mogen vloeien, wanneer u het tot iets wilt brengen. Mogelijk gaat u met uw al te grote behoefte aan harmonie vruchtbare conflicten uit de weg. Maar om uitspraken van deze aard geldend te kunnen doen, moet men wel de gehele horoscoop in zijn samenhang bekijken.


Venus oppositie Ascendant U zult in de loop van uw leven problemen hebben bij het op creatieve wijze tot uitdrukking brengen van uw persoonlijkheid, daarom zijn misverstanden wel ingebakken. U kunt niet nauwkeurig onderscheiden met wat voor mensen u te maken hebt en hoe hun motivatie tegenover u moet worden geÔnterpreteerd. Misschien prijst u mensen de hemel in die uw vertrouwen helemaal niet hebben verdiend, en moet u daardoor met teleurstellingen leven. Daarom zou u uw best moeten doen om wat realistischer in de omgang met mensen te worden. Naar buiten straalt u wel zelfverzekerdheid uit, maar van binnen maakt u zich graag afhankelijk van de acceptatie van uw medemensen en omgeeft u zich bij voorkeur met mensen die het in uw ogen tot iets gebracht hebben. Misschien zou u gewoon eens 's morgens aan uw spiegelbeeld te verstaan geven dat ook u eigenlijk helemaal in orde bent. Deze ontwikkeling zou natuurlijk ook wat tijd kunnen kosten.


Venus conjunct MC In omgang met uw medemensen valt u op door uw charme, waarmee u speciaal ten aanzien van uw beroep heel goed wegkomt. Diplomatie is uw grote kracht. Venus heeft met de mooie dingen in het leven te maken, zodat het u misschien mogelijk zal zijn om zich in kunstzinnige beroepen uit te leven. Mogelijk houdt u zich wel bezig met het verkopen of verbreiden van kunst van iedere aard. Als vrouwelijk wezen bent u in staat om zich van de sympathieŽn van uw meerderen te verzekeren. Waarschijnlijk bent u al vroeg de grote trots van uw ouders en vooral van uw vader geweest, waarbij u echter zou moeten oppassen niet het prestige object van uw ouders te worden. Belangrijk zijn ook uw partnerschappen die u in de loop van uw leven erbij helpen om u van een geachte positie te verzekeren, misschien wel tot de graad dat u de welstand gewoon aantrekt.


Venus sextiel MC Dit aspect doet u met diplomatie uw beroepsleven aanpakken, en ook de familierelaties laten niets te wensen over. Al vroeg werd u door uw ouders gestimuleerd en u hebt waarschijnlijk een gelukkige kindertijd beleefd. Zo komt u tegenwoordig echt evenwichtig over, zeer tot vreugde van uw collega's en werkgever. Ook in uw liefdesrelaties zou u tevredenheid moeten bereiken. Venus heeft met de mooie dingen in het leven van doen, zodat het u misschien mogelijk zal zijn om zich in kunstzinnige beroepen uit te leven. Mogelijk houdt u zich wel bezig met het verkopen of verbreiden van kunst van iedere aard. Uw huis zal smaakvol ingericht zijn, waarbij voor u planten in uw naaste omgeving heel belangrijk zijn.


Venus driehoek MC Dit aspect doet u met diplomatie uw beroepsleven aanpakken, en ook de familierelaties laten niets te wensen over. Al vroeg werd u door uw ouders gestimuleerd en u hebt waarschijnlijk een gelukkige kindertijd beleefd. Zo komt u tegenwoordig echt evenwichtig over, zeer tot vreugde van uw collega's en werkgever. Ook in uw liefdesrelaties zou u tevredenheid moeten bereiken. Venus heeft met de mooie dingen in het leven van doen, zodat het u misschien mogelijk zal zijn om zich in kunstzinnige beroepen uit te leven. Mogelijk houdt u zich wel bezig met het verkopen of verbreiden van kunst van iedere aard. Uw huis zal smaakvol ingericht zijn, waarbij voor u planten in uw naaste omgeving heel belangrijk zijn.


Venus vierkant MC Mogelijk hebt u een kindertijd doorgemaakt die het u niet toestond in een atmosfeer van warmte en geborgenheid op te groeien. Daaruit voortkomend zou u tegenwoordig problemen kunnen hebben wanneer het om uw zelfverwerkelijking ten aanzien van uw beroep gaat. Misschien klopt het met de communicatie op uw werkplek niet zo goed, of men verwijt u een zeker gebrek aan smaak. Het zou ook goed mogelijk kunnen zijn dat u vanuit uw naaste omgeving verplichtingen opgedragen worden die u verhinderen om uw gevoelsmatige en esthetische behoeften inzake liefde uit te leven. Toch stelt dit maar een uitdaging voor die in dit leven te overwinnen valt; met enige zelfdiscipline en bereidheid tot compromis zou u dat moeten gelukken.


Venus oppositie MC Mogelijk hebt u een kindertijd doorgemaakt die het u niet toestond in een atmosfeer van warmte en geborgenheid op te groeien. Daaruit voortkomend zou u tegenwoordig problemen kunnen hebben wanneer het om uw zelfverwerkelijking op beroepsmatig vlak gaat. Misschien klopt het met de communicatie op uw werkplek niet zo goed, of men verwijt u een zeker gebrek aan smaak. Het zou ook goed mogelijk kunnen zijn dat u vanuit uw naaste omgeving verplichtingen opgedragen worden die u verhinderen om uw gevoelsmatige en esthetische behoeften inzake liefde uit te leven. Toch stelt dit maar een uitdaging voor die in dit leven te overwinnen valt; met enige zelfdiscipline en bereidheid tot compromis zou u dat moeten gelukken.


Persoonlijk Advies? | Uw horoscoop als basis voor een gesprek van drie uren.
Predicties voor twee of meer jaren, voor:
1. Nieuwe relatie opbouwen,
2. Bestaande relatie verbeteren,
3. Levenskwaliteit: persoonlijk doel in dit leven verwezenlijken, geestelijke ontwikkeling en groei,
4. Studie-, school-, beroepskeuze,
5. Loopbaan plannen,
6. Stress en angst leren hanteren.
Maak nu 'n afspraak via +31 (0)6 33 69 75 96.Zodiacale Aspecten | Mars Aspecten


Mars conjunct Jupiter U beschikt over werkelijk grote energie, daardoor kunt u zich sterk inzetten voor alles wat u belangrijk vindt. Zo doet u uw best om uw algemene vorming te vergroten, en u streeft ernaar om uw kennis ook te gebruiken bij sociale activiteiten. Deze conjunctie zorgt ervoor dat u vertrouwen hebt in uw eigen handelen, want u gelooft in uw eigen kracht en in het bereiken van ieder doel dat u zichzelf stelt. Zou u beroepsmatige bezigheden hebben in een branche waarin zelfmotivering en zakelijkheid vereist zijn, dan zal dit aspect u ondersteunen bij het winnen van het vertrouwen van uw meerderen en collega's. Maar overdrijf uw inzet niet, want ook u kunt teveel op uw schouders nemen.


Mars sextiel Jupiter Goedgemutst en vol energie gaat u bij uw beroepsmatige bezigheden te werk, en dat komt de positieve ontwikkeling van uw karakter alleen maar ten goede. U weet uw talenten doelgericht en trefzeker in praktijk te brengen en uw persoonlijke doelstellingen kunnen heel hoog uitvallen. Aan uw inspanningen ligt een zeker enthousiasme ten grondslag, waardoor u niet zo gauw opgeeft. Op een zinvolle en welwillende manier geeft u uiting aan uw royale karakter. Uw instelling ten opzichte van uw maatschappelijke ervaringen stoelt op praktische gezichtspunten. U kunt zich met een grote inzet sterk maken voor de door het noodlot minder bedeelde medemens. Soms neemt u deel aan hulpprojecten waarbij u vooral de talenten van jonge mensen wilt stimuleren. Dank zij uw nimmer aflatende inzet zou u het in uw leven ook tot welstand kunnen brengen.


Mars driehoek Jupiter Door uw gave om zinvolle opgaven krachtig en enthousiast ter hand te nemen, verschaft u zichzelf het respect van uw omgeving. Jupiter vertegenwoordigt de filosofische en humanitaire component in het leven van een mens, terwijl Mars de vorm symboliseert waarin deze kwaliteiten tot uitdrukking komen. Soms staat u daarom in nood geraakte mensen ondersteunend terzijde, terwijl anderen zich er vanaf maken door hun medeleven te betuigen. De projecten die u uitdenkt wilt u ook in daden omzetten. Daarbij zal het u niet ontbreken aan energie en optimisme. U schuwt geen inspanning om uw algemene vorming te vergroten. Volgens de karmische astrologie hebt u in vroegere levens een 'goed karma' ontwikkeld, en u bent daarom nu in staat om negatieve situaties in positieve om te zetten. Waarschijnlijk bent u graag sportief bezig en voelt u een zekere behoefte aan reizen en avontuur waardoor u vreemde religies en culturen leert kennen en begrijpen. Jongere mensen voelen zich tot u aangetrokken, en misschien bent u wel vooral op een gebied bezig waarin u met hen van doen hebt.


Mars vierkant Jupiter Hier is voorzichtigheid geboden, omdat u in de verleiding zou kunnen worden om uw in overvloed aanwezige energie verkeerd te gebruiken. U zou deze krachten niet aan zinloze acties moeten verspillen. Voor u zou het vooral belangrijk kunnen zijn om eenmaal begonnen activiteiten ook door te zetten, en niet van de ene actie naar de andere te huppelen alleen omdat u zich alweer verveelt. Misschien is uw zelfbeeld zo negatief dat u vindt dat de uitdagingen van deze maatschappij onvoldoende tegemoet komt, en handelt u daarom niet volhardend en vastbesloten genoeg. De tijd zou u echter moeten leren hoe u zichzelf een aantal mooie succeservaringen zou kunnen verschaffen. Verspil niet de door uw medemensen aan u toevertrouwde financiŽle middelen en houd afstand van extreme politieke zienswijzen. Een hang naar excessief en oncontroleerbaar gedrag en spilzucht zal naar buiten komen in de gebieden die toegekend worden aan de tekens en huis waarin Mars en Jupiter zich in uw horoscoop bevinden. Ook zou het mogelijk zijn dat u zich in een permanente toestand van rusteloosheid bevindt, omdat u voortdurend op zoek bent naar activiteit en opwinding. Ontspanning is voor u misschien een vreemd woord.


Mars oppositie Jupiter U zou erop moeten toezien dat u greep krijgt op uw verspillende tendensen, vooral in de omgang met financiŽle middelen van uw medemensen. Op hen komt u beminnenswaardig en hoffelijk over, toch kunnen uw achterliggende motieven van egoÔstische aard zijn. Veel van uw ondernemingen zijn mogelijk alleen bedoeld voor het doorzetten van uw eigen belangen. Echt agressief kunt u aan uw omgeving uw algemene en maatschappelijke ideeŽn opdringen, en deze daarmee dikwijls imponeren. Mocht u de drang voelen om u op reis te begeven, dan zou u daar rustig aan moeten toegeven, want dat zou uw zin in avontuur kunnen bevredigen en uw horizon verbreden. Laat u niet met riskante zakelijke ondernemingen in, maar onderzoek zorgvuldig met wie u zich inlaat, ook wanneer het snelle geld een grote verleiding voor u zou vormen.


Mars conjunct Saturnus U zou in staat moeten zijn tot het bereiken van goede en duurzame prestaties op het gebied van uw beroepsmatige bezigheden. Zo lukt het u om zelfs de meest gecompliceerde opgaven tot een goed einde te brengen. Doordat u met maar heel weinig toe kunt, zal dit aspect sten verlenen bij een bezigheid waarbij u met bescheidenheid en omzichtigheid te werk moet gaan. Medemensen die niet zo'n hoge inzet hebben als u, bekijkt u met antipathie. Toch kan deze beperktheid ook heel negatief tot uiting komen en vanwege frustraties tot onbeheerst gedrag leiden. U zou het gevoel kunnen hebben dat het verwerkelijken van uzelf gefrustreerd wordt. U zou er daardoor moeite mee kunnen hebben om greep op uw agressieve potentiaal te krijgen, zodat dit plotseling vanuit uzelf te voorschijn zou kunnen treden. U zou ook vanuit uw ontevredenheid een dogmatische en autoritaire houding kunnen aannemen. Ontspan u en gun uzelf ook eens iets moois, dat is gezonder dan voortdurend verbeten door het leven gaan.


Mars sextiel Saturnus U beschikt over energie en sympathie en voelt zich aangetrokken tot beroepsmatige bezigheden met veel lichamelijke arbeid. Misschien bent u werkzaam in een vak waar uw technische vaardigheden goed te pas kunnen komen. De planeet Saturnus houdt het agressieve potentiaal van de planeet Mars onder controle; Mars op zijn beurt overheerst de planeet Saturnus en stimuleert deze tot moedig gedrag. Het sextiel-aspect tussen beide planeten helpt u aan bescheidenheid die in het uiterste geval een echt ascetische levenshouding tot gevolg zou kunnen hebben. Wanneer u zou proberen om wat sympathieker te zijn, zou het u gelukken om uzelf overal en bij iedereen nuttig en geliefd te maken.


Mars driehoek Saturnus U houdt van moeilijke opgaven, omdat u heel goed in staat bent om gestructureerd te handelen. Tegelijk bestaat er ook niets ergers voor u dan het verspillen van energie die op andere manieren te gebruiken zou zijn. Daarom doet u steeds uw best om uw ondernemingen met succes af te sluiten. Om uw geweldige wilskracht die u bedachtzaam en systematisch inzet, wordt u soms door uw medemensen benijdt. Bijzonder opvallend is de nauwkeurigheid waarmee u te werk gaat, waardoor u mogelijk in bezigheden op technologisch gebied kunt worden aangetroffen. Uw eerzucht maakt het u mogelijk om maatschappelijke waardering te oogsten en een hoge positie te bereiken, want u bent geduldig, praktisch en u hebt dadendrang. Juist in situaties van stress kunt u het overzicht behouden, omdat u ook hardheid verdraagt.


Mars vierkant Saturnus U bent afstandelijk van aard, waardoor u bij uw bezigheden dikwijls teleurgesteld zou kunnen worden. Aan de daaruit resulterende ontmoediging zou u niet moeten toegeven; die zou u tot een al te negatieve wereldbeschouwing voeren. In de omgang met uw medemensen kan het gebeuren dat uw eerzuchtige inspanningen niet tot het gehoopte resultaat leiden, vooral in uw betrekkingen met het andere geslacht. Bij uw beroepsmatige bezigheden zal het u soms aan een duidelijke koers ontbreken. De planeet Saturnus kan remmend op uw activiteiten blijken te werken, toch zou u ooit eens in staat moeten geraken om aan uw leven zin en vorm te verlenen. Daarbij zou u er vooral om moeten denken eenmaal begonnen activiteiten tot een goed einde te leiden, ook wanneer u zichzelf daar nog niet toe zou willen dwingen. In de omgang met uw meerderen zou u zich niet tot uitbarstingen moeten laten verleiden, maar de noodzakelijke plichten van alledag leren accepteren.


Mars oppositie Saturnus In uw leven zult u wel dikwijls vinden dat u onrechtvaardig behandeld bent. U zult zich dan genoodzaakt voelen om het u schijnbaar ontglipte doorzettingsvermogen door middel van gewelddadigheden of uitbarstingen van woede te demonstreren, om zo uw gevoel van zwakte te compenseren. Als dit al routine zou zijn geworden, hoeft u zich ook te verbazen wanneer uw medemensen u bij de verwerkelijking van uw doelen niet steunen. Uw jonge jaren zijn mogelijk door een conflict met uw ouders gekenmerkt, waarbij een van de ouders echt dominant opgetreden is en geen tegenspraak geduld heeft. Daarom zou u later ook de verleiding kunnen hebben gehad om uzelf op een meer of minder destructieve manier succes te verschaffen. U zult echter op nog meer teleurstellingen stoten wanneer u aan deze drang toegeeft. Wanneer u zichzelf in de loop van uw leven zou kunnen overwinnen om wat vriendelijker tegen uw medemensen te zijn, en die ook eens onzelfzuchtig te ondersteunen, dan zou het u gemakkelijk kunnen worden om uw voornemens en plannen te verwezenlijken.


Mars conjunct Uranus U hebt de neiging om echt hartstochtelijke en halsoverkop tot actie te komen. Omdat onafhankelijkheid voor u alles is zult u zich tegen iedere vorm van dwang verzetten. U duldt geen verveling in uw leven en zoekt daarom voortdurend naar uitdagende en avontuurlijke nieuwe prikkels. Daarbij gaat u moedig en vastbesloten te werk, en soms zonder enige voorzichtigheid en vooruitziendheid. U moet oppassen, anders zou u al uw krachten kunnen uitputten. Het zou belangrijk voor u kunnen zijn om u te ontspannen en nieuwe krachten te verzamelen, waarbij regelmatig bezoek aan een sauna uw lichaam en uw zenuwen goed zou doen. U bent gefascineerd door moderne technologie en nieuwe ontwikkelingen, zoals die op het gebied van de luchtvaart of computers. De volgt u met veel interesse. Zo hebt u ook plezier in het vervullen van een technisch beroep, waarbij u vooral belangstelling hebt voor werkzaamheden op gebieden die te maken hebben met elektronica. Zou u in uw activiteiten te hectisch worden, dan zou er het gevaar van ongevallen kunnen bestaan, maar dat gevaar kunt u met enige voorzichtigheid tot een minimum beperken. Denkt u er eveneens om, uw soms roekeloos rijgedrag onder controle te krijgen.


Mars sextiel Uranus Met uw sterke karakter en uw moed bent u in staat om snel en energiek in actie te komen, waardoor de positieve kenmerken tot uiting komen van het teken Schorpioen, waaraan onder andere Mars toegekend wordt en waarin de planeet Uranus verhoogd staat. Door buitengewone prestaties verschaft u zich het respect van uw medemensen, en een hogere positie in de maatschappij zou tot de mogelijkheden moeten behoren. Dit aspect zou ook kunnen duiden op technische begaafdheid en interesse voor elektronische en natuurwetenschappelijke aangelegenheden. Soms zou u een zekere fatalistische houding aan de dag kunnen leggen, en u zonder na te denken in uw werk storten. Daardoor zou u roofbouw op uw lichaam plegen en uzelf gewoon overbelasten. Overdrijf dus niet, want met uw energieke instelling en uw sterke zenuwen weet u eigenlijk precies wat u wilt en hoe u dat ook zonder veel stress kunt bereiken.


Mars driehoek Uranus Men mag u vooral graag vanwege uw dikwijls originele invallen en uw enorme wil om het leven de baas te worden. U bent in staat om verouderde structuren te herkennen en die door nieuwe en zinvolle middelen te vervangen. En wanneer het bij uw beroepsmatige bezigheden gaat om het efficiŽnter maken van arbeidsprocessen, staat u helemaal vooraan. Om uw beroepsmatige eerzucht te bevredigen bedient u zich van moderne en onconventionele methoden en laat u zich altijd wat invallen. Dat zou ook tot resultaat moeten leiden. U bezit een open en enthousiaste natuur en gaat de dingen van alledag energiek te lijf. Ook zou u plezier kunnen vinden in de esoterische kennisgebieden, en ervaringen daaruit praktisch toepassen. Zelfstandigheid is voor u bijzonder belangrijk, omdat u voor geen risico terugschrikt wanneer u zich hebt voorgenomen om ongewone avonturen te beleven. En zo staat u permanent onder stress. Het zou voor u heel gezond zijn om voor uw ontspanning enkele rustige boswandelingen te maken.


Mars vierkant Uranus Houd de behoeften van uw medemensen in het oog. Doe dat ook wanneer u neigt tot plotselinge en niet helemaal ongevaarlijke activiteiten en daarbij hartstochtelijk te werk gaat als dat nodig is. Op de gebieden in uw leven, vertegenwoordigd door de huizen in uw horoscoop waarin de planeten Uranus en Mars zich bevinden, zal het tot spannende en afwisselende voorvallen komen, waarbij u zelfs bereid bent om grote risico's te nemen. Al vroeg in uw leven zou u zichzelf daarom moeten wennen om omzichtig en op een bepaalde manier ontspannen te werk te gaan. Want wanneer u uw temperament niet dikwijls enigszins beteugelt kan het tot ongevallen komen door hectisch gedrag. Als u beroepsmatig met machines en elektrische apparatuur te maken hebt geldt hetzelfde. Op uw zoektocht naar spanning en avontuur kunt u ook het gevaar lopen dat u de autosnelweg voor het racecircuit aanziet. Met uw soms toch wel echt explosieve en impulsieve gedrag stoot u uw omgeving dikwijls voor het hoofd, omdat die uw excentrieke uitbarstingen niet altijd even goed begrijpt. Mocht u in de loop van uw leven besluiten om wat geduldiger te worden en met uw medemensen samen te werken in plaats van alleen, dan zal dat alleen maar positief uitwerken.


Mars oppositie Uranus U neigt tot onverwachte uitbarstingen van uw temperament of u zoekt dikwijls ruzie. Uw humeurigheid verschaft u niet bepaald het vertrouwen van uw medemensen. Dikwijls reageert u geprikkeld of brengt u uw afkeer van iedere vorm van routine en discipline tot uitdrukking. Het probleem van de oppositie tussen Mars en Uranus is, dat u er waarschijnlijk moeite mee zult hebben om een gezond inzicht te ontwikkelen. Door uw eigenzinnige drang naar onafhankelijkheid is het voor uw omgeving niet echt gemakkelijk om ongecompliceerd met u om te gaan. Tegen uw wil doet u niets, en uw meerderen kunnen soms vertwijfelen omdat u maar zelden raad wilt aannemen maar onder alle omstandigheden uw eigen zin wilt doorzetten. U zal het alleen via negatieve ervaringen gelukken om greep op uw leven te krijgen en uw instelling te veranderen. In uw leven zou het ook tot plotselinge en ingrijpende veranderingen kunnen komen. Mogelijk hebt u in uw kindertijd vaak van woning moeten wisselen, wat uw rusteloosheid zou kunnen verklaren. Denkt u erom dat u voor uw naaste omgeving niet al te onberekenbaar wordt, want dat zou hen tot vertwijfeling kunnen brengen.


Mars conjunct Neptunus Dit aspect doet u mogelijk over mediamieke vaardigheden beschikken, waarmee u uw niet door het geluk achtervolgde medemensen onder de armen kunt grijpen. Misschien interesseert u zich wel voor de esoterische kennisgebieden en kunt u de astrologie daarbij verstaan als iets wat u meer overzicht verschaft over uw eigen betekenis. Een diepe spiritualiteit leeft in u. Toch zou u daar voorzichtig mee moeten omgaan, want misschien zijn uw plannen soms wat onbruikbaar en onrealistisch van aard zijn. Wanneer dat zo is zou u zich in wat u onderneemt gemakkelijk kunnen verliezen. Niet zelden is uw handelen voor anderen ondoorzichtig, en uw medemensen weten heel vaak niet hoe zij met u moeten omgaan. In uw erotische relaties voelt u dikwijls diepe verlangens, waarvan u zelf kunt denken dat die een beetje vreemd of zeldzaam zijn. Omdat u problemen zult hebben bij het herkennen van de realiteit zoals die is, zou u zich vooral voor bewustzijnsveranderende stoffen in acht moeten nemen.


Mars sextiel Neptunus U zou moeten proberen om uw mediamieke gaven te ontwikkelen, want met uw spirituele energie bent u mogelijk in staat om uw medemensen te genezen en de esoterische kennisgebieden te onderzoeken en te gebruiken. Met uw sterke persoonlijke uitstraling en uw praktische aard bent u bijzonder succesvol wanneer u uw projecten die u vaak achter gesloten deuren voorbereidt, voor een breed publiek toegankelijk maakt. Zou u een beroepsmatige bezigheid uitoefenen die met lichaamsbeweging, dans of mime van doen heeft, dan zal dit aspect u daarbij ondersteunen. Misschien voelt u zich wel thuis in de wereld van de film en de fotografie. Daar u een eerlijk mens bent en uw gevoelswereld enigszins kunt overzien en controleren, kunt u de motieven van uw medemensen herkennen en daardoor vermijden dat u op een dwaalspoor geleid wordt.


Mars driehoek Neptunus Waarschijnlijk bezit u een mediamieke aanleg, die op het gebied van de heelkunst of op de esoterische kennisgebieden tot uitdrukking zou kunnen komen. Mogelijk beschikt u zelfs over een zesde zintuig, waardoor u van te voren gevaar herkent, en u zo in staat stelt om dit af te wenden. met uw gevoelige antennes kunt u oneerlijk gedrag van uw medemensen snel herkennen, omdat u voor onuitgesproken signalen ongewoon ontvankelijk bent. U bent tot vastbesloten handelen in staat, en u kunt met uw doorzettings- en waarnemingsvermogen uw eventuele tegenstanders in toom houden, want bij het verwerkelijken van uw doelen duldt u geen inmenging van buitenaf. Zou u de wens voelen om uw aanleg voor de danskunst de vrije loop te laten, dan zou u daar aan toe moeten geven en daarom een gezonde leefwijze voeren.


Mars vierkant Neptunus Door dit aspect kunt u soms merkwaardige emotionele behoeften binnen in u voelen, die uit het onderbewustzijn komen. Mogelijk worden uw activiteiten bepaald door onbewuste gedragsinvloeden, die niet meer met de tegenwoordige situatie overeenkomen. Dit vierkant tussen Mars en Neptunus kan heel verschillend uitwerken, afhankelijk van hoe u uw behoeften onderdrukt of geformuleerd hebt. Zou u in de loop van uw leven meer tot het onderdrukken van uw natuur geneigd hebben, dan kunnen stresstoestanden in uw lichaam daarvan het resultaat zijn, die zich als ziekten zouden kunnen manifesteren. Bij uw medemensen kan de indruk ontstaan dat uw handelen niet helemaal doelgericht en gestructureerd is, omdat u zich door subtiele motieven laat leiden. Wanneer u de uitdaging van dit aspect aannemen wilt, moet u leren om onderscheid te maken tussen uw onrealistische dromen en de werkelijkheid, anders loopt u wellicht het gevaar te gelden als onberekenbaar en een beetje vreemd. Misschien stimuleert het wel uw ontwikkeling wanneer u zich iets meer met de astrologie bezighoudt, want dat verschaft u een beter overzicht over de samenhangen in uw leven.


Mars oppositie Neptunus Bij dit aspect worden uw handelingen door de tegenstrijdige kwaliteiten van Mars en Neptunus beÔnvloed, zodat u mogelijk niet in staat bent om uw gedrag op efficiŽnte wijze door uw verstand te controleren. U kunt soms het overzicht verliezen en in omgeving de indruk wekken dat u uw leven chaotisch organiseert. Er kunnen veel misverstanden tussen u en uw medemensen voorkomen. Misschien zou u in de omgang met hen meer open en oprecht te werk moeten gaan, in plaats van hen te laten schrikken van uw onderbewuste, maar moeilijk te begrijpen meegaande aard. Word voor uzelf bewust van de agressieve eigenschappen van Mars, die waarschijnlijk ongecontroleerd te voorschijn komen en u het leven moeilijk maken, dan zou uw gedrag begrijpelijker moeten worden. U voelt ook een echt ongewone behoefte aan liefde en tederheid, die herleid kan worden tot op in uw kindertijd verdrongen verlangens, en soms botst met de plichten in het leven van alledag. De daaruit resulterende frustratie zou u in geen geval met een verhoogde consumptie van drugs te lijf moeten gaan, want dat zal u alleen maar helemaal van de kaart brengen. In het uiterste geval zullen de binnen in u wonende stresstoestanden zich in de vorm van ziekten manifesteren. Het grootste probleem bij dit aspect zijn de moeilijkheden om u een enigszins realistische kijk op de wereld eigen te maken. Dat heeft zijn oorsprong in de aan de planeet Neptunus toegekende energie, die onder meer sponsachtig en versluierend is. Zo kan het tot onberedeneerd handelen komen, omdat u eerst eens in alle rust zou moeten nadenken voordat u in actie komt.


Venus conjunct Pluto U hebt harstocht nodig in uw leven, en het kan zijn dat u daarmee dikwijls crisissituaties oproept, die bezworen moeten worden. Zou u tot de mensen behoren die het gepresteerd hebben om boven hun ego uit te stijgen, dan kunt in de dagelijks omgang met uw medemensen een soort hogere liefde laten binnenkomen. Daardoor zou dan een grote aantrekkingskracht krijgen. Altijd, wanneer de planeet Venus in het spel is komt het tot kunstzinnige activiteiten, in dit geval waarschijnlijk op het gebied van het toneelspel. Zoals al direct aangegeven, zou u zich moeten wapenen tegen volledig ongecontroleerde seksuele hartstochten. Vanwege uw immense creatieve energie bestaat er echter gegarandeerd een mogelijkheid waarbij u niet zult storten in welke afgrond van liefde en hartstocht dan ook. U moet die alleen voor uzelf vinden.


Venus sextiel Pluto U wilt diepgaande sociale kontakten, en u haat niets zozeer als oppervlakkigheid in de omgang met uw medemensen. Liefde is voor u de kracht, waarmee greep te krijgen is op problemen op deze planeet. Als partner zoekt u een persoon waarvan u denkt dat die al in vorige levens voor u belangrijk was, waardoor de huidige relatie dwangmatig voorbestemd is. Uw originele creatieve manier van uitdrukking uit zich op kunstzinnig en muzikaal niveau. Met uw begrip van universele balans en harmonie valt het u gemakkelijk om de creatieve principes te begrijpen, en dat kunt u ook in woorden uitdrukken. Pluto gaat altijd de diepte in, en daardoor zouden uw bezigheden ten aanzien van uw beroep met de natuurwetenschappen, of met het onderzoek daarvan, te maken kunnen hebben. Wanneer u een baan gevonden hebt waar u plezier in hebt, zullen de esthetische en aangename trekjes van Venus zich ontplooien.


Persoonlijk Advies? | Uw horoscoop als basis voor een gesprek van drie uren.
Predicties voor twee of meer jaren, voor:
1. Nieuwe relatie opbouwen,
2. Bestaande relatie verbeteren,
3. Levenskwaliteit: persoonlijk doel in dit leven verwezenlijken, geestelijke ontwikkeling en groei,
4. Studie-, school-, beroepskeuze,
5. Loopbaan plannen,
6. Stress en angst leren hanteren.
Maak nu 'n afspraak via +31 (0)6 33 69 75 96.Zodiacale Aspecten | Mars Aspecten


Mars conjunct Jupiter U beschikt over werkelijk grote energie, daardoor kunt u zich sterk inzetten voor alles wat u belangrijk vindt. Zo doet u uw best om uw algemene vorming te vergroten, en u streeft ernaar om uw kennis ook te gebruiken bij sociale activiteiten. Deze conjunctie zorgt ervoor dat u vertrouwen hebt in uw eigen handelen, want u gelooft in uw eigen kracht en in het bereiken van ieder doel dat u zichzelf stelt. Zou u beroepsmatige bezigheden hebben in een branche waarin zelfmotivering en zakelijkheid vereist zijn, dan zal dit aspect u ondersteunen bij het winnen van het vertrouwen van uw meerderen en collega's. Maar overdrijf uw inzet niet, want ook u kunt teveel op uw schouders nemen.


Mars sextiel Jupiter Goedgemutst en vol energie gaat u bij uw beroepsmatige bezigheden te werk, en dat komt de positieve ontwikkeling van uw karakter alleen maar ten goede. U weet uw talenten doelgericht en trefzeker in praktijk te brengen en uw persoonlijke doelstellingen kunnen heel hoog uitvallen. Aan uw inspanningen ligt een zeker enthousiasme ten grondslag, waardoor u niet zo gauw opgeeft. Op een zinvolle en welwillende manier geeft u uiting aan uw royale karakter. Uw instelling ten opzichte van uw maatschappelijke ervaringen stoelt op praktische gezichtspunten. U kunt zich met een grote inzet sterk maken voor de door het noodlot minder bedeelde medemens. Soms neemt u deel aan hulpprojecten waarbij u vooral de talenten van jonge mensen wilt stimuleren. Dank zij uw nimmer aflatende inzet zou u het in uw leven ook tot welstand kunnen brengen.


Mars driehoek Jupiter Door uw gave om zinvolle opgaven krachtig en enthousiast ter hand te nemen, verschaft u zichzelf het respect van uw omgeving. Jupiter vertegenwoordigt de filosofische en humanitaire component in het leven van een mens, terwijl Mars de vorm symboliseert waarin deze kwaliteiten tot uitdrukking komen. Soms staat u daarom in nood geraakte mensen ondersteunend terzijde, terwijl anderen zich er vanaf maken door hun medeleven te betuigen. De projecten die u uitdenkt wilt u ook in daden omzetten. Daarbij zal het u niet ontbreken aan energie en optimisme. U schuwt geen inspanning om uw algemene vorming te vergroten. Volgens de karmische astrologie hebt u in vroegere levens een 'goed karma' ontwikkeld, en u bent daarom nu in staat om negatieve situaties in positieve om te zetten. Waarschijnlijk bent u graag sportief bezig en voelt u een zekere behoefte aan reizen en avontuur waardoor u vreemde religies en culturen leert kennen en begrijpen. Jongere mensen voelen zich tot u aangetrokken, en misschien bent u wel vooral op een gebied bezig waarin u met hen van doen hebt.


Mars vierkant Jupiter Hier is voorzichtigheid geboden, omdat u in de verleiding zou kunnen worden om uw in overvloed aanwezige energie verkeerd te gebruiken. U zou deze krachten niet aan zinloze acties moeten verspillen. Voor u zou het vooral belangrijk kunnen zijn om eenmaal begonnen activiteiten ook door te zetten, en niet van de ene actie naar de andere te huppelen alleen omdat u zich alweer verveelt. Misschien is uw zelfbeeld zo negatief dat u vindt dat de uitdagingen van deze maatschappij onvoldoende tegemoet komt, en handelt u daarom niet volhardend en vastbesloten genoeg. De tijd zou u echter moeten leren hoe u zichzelf een aantal mooie succeservaringen zou kunnen verschaffen. Verspil niet de door uw medemensen aan u toevertrouwde financiŽle middelen en houd afstand van extreme politieke zienswijzen. Een hang naar excessief en oncontroleerbaar gedrag en spilzucht zal naar buiten komen in de gebieden die toegekend worden aan de tekens en huis waarin Mars en Jupiter zich in uw horoscoop bevinden. Ook zou het mogelijk zijn dat u zich in een permanente toestand van rusteloosheid bevindt, omdat u voortdurend op zoek bent naar activiteit en opwinding. Ontspanning is voor u misschien een vreemd woord.


Mars oppositie Jupiter U zou erop moeten toezien dat u greep krijgt op uw verspillende tendensen, vooral in de omgang met financiŽle middelen van uw medemensen. Op hen komt u beminnenswaardig en hoffelijk over, toch kunnen uw achterliggende motieven van egoÔstische aard zijn. Veel van uw ondernemingen zijn mogelijk alleen bedoeld voor het doorzetten van uw eigen belangen. Echt agressief kunt u aan uw omgeving uw algemene en maatschappelijke ideeŽn opdringen, en deze daarmee dikwijls imponeren. Mocht u de drang voelen om u op reis te begeven, dan zou u daar rustig aan moeten toegeven, want dat zou uw zin in avontuur kunnen bevredigen en uw horizon verbreden. Laat u niet met riskante zakelijke ondernemingen in, maar onderzoek zorgvuldig met wie u zich inlaat, ook wanneer het snelle geld een grote verleiding voor u zou vormen.


Mars conjunct Saturnus U zou in staat moeten zijn tot het bereiken van goede en duurzame prestaties op het gebied van uw beroepsmatige bezigheden. Zo lukt het u om zelfs de meest gecompliceerde opgaven tot een goed einde te brengen. Doordat u met maar heel weinig toe kunt, zal dit aspect sten verlenen bij een bezigheid waarbij u met bescheidenheid en omzichtigheid te werk moet gaan. Medemensen die niet zo'n hoge inzet hebben als u, bekijkt u met antipathie. Toch kan deze beperktheid ook heel negatief tot uiting komen en vanwege frustraties tot onbeheerst gedrag leiden. U zou het gevoel kunnen hebben dat het verwerkelijken van uzelf gefrustreerd wordt. U zou er daardoor moeite mee kunnen hebben om greep op uw agressieve potentiaal te krijgen, zodat dit plotseling vanuit uzelf te voorschijn zou kunnen treden. U zou ook vanuit uw ontevredenheid een dogmatische en autoritaire houding kunnen aannemen. Ontspan u en gun uzelf ook eens iets moois, dat is gezonder dan voortdurend verbeten door het leven gaan.


Mars sextiel Saturnus U beschikt over energie en sympathie en voelt zich aangetrokken tot beroepsmatige bezigheden met veel lichamelijke arbeid. Misschien bent u werkzaam in een vak waar uw technische vaardigheden goed te pas kunnen komen. De planeet Saturnus houdt het agressieve potentiaal van de planeet Mars onder controle; Mars op zijn beurt overheerst de planeet Saturnus en stimuleert deze tot moedig gedrag. Het sextiel-aspect tussen beide planeten helpt u aan bescheidenheid die in het uiterste geval een echt ascetische levenshouding tot gevolg zou kunnen hebben. Wanneer u zou proberen om wat sympathieker te zijn, zou het u gelukken om uzelf overal en bij iedereen nuttig en geliefd te maken.


Mars driehoek Saturnus U houdt van moeilijke opgaven, omdat u heel goed in staat bent om gestructureerd te handelen. Tegelijk bestaat er ook niets ergers voor u dan het verspillen van energie die op andere manieren te gebruiken zou zijn. Daarom doet u steeds uw best om uw ondernemingen met succes af te sluiten. Om uw geweldige wilskracht die u bedachtzaam en systematisch inzet, wordt u soms door uw medemensen benijdt. Bijzonder opvallend is de nauwkeurigheid waarmee u te werk gaat, waardoor u mogelijk in bezigheden op technologisch gebied kunt worden aangetroffen. Uw eerzucht maakt het u mogelijk om maatschappelijke waardering te oogsten en een hoge positie te bereiken, want u bent geduldig, praktisch en u hebt dadendrang. Juist in situaties van stress kunt u het overzicht behouden, omdat u ook hardheid verdraagt.


Mars vierkant Saturnus U bent afstandelijk van aard, waardoor u bij uw bezigheden dikwijls teleurgesteld zou kunnen worden. Aan de daaruit resulterende ontmoediging zou u niet moeten toegeven; die zou u tot een al te negatieve wereldbeschouwing voeren. In de omgang met uw medemensen kan het gebeuren dat uw eerzuchtige inspanningen niet tot het gehoopte resultaat leiden, vooral in uw betrekkingen met het andere geslacht. Bij uw beroepsmatige bezigheden zal het u soms aan een duidelijke koers ontbreken. De planeet Saturnus kan remmend op uw activiteiten blijken te werken, toch zou u ooit eens in staat moeten geraken om aan uw leven zin en vorm te verlenen. Daarbij zou u er vooral om moeten denken eenmaal begonnen activiteiten tot een goed einde te leiden, ook wanneer u zichzelf daar nog niet toe zou willen dwingen. In de omgang met uw meerderen zou u zich niet tot uitbarstingen moeten laten verleiden, maar de noodzakelijke plichten van alledag leren accepteren.


Mars oppositie Saturnus In uw leven zult u wel dikwijls vinden dat u onrechtvaardig behandeld bent. U zult zich dan genoodzaakt voelen om het u schijnbaar ontglipte doorzettingsvermogen door middel van gewelddadigheden of uitbarstingen van woede te demonstreren, om zo uw gevoel van zwakte te compenseren. Als dit al routine zou zijn geworden, hoeft u zich ook te verbazen wanneer uw medemensen u bij de verwerkelijking van uw doelen niet steunen. Uw jonge jaren zijn mogelijk door een conflict met uw ouders gekenmerkt, waarbij een van de ouders echt dominant opgetreden is en geen tegenspraak geduld heeft. Daarom zou u later ook de verleiding kunnen hebben gehad om uzelf op een meer of minder destructieve manier succes te verschaffen. U zult echter op nog meer teleurstellingen stoten wanneer u aan deze drang toegeeft. Wanneer u zichzelf in de loop van uw leven zou kunnen overwinnen om wat vriendelijker tegen uw medemensen te zijn, en die ook eens onzelfzuchtig te ondersteunen, dan zou het u gemakkelijk kunnen worden om uw voornemens en plannen te verwezenlijken.


Mars conjunct Uranus U hebt de neiging om echt hartstochtelijke en halsoverkop tot actie te komen. Omdat onafhankelijkheid voor u alles is zult u zich tegen iedere vorm van dwang verzetten. U duldt geen verveling in uw leven en zoekt daarom voortdurend naar uitdagende en avontuurlijke nieuwe prikkels. Daarbij gaat u moedig en vastbesloten te werk, en soms zonder enige voorzichtigheid en vooruitziendheid. U moet oppassen, anders zou u al uw krachten kunnen uitputten. Het zou belangrijk voor u kunnen zijn om u te ontspannen en nieuwe krachten te verzamelen, waarbij regelmatig bezoek aan een sauna uw lichaam en uw zenuwen goed zou doen. U bent gefascineerd door moderne technologie en nieuwe ontwikkelingen, zoals die op het gebied van de luchtvaart of computers. De volgt u met veel interesse. Zo hebt u ook plezier in het vervullen van een technisch beroep, waarbij u vooral belangstelling hebt voor werkzaamheden op gebieden die te maken hebben met elektronica. Zou u in uw activiteiten te hectisch worden, dan zou er het gevaar van ongevallen kunnen bestaan, maar dat gevaar kunt u met enige voorzichtigheid tot een minimum beperken. Denkt u er eveneens om, uw soms roekeloos rijgedrag onder controle te krijgen.


Mars sextiel Uranus Met uw sterke karakter en uw moed bent u in staat om snel en energiek in actie te komen, waardoor de positieve kenmerken tot uiting komen van het teken Schorpioen, waaraan onder andere Mars toegekend wordt en waarin de planeet Uranus verhoogd staat. Door buitengewone prestaties verschaft u zich het respect van uw medemensen, en een hogere positie in de maatschappij zou tot de mogelijkheden moeten behoren. Dit aspect zou ook kunnen duiden op technische begaafdheid en interesse voor elektronische en natuurwetenschappelijke aangelegenheden. Soms zou u een zekere fatalistische houding aan de dag kunnen leggen, en u zonder na te denken in uw werk storten. Daardoor zou u roofbouw op uw lichaam plegen en uzelf gewoon overbelasten. Overdrijf dus niet, want met uw energieke instelling en uw sterke zenuwen weet u eigenlijk precies wat u wilt en hoe u dat ook zonder veel stress kunt bereiken.


Mars driehoek Uranus Men mag u vooral graag vanwege uw dikwijls originele invallen en uw enorme wil om het leven de baas te worden. U bent in staat om verouderde structuren te herkennen en die door nieuwe en zinvolle middelen te vervangen. En wanneer het bij uw beroepsmatige bezigheden gaat om het efficiŽnter maken van arbeidsprocessen, staat u helemaal vooraan. Om uw beroepsmatige eerzucht te bevredigen bedient u zich van moderne en onconventionele methoden en laat u zich altijd wat invallen. Dat zou ook tot resultaat moeten leiden. U bezit een open en enthousiaste natuur en gaat de dingen van alledag energiek te lijf. Ook zou u plezier kunnen vinden in de esoterische kennisgebieden, en ervaringen daaruit praktisch toepassen. Zelfstandigheid is voor u bijzonder belangrijk, omdat u voor geen risico terugschrikt wanneer u zich hebt voorgenomen om ongewone avonturen te beleven. En zo staat u permanent onder stress. Het zou voor u heel gezond zijn om voor uw ontspanning enkele rustige boswandelingen te maken.


Mars vierkant Uranus Houd de behoeften van uw medemensen in het oog. Doe dat ook wanneer u neigt tot plotselinge en niet helemaal ongevaarlijke activiteiten en daarbij hartstochtelijk te werk gaat als dat nodig is. Op de gebieden in uw leven, vertegenwoordigd door de huizen in uw horoscoop waarin de planeten Uranus en Mars zich bevinden, zal het tot spannende en afwisselende voorvallen komen, waarbij u zelfs bereid bent om grote risico's te nemen. Al vroeg in uw leven zou u zichzelf daarom moeten wennen om omzichtig en op een bepaalde manier ontspannen te werk te gaan. Want wanneer u uw temperament niet dikwijls enigszins beteugelt kan het tot ongevallen komen door hectisch gedrag. Als u beroepsmatig met machines en elektrische apparatuur te maken hebt geldt hetzelfde. Op uw zoektocht naar spanning en avontuur kunt u ook het gevaar lopen dat u de autosnelweg voor het racecircuit aanziet. Met uw soms toch wel echt explosieve en impulsieve gedrag stoot u uw omgeving dikwijls voor het hoofd, omdat die uw excentrieke uitbarstingen niet altijd even goed begrijpt. Mocht u in de loop van uw leven besluiten om wat geduldiger te worden en met uw medemensen samen te werken in plaats van alleen, dan zal dat alleen maar positief uitwerken.


Mars oppositie Uranus U neigt tot onverwachte uitbarstingen van uw temperament of u zoekt dikwijls ruzie. Uw humeurigheid verschaft u niet bepaald het vertrouwen van uw medemensen. Dikwijls reageert u geprikkeld of brengt u uw afkeer van iedere vorm van routine en discipline tot uitdrukking. Het probleem van de oppositie tussen Mars en Uranus is, dat u er waarschijnlijk moeite mee zult hebben om een gezond inzicht te ontwikkelen. Door uw eigenzinnige drang naar onafhankelijkheid is het voor uw omgeving niet echt gemakkelijk om ongecompliceerd met u om te gaan. Tegen uw wil doet u niets, en uw meerderen kunnen soms vertwijfelen omdat u maar zelden raad wilt aannemen maar onder alle omstandigheden uw eigen zin wilt doorzetten. U zal het alleen via negatieve ervaringen gelukken om greep op uw leven te krijgen en uw instelling te veranderen. In uw leven zou het ook tot plotselinge en ingrijpende veranderingen kunnen komen. Mogelijk hebt u in uw kindertijd vaak van woning moeten wisselen, wat uw rusteloosheid zou kunnen verklaren. Denkt u erom dat u voor uw naaste omgeving niet al te onberekenbaar wordt, want dat zou hen tot vertwijfeling kunnen brengen.


Mars conjunct Neptunus Dit aspect doet u mogelijk over mediamieke vaardigheden beschikken, waarmee u uw niet door het geluk achtervolgde medemensen onder de armen kunt grijpen. Misschien interesseert u zich wel voor de esoterische kennisgebieden en kunt u de astrologie daarbij verstaan als iets wat u meer overzicht verschaft over uw eigen betekenis. Een diepe spiritualiteit leeft in u. Toch zou u daar voorzichtig mee moeten omgaan, want misschien zijn uw plannen soms wat onbruikbaar en onrealistisch van aard zijn. Wanneer dat zo is zou u zich in wat u onderneemt gemakkelijk kunnen verliezen. Niet zelden is uw handelen voor anderen ondoorzichtig, en uw medemensen weten heel vaak niet hoe zij met u moeten omgaan. In uw erotische relaties voelt u dikwijls diepe verlangens, waarvan u zelf kunt denken dat die een beetje vreemd of zeldzaam zijn. Omdat u problemen zult hebben bij het herkennen van de realiteit zoals die is, zou u zich vooral voor bewustzijnsveranderende stoffen in acht moeten nemen.


Mars sextiel Neptunus U zou moeten proberen om uw mediamieke gaven te ontwikkelen, want met uw spirituele energie bent u mogelijk in staat om uw medemensen te genezen en de esoterische kennisgebieden te onderzoeken en te gebruiken. Met uw sterke persoonlijke uitstraling en uw praktische aard bent u bijzonder succesvol wanneer u uw projecten die u vaak achter gesloten deuren voorbereidt, voor een breed publiek toegankelijk maakt. Zou u een beroepsmatige bezigheid uitoefenen die met lichaamsbeweging, dans of mime van doen heeft, dan zal dit aspect u daarbij ondersteunen. Misschien voelt u zich wel thuis in de wereld van de film en de fotografie. Daar u een eerlijk mens bent en uw gevoelswereld enigszins kunt overzien en controleren, kunt u de motieven van uw medemensen herkennen en daardoor vermijden dat u op een dwaalspoor geleid wordt.


Mars driehoek Neptunus Waarschijnlijk bezit u een mediamieke aanleg, die op het gebied van de heelkunst of op de esoterische kennisgebieden tot uitdrukking zou kunnen komen. Mogelijk beschikt u zelfs over een zesde zintuig, waardoor u van te voren gevaar herkent, en u zo in staat stelt om dit af te wenden. met uw gevoelige antennes kunt u oneerlijk gedrag van uw medemensen snel herkennen, omdat u voor onuitgesproken signalen ongewoon ontvankelijk bent. U bent tot vastbesloten handelen in staat, en u kunt met uw doorzettings- en waarnemingsvermogen uw eventuele tegenstanders in toom houden, want bij het verwerkelijken van uw doelen duldt u geen inmenging van buitenaf. Zou u de wens voelen om uw aanleg voor de danskunst de vrije loop te laten, dan zou u daar aan toe moeten geven en daarom een gezonde leefwijze voeren.


Mars vierkant Neptunus Door dit aspect kunt u soms merkwaardige emotionele behoeften binnen in u voelen, die uit het onderbewustzijn komen. Mogelijk worden uw activiteiten bepaald door onbewuste gedragsinvloeden, die niet meer met de tegenwoordige situatie overeenkomen. Dit vierkant tussen Mars en Neptunus kan heel verschillend uitwerken, afhankelijk van hoe u uw behoeften onderdrukt of geformuleerd hebt. Zou u in de loop van uw leven meer tot het onderdrukken van uw natuur geneigd hebben, dan kunnen stresstoestanden in uw lichaam daarvan het resultaat zijn, die zich als ziekten zouden kunnen manifesteren. Bij uw medemensen kan de indruk ontstaan dat uw handelen niet helemaal doelgericht en gestructureerd is, omdat u zich door subtiele motieven laat leiden. Wanneer u de uitdaging van dit aspect aannemen wilt, moet u leren om onderscheid te maken tussen uw onrealistische dromen en de werkelijkheid, anders loopt u wellicht het gevaar te gelden als onberekenbaar en een beetje vreemd. Misschien stimuleert het wel uw ontwikkeling wanneer u zich iets meer met de astrologie bezighoudt, want dat verschaft u een beter overzicht over de samenhangen in uw leven.


Mars oppositie Neptunus Bij dit aspect worden uw handelingen door de tegenstrijdige kwaliteiten van Mars en Neptunus beÔnvloed, zodat u mogelijk niet in staat bent om uw gedrag op efficiŽnte wijze door uw verstand te controleren. U kunt soms het overzicht verliezen en in omgeving de indruk wekken dat u uw leven chaotisch organiseert. Er kunnen veel misverstanden tussen u en uw medemensen voorkomen. Misschien zou u in de omgang met hen meer open en oprecht te werk moeten gaan, in plaats van hen te laten schrikken van uw onderbewuste, maar moeilijk te begrijpen meegaande aard. Word voor uzelf bewust van de agressieve eigenschappen van Mars, die waarschijnlijk ongecontroleerd te voorschijn komen en u het leven moeilijk maken, dan zou uw gedrag begrijpelijker moeten worden. U voelt ook een echt ongewone behoefte aan liefde en tederheid, die herleid kan worden tot op in uw kindertijd verdrongen verlangens, en soms botst met de plichten in het leven van alledag. De daaruit resulterende frustratie zou u in geen geval met een verhoogde consumptie van drugs te lijf moeten gaan, want dat zal u alleen maar helemaal van de kaart brengen. In het uiterste geval zullen de binnen in u wonende stresstoestanden zich in de vorm van ziekten manifesteren. Het grootste probleem bij dit aspect zijn de moeilijkheden om u een enigszins realistische kijk op de wereld eigen te maken. Dat heeft zijn oorsprong in de aan de planeet Neptunus toegekende energie, die onder meer sponsachtig en versluierend is. Zo kan het tot onberedeneerd handelen komen, omdat u eerst eens in alle rust zou moeten nadenken voordat u in actie komt.


Mars conjunct Pluto U beschikt over veel energie en u kunt deze bij uw daden ook effectief inzetten. Door uw spiritualiteit kunt u zogezegd kosmische krachtbronnen aanboren. Soms neemt u meer inspanningen op u dan uw medemensen, en daardoor oogst u ook meer vruchten dan zij. U bent moedig van aard, en met uw extreme wilskracht begeeft u zich graag in gevaarlijke situaties. Hoe deze conjunctie tussen Mars en Pluto concreet openbaart hangt er van af welke van deze planeten de meest dominante plaats in uw horoscoop inneemt. Is dat Mars, dan moet u oppassen voor uw hartstochtelijke begeerten die zich kunnen uiten in ongezond egoÔsme. Zou u overigens in de loop van uw leven meer bewust worden van uw betekenis in het universum, en zou u daardoor wat verder kunnen zien dan uw eigen belang, dan zou u het wilsprincipe van de planeet Pluto begrijpen en uw kracht ook aan andere mensen ter beschikking stellen.


Mars sextiel Pluto Met uw liefde voor de waarheid en uw uitgesproken wil onderzoekt u de aan het leven ten grondslag liggende structuren. Daarbij schijnt u over een energie te beschikken die zo groot is dat uw medemensen de indruk zouden kunnen krijgen dat uw kracht nooit ophield. Moedig en met veel elan bent u in staat om universele energiebronnen aan te boren en die te gebruiken om de levensomstandigheden van veel mensen een beetje te verbeteren. Maak ook eens gebruik van de mogelijkheid om het thema van het huis in uw horoscoop waarin Pluto staat, op een hoger geestelijk niveau te begrijpen, want deze planeet bewerkstelligt immers veel verandering die uw bewustzijn kan verruimen. Daar de planeet Mars aan de totale musculatuur wordt toegekend, zou u zich met als doel regeneratie en ontspanning, belangstelling voor lichamelijke oefening eigen moeten maken. Vooral yoga zou voor u nuttig kunnen blijken.


Mars driehoek Pluto Met uw wilskracht bent u in staat om op nooit leeg rakende energiebronnen terug te vallen. Daardoor kunt u veel voor uzelf en anderen doen. Uw inzicht en uw contact met de realiteit zijn belangrijk voor uw activiteiten, omdat u er via deze eigenschappen toe gebracht wordt om uw medemensen op een respectvolle en beminnelijke wijze te bejegenen en zo hun waardering te winnen. Wanneer u belangstelling voor esoterische kennisgebieden ontwikkelt zou u waarschijnlijk spoedig grote energieŽn voor het welzijn van uw omgeving kunnen inzetten, waarbij u er ook niet voor terug zou schrikken om u voor uw eigen aangelegenheden in te zetten. Uw vrienden zullen soms verrast zijn wanneer u weer eens de laatste krachtreserves mobiliseert om ook de moeilijkste situaties de baas te worden of om de waarden te verdedigen die u belangrijk vindt. Met uw doorgaans taaie constitutie zou u dat ook echt gemakkelijk voor u moeten zijn.


Mars vierkant Pluto U probeert uw leven op een levendige manier vorm te geven, en u moet er om denken dat u uw doelstellingen niet met geweld verwerkelijkt. Iets meer tolerantie tegenover uw medemensen en een wat zorgvuldiger uitvoeren van uw activiteiten zouden het u mogelijk kunnen maken om een meer tevreden leven te leiden. Soms ageert u vanuit een echt fatale houding, en uw medemensen kunnen wat bevreemd raken wanneer u met uw 'alles of niets' instelling aankomt. U zou de motieven die aan deze instelling ten grondslag liggen, diepgaand moeten onderzoeken. Mogelijk gebeurt alles vanuit een egoÔstische behoefte aan gelding, waar u tot dwaze en niet reŽle acties neigen kunt. Omdat uw wilskracht zeer sterk is zou u moeten vermijden dat u uw richtingsgevoel verliest en uw omgeving beledigend tegemoet treedt wanneer die u niet datgene wil geven wat uw wilt hebben. U moet leren om uw temperament op zijn plaats te zetten, omdat u anders meer problemen zult hebben dan u aankunt. Zodra u dat hebt begrepen, zult u uw plannen met geduld, volharding en moed verwerkelijken.


Mars oppositie Pluto In het algemeen kan men zeggen dat dit aspect een spanning teweegbrengt tussen uw individuele drijfkracht en agressie die aan de planeet Mars toegekend wordt enerzijds, en uw door Pluto gesymboliseerde wilskracht anderzijds. Zo kunt u zich echt trots gedragen wanneer u de consequenties van uw gedrag in uw eigen lichaam gaat merken. Soms lukt het u niet om uw krachten onder controle te krijgen. Wanneer uw medemensen op u reageren wilt u dat niet begrijpen, hoewel het aan iedereen behalve uzelf duidelijk is dat u weer eens te ver gegaan bent. Uw seksuele harstochten kunnen echt intensief zijn; u gaat zeer innige relaties aan, waarin het af en toe groots toegaat. Daarbij zou u de u eigen magnetische uitstraling niet moeten misbruiken om uw medemensen te gebruiken, want het zou kunnen dat u op een goede dag zelf het slachtoffer van een soortgelijk gedrag wordt. Leer uw streven naar macht ondergeschikt te maken aan de behoeften van andere personen. Belangrijk zou het voor u zijn om bij al uw ondernemingen het voor en tegen af te wegen, waarbij u ook de mogelijkheid van een compromis niet uit het oog zou moeten verliezen. U moet heel goed nadenken wat u wilt bereiken, zonder daarbij de privť-sfeer van andere mensen geweld aan te doen.


Mars conjunct Chiron Mars staat juist met betrekking tot Lilith voor geweld en wreedheid, verwondingen en egoÔsme. Zo wordt seksueel misbruik in verband gebracht met Lilith-Mars-verbanden, evenals incest of algemene afwijzing tegenover het andere geslacht. Zou u van het mannelijke geslacht zijn, dan kan het tot, misschien alleen maar psychische, problemen met de potentie komen, die kunnen leiden tot emotionele traumaís en mogelijk zover dat de erotiek uit het leven wordt verbannen. Of de seksualiteit wordt tot instrument van onderdrukking, waarmee voortreffelijk afhankelijkheden kunnen worden geschapen; de mannelijkheid wordt verheerlijkt en machogedrag vertoont. Vrouwen met zulke aspecten benadrukken graag hun kracht en hun onafhankelijkheid en nemen dus de ďtypisch mannelijkeĒ kenmerken aan, waarmee zij de mannen vaak genoeg angst voor hen inboezemen. Toch kunt u een voorbeeld zijn en grote offers op u nemen om de rol van de vrouw in de maatschappij opnieuw te definiŽren.


Mars sextiel Chiron U twijfelt niet aan uw doelen, en zo zou u in de loop van uw leven veel metgezellen kunnen vinden die zich door uw kracht aangetrokken voelen en een stukje met u mee lopen, wat u echter onverschillig laat. Uw zelfbewustzijn is zo duidelijk dat u nooit aan opgeven denkt wanneer iets niet vanaf het begin klopt. U zou met deze karaktertrek een voorbeeldig karakter kunnen hebben, zonder dit overigens zelf te bemerken. Wanneer u helpt doet u dat niet om te laten zien dat u het beter kunt, maar gewoon omdat er een taak voor u ligt. U vervult de kwaliteiten die in onze maatschappij in positieve zin als ďmannelijkĒ gelden, wat uiteindelijk ook in uiterlijk resultaat te zien zou moeten zijn.


Mars driehoek Chiron Met deze constellatie wordt gevoel voor het passende moment in verband gebracht, zodat u als een slang het talent zou kunnen bezitten om zich eerst rustig te houden en dan, wanneer het voor u gunstig is, de gelegenheid te baat te nemen. U doet bovendien graag nieuwe ervaringen op, u hebt plezier in experimenteren en vertrouwt daarbij geheel op uw talenten die bijzonder van aard kunnen zijn, onafhankelijk van het gebied waarop u werkt. Aan de andere kant bezit u voldoende bereidheid tot risico om moedig de veranderingen aan te gaan en uw deel daarin bij te dragen aan het verbeteren van de omstandigheden. Toch zult u anderzijds niet op uw lauweren rusten, wat bij een driehoek-aspect vanwege de daarmee verbonden hang naar comfort kan gebeuren; dan zal het leven er snel toe uitnodigen om opnieuw actief te worden. Waarschijnlijk bezit u de kwaliteiten die in onze maatschappij in positieve zin als ďmannelijkĒ gelden.


Mars vierkant Chiron Deze constellatie nodigt u uit om uw Mars-energieŽn onder controle te brengen en te matigen. Met andere woorden: u zou moeten leren om met de behoeften van andere mensen rekening te houden en met hen constructief samen te werken, in plaats van alleen uw eigen wil door te zetten. Misschien wilt u zelfs dikwijls goed doen, maar u brengt dit niet op een adequate wijze naar buiten zodat er ook nog misverstanden bijkomen Daarom geldt voor u: eerst nadenken, dan doen! Op deze manier zult u zich verder ontwikkelen, zult u nieuwe mogelijkheden herkennen, en zult u leren wanneer welke methode gebruikt kan worden; soms gaat het zelfs met kracht of inspanning, dan weer leidt toegeven tot het gewenste resultaat. Het is daarom in totaal vereist dat u zich op uw omgeving leert instellen, opdat u al uw talenten kunt inzetten en niet onnodig energie verspilt.


Mars oppositie Chiron U bezit veel strijdlust, en u zult uw persoonlijkheid volledig inzetten wanneer het gaat om het overwinnen van hindernissen of zich tegen ďremmersĒ door te zetten. Misschien schiet u soms uw doel voorbij en bent u zodanig ďmannelijkĒ dat u de ďvrouwelijkeĒ kanten in u veronachtzaamt. Maar aan de andere kant toont u veel solidariteit tegenover mensen die het slechter gaat dan u, en met stijgende leeftijd zult u steeds duidelijker kunnen herkennen waarvoor het werkelijk de moeite waard is om u in te zetten. Daarbij maakt u, zoals met de aard van Chiron overeenkomt, overigens veel gebruik van uw individualiteit, en zou u gehinderd worden om deze uit te leven, dan zult u er niet voor terugschrikken om een confronterende koers te varen. Maar misschien is dit helemaal niet nodig, want u straalt zoveel kracht uit dat u meestal uw zin zou moeten krijgen.


Mars conjunct Lilith Mars staat juist met betrekking tot Lilith voor geweld en wreedheid, verwondingen en egoÔsme. Zo wordt seksueel misbruik in verband gebracht met Lilith-Mars-verbanden, evenals incest of algemene afwijzing tegenover het andere geslacht. Zou u van het mannelijke geslacht zijn, dan kan het tot, misschien alleen maar psychische, problemen met de potentie komen, die kunnen leiden tot emotionele traumaís en mogelijk zover dat de erotiek uit het leven wordt verbannen. Of de seksualiteit wordt tot instrument van onderdrukking, waarmee voortreffelijk afhankelijkheden kunnen worden geschapen; de mannelijkheid wordt verheerlijkt en machogedrag vertoont. Vrouwen met zulke aspecten benadrukken graag hun kracht en hun onafhankelijkheid en nemen dus de ďtypisch mannelijkeĒ kenmerken aan, waarmee zij de mannen vaak genoeg angst voor hen inboezemen. Toch kunt u een voorbeeld zijn en grote offers op u nemen om de rol van de vrouw in de maatschappij opnieuw te definiŽren.


Mars sextiel Lilith Mars staat juist met betrekking tot Lilith voor geweld en wreedheid, verwondingen en egoÔsme. Zo wordt seksueel misbruik in verband gebracht met Lilith-Mars-verbanden, evenals incest of algemene afwijzing tegenover het andere geslacht. Zou u van het mannelijke geslacht zijn, dan kan het tot, misschien alleen maar psychische, problemen met de potentie komen, die kunnen leiden tot emotionele traumaís en mogelijk zover dat de erotiek uit het leven wordt verbannen. Of de seksualiteit wordt tot instrument van onderdrukking, waarmee voortreffelijk afhankelijkheden kunnen worden geschapen; de mannelijkheid wordt verheerlijkt en machogedrag vertoont. Vrouwen met zulke aspecten benadrukken graag hun kracht en hun onafhankelijkheid en nemen dus de ďtypisch mannelijkeĒ kenmerken aan, waarmee zij de mannen vaak genoeg angst voor hen inboezemen. Toch kunt u een voorbeeld zijn en grote offers op u nemen om de rol van de vrouw in de maatschappij opnieuw te definiŽren.


Mars driehoek Lilith Mars staat juist met betrekking tot Lilith voor geweld en wreedheid, verwondingen en egoÔsme. Zo wordt seksueel misbruik in verband gebracht met Lilith-Mars-verbanden, evenals incest of algemene afwijzing tegenover het andere geslacht. Zou u van het mannelijke geslacht zijn, dan kan het tot, misschien alleen maar psychische, problemen met de potentie komen, die kunnen leiden tot emotionele traumaís en mogelijk zover dat de erotiek uit het leven wordt verbannen. Of de seksualiteit wordt tot instrument van onderdrukking, waarmee voortreffelijk afhankelijkheden kunnen worden geschapen; de mannelijkheid wordt verheerlijkt en machogedrag vertoont. Vrouwen met zulke aspecten benadrukken graag hun kracht en hun onafhankelijkheid en nemen dus de ďtypisch mannelijkeĒ kenmerken aan, waarmee zij de mannen vaak genoeg angst voor hen inboezemen. Toch kunt u een voorbeeld zijn en grote offers op u nemen om de rol van de vrouw in de maatschappij opnieuw te definiŽren.


Mars vierkant Lilith Mars staat juist met betrekking tot Lilith voor geweld en wreedheid, verwondingen en egoÔsme. Zo wordt seksueel misbruik in verband gebracht met Lilith-Mars-verbanden, evenals incest of algemene afwijzing tegenover het andere geslacht. Zou u van het mannelijke geslacht zijn, dan kan het tot, misschien alleen maar psychische, problemen met de potentie komen, die kunnen leiden tot emotionele traumaís en mogelijk zover dat de erotiek uit het leven wordt verbannen. Of de seksualiteit wordt tot instrument van onderdrukking, waarmee voortreffelijk afhankelijkheden kunnen worden geschapen; de mannelijkheid wordt verheerlijkt en machogedrag vertoont. Vrouwen met zulke aspecten benadrukken graag hun kracht en hun onafhankelijkheid en nemen dus de ďtypisch mannelijkeĒ kenmerken aan, waarmee zij de mannen vaak genoeg angst voor hen inboezemen. Toch kunt u een voorbeeld zijn en grote offers op u nemen om de rol van de vrouw in de maatschappij opnieuw te definiŽren.


Mars oppositie Lilith Mars staat juist met betrekking tot Lilith voor geweld en wreedheid, verwondingen en egoÔsme. Zo wordt seksueel misbruik in verband gebracht met Lilith-Mars-verbanden, evenals incest of algemene afwijzing tegenover het andere geslacht. Zou u van het mannelijke geslacht zijn, dan kan het tot, misschien alleen maar psychische, problemen met de potentie komen, die kunnen leiden tot emotionele traumaís en mogelijk zover dat de erotiek uit het leven wordt verbannen. Of de seksualiteit wordt tot instrument van onderdrukking, waarmee voortreffelijk afhankelijkheden kunnen worden geschapen; de mannelijkheid wordt verheerlijkt en machogedrag vertoont. Vrouwen met zulke aspecten benadrukken graag hun kracht en hun onafhankelijkheid en nemen dus de ďtypisch mannelijkeĒ kenmerken aan, waarmee zij de mannen vaak genoeg angst voor hen inboezemen. Toch kunt u een voorbeeld zijn en grote offers op u nemen om de rol van de vrouw in de maatschappij opnieuw te definiŽren.


Mars conjunct opstijgende Maansknoop U stort zichzelf vol energie in uw leven en gaat uw doelen met veel strijdlust te lijf. Wat u in de weg komt wordt overweldigd. U weet hoe u moet doorzetten, maar het valt voor u soms niet mee om compromissen aan te gaan en met anderen rekening te houden. Ook op seksueel gebied bent u heel betrokken, omdat u drijfveren meestal sterk zijn en u zich graag beroemt op uw avonturen. U moet zich dikwijls afreageren, daarom zou u veel aan sport moeten doen en mogelijk vooral aan teamsport moeten doen. Wanneer het zo moet zijn slaat u volledig nieuwe wegen in, want u bent niet bang voor het onbekende. U beziet het leven als een uitdaging, en u wilt deze aannemen. Misbruik uw krachten echter niet, dan zult u succes hebben.


Mars sextiel opstijgende Maansknoop U beschikt over de juiste hoeveelheid energie en u kunt deze ook goed indelen. U voelt zich vitaal en gaat daarom uw leven aan met een gezond streven naar onafhankelijkheid. U weet hoe u moet doorzetten, maar u hoeft niet altijd op uw recht staan en u kunt de gebeurtenissen ook eens ontspannen aanzien. Aan de seksualiteit zou u veel plezier kunnen beleven, vooral wanneer u van uw partner de bevestiging krijgt die niet alleen u zo graag ontvangt. Uw uitstraling kan heel aantrekkelijk zijn voor andere mensen, want uw elan en uw daadkracht steekt u in zinvolle en realistische doelen. Dit is een aangenaam aspect, dat u op uw levensweg goed van pas kan komen.


Mars driehoek opstijgende Maansknoop U beschikt over de juiste hoeveelheid energie en u kunt deze ook goed indelen. U voelt zich vitaal en gaat daarom uw leven aan met een gezond streven naar onafhankelijkheid. U weet hoe u moet doorzetten, maar u hoeft niet altijd op uw recht te staan en u kunt de gebeurtenissen ook eens ontspannen aanzien. Aan de seksualiteit zou u veel plezier kunnen beleven, vooral wanneer u van uw partner de bevestiging krijgt die niet alleen u zo graag ontvangt. Uw uitstraling kan heel aantrekkelijk zijn voor andere mensen, want uw elan en uw daadkracht steekt u in zinvolle en realistische doelen. Dit is een aangenaam aspect, dat u op uw levensweg goed van pas kan komen.


Mars vierkant opstijgende Maansknoop Dit aspect kan zich heel verschillend uiten, maar u hebt het in ieder geval moeilijk bij het juist inschatten van uw energie. U zou het aan de nodige flair kunnen ontbreken waarmee men het leven tegemoet zou moeten treden. Misschien hebt u te weinig doorzettingsvermogen en vindt u het moeilijk om soms gewoon aan uzelf te denken. U voelt zich geblokkeerd en wordt dikwijls ook nog slecht behandeld, omdat u zichzelf rechtstreeks als zondebok aanbiedt. In dit geval zou u interessegebieden moeten vinden die u fascineren en waarin u zichzelf misschien een succeservaring kunt verschaffen. Mogelijk weet u ook helemaal niet waar u heen moet met uw vele energie, en staat u voortdurend onder druk. U gedraagt zich zonder na te denken, soms zelfs humeurig, en u weigert om met andere mensen samen te werken. Van de seksualiteit maakt u een sportieve prestatie en u vraagt zich af waarom er geen langduriger relaties ontstaan. U zult moeten erkennen dat dit gedrag u niet gelukkig maakt, maar u alleen verder van uw eigen doelen verwijdert.


Mars oppositie opstijgende Maansknoop Weliswaar beschikt u over voldoende energie, maar u weet vaak niet waarvoor u die moet inzetten. U komt soms doelloos en onevenwichtig over, want het zou kunnen dat u nog niet de juiste doelen hebt gevonden. U neigt tot terugkijken en tot niet willen weten van de mogelijkheden van de toekomst. Soms voelt u zich uitgeput, hoewel u helemaal niets hebt gedaan. Activeer uw kracht en laat die in zinvolle richtingen stromen, zodat u eindelijk wat moediger de uitdaging van uw leven kunt aannemen. In de seksualiteit bent u door minder mooie belevenissen nog gefrustreerd en daarom aarzelt u bij het benaderen van een ander mens. Waarschijnlijk zou het u goed doen om meer bewustzijn van uw lichaam te ontwikkelen en plezier in sportieve bezigheden te vinden.


Mars conjunct Ascendant U bent echt een persoon vol energie, die er steeds naar zal streven om zijn omgeving zijn stempel op te drukken. Dat kan zover gaan dat u massief in de levens van de u omringende mensen wilt ingrijpen, wat niet altijd voordelig voor u kan uitpakken. Het is heel belangrijk voor u om niet te onvoorzichtig en vooral niet te overhaast te handelen. Enig geduld op het juiste moment en op de juiste plaats kan voor u met uw energetisch potentiaal het allerbeste hulpmiddel blijken. Want wat hebt u eraan wanneer uw medemensen ten opzichte van uw soms echt strijdbaar temperament ooit tot de slotsom komen dat ze u beter uit de weg kunnen gaan. Ook wanneer dat voor u niet mee valt, zou u zich een zekere compromisbereidheid eigen moeten maken; uw omgeving zal dankbaar reageren.


Mars sextiel Ascendant U bent echt een persoon vol energie, die er steeds naar zal streven om volhardend en beslist zijn doelen te verwerkelijken. Dat kan zover gaan dat u weliswaar met groot enthousiasme de zaak aanpakt, maar daardoor dan niet zo goed ziet hoe de belangen van de u omringende mensen gelegen zijn. Misschien laat u wel een impulsiviteit zien die niet altijd even voordelig voor u uitpakt. Daarbij bent u toch wel in een harmonische stroom van energie geÔnteresseerd wanneer de weg daarheen maar wat duidelijker zou zijn. Het is zeer belangrijk voor u om niet te onvoorzichtig en vooral niet te overhaast te handelen. Enige zelfdiscipline zou voor u doorgaans een goed hulpmiddel kunnen blijken. Want wat hebt u eraan wanneer uw creatieve ideeŽn goed zijn, maar wanneer het ontbreken van geduld en discipline de verwerkelijking daarvan op een gegeven moment blokkeert.


Mars driehoek Ascendant U bent echt een persoon vol energie, die er steeds naar zal streven om volhardend en beslist zijn doelen te verwerkelijken. Dat kan zover gaan dat u weliswaar met groot enthousiasme de zaak aanpakt, maar daardoor dan niet zo goed ziet hoe de belangen van de u omringende mensen gelegen zijn. Misschien laat u wel een impulsiviteit zien die niet altijd even voordelig voor u uitpakt. Daarbij bent u toch wel in een harmonische stroom van energie geÔnteresseerd wanneer de weg daarheen maar wat duidelijker zou zijn. Het is zeer belangrijk voor u om niet te onvoorzichtig en vooral niet te overhaast te handelen. Enige zelfdiscipline zou voor u doorgaans een goed hulpmiddel kunnen blijken. Want wat hebt u eraan wanneer uw creatieve ideeŽn goed zijn maar het ontbreken van geduld en discipline de verwerkelijking daarvan op een gegeven moment blokkeert. Daar deze driehoek een echt harmonisch aspect zou het u in de loop van uw leven moeten gelukken om uw potentiaal aan energie in positieve banen te leiden, waarbij het voor u nuttig zou kunnen zijn om u met sport bezig te houden.


Mars vierkant Ascendant U bent echt een persoon vol energie, die er steeds naar zal streven om zijn omgeving zijn stempel op te drukken. Dat kan zover gaan dat u massief in de levens van de u omringende mensen wilt ingrijpen, wat niet altijd voordelig voor u kan uitpakken. Het is heel belangrijk voor u niet te onvoorzichtig en vooral niet te overhaast te handelen. Enig geduld op het juiste moment en op de juiste plaats kan voor u met uw energetisch potentiaal het allerbeste hulpmiddel blijken. Want wat hebt u eraan wanneer uw medemensen ten opzichte van uw soms echt strijdbaar temperament ooit tot de slotsom komen dat ze u beter uit de weg kunnen gaan. Ook wanneer het voor u niet mee valt, zou u zich een zekere compromisbereidheid eigen moeten maken; uw omgeving zal dankbaar reageren.


Mars oppositie Ascendant U bent echt een persoon vol energie, die er steeds naar zal streven om zijn omgeving zijn stempel op te drukken. Dat kan zover gaan dat u massief in de levens van de u omringende mensen wilt ingrijpen, wat niet altijd voordelig voor u kan uitpakken. Het is heel belangrijk voor u om niet te onvoorzichtig en vooral niet te overhaast te handelen. Enig geduld op het juiste moment en op de juiste plaats kan zich voor u met uw energetisch potentiaal als allerbeste hulpmiddel uitwijzen. Want wat hebt u eraan wanneer uw medemensen ten opzichte van uw soms echt strijdbaar temperament ooit tot de slotsom komen dat ze u beter uit de weg kunnen gaan. Ook wanneer het voor u niet mee valt, zou u zich een zekere compromisbereidheid eigen moeten maken; uw omgeving zal dankbaar reageren.


Mars conjunct MC U legt vooral in beroepsmatige aangelegenheden een eerzucht aan de dag die veel van uw medemensen tot verbazing brengt. U komt op de eerste plaats, en dat weten uw collega's. Ook wanneer u uw medewerkers heel erg bevreemd kunt doen zijn, hebben dezen de ervaring opgedaan dat uw ondernemingen praktisch realiseerbaar zijn. Zo laat men u begaan in uw streven om de top van de berg als eerste te bereiken. In klassieke zin associeert men deze positie van de planeet Mars met een militaire loopbaan, maar tegenwoordig ziet men dat niet meer zo nauw, doordat de instelling van de mensheid tegenover de militair is veranderd. Waarschijnlijk bent u in sportieve prestaties boven de middelmaat. Het is ook mogelijk dat u het liefst werkt met zware machines.


Mars sextiel MC Zowel in uw beroepsmatige als in uw huiselijke aangelegenheden kunt u met uw eerzucht de zaken naar uw tevredenheid regelen. Op deze basis kunt u bouwen; u zult mogelijkheden in uw beroepsomgeving tegenkomen die weer voor harmonie op huiselijk niveau zullen zorgen. Mogelijk oefent u een bezigheid uit die u van huis uit kunt doen. Ten opzichte van uw ouders hebt u waarschijnlijk uw gehele leven een goede verhouding gehad waarbij zij u goed hebben gestimuleerd.


Mars driehoek MC Zowel in uw beroepsmatige als in uw huiselijke aangelegenheden kunt u met uw eerzucht de zaken naar uw tevredenheid regelen. Op deze basis kunt u bouwen; u zult mogelijkheden in uw beroepsomgeving tegenkomen die weer voor harmonie op huiselijk niveau zullen zorgen. Mogelijk oefent u een bezigheid uit die u van huis uit kunt doen. Ten opzichte van uw ouders hebt u waarschijnlijk uw gehele leven een goede verhouding gehad waarbij u door hen goed bent gestimuleerd.


Mars vierkant MC De relatie met uw ouders mag in het verleden niet altijd de beste geweest zijn, zodat u in uw aangelegenheden ten aanzien van uw beroep tegenwoordig problemen kunt tegenkomen die op conflicten in uw jeugd en kindertijd terug te voeren zijn. Soms zou het voor u beter geweest zijn om uw hoofd koel te houden, in plaats van uw gevoel de vrije loop te laten. Met het hoofd tegen de muur te willen zal u steeds meer van uw medemensen doen vervreemden, en dat wilt u toch eigenlijk ook niet.


Mars oppositie MC De relatie met uw ouders mag in het verleden niet altijd de beste geweest zijn, zodat u in uw beroepsmatige aangelegenheden tegenwoordig problemen kunt tegenkomen die op conflicten in uw jeugd en kindertijd terug te voeren zijn. Soms zou het voor u beter geweest zijn om uw hoofd koel te houden, in plaats van uw gevoel de vrije loop te laten. Met de kop tegen de muur te willen gaan zal u steeds meer van uw medemensen doen vervreemden, en dat wilt u toch eigenlijk ook niet. Misschien hebt u zich ook wel speciaal op een van de ouders geconcentreerd, waardoor het thuis niet boterde, of hebt u geprobeerd om de ouders tegen elkaar uit te spelen. Op de duur zal u dat echt niet bevredigen; u zou eens bij uzelf moeten nadenken of het niet beter zou zijn om een eerlijke, oprechte verhouding met de u omringende mensen op te bouwen.


Persoonlijk Advies? | Uw horoscoop als basis voor een gesprek van drie uren.
Predicties voor twee of meer jaren, voor:
1. Nieuwe relatie opbouwen,
2. Bestaande relatie verbeteren,
3. Levenskwaliteit: persoonlijk doel in dit leven verwezenlijken, geestelijke ontwikkeling en groei,
4. Studie-, school-, beroepskeuze,
5. Loopbaan plannen,
6. Stress en angst leren hanteren.
Maak nu 'n afspraak via +31 (0)6 33 69 75 96.Zodiacale Aspecten | Jupiter Aspecten


Jupiter conjunct Saturnus U vat het leven werkelijk negatief op. Misschien hebt u een inspannende verplichting tegenover uw familie of iemand uit uw omgeving en daardoor geen ruimte voor wat plezier. Soms zijn er ook financiŽle problemen. U bent gedwongen om geduldig en volhardend uw weg te vervolgen, om op een goede dag toch nog eens datgene te kunnen doen, wat u eigenlijk altijd al had willen doen. Maar tot dat moment zullen uw dadendrang en uw vreugde enigszins getemperd zijn, want uw frustrerende wederwaardigheden kunnen uw levensvreugde danig belemmeren. Waarschijnlijk is uw grootste probleem dat u zich te veel werk op de hals haalt, daarom zou u zich beslist dikwijls van uw zorgen van alle dag los moeten maken en ontspanning zoeken. Zo zou u kunnen herademen, om dan met frisse nieuwe moed opnieuw aan de slag te gaan. U hecht veel waarde aan maatregelen voor verdere ontwikkeling, omdat u vindt dat u alleen daardoor kunt concurreren wanneer u uw medemensen altijd een stap voor blijft. Uw goede verstand is daarbij een voortreffelijke steun, en u bent voortdurend over de nieuwste ontwikkelingen geÔnformeerd.


Jupiter sextiel Saturnus Dit sextiel-aspect verschaft u een balans tussen het concept van uitbreiding en dat van stabilisatie. Zo zullen, bij uw beroepsmatige werkzaamheden, behoedzaamheid en enthousiasme elkaar in evenwicht houden, en zou het u moeten gelukken om uw plannen waar te maken. U gaat bij uw dagelijkse plichten werkelijk effectief te werk, en uw medemensen ontkomen er niet aan om u te respecteren, omdat ook u alle mensen met oprechtheid bejegent. U interesseert zich voor de filosofische en ethische vragen in het leven, en u kunt de door het leven enigszins veronachtzaamde mensen op verstandige en actieve wijze ondersteunen, maar alleen tot aan het punt waarop die zich zelf verder kunnen helpen. U bent geen Samaritaan; uw motto is: help iemand zichzelf te helpen. U hebt ook belangstelling voor de politiek en bent misschien zelfs betrokken bij een partij of een ander politiek initiatief. Uw gave om altijd een doel in het oog te houden zorgt ervoor dat u ruim gaat denken, zodat uw wereldbeeld altijd een verbetering van de toekomst inhoudt.


Jupiter driehoek Saturnus Uw oprechte karakter vindt weerklank in uw omgeving, omdat u verantwoordelijk gedrag vertoont dat op een helder verstand terug te brengen is. Daardoor bent u in staat om uw maatschappelijke en economische aangelegenheden efficiŽnt te organiseren. Uw medemensen waarderen u om uw ervaring waardoor u over de rand van uw bordje heen kunt kijken, en om vermogen tot coŲrdineren dat zich vooral bij moeilijke taakstellingen doet gelden. U hebt de voorkeur voor een beroepsmatige bezigheid die u toegang verschaft tot het maatschappelijke toneel. Tegenover een politieke carriŤre staat u waarschijnlijk niet afwijzend, en met uw goede reputatie zou u het ver kunnen brengen. U hebt een serieuze en bezonnen natuur die het u mogelijk maakt om een stabiel leven te leiden. U kunt in uw omgeving weldoend optreden, maar de beslissing aan wie u goed wilt doen behoudt u zichzelf voor.


Jupiter vierkant Saturnus U zult wel problemen tegenkomen bij het tot een succesvol einde brengen van uw beroepsmatige activiteiten of bij het voorzichtig omgaan met geld. Daarbij zult u zich dikwijls over het ontbreken van geluk beklagen. Toch zou u ook de hand in eigen boezem moeten steken, want uw vermogen tot oordelen laat immers vaak te wensen over, zodat het alleen uzelf verbaast als uw financiŽle transacties slecht aflopen. Zoveel mogelijk wilt u opvallen door het vrijwillig nemen van verantwoordelijkheid, zonder te weten of u daar ook werkelijk toe in staat bent. Het zou beter zijn dat u uw doelstellingen bescheiden en met een zekere flexibiliteit ter hand neemt, en uw eerzucht gewoon in toom houdt. Dan zal het leven voor u niet meer zo monotoon en frustrerend zijn, en kunt u uw neiging tot degressieve aanvallen onder controle houden. Is de planeet Jupiter in uw horoscoop dominant en Saturnus enigszins ondergeschikt, dan kan het u aan zelfdiscipline ontbreken. In het tegengestelde geval zou u in staat moeten zijn om hard en volhardend te werk te gaan, maar dan zou het misschien voor u niet meevallen om uw medemensen tot meedoen te overreden. Leer uw tijd beter in te delen, dan zal het u gelukken om ook eens op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn, om daar uw aangelegenheden winstgevend aan de man of de vrouw te brengen. Zou het u dan nog gelukken om u losser te maken van uw starre pedagogische en maatschappelijke inzichten en deze wat aan de huidige tijd aan te passen, dan zullen uw medemensen ook weer op u af komen, en voor een enigszins tevreden stemmend leven zou de weg geŽffend zijn.


Jupiter oppositie Saturnus U zult dikwijls proberen om u bij uw medemensen over uw zware lot te beklagen. Er is amper een gebied in uw leven dat u niet problematisch vindt. U wilt de waardering van uw omgeving, maar die behoudt zich voor om eerst eens gade te slaan hoe u met de voor u moeilijke verplichtingen om gaat. Soms neemt u overmoedig de verantwoordelijkheid voor taken op u waartegen u zich eigenlijk niet opgewassen voelt. Leer uw tijd wat beter in te delen, dat zou u ook voor financiŽle en beroepsmatige problemen kunnen bewaren. U moet er wel aan wennen dat uw fantasie en uw originaliteit enigszins geremd zijn, maar u zou tenminste kunnen proberen om de dingen wat flexibeler op te nemen, omdat u met uw conservatieve opvattingen het gevaar loopt in een soort eentonigheid te verstikken. Hoewel u eerzuchtig bent ontbreekt het u aan geluk, waardoor u mogelijk denkt dat u door pech achtervolgd wordt. U legt te makkelijk de oorzaak bij uw noodlot, terwijl u zichzelf meestal vanuit een waar plichtbesef een strenge dagelijkse routine oplegt, die u dwingt om uw persoonlijke doelen buiten beschouwing te laten. Wanneer het u niet gelukt om uw allereigenste talenten te voorschijn te brengen en op uw eigen twee benen te gaan staan, zal u alleen de keus overblijven om u aan de gegeven omstandigheden aan te passen, of om uw leed en uw zware lot te dulden.


Jupiter conjunct Uranus U zullen veel mogelijkheden voor uw ontwikkeling worden geboden, waarvan u beslist gebruik zou moeten maken. En zelfs wanneer u niet meer weet hoe het verder moet, kunt u er bijna op vertrouwen dat u hulp krijgt. Mogelijk gaat u soms van 's morgens tot 's avonds op reis, en brengt u daarmee uw naaste omgeving in lichte verwarring. U zult ervoor zorgen dat u een goede vorming ontvangt en u zou daarbij niet moeten vergeten dat men zich ook op autodidactische wijze kennis eigen kan maken. Juist voor u, die de ongewone ervaringen liever hebt dan de traditionele, zal dat van immens belang zijn. Het kan er ook toe leiden dat zich op het esoterische gebied een omvangrijke kennis eigen maakt. Astrologie zou zo'n discipline zijn waarmee u zich rustig eens meer diepgaand bezig zou moeten houden, want juist daar is intuÔtie belangrijk, dus een vaardigheid die u niet eerst hoeft aan te leren. Waarschijnlijk probeert u uw leven lang om traditioneel maatschappelijk gedrag aan de huidige tijd aan te passen.


Jupiter sextiel Uranus Voor u is het mogelijk u zich aan te passen aan de voortdurend veranderende maatschappelijke omstandigheden en deze zelfs constructief te gebruiken. U toont belangstelling voor nieuwe verschijningsvormen van de filosofie, met inbegrip van de esoterische kennisgebieden. Mogelijk beschikt u over mediamieke gaven, en wanneer u een speciale belangstelling voor de astrologie zou kunnen opbrengen zou u dat niet slecht bekomen, omdat u het talent hebt om samenhangen intuÔtief te herkennen. Met uw optimisme en uw vredelievende instelling tegenover uw medemensen gaat u veel vriendschappen aan, en hebt u er plezier in algemeen geliefd te zijn. Uw vrienden komen graag naar uw huis, en soms geeft u feestjes waar nog dagen later over gesproken wordt. U hebt het aan uw vertrouwen en aan uw daadkracht te danken dat u uw plannen verwezenlijkt en uw wensen vervult. U bent gefascineerd door nieuwe technologie, daarom zult u tegenwoordig hoogstwaarschijnlijk iets met computers van doen hebben: de techniek die zich het snelst ontwikkelt en dat voelt u heel duidelijk.


Jupiter driehoek Uranus Met dit driehoek-aspect moet u in staat zijn om creatief en vol inspiratie te werk te gaan. U interesseert zich voor de wereld van de esoterie en de grenswetenschappen. Volgens de karmische astrologie hebt u in eerdere levens door grootse daden ervoor gezorgd dat u in dit leven altijd dan geluk hebt wanneer u dat het meest nodig heeft. Met uw intuÔtieve gevoel en uw spirituele gaven kunt u gelegenheden herkennen en gebruiken die uw medemensen links hebben laten liggen. Er is nauwelijks iets zo belangrijk voor u als uw zelfstandigheid, en daarom laat u zich niet graag door iemand of iets in uw bewegingsvrijheid beperken. U probeert uw leven vol afwisseling vorm te geven, en daarom besluit u dikwijls tot kleine of grote reizen waarop u de meest buitengewone ervaringen kunt verzamelen.


Jupiter vierkant Uranus Past u op voor het meteen aan alle impulsen toe te geven, want vaak zal het praktisch nut voor u niet voorop staan. U ondergaat ook extreme stemmingswisselingen, en u bent in staat om vandaag uw gehele kracht voor een zaak in te zetten waarvan u morgen niet meer het belang begrijpt. Zo kan het ervan komen dat u voortdurend voor iets nieuws enthousiast wordt en al doende de draad in uw leven kwijt raakt. Neigt u tot speculatief gedrag dan zou u zichzelf in acht moeten houden, want wanneer u niet geregeld in staat bent om voor de afwisseling eens met overleg te werk te gaan loopt u het gevaar zware verliezen op materieel gebied te lijden. Het is voor u van het hoogste belang om eerst het voor en tegen doorgewerkt te hebben voordat u aan een project begint en uw middelen daarvoor inzet. Misschien zal uw rusteloosheid in een verlangen naar excursies en het bewijzen van uw moed tot uiting komen, en u vertrekt plotseling de wijde wereld in. U zou dan vooral voor exotische sekten en andere gevaarlijke organisaties moeten oppassen. Anderzijds kunt u herkennen welke karaktertrekjes van vreemde culturen voor uw leven nuttig zijn.


Jupiter oppositie Uranus Met uw innerlijke onrust zou u onbedachtzame financiŽle en speculatieve ondernemingen moeten mijden, waarbij ook niet zelden de aan u door uw medemensen toevertrouwde geldmiddelen betrokken zijn. Onvoorziene problemen kunnen er toe leiden dat alle deelnemers hun inzet verliezen. U zou met veel omzichtigheid en een ruime blik te werk moeten gaan om toekomstige gevaren vroegtijdig te herkennen, en er op letten dat uw soms al te grote vertrouwen u niet het slachtoffer van bedrieglijke omstandigheden laat worden. Hoewel u tot grootse en idealistische daden in staat bent, zou u mogelijk een realistische blik ontberen en zou u misschien verleid worden tot het verkeren in onrealistische sferen. Uw medemensen zullen problemen met u hebben omdat u soms excentriek gedrag aan de dag legt, dat uw omgeving vreemd vindt. Ook weet uw naaste omgeving dat u dikwijls meer belooft dan waar u zich aan kunt houden; dat maakt u er niet geliefder op. Uit hartstocht verweert u zich tegen de bestaande ethische en pedagogische concepten van uw maatschappij. Maar zelfs wanneer u precies weet dat u ongelijk hebt, kunt u uit trots tegenover anderen aan uw wereldbeeld vasthouden. Ook kunt u plotseling op reis gaan, waarbij u enkele onverwachte avontuurlijke belevenissen hebt.


Jupiter conjunct Neptunus Uw originele fantasie zou u in staat moeten stellen om creatief op de gebieden van kunst en muziek bezig te zijn. Vanzelfsprekend zou u moeten proberen om ook praktisch te zijn voor het alledaagse, want dat zult u nodig hebben om uw voorstellingen te kunnen verwerkelijken. Met uw buitengewoon ontwikkelde sensibiliteit kunt u diepe gevoelens ervaren, maar daar zelfdiscipline en gezond verstand niet beslist tot uw uitnemende talenten behoren, zou u erop moeten toezien dat u niet in onwerkelijke dromen verstrikt raakt en de weg terug uit het oog verliest. Uw omgeving reageert soms verward op u, daar u soms meer belooft dan waar u zich aan kunt houden, en wanneer u deze tendens niet vastbesloten tegemoet treedt zult u spoedig als onbetrouwbaar bekend staan, ook wanneer u dat helemaal niet begrijpt. Want u probeert alleen maar om altijd met de beste bedoelingen te handelen. U zou meer begrip voor de omringende harde realiteit moeten ontwikkelen; dat zal u uw leven met andere ogen doen bekijken, zodat u het beter aan kunt.


Jupiter sextiel Neptunus U hebt het aan uw enthousiasme te danken dat uw medemensen u graag mogen, maar ook bent u op een bepaalde manier praktisch aangelegd. Lukt het u echter in de loop van uw leven om niet meer met uw twee linkerhanden te koketteren dan zou het voor u met uw originele fantasie ook mogelijk moeten zijn om een tevredenstellend bestaan op te bouwen. U houdt zich intensief bezig met zaken op het gebied van de kunst en de filosofie en daarbij gaat u heel gevoelsmatig te werk. Tegenover uw minder door het geluk achtervolgde medemensen kunt u zoiets als 'goedheid' voelen, maar om dat ook in daden om te zetten hebt u een patent verstand nodig en vooral heel veel zelfdiscipline. Met uw sentimentaliteit en uw verlangen naar gemakzucht wordt dat geen gemakkelijke opgave. Toch zou u er aan moeten denken dat uw beschermengel vooral in crisissituaties altijd aanwezig is geweest. Ergens vandaan krijgt u altijd ondersteuning wanneer u die ook maar nodig zou hebben, verdiend of niet.


Jupiter driehoek Neptunus Uw spirituele aanleg doet u openstaan voor esoterisch gedachtegoed. Het zou daarbij echter een beetje kunnen ontbreken aan controle door het verstand, zodat u er toe kunt tenderen om uw gevoelens teveel ruimte te geven. Met enige omzichtigheid en een ruime blik zou het u echter moeten gelukken om uw emotionele natuur onder de hoede van het verstand te stellen. Vanwege uw grote begrip voor de problemen van uw medemensen bent u tegenover hen royaal en welwillend. U maakt zich vooral zorgen om diegenen die zich uw wereldbeeld eigen maken. Omdat u tenslotte de samenhang van het leven verstaat, kunt u ogenblikken van de groots mogelijke helderheid beleven. Vervulling zult u vinden in het positief beÔnvloeden van uw omgeving, en wanneer u uw best doet zal uw moeite beloond worden. Met uw goede aard en uw onbegrensde fantasie zou u zichzelf in ieder geval creatief bezig moeten houden, dat bevredigt u meer dan iedere vervelende, nuchtere activiteit. Met uw enthousiasme en uw levensvreugde steekt u enkele van uw medemensen aan.


Jupiter vierkant Neptunus Wanneer u probeert uw enthousiasme onder controle te krijgen, kan het nog gebeuren dat u zichzelf wijdt aan merkwaardige spirituele idealen, die niet altijd even reŽel zijn. Mogelijk glijdt u in een droomwereld af terwijl in uw overige leven chaotische toestanden heersen. Zo is het enorm belangrijk voor u om in de loop van uw leven een realistisch en autonoom zelfbeeld te vinden, dat het u mogelijk maakt om wat dichter bij de werkelijkheid in uw omgeving op te treden. Soms voelt u een grote drang om te reizen, omdat u ongewone dingen wilt en gelooft dit doel in verre landen te kunnen bereiken. Een zekere rusteloosheid zal u altijd begeleiden, en u zult nauwelijks in staat zijn om uw leven lang in een enkele plaats of in een enkele regio te blijven. Misschien vindt u in een ver land wel een nieuw thuis, maar u zou goed moeten toetsen of u eigenlijk niet voor uzelf wegloopt. Wat u in uw ontwikkeling enigszins hindert, is uw hang naar luxe en comfort. Wanneer u niet oppast leeft u naast uw schoenen en belooft u uw medemensen meer dan u kunt waarmaken. Vermijd ook buitensporige en te zware culinaire genoegens, want het zou niet echt prettig zijn om met een overgewicht van 25 kg door het leven te gaan.


Jupiter oppositie Neptunus Bij uw medemensen laat u een verstrooide indruk achter, die zelfs zover kan gaan dat u onoprecht overkomt. Misschien zou u in de toekomst aan uw omgeving geen dingen meer moeten beloven die u toch niet na kunt komen. In het uiterste geval geeft men u achterna dat u onbetrouwbaar bent en dat u twee linkerhanden hebt. Onder een noemer gebracht hebt u algemeen problemen bij het waarnemen van en meegaan met de werkelijkheid. U bezit een al te illusionair wereldbeeld, dat uw verhouding tot de realiteit steeds verder vertekent. Naar buiten probeert u uzelf een spiritueel imago te verschaffen, maar innerlijk bent u nog helemaal niet in staat om het daarvoor benodigde oordeelsvermogen te ontwikkelen. Soms wilt u echt sentimenteel uw gevoelens tot uitdrukking brengen, maar daarmee kunt u uw medemensen echt geweldig op de zenuwen werken. Neemt u vooral in acht voor het nalopen van de verkeerde spirituele idolen. Het kan nooit in de bedoeling van een God liggen om zonder meer verering en aanbidding te eisen, daarom zou u moeten oppassen uw egocentrische gedoe niet op een merkwaardige wijze op de eerste de beste mens te projecteren. Hoe meer ervaringen u zich in de loop van het leven eigen zult maken, des te positiever zal uw gedrag uiteindelijk uitvallen.


Jupiter conjunct Pluto U bent in staat tot vastbesloten handelen in het belang van de mensheid. U zou uw concentratie- vermogen moeten gebruiken om met hogere collectieve bewustzijnsniveaus in contact te komen. Bezig zijn met verschillende technieken voor meditatie en ontspanning zal u daarbij van pas komen. Hoe de conjunctie tussen Jupiter en Pluto uiteindelijk zal manifesteren, zal afhangen van uw vermogen om uzelf over uw ego heen te tillen. Er zullen zich veel mogelijkheden voor mentale genezing bij u aandienen die u beslist zou moeten gebruiken, opdat u zelfs in moeilijke tijden stand zult kunnen blijven houden om met uw gemobiliseerde energieŽn andere mensen bij het aangaan van hun levenstaken te ondersteunen. U bent voortreffelijk geschikt voor alle beroepsmatige bezigheden waarbij u de motieven en de activiteiten van uw medemensen moet waarderen en beoordelen.


Jupiter sextiel Pluto U jaagt hoge idealistische doelen na en u kunt uzelf door filosofische studies geestelijk vernieuwen. Dat geeft u de kracht om u voor verbetering van de menselijke levensomstandigheden in te zetten. Door spirituele praktijken zou u voor u mogelijk kunnen worden om met universele energiebronnen in contact te komen, die voor uw creatieve zelfverwerkelijking de weg effenen. Hierbij zou het goed zijn om te zorgen dat voor het algemeen welzijn in actie wordt gekomen. In uw relatie zou u willen dat uw partner een even levendige sociale betrokkenheid aan de dag legt als uzelf. Wanneer u samen zou willen doen, zou u veel mensen behulpzaam kunnen zijn bij het dragen van hun lasten en problemen. Met veel ideeŽn en onvermoeibare kracht komt u bij uw ondernemingen verder, en voordat u zich vergist heeft uw aanstekelijke enthousiasme uw medemensen al gemotiveerd om samen met u de sterren van de hemel te plukken. De planeet Pluto stelt aan de goede eigenschappen van de planeet Jupiter een mogelijkheid ter beschikking om zichzelf krachtig in de kijker te zetten.


Jupiter driehoek Pluto U beschikt over een uitgesproken wilskracht die soms de schijn wekt sterren van de hemel te kunnen plukken. Met uw talent om uzelf van grote inspanningen werkelijk snel te kunnen herstellen, zul u uw leven zeer constructief doorbrengen. U zou uw concentratievermogen moeten gebruiken om de mogelijkheden van de meditatie te ontdekken, zodat u uw spirituele en creatieve ideeŽn direct tot uitdrukking te brengen. Uw scheppende energieŽn zouden het u mogelijk moeten maken om uw eigen leven en dat van uw medemensen tot welzijn van alle betrokkenen opnieuw vorm te geven. Daarbij zal uw diepe inzicht u ondersteunen, daar u immers intuÔtief kunt waarnemen wat bij een aangelegenheid verkeerd gaat en welke tegenmaatregelen er moeten worden genomen.


Jupiter vierkant Pluto U zou zich ervoor moeten hoeden om uw medemensen uw orthodoxe wereldbeschouwing op te dringen. Want u neigt er soms toe om zich als betweter op te werpen, waarmee de conflicten met andere personen eigenlijk al ingebakken zijn. Vermijd een al te grote arrogantie en trots, want zo'n gedrag ziet uw omgeving niet echt graag. Mogelijk zult u altijd proberen om u tegen de gevestigde orde te keren, omdat u nieuwe maar niet altijd betere wereldbeschouwingen tot gelding wilt brengen. U ontmoet problemen bij het accepteren van de geldende maatschappelijke normen, en u zou het liefst alleen uzelf als maatstaf willen nemen. Daar het u betrekkelijk om het even is welk gedrag op het maatschappelijke vlak geaccepteerd is, zult u zich waarschijnlijk alleen dan ondergeschikt maken wanneer men u daartoe dwingt of wanneer het u goed uitkomt. Zolang u zichzelf zo serieus neemt zal uw behoefte aan geluk niet bevredigd worden.


Jupiter oppositie Pluto U loopt het gevaar dat u uw medemensen uw wereldbeschouwing wilt opdringen. U denkt dat het uw eerste burgerplicht is om uw omgeving verstandelijk te regenereren, waarbij het u nauwelijks zal gelukken om deze van uw ideeŽn te overtuigen. Discussies liggen dan wel voor de hand. Vertrouw niet op onredelijk gedrag en valse eerzucht, die op materiŽle of op verstandelijke wijze tot uiting kan komen. Wanneer u uw behoefte aan waardering te ver doordrijft zult u problemen tegenkomen die het u nagenoeg onmogelijk zullen maken om evenwichtige betrekkingen met uw medemensen aan te gaan. Speciaal uw zelfverheerlijkend gedoe en uw gebrek aan de mogelijkheid om ook eens bescheiden op te treden, zouden u kunnen verhinderen dat u zich bij uw medemensen geliefd maakt. U zou moeten oppassen dat u zichzelf daardoor niet op een zijspoor brengt; in afzondering is eigenlijk nog geen mens echt gelukkig geworden.


Jupiter conjunct Chiron U staat u voor op uw anders zijn en u zult wel alle ruimte nemen die u nodig hebt. Misschien bent u zelfs vaak alleen, omdat de toenadering tot andere mensen u naar uw mening niet verder helpt bij uw zoektocht naar grote belevenissen, maar daarbij maakt u waarschijnlijk een fout. U houdt zich liever bezig met hetgeen veraf is dan met dat wat dichtbij is, en u zou al te idealistische ideeŽn kunnen hebben van exotische persoonlijkheden of vreemde, veraf gelegen plaatsen. Hoewel u in principe graag nieuwe kennis opneemt, zou u alleen datgene willen leren dat naar uw mening het waard is om geleerd te worden, en het liefst ook nog volgens uw eigen methode. Om deze reden zouden er in uw kindertijd problemen op school kunnen zijn geweest, die niet lagen aan het ontbreken van intelligentie.


Jupiter sextiel Chiron U zou vast een ideale leraar resp. lerares zijn, en zelf wanneer u dit beroep niet zou uitoefenen, hebt u degene die luisteren wil veel te zeggen. Zonder belerend over te komen brengt u een probleem duidelijk over, want u herkent de oorzaak en het gevolg. Dit geeft u natuurlijk de mogelijkheid om grote invloed uit te oefenen, en hierbij zou u niet de fout moeten maken om uitsluitend persoonlijke doelen na te streven en de mensen dusdanig te manipuleren dat die tot volgers in plaats van partners worden. Zonder het doen van grootscheeps onderzoek voelt u het bewustzijn dat de maatschappij vormt, en u zult dit als aanleiding nemen voor het bedrijven van filosofische studies.


Jupiter driehoek Chiron U zou vast een ideale leraar resp. lerares zijn, en zelf wanneer u dit beroep niet zou uitoefenen, hebt u degene die luisteren wil veel te zeggen. Zonder belerend over te komen brengt u een probleem duidelijk over, want u herkent de oorzaak en het gevolg. Dit geeft u natuurlijk de mogelijkheid om grote invloed uit te oefenen, en hierbij zou u niet de fout moeten maken om uitsluitend persoonlijke doelen na te streven en de mensen dusdanig te manipuleren dat die tot volgers in plaats van partners worden. Zonder het doen van grootscheeps onderzoek voelt u het bewustzijn dat de maatschappij vormt, en u zult dit als aanleiding nemen voor het bedrijven van filosofische studies.


Jupiter vierkant Chiron U bent een echte vrije geest die zich in de loop van zijn leven precies datgene eigen maakt wat hij of zij zelf wil leren. Tegen starre onderwijsstructuren of leerplannen zult u dus iets hebben. Uw bewustzijn is gevormd door maatschappijpolitieke doelstellingen, en op dit gebied kunt u ook deelnemen, waarbij u een intuÔtief begrip van rechtvaardigheid en solidariteit zal helpen. Mogelijk beÔnvloedt u door uw activiteiten of het verbreiden van uw inzichten het wereldbeeld van velen. Toch moet u er om denken dat u zich niet te zeker van uzelf voelt door uw visie voor de enig juiste te houden. Bovendien vraagt de kwaliteit van dit aspect van u dat u nooit tot stilstand vervalt, maar dat u met uw tijd meegaat en indien nodig uw eigen mening herziet. Wanneer u hiermee rekening houdt, dan zult u ieder die het horen wil, zeer veel te zeggen hebben.


Jupiter oppositie Chiron U bent sterk op uw verdere ontwikkeling bedacht, en u zult daarom veel uitproberen, gewoon om te testen of het u verder brengt. Dit kunnen contacten met interessante persoonlijkheden, verre reizen, filosofische studies of maatschappelijke projecten zijn. Uw instinct voor de gelegenheden die op u wachten zou u echt succesvol kunnen maken. Daarbij komt een diep inzicht in de aard van de mensen, waardoor u het leven positief beschouwt en sympathie voor ieder bestaan ervaart. Voor u is alles mogelijk, en dit bewustzijn maakt u tot een optimist en een vrije geest die zich door maatschappijstructuren nooit zal laten beperken. Mogelijk zult u uw talenten pas in latere jaren weten te gebruiken, wanneer u een doel gevonden hebt dat u wilt volgen. In uw jeugd zou de veelvuldigheid van uw interessen en uw waarnemingsvermogen, waarmee u uw leeftijdsgenoten ver vooruit zou kunnen zijn geweest, soms ook bepaalde problemen voor u hebben opgeleverd.


Jupiter conjunct Lilith Dergelijke aspecten staan voor nihilisme, verlies van geloof of verwoesting van het wereldbeeld. Mogelijk valt het voor u niet mee om vertrouwen te schenken en het nodige optimisme te ontwikkelen om de uitdagingen van het leven aan te nemen. U zou kunnen ageren vanuit het bewustzijn dat de wereld u niets waard vindt, of u ziet vrijwillig af van een plaats daarin. Met autoriteiten zou u over het algemeen uw problemen kunnen hebben, want voor u is het geen maatstaf of iemand in het ďsysteemĒ tot eer en aanzien is gekomen; u waardeert meer het onafhankelijke denken en de persoonlijkheden die de moed hebben om onze orde ter discussie te stellen. Zou u van uw kant een gewaardeerde positie innemen, dan zult u daar wel hard voor gewerkt hebben en voortdurend om uw integriteit bedacht zijn.


Jupiter sextiel Lilith Dergelijke aspecten staan voor nihilisme, verlies van geloof of verwoesting van het wereldbeeld. Mogelijk valt het voor u niet mee om vertrouwen te schenken en het nodige optimisme te ontwikkelen om de uitdagingen van het leven aan te nemen. U zou kunnen ageren vanuit het bewustzijn dat de wereld u niets waard vindt, of u ziet vrijwillig af van een plaats daarin. Met autoriteiten zou u over het algemeen uw problemen kunnen hebben, want voor u is het geen maatstaf of iemand in het ďsysteemĒ tot eer en aanzien is gekomen; u waardeert meer het onafhankelijke denken en de persoonlijkheden die de moed hebben om onze orde ter discussie te stellen. Zou u van uw kant een gewaardeerde positie innemen, dan zult u daar wel hard voor gewerkt hebben en voortdurend om uw integriteit bedacht zijn.


Jupiter driehoek Lilith Dergelijke aspecten staan voor nihilisme, verlies van geloof of verwoesting van het wereldbeeld. Mogelijk valt het voor u niet mee om vertrouwen te schenken en het nodige optimisme te ontwikkelen om de uitdagingen van het leven aan te nemen. U zou kunnen ageren vanuit het bewustzijn dat de wereld u niets waard vindt, of u ziet vrijwillig af van een plaats daarin. Met autoriteiten zou u over het algemeen uw problemen kunnen hebben, want voor u is het geen maatstaf of iemand in het ďsysteemĒ tot eer en aanzien is gekomen; u waardeert meer het onafhankelijke denken en de persoonlijkheden die de moed hebben om onze orde ter discussie te stellen. Zou u van uw kant een gewaardeerde positie innemen, dan zult u daar wel hard voor gewerkt hebben en voortdurend om uw integriteit bedacht zijn.


Jupiter vierkant Lilith Dergelijke aspecten staan voor nihilisme, verlies van geloof of verwoesting van het wereldbeeld. Mogelijk valt het voor u niet mee om vertrouwen te schenken en het nodige optimisme te ontwikkelen om de uitdagingen van het leven aan te nemen. U zou kunnen ageren vanuit het bewustzijn dat de wereld u niets waard vindt, of u ziet vrijwillig af van een plaats daarin. Met autoriteiten zou u over het algemeen uw problemen kunnen hebben, want voor u is het geen maatstaf of iemand in het ďsysteemĒ tot eer en aanzien is gekomen; u waardeert meer het onafhankelijke denken en de persoonlijkheden die de moed hebben om onze orde ter discussie te stellen. Zou u van uw kant een gewaardeerde positie innemen, dan zult u daar wel hard voor gewerkt hebben en voortdurend om uw integriteit bedacht zijn.


Jupiter oppositie Lilith Dergelijke aspecten staan voor nihilisme, verlies van geloof of verwoesting van het wereldbeeld. Mogelijk valt het voor u niet mee om vertrouwen te schenken en het nodige optimisme te ontwikkelen om de uitdagingen van het leven aan te nemen. U zou kunnen ageren vanuit het bewustzijn dat de wereld u niets waard vindt, of u ziet vrijwillig af van een plaats daarin. Met autoriteiten zou u over het algemeen uw problemen kunnen hebben, want voor u is het geen maatstaf of iemand in het ďsysteemĒ tot eer en aanzien is gekomen; u waardeert meer het onafhankelijke denken en de persoonlijkheden die de moed hebben om onze orde ter discussie te stellen. Zou u van uw kant een gewaardeerde positie innemen, dan zult u daar wel hard voor gewerkt hebben en voortdurend om uw integriteit bedacht zijn.


Jupiter conjunct opstijgende Maansknoop Het zou bij u niet goed komen wanneer u niet zo vaak geluk zou hebben. In uw leven heeft dikwijls Fortuna de hand erin, om de stukken bij elkaar te rapen. Misschien is dat in de vorm van materiŽle welstand merkbaar, of mag u veel mooie uurtjes bij uw geliefde doorbrengen. Het valt u gemakkelijk om overal een bedoeling in te zien en om u bezig te houden met levensvragen. In uw ouderdom kunt u veel wijsheid hebben verzameld en mogelijk op een tevredenstellend leven terugzien. Ook bij uw medemensen bent u geliefd, want u geeft uw ervaringen op aangename wijze door en u treedt anderen zeer welwillend tegemoet. Uw oprechtheid en uw optimisme zullen u de weg wijzen door uw leven heen, en u hoeft daar alleen maar achteraan te lopen.


Jupiter sextiel opstijgende Maansknoop Met dit aangename aspect zou u met optimisme de toekomst tegemoet mogen zien en de tekenen der tijd herkennen. Wat u aanpakt schijnt altijd te gelukken, zodat u werkelijk tevreden mag zijn en ook een bepaalde welstand zou kunnen genieten. U staat open voor al het nieuwe en u treedt de mensen relatief open tegemoet. De principiŽle levensvragen vervelen u niet, en zo zult u wel af en toe aan het filosoferen geraken of een pretentieus boek lezen. Uw horizon verbreedt u ook graag door het bezig zijn met exotische culturen en vreemdsoortige levensbeschouwingen. Wanneer u uw verlangen naar comfort weerstaat en uw activiteit niet verliest, zult u uw levensdoel bereiken.


Jupiter driehoek opstijgende Maansknoop Met dit aangename aspect zou u met optimisme de toekomst tegemoet mogen zien en de tekenen der tijd herkennen. Wat u aanpakt schijnt altijd te gelukken, zodat u werkelijk tevreden mag zijn en ook een bepaalde welstand zou kunnen genieten. U staat open voor al het nieuwe en u treedt de mensen relatief open tegemoet. De principiŽle levensvragen vervelen u niet, en zo zult u wel af en toe aan het filosoferen geraken of een pretentieus boek lezen. Uw horizon verbreedt u ook graag door het bezig zijn met exotische culturen en vreemdsoortige levensbeschouwingen. Wanneer u uw verlangen naar comfort weerstaat en uw activiteit niet verliest, zult u uw levensdoel bereiken.


Jupiter vierkant opstijgende Maansknoop Menigmaal ziet u uw kansen niet of u begrijpt niet dat u actief moet worden. U verzet zich tegen het zoeken van de bedoeling van minder mooie gebeurtenissen en uw bent dikwijls ontevreden met het leven. Daarbij ligt het alleen aan u om van richting te veranderen en de tekenen der tijd te herkennen. U zou de consequenties uit uw ervaringen moeten trekken en uw instelling of levensfilosofie veranderen. Soms gaat u verbeten door, hoewel u kunt zien dat het niet geen zin heeft. Uw overtuigingen stemmen niet altijd met de realiteit overeen, daarom zou u zich wat meer open moeten stellen en contact met uw medemensen zoeken. Ook tolerantie zou voor het verwerkelijken van uw doelen erg veel helpen.


Jupiter oppositie opstijgende Maansknoop U zou zich kunnen verweren tegen het loslaten van uw ouderwetse ideeŽn over de moraal, en de tekenen der tijd gaan herkennen. Van uw ervaringen zou u geleerd moeten hebben dat de wereld en de mensheid veranderd zijn, en dat men daarom met achterhaalde opvattingen niet verder komt. Misschien bent u heel conservatief opgevoed, en hebt u er daarom moeite mee dat begrippen als traditiebewustzijn of plichtsgevoel niet meer zo serieus worden genomen. Wanneer u uw denken niet vrijwillig aanpast zult u misschien door omwentelende gebeurtenissen daartoe worden gedwongen. Sta uzelf niet in de weg, maar grijp de kansen op het moment dat deze zich voordoen. U moet zich realiseren dat u niet alles kunt besturen of onder controle kunt houden; het leven is een avontuur, en u zou met optimisme en plezier uw taken moeten opvatten. Andersdenkenden zou u niet te snel moeten veroordelen, maar eerst aanhoren.


Jupiter conjunct Ascendant De planeet Jupiter in conjunctie met de ascendant belooft u overvloed. Want u bent in staat om optimistisch en met een behoorlijke portie enthousiasme op uw omgeving af te gaan. Daar u ook nog heel royaal kunt zijn, bent u een graag geziene gast op iedere party of andere feestjes. Zo wint u dikwijls het vertrouwen van uw medemensen, maar u zou er om moeten denken dat u niet teveel belooft, want soms zijn uw projecten gewoon te groot om realiseerbaar te zijn. Daar de ascendant ook iets met het uiterlijk van doen heeft en de planeet Jupiter het principe van uitbreiding vertegenwoordigt, zou u misschien voor overmatige culinaire genoegens moeten uitkijken; anders kan het zijn dat u op zoek moet gaan naar een dieet. Als u door reislust wordt gegrepen zou u aan deze impuls rustig moeten toegeven, want de wereld door te reizen is altijd al goed geweest voor het verbreden van de horizon.


Jupiter sextiel Ascendant De planeet Jupiter in sextiel-aspect tot uw ascendant belooft u overvloed. Want u bent in staat om optimistisch en met een behoorlijke portie enthousiasme op uw omgeving af te gaan. Daar u ook nog heel royaal kunt zijn, bent u steeds bereid anderen uw steun aan te bieden. Zo wint u dikwijls het vertrouwen van uw medemensen en zo zult u bij hen een blijvende indruk achterlaten. Alles bij elkaar is dit een overwegend positief aspect in een geboortehoroscoop, maar u zou voorzichtig moeten zijn dat u zich bij al uw bemoeienissen niet overbelast. Tijdig wat ontspanning zou u zeker meer dan goed doen. Als u door reislust wordt gegrepen zou u aan deze impuls rustig moeten toegeven, want het door de wereld reizen is altijd al goed geweest voor het verbreden van de horizon.


Jupiter driehoek Ascendant De planeet Jupiter in driehoek-aspect met uw ascendant belooft u overvloed. Want u bent in staat om optimistisch en met een behoorlijke portie enthousiasme op uw omgeving af te gaan. Daar u ook nog heel royaal kunt zijn, bent u steeds bereid om anderen uw steun aan te bieden. Zo wint u dikwijls het vertrouwen van uw medemensen en zo zult u bij hen een blijvende indruk achterlaten. Ook de relaties met het andere geslacht zullen uw horizon zeer verbreden. Alles bij elkaar is dit een overwegend positief aspect in een geboortehoroscoop, maar u zou voorzichtig moeten zijn dat u zich bij al uw bemoeienissen niet overbelast. Tijdig wat ontspanning zou u zeker meer dan goed doen. Als u door reislust wordt gegrepen zou u aan deze impuls rustig moeten toegeven, want het door de wereld reizen is altijd al goed geweest voor het verbreden van de horizon.


Jupiter vierkant Ascendant De planeet Jupiter in vierkant-aspect op uw ascendant zou zich in uw gedrag door een zekere mateloosheid kunnen manifesteren. U bent wel in staat om optimistisch en met een zekere portie enthousiasme de verwerkelijking van uw doelen aan te gaan, maar soms kan u de daartoe benodigde portie zelfdiscipline ontbreken. Daarom zou u uw best moeten doen om niet teveel te beloven, want soms zijn uw projecten gewoon te groot om realiseerbaar te zijn. Behulpzaam zou het voor u kunnen zijn om met andere mensen samen te werken, want dat zou uw individuele talenten tot uitdrukking laten komen en uw bereidheid tot coŲperatie en compromissen bevorderen. Daar de ascendant ook iets met het uiterlijk van doen heeft en de planeet Jupiter het principe van uitbreiding vertegenwoordigt, zou u misschien voor overmatige culinaire genoegens moeten uitkijken; anders kan het zijn dat u op zoek moet gaan naar een dieet. Als u door reislust wordt gegrepen zou u aan deze impuls rustig moeten toegeven, want door de wereld te reizen is altijd al goed geweest voor het verbreden van de horizon.


Jupiter oppositie Ascendant De planeet Jupiter in oppositie met uw ascendant zou zich in uw gedrag door een zekere mateloosheid kunnen manifesteren. U bent wel in staat om optimistisch en met een zekere portie enthousiasme de verwerkelijking van uw doelen aan te gaan, maar u zou daarbij moeten oppassen uw medemensen niet voor uw doeleinden te misbruiken. Ook zou u voorzichtig moeten zijn om niet teveel te beloven, want soms zijn uw projecten gewoon te groot om realiseerbaar te zijn. Behulpzaam zou het voor u kunnen zijn om met andere mensen samen te werken, want dat zou uw individuele talenten tot uitdrukking laten komen en uw bereidheid tot coŲperatie en compromissen te bevorderen. Daar de ascendant ook iets met het uiterlijk van doen heeft en de planeet Jupiter het principe van uitbreiding vertegenwoordigt, zou u misschien voor overmatige culinaire genoegens moeten uitkijken; anders kan het zijn dat u op zoek moet gaan naar een dieet. Als u door reislust wordt gegrepen zou u aan deze impuls rustig moeten toegeven, want het door de wereld reizen is altijd al goed geweest voor het verbreden van de horizon.


Jupiter conjunct MC Daar u eerlijk en oprecht bent, zult u in de loop van uw leven tot betekenis en aanzien komen. Met uw welgezinde en royale gedrag tegenover andere mensen wordt u overal graag gezien. Daar u opvalt door een groot verantwoordelijkheidsbesef zal het u mogelijk zijn om een positie in het leven te bekleden die u in de openbaarheid een goede naam geeft. Toch zou u moeten opletten dat u uw succes niet naar het hoofd stijgt. De energieŽn van Jupiter komen dan op positieve wijze tot uiting, wanneer die voor het algemeen welzijn worden ingezet. Zou u proberen om deze voor puur eigen doelen in te zetten dan zou u zich niet moeten verbazen wanneer uw medemensen zich van u afwenden.


Jupiter sextiel MC Daar u eerlijk en oprecht bent, zult u in de loop van uw leven tot betekenis en aanzien komen. Met uw welgezinde en royale gedrag tegenover andere mensen wordt u overal graag gezien. Daar u opvalt door een groot verantwoordelijkheidsbesef zal het u mogelijk zijn om een positie in het leven te bekleden die u in de openbaarheid een goede naam geeft. Uw huiselijke- en familieaangelegenheden zijn van veel betekenis voor u, en u werd in uw kindertijd fair en liefdevol behandeld. Daardoor bent u tegenwoordig zelf in staat om deze eigenschappen op uw familie over te dragen. Wanneer u zelf kinderen hebt zult u deze veel vreugde kunnen bereiden en hen op uw levensweg efficiŽnt ondersteunen.


Jupiter driehoek MC Daar u eerlijk en oprecht bent, zult u in de loop van uw leven tot betekenis en aanzien komen. Met uw welgezinde en royale gedrag tegenover andere mensen wordt u overal graag gezien. Daar u opvalt door een groot verantwoordelijkheidsbesef zal het u mogelijk zijn om een positie in het leven te bekleden die u in de openbaarheid een goede naam geeft. Uw huiselijke- en familieaangelegenheden zijn van veel betekenis voor u, en u werd in uw kindertijd heel fair en liefdevol behandeld. Daardoor bent u tegenwoordig zelf in staat om deze eigenschappen op huiselijk gebied over te dragen. Wanneer u zelf kinderen hebt zult u deze veel vreugde kunnen bereiden en hen op uw levensweg efficiŽnt ondersteunen.


Jupiter vierkant MC U zou moeten oppassen dat u zich beroepsmatig niet overbelast en uw medemensen daarbij ondernemingen voorspiegelt waarvan u niet in staat bent om die te realiseren. Niet zelden komt het voor dat u uw naaste omgeving uw nieuwste ideeŽn over uw beroep vertelt, die op generlei wijze zijn te verwerkelijken. Een klein beetje bescheidenheid gepaard aan een portie gezond mensenverstand zou u soms heel goed staan. Mogelijk hebt u zich in uw kindertijd als een van de massa gevoeld en dat probeert u nu te compenseren. Overdrijf het gewoon niet, dan komen immers de energieŽn van Jupiter positief tot uitdrukking wanneer die voor het algemeen welzijn ingezet worden. Zou u proberen om deze voor puur eigen doelen in te zetten dan zou u zich niet moeten verbazen wanneer u grotere problemen zou ontmoeten.


Jupiter oppositie MC U zou moeten oppassen dat u zich beroepsmatig niet overbelast en uw medemensen daarbij ondernemingen voorspiegelt waartoe u niet in staat bent om die te realiseren. Niet zelden komt het voor dat u uw naaste omgeving uw nieuwste ideeŽn over uw beroep vertelt, die op generlei wijze zijn te verwerkelijken. Een klein beetje bescheidenheid gepaard aan een portie gezond mensenverstand zou u soms heel goed staan. Mogelijk bent u in uw kindertijd wel overmatig bemoederd en probeert u dat nu op uw omgeving over te dragen. Overdrijf het gewoon niet, dan komen immers de energieŽn van Jupiter positief tot uitdrukking wanneer die voor het algemeen welzijn ingezet worden. Probeert u om deze voor puur eigen doelen in te zetten dan zou u zich niet moeten verbazen wanneer u grotere problemen zou ontmoeten.


Persoonlijk Advies? | Uw horoscoop als basis voor een gesprek van drie uren.
Predicties voor twee of meer jaren, voor:
1. Nieuwe relatie opbouwen,
2. Bestaande relatie verbeteren,
3. Levenskwaliteit: persoonlijk doel in dit leven verwezenlijken, geestelijke ontwikkeling en groei,
4. Studie-, school-, beroepskeuze,
5. Loopbaan plannen,
6. Stress en angst leren hanteren.
Maak nu 'n afspraak via +31 (0)6 33 69 75 96.Zodiacale Aspecten | Saturnus Aspecten


Saturnus conjunct Uranus Ook wanneer u herkent dat er zaken in het leven achterhaald zijn, zult u niet met alle geweld te werk gaan om dit uit te vissen. Voor een beroepsmatige bezigheid op het gebied van de natuurwetenschappen, vooral in de mathematica, zou u heel goed geschikt zijn. Zou u iets voelen voor de esoterische kennisgebieden, dan kunt u zich rustig eens wat meer met de astrologie bezig houden; het zal u niet berouwen. Toch is er iets waarvoor u zich in acht zou moeten nemen. Er bestaat het gevaar dat u een echt starre en autoritaire houding kunt aannemen, omdat u zich zoals altijd in uw persoonlijke veiligheid bedreigd voelt. Zo zou u tamelijk harde inzichten in uw innerlijk herbergen. U zou er meer om moeten denken uw medemensen niet door uw pessimistische en onrealistische levensinstelling al te zeer af te schrikken. Wanneer u dat lukt zal een creatief leven niets meer in de weg staan.


Saturnus sextiel Uranus Wanneer het erom gaat problemen of moeilijkheden uit de weg te ruimen gaat u productief te werk en staat u uw naaste omgeving steeds betrouwbaar en opofferend terzijde. Zou u bij ondernemingen betrokken zijn waarbij het erom gaat creatieve invallen naar voren te brengen dan zult u opvallen, want bijna niemand is met zoveel zelfdiscipline als u in staat om met plezier zijn plichten te vervullen. Daarom kunt u bij uw medemensen ook zeer geliefd zijn. Voor het samenwerken in groepen en instellingen bent u bijzonder geschikt, daar zowel de planeet Uranus als de planeet Saturnus aan het teken Waterman toegekend zijn, en dat weer aan het elfde huis van de maatschappij en maatschappelijke activiteiten. U kunt uw invallen systematisch en nauwkeurig tot uitdrukking brengen en u zou daarom in staat moeten zijn om op het gebied van de natuurwetenschappen, en daar vooral in de mathematica, bezigheid te vinden.


Saturnus driehoek Uranus Met dit aspect in uw horoscoop zou het u moeten gelukken om uzelf een totaal en intuÔtief begrip van de universele wetten eigen te maken. U weet dat reacties tegenreacties oproepen, en u kunt daarom uw leven volgens karmische wetten leven. Uw intensieve wilskracht maakt het uw creatieve inspiratie mogelijk om praktisch tot uitdrukking te komen. Mogelijk bent u in staat om de geringste energetische gebeurtenissen systematisch en efficiŽnt in te passen, en daarom zou het bezig zijn met esoterische kennisgebieden voor u van voordeel zijn. Aan uw heldere gezichtspunten en uw talent om de alledaagse plichten constructief te organiseren hebt u te danken dat u door uw medemensen geacht en gerespecteerd wordt. Misschien weet u wel alles over de psychologische motieven die aan de handelwijze van andere mensen ten grondslag liggen. Dan zou u er uitstekend geschikt voor zijn om in de openbaarheid op te treden. In de loop van uw leven zult u zich in groepsvorm organiseren, om daar de energieŽn van een collectief platform te coŲrdineren. Daarbij komt uw talent voor diplomatie goed van pas.


Saturnus vierkant Uranus Bij dit aspect komt het er erg op aan welke van beide planeten in uw horoscoop sterker naar voren komt, want dit zorgt ervoor dat uw conservatieve gedachtegoed met uw naar hervorming strevende energieŽn botst. Is de planeet Saturnus meer dominant, dan zult u uw best doen om geen veranderingen toe te laten en zult u zich tegen alle hervormingen en nieuwerwetse maatschappelijke en politieke invloeden te weer stellen. Maar is de planeet Uranus sterkeer, dan probeert u tegen de bestaande verhoudingen in te gaan. Bij beide manifestaties moet u vermijden een te starre houding aan de dag te leggen, want die zou de onwil van uw medemensen te voorschijn kunnen brengen. Uiteindelijk moet u de gulden middenweg vinden, want wanneer u tegen veranderingen in gaat, zal uw fundament voor vernietiging niet meer veilig zijn. Zou u zich juist voor ingrijpende hervormingen sterk maken, dan moet u mogelijk te lang op resultaat wachten, omdat u heel gewoon niet over de nodige ervaring beschikt om uw ideeŽn ook in praktische daden om te zetten. Voordat u zich vergist, kunt u heel autoritaire trekjes aannemen, die misschien ook een beetje te buitensporig uitvallen. Wanneer u er niet met kracht tegenin gaat, zult u zich in afzondering terechtkomen. Omdat u dat waarschijnlijk niet wilt zou u iets met uw gezonde verstand moeten doen, dat u zal steunen om op het juiste ogenblik passend te reageren.


Saturnus oppositie Uranus U zou werkelijk moeten opletten dat u niet de indruk wekt dat u een huichelaar zou zijn, die van zijn omgeving meer verlangt dan hij of zij zelf kan geven. Hoewel u veel vrijheid nodig hebt en ook opeist, bent u in de regel niet erg coŲperatief wanneer het erom gaat om die vrijheid ook aan andere mensen toe te staan. Het kan u heel eenvoudig aan de nodige bescheidenheid ontbreken, en als resultaat daarvan zult u wel nooit kunnen toegeven dat u zich ook eens vergist heeft. Deze mengvorm van inconsequent gedrag en autoritaire houding kan heel verwarrend op uw naaste omgeving overkomen, en voordat u zich vergist zou u in afzondering terecht kunnen komen. Misschien bent u ook wel wat verward, wat erin tot uitdrukking zou kunnen komen dat u een afzijdige idealistische filosofie bent toegedaan, die op behoorlijke tegenwind in de maatschappij stoot. Wanneer u bij uw beroepsmatige bezigheden een hogere positie inneemt zou u problemen met uw ondergeschikte medewerkers kunnen krijgen omdat die zich tegen uw dictaat verzetten en tegen u in opstand komen. Zou u een ondergeschikte positie innemen, dan zouden uw meerderen u op een ongemakkelijke wijze kunnen aanpakken. Zolang u geen geduld toont zult u nauwelijks tot volhardende prestaties in staat zijn. Het komt er bij dit aspect werkelijk op aan om uzelf een helder en logisch verstand eigen te maken, dat u ook in staat stelt om uw leven efficiŽnt te organiseren. Wanneer het u in de loop van uw leven dan ook nog gelukt om op uw humeurige prikkelbaarheid greep te krijgen, zal het u beter gaan.


Saturnus conjunct Neptunus Wanneer deze conjunctie in het totaal van uw horoscoop positief is te zien, dan zult u over mediamieke gaven beschikken, waarmee u de consequenties niet alleen van uw daden maar ook die van de daden van uw medemensen kunt overzien. Door uw begrip voor de aan het leven ten grondslag liggende universele wetmatigheden bent u in staat om de door het geluk enigszins veronachtzaamde mensen ondersteuning te laten toekomen. De planeet Neptunus vertegenwoordigt droom en fantasie, terwijl Saturnus voor de vormgevende energie en de daaruit volgende concrete manifestatie zorgt, zodat u rustig ook eens creatief bezig zou kunnen gaan. Tenslotte is het niet gemakkelijk om het ideale Neptuniaanse wereldbeeld te verwezenlijken, omdat de weg daarheen door zoveel illusies mistig kan zijn. Daarom zou u er ook des te sterker moeten opletten dat u niet teveel in het verborgene ageert en niet stukje bij beetje het oog voor de realiteit verliest.


Saturnus sextiel Neptunus In uw repertoire van het leven bevindt zich een behoorlijke mate aan zelfdiscipline. Dat is ook goed zo, want alleen daardoor zult u uw soms werkelijk originele fantasie adequaat tot uitdrukking kunnen brengen. Graag laat u zich geestelijk inspireren, en wanneer het u lukt om uw indrukken positief te verwerken zou een aangename tweede levenshelft eigenlijk niets meer in de weg moeten staan. Uw ruime blik ondersteunt u bij het op omzichtige wijze organiseren van uw aangelegenheden. Uw grondhouding is van hoogst idealistische aard en uw waardensysteem houdt u steeds aan het ontwikkelen van verantwoordelijk gedrag, dat u natuurlijk ook van uw medemensen verwacht. Hoewel u niet altijd de energie kunt opbrengen om al uw maatschappelijke plichten te vervullen, bent u zich van deze toch in de hoogste mate bewust en ondersteunt u anderen mensen met uw praktische tips.


Saturnus driehoek Neptunus Met dit aspect beschikt u over de gave om grote verantwoordelijkheid op u te nemen, waarbij u een uitgesproken behoefte voelt om onhoudbare maatschappelijke toestanden te veranderen. Uw ouderlijk huis heeft u mogelijk in uw jonge jaren sterk moralistisch en ethisch gevormd, waardoor u tegenwoordig uw medemensen met veel begrip en medegevoel tegemoet treedt. Uw waarnemingsvermogen tegenover uw omgeving is zo intensief, dat u nauwelijks iets ontgaat, al is het nog zo vluchtig van aard. Bij uw beroepsmatige bezigheden valt u op door uw intelligente en eerlijke gedrag. U weet precies dat het uiteindelijk niets oplevert wanneer men zich van het pad der deugd verwijdert om alleen zijn ego te bevredigen of zich te verrijken. Uw voorzichtige natuur verschaft u de waardering en het respect van uw medemensen. Daar de beelden die op celluloid worden vastgelegd aan de planeet Neptunus worden toegekend, zou u ook creatief op het gebied van de fotografie bezig kunnen zijn. Dikwijls wordt u benijdt om uw volhardende, tot concentratie vaardige karakter waardoor u in staat bent om de principes die ten grondslag liggen aan het leven, intuÔtief te bevatten en toe te passen. Daarbij bent u zich zeer bewust van de werking van de wetten van oorzaak en gevolg bij uzelf en in uw omgeving. Veel talenten verenigen zich in uw persoonlijkheid, maar of wakker gekieteld wordt of niet, ligt absoluut aan uzelf; het zou voor u te wensen zijn.


Saturnus vierkant Neptunus Ook wanneer het voor u moeilijk kan zijn om het overzicht in uw leven te behouden zou u juist daarvoor uw best moeten doen, voordat u de daaruit voortkomende problemen over het hoofd groeien. Heel vaak struikelt u over uw angsten die hun oorsprong in uw onderbewustzijn kunnen hebben. Maar wanneer u eens goed om u heen kijkt, zult u vaststellen dat er in de tegenwoordige tijd voor deze angst geen enkele reden is en dat het enige dat u hindert bij het leiden van een meer of minder tevreden leven, juist die ongegronde angsten zijn. In uw beroepsmatige bezigheden zou het wat warrig kunnen toegaan, en niet zelden zou u het liefst voor uw plichten weglopen, maar dat zal u uiteindelijk niet veel opleveren. U zult toch eens een verstandige omgang met de u omgevende realiteit eigen moeten maken, en u zou zo er goed mogelijk om moeten denken dat alles redelijk verloopt wanneer u uw doelstellingen bekijkt. Durf rustig eens wat te doen, ook wanneer u denkt dat u voortdurend mislukt. Dat is helemaal niet zo erg, want alleen door het analyseren van de hindernissen zult u kunnen uitvinden hoe het voor u mogelijk is om een succesvol leven te leiden. Dan komt ook uw zelfvertrouwen wat beter in vorm, en u zult eindelijk merken dat ook u niet helemaal onbekwaam bent.


Saturnus oppositie Neptunus U loopt het gevaar dat u zich door uw voortdurende wantrouwen gevoelsmatig teveel van uw medemensen verwijdert. Angsten die u voelt ophopen zijn eigenlijk volledig ongegrond en berusten op gebeurtenissen in een verleden dat zichzelf reeds lang achterhaald heeft. Eigenlijk trekt u zichzelf alleen terug, omdat u bang bent dat u zou kunnen mislukken. Maar leert de mens niet het meest door crises bewust te beleven en te verwerken? Zo komt u dus niet verder; tenslotte zou u in een eenzaam hoekje van de maatschappij kunnen belanden, en wanneer u niet oppast zou u in de vangarmen van een of andere schimmige gestalte terechtkomen. Treedt wat uit uzelf en zet uzelf in voor uw interesses; u kunt zich achting en respect verschaffen door in geval van conflicten op een open manier uw medemensen tegemoet te treden, om eventuele misverstanden op te helderen. Zou u de voorkeur hebben voor een bestaan als eenling, dan zou het heel verstandig zijn om uzelf naar de reden daarvan te vragen. Wanneer u niet uit uw depressieve grondhouding komt, zou zich dat ook lichamelijk kunnen uiten en psychosomatische ziektetoestanden kunnen bevorderen.


Saturnus conjunct Pluto U kent uw doelen tamelijk nauwkeurig en weet ook hoe u deze verwerkelijken kunt, want u bezit een innerlijke drijfkracht die met al uw energie en kennis effectief te werk doet gaan. U voelt echter geen behoefte om uw plannen en doelen openbaar te maken of op de voorgrond te werken. Waarschijnlijk zult u zich soms wat moeten inhouden, maar daar bent u op voorbereid en u kunt zich ook niet echt voorstellen dat alles gladjes verloopt. U verschaft zichzelf in uw omgeving gehoor en kunt een diepe indruk maken op uw medemensen. Juist doordat deze bezigheid veel geduld en zware inspanning vraagt, houdt u ervan, maar u past wel op dat uw egoÔstische neigingen voor u geen streep door de rekening halen, ook wanneer dat onwaarschijnlijk is. Daar u altijd meer weet van de motieven van de mensen in uw omgeving, wordt uw raad gevraagd wanneer het er om gaat het goede van het kwade te scheiden. U staat weliswaar bekend om uw harde oordeel, maar u bent daarbij rechtvaardig en recht door zee. In de loop van uw leven kunt u financiŽle reserves scheppen, die het u mogelijk zouden moeten maken om de tweede helft van uw leven creatief vorm te geven.


Saturnus sextiel Pluto U hebt de kracht om besluiten nuttig te maken. Door een gedisciplineerde opofferende inzet zult u in staat zijn om aanzienlijke dingen te presteren en uzelf daarbij voortdurend te herstellen. Wanneer u succes wilt boeken moet u pijnlijk nauwkeurig vooruit plannen en zou u daarbij niets aan het toeval mogen overlaten. U bent er toe bereid om veel verantwoordelijkheid op u te nemen, omdat u zich daar in gedachten daarop hebt voorbereid. Zou u zich voor de esoterische kennisgebieden interesseren, dan zult u uw energieŽn sterker kunnen gebruiken. Misschien lukt het u om uzelf autodidactisch een mate van kennis eigen te maken die u de aan het leven ten grondslag liggende structuren doet verstaan. Ook de theorie van fysica en mathematica zou u kunnen aantrekken. U zou alleen moeten oppassen uw doelstellingen niet te egoÔstisch te laten uitvallen, maar ook uw medemensen erbij te betrekken; dat werkt tenslotte het meest positief om uzelf goed


Saturnus driehoek Pluto U kunt de aan het leven ten grondslag liggende subtiele vormen van energie verstaan, en deze ook nuttig maken. Waar u zich ook begeeft, valt u door uw vitale gedrag op, dat door uw medemensen zeer gewaardeerd wordt. Uw doelstellingen verwerkelijkt u omdat uw innerlijke krachtreserves u altijd ter beschikking staan om zonodig nog een extra stap verder te kunnen gaan. U werkt zorgvuldig en voorzichtig en wilt soms principiŽle veranderingen in uw eigen leven, maar ook in andere mensen, doorvoeren. Ook wanneer u dat niet erg zou mogen liggen zou u in staat zijn om als een soort spirituele roedelleider uw vrienden aan te voeren, daar u met uw fijngevoeligheid en uw intuÔtieve opmerkingsgave stress- en crisissituaties uitstekend de baas kunt. Mogelijk wordt u wel door het geluk regelrecht achtervolgd, maar u zou daar niet teveel op moeten vertrouwen. Voor uw in uw binnenste sluimerende creatieve talent is het zelfs beter wanneer niet altijd alle uitdagingen van het leven als vanzelf een positief einde vinden.


Saturnus vierkant Pluto U zou soms kunnen geloven dat de hele last van het universum op uw schouders rust, en u raakt het gevoel niet kwijt dat u onrechtvaardig behandeld wordt. Maar zou u beginnen over uw lot te klagen, dan wordt het tijd dat u de realiteit enigszins nauwkeuriger beziet en vaststelt dat het bij u ook aan inzet kan mankeren. In uw kindertijd kunt u al zo gemakkelijk geweest zijn dat u alle discussies uit de weg ging, alleen omdat er het gevaar bestond dat u een nederlaag zou kunnen leiden. Wordt wat meer open tegenover uw medemensen en praat ook eens over uw zwakheden; u zou niet op deze planeet leven wanneer u al perfect zou zijn. Het ontbreekt u enigermate aan persoonlijke integriteit, maar u zou zich in geen geval aan de maatschappelijke uitdaging moeten onttrekken. Want u hebt nog heel wat achter de hand, als u alleen uzelf maar zou vertrouwen. U hebt mensen nodig die u met raad en daad terzijde staan en uw talenten te voorschijn prikkelen. Met hun hulp zou het u in de loop van uw leven moeten gelukken om de uitdaging van de verantwoordelijkheid aan te nemen, vooral wanneer u zich niet door de wens laat drijven om manipulerend in het leven van uw medemensen in te grijpen.


Saturnus oppositie Pluto U zou zichzelf in acht moeten nemen om niet het slachtoffer van bedrieglijke intriges te worden; u loopt namelijk soms het gevaar om in echt twijfelachtige activiteiten verwikkeld te raken. Daartegen stelt u zich het best te weer door uzelf een overzicht van uw omgeving en de realiteit daarvan te verschaffen. Wanneer u zich dan nog op een goede dag eraan terugdenkt dat eerlijk het langst duurt, is het hopelijk nog niet te laat. Maar u bent vaak gewoon wat te goedgelovig en laat zich door mensen intimideren die u beloven de sterren van de hemel te zullen plukken. Maak u een gezond verstand eigen, ook wanneer dat gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Daar u zich dikwijls in een crisissituatie zult bevinden zou u dit moeten gebruiken om tenslotte wat meer gelaten met uw medemensen te kunnen omgaan. Dat geldt ook voor uw beroepsmatige bezigheid, want juist daar kan u de conflictstof boven het hoofd groeien.


Saturnus conjunct Chiron Deze constellatie komt hoogst zelden voor, voor het laatst in 1966, en de volgende conjunctie tussen Chiron en Saturnus zou pas weer voorkomen in het jaar 2113. Daar Saturnus voor begrenzingen en structuren staat, niet in de laatste plaats voor het ouderlijk huis en daarbij in het bijzonder voor de vader, zou u mogelijk geen goede verhouding hebben gehad met uw ouders. Misschien konden zij bijvoorbeeld via uw opvoeding hun potentiaal niet uitleven, of misten zij in tegenstelling daartoe een vast kader waarbinnen bepaalde regels geldden waarop zij konden vertrouwen. De rol van de regel bepaler vervult dikwijls de vader die door u echter als te zwak zou kunnen zijn ervaren. Om deze redenen mag u nu aan hun vaardigheden twijfelen. Toch zou dit na de Saturnus-return kunnen veranderen, dus op het tijdstip waarop Saturnus naar zijn positie in de geboortehoroscoop terugkeert, wanneer uw leeftijd ongeveer 29 jaar is. Dan hebt u namelijk goede kansen om zichzelf een structuur te verschaffen die aan uw individuele behoeften tegemoetkomt.


Saturnus sextiel Chiron Waarschijnlijk bent u voortdurend bezig met verbeteringen zonder daarbij de fundamentele structuren te willen veranderen. Want uw neiging tot vernieuwing die Chiron belichaamt, staat in harmonie met Saturnus die bevestiging symboliseert. De Chiron-energie die er bij helpt om het bewustzijn op andere niveaus te brengen, zou bij u concrete doelen moeten dienen. Zo paart zich idealisme aan verstand, en de ontstane mengeling zou u een gezonde basis moeten verschaffen. Uw kritiek op de maatschappij doet u niet vergeten dat het toch altijd weer de afzonderlijke mensen zijn die handelen, waardoor u meestal persoonlijke aangrijpingspunten vindt om bepaalde situaties te analyseren en het systeem te begrijpen.


Saturnus driehoek Chiron Waarschijnlijk hebt u geen problemen om met het systeem om te gaan en voor uzelf daarin een veilige plaats op te bouwen, zelfs wanneer uw methoden doorgaans onorthodox en voor de omgeving verrassend kunnen zijn. U neemt wat u wilt en aan uw succes zou u niet mogen twijfelen, en dat zou uw krachtige uitstraling kunnen verklaren. Op veranderingen reageert u flexibel omdat u intuÔtief herkent in welke richting het gaat, zodat u overeenkomstig kunt handelen. Met autoriteiten zou u eveneens moeten kunnen omgaan, omdat persoonlijkheden die hun belangen weten door te zetten, u wel kunnen fascineren.


Saturnus vierkant Chiron Dit is een wat problematisch aspect tussen de in ieder mens wonende Chiron-energie tegenover de kwaliteiten van Saturnus, die over het algemeen als verhouding tot autoriteiten, bevestiging, levensbehoeften of realiteitsbewustzijn wordt ervaren. Op deze gebieden zou het tot moeilijkheden kunnen komen die u echter misschien al hebt overwonnen, als u de moed hebt gevonden om het leven niet als een gelijkmatige stroom te zien waarop u altijd veilig kunt reizen. De energieŽn van Chiron zullen u, vooral bij belangrijke transits, erop wijzen dat het vaak heel moeilijk is om te beslissen of men een bepaalde uitdaging moet aannemen ofwel verandering moet doorvoeren, en anderzijds of men een bepaalde traditie of regel zou moeten accepteren. Uw behoefte aan zekerheid en houvast zult u niet door het toepassen van abstracte ordening of andere personen kunnen bevredigen. Ook niet door de ogen te sluiten voor wat uw maatschappijvisie weerspreekt. De les die u hebt te leren bestaat in het scheppen van een eigen ordening, waarin geen starre regels heersen, en evenmin vrijheid in de zin van onverschillig egoÔsme.


Saturnus oppositie Chiron Bij u zou de aanwezige Chiron-energie die zich zoals gebruikelijk via de wil tot verandering, via het aanvoelingsvermogen en via het idealisme uit, door Saturnus geblokkeerd kunnen worden. Daar zou u zich zogezegd zelf een te stijf korset kunnen aanleggen, en u zou er moeite mee kunnen hebben om met de tijd mee te gaan of om deze te willen verstaan. Het zou u kunnen ontbreken aan bereidheid om het eigen gedrag te doorgronden en levenslust te ervaren via opwindende contacten. Vanwege uw doelgerichtheid en uw gebrek aan bereidheid tot het aangaan van compromissen zou u ook van buitenaf bekeken zeer succesvol kunnen zijn, maar of daardoor ook ware tevredenheid ontstaat is een heel ander verhaal. Toch zou u juist de potentiaal hebben om te zorgen voor baanbrekende vernieuwingen, die u met een even uitgesproken wil doorzet; u moet echter de ideeŽn over medestrijders accepteren en enige sensibiliteit aan de dag leggen.


Saturnus conjunct Lilith Saturnus-aspecten kenmerken zich door een uitdaging die men moet aanvaarden, en in relatie tot Lilith kunnen vooral de moeilijke aspecten als oppositie en vierkant-aspect bezwarende uitwerkingen hebben. In het middelpunt staat wel een tendens naar zelfvernietiging, naar depressies of anders gezegd naar de innerlijke afwijzing van alles dat lichtheid en blijdschap in het leven kan brengen. Ook storingen in de gezondheid, eventueel psychosomatische, kunnen voorkomen; mogelijk beoefent u dikwijls bewust de ascese, om zich van de massa af te scheiden en zelf te toetsen of u de strenge regels waaraan u zichzelf hebt onderworpen, consequent kunt opvolgen. Tegelijkertijd hebt u echter de grote kans om uw eigen persoonlijkheid in alle duidelijkheid te herkennen, want u hebt het niet nodig om uit angst voor een niet prettige waarheid de ogen te sluiten.


Saturnus sextiel Lilith Saturnus-aspecten kenmerken zich door een uitdaging die men moet aanvaarden, en in relatie tot Lilith kunnen vooral de moeilijke aspecten als oppositie en vierkant-aspect bezwarende uitwerkingen hebben. In het middelpunt staat wel een tendens naar zelfvernietiging, naar depressies of anders gezegd naar de innerlijke afwijzing van alles dat lichtheid en blijdschap in het leven kan brengen. Ook storingen in de gezondheid, eventueel psychosomatische, kunnen voorkomen; mogelijk beoefent u dikwijls bewust de ascese, om zich van de massa af te scheiden en zelf te toetsen of u de strenge regels waaraan u zichzelf hebt onderworpen, consequent kunt opvolgen. Tegelijkertijd hebt u echter de grote kans om uw eigen persoonlijkheid in alle duidelijkheid te herkennen, want u hebt het niet nodig om uit angst voor een niet prettige waarheid de ogen te sluiten.


Saturnus driehoek Lilith Saturnus-aspecten kenmerken zich door een uitdaging die men moet aanvaarden, en in relatie tot Lilith kunnen vooral de moeilijke aspecten als oppositie en vierkant-aspect bezwarende uitwerkingen hebben. In het middelpunt staat wel een tendens naar zelfvernietiging, naar depressies of anders gezegd naar de innerlijke afwijzing van alles dat lichtheid en blijdschap in het leven kan brengen. Ook storingen in de gezondheid, eventueel psychosomatische, kunnen voorkomen; mogelijk beoefent u dikwijls bewust de ascese, om zich van de massa af te scheiden en zelf te toetsen of u de strenge regels waaraan u zichzelf hebt onderworpen, consequent kunt opvolgen. Tegelijkertijd hebt u echter de grote kans om uw eigen persoonlijkheid in alle duidelijkheid te herkennen, want u hebt het niet nodig om uit angst voor een niet prettige waarheid de ogen te sluiten.


Saturnus vierkant Lilith Saturnus-aspecten kenmerken zich door een uitdaging die men moet aanvaarden, en in relatie tot Lilith kunnen vooral de moeilijke aspecten als oppositie en vierkant-aspect bezwarende uitwerkingen hebben. In het middelpunt staat wel een tendens naar zelfvernietiging, naar depressies of anders gezegd naar de innerlijke afwijzing van alles dat lichtheid en blijdschap in het leven kan brengen. Ook storingen in de gezondheid, eventueel psychosomatische, kunnen voorkomen; mogelijk beoefent u dikwijls bewust de ascese, om zich van de massa af te scheiden en zelf te toetsen of u de strenge regels waaraan u zichzelf hebt onderworpen, consequent kunt opvolgen. Tegelijkertijd hebt u echter de grote kans om uw eigen persoonlijkheid in alle duidelijkheid te herkennen, want u hebt het niet nodig om uit angst voor een niet prettige waarheid de ogen te sluiten.


Saturnus oppositie Lilith Saturnus-aspecten kenmerken zich door een uitdaging die men moet aanvaarden, en in relatie tot Lilith kunnen vooral de moeilijke aspecten als oppositie en vierkant-aspect bezwarende uitwerkingen hebben. In het middelpunt staat wel een tendens naar zelfvernietiging, naar depressies of anders gezegd naar de innerlijke afwijzing van alles dat lichtheid en blijdschap in het leven kan brengen. Ook storingen in de gezondheid, eventueel psychosomatische, kunnen voorkomen; mogelijk beoefent u dikwijls bewust de ascese, om zich van de massa af te scheiden en zelf te toetsen of u de strenge regels waaraan u zichzelf hebt onderworpen, consequent kunt opvolgen. Tegelijkertijd hebt u echter de grote kans om uw eigen persoonlijkheid in alle duidelijkheid te herkennen, want u hebt het niet nodig om uit angst voor een niet prettige waarheid de ogen te sluiten.


Saturnus conjunct opstijgende Maansknoop U beschikt over een opmerkelijk uithoudingsvermogen bij het nastreven van uw doelen en u zou niets gratis willen krijgen, maar dat via correcte arbeid willen verdienen. Wanneer u mislukkingen ervaart gaat u tot op de bodem van de zaak en u analyseert de oorzaak, want u zou dezelfde fout niet tweemaal willen maken. Misschien moet u zo menige beperking accepteren; toch zal het voor u de moeite waard zijn om uw eigen weg te vervolgen. U geeft de verantwoordelijkheid nooit uit handen, en door uw medemensen wordt u vanwege uw betrouwbaarheid en bedachtzaamheid gerespecteerd. Risico gaat u niet graag aan, en dat zal achteraf meestal juist blijken te zijn. U hebt stabiliteit in uw leven nodig en u zult deze ook kunnen bereiken. Mogelijk kan u uw vader menige goede raad geven.


Saturnus sextiel opstijgende Maansknoop Uw arbeidsinstelling is voorbeeldig, want u neemt de taken serieus die men aan u overdraagt. Daarom zou u ook in uw beroep succesvol moeten zijn en uw zelfbewustzijn vanuit uw positie voeding kunnen geven. U overhaast niets, maar u weegt eerst het voor en tegen af en gaat risico zoveel mogelijk uit de weg. Desondanks kunt u het leven ook losjes zien en uzelf af en toe iets gunnen zonder een slecht geweten te krijgen. U bent tevreden wanneer u de vruchten van uw inspanningen kunt oogsten, en daardoor onafhankelijk bent van gelukkig 'toeval' of de welwillendheid van vreemde mensen. Waarschijnlijk hebt u een goede verhouding met uw vader en voelt u zich nooit uitgenodigd om tegen hem in te gaan, waardoor u ook tegenwoordig nog graag zijn raad aanneemt. Dit aspect zal u erbij helpen om uw leven een lijn te geven.


Saturnus driehoek opstijgende Maansknoop Uw arbeidsinstelling is voorbeeldig, want u neemt de taken serieus die men aan u overdraagt. Daarom zou u ook in uw beroep succesvol moeten zijn en uw zelfbewustzijn vanuit uw positie voeding kunnen geven. U overhaast niets, maar u weegt eerst het voor en tegen af en gaat risico zoveel mogelijk uit de weg. Desondanks kunt u het leven ook losjes zien en uzelf af en toe iets gunnen zonder een slecht geweten te krijgen. U bent tevreden wanneer u de vruchten van uw inspanningen kunt oogsten en daardoor onafhankelijk van gelukkig 'toeval' of de welwillendheid van vreemde mensen bent. Waarschijnlijk hebt u een goede verhouding met uw vader en voelt u zich nooit uitgenodigd om tegen hem in te gaan, waardoor u ook tegenwoordig nog graag zijn raad aanneemt. Dit aspect zal u erbij helpen om uw leven een lijn te geven.


Saturnus vierkant opstijgende Maansknoop Waarschijnlijk zal u het leven veel beproevingen opleggen en niet altijd alleen maar plezier brengen. U zou door menige beperking ertoe gedwongen worden om hard en volhardend te arbeiden en de verantwoordelijkheid voor u en anderen op u te nemen. Mogelijk moet u grote delen van uw leven alleen afleggen. Toch zou u niet in zelfmedelijden moeten zwelgen en u over de onrechtvaardigheden van deze wereld beklagen, maar de uitdaging aannemen en naar de bedoeling van deze hindernissen vragen. Dan zult ook u resultaten kunnen boeken en met een veilig levensprincipe de toekomst in het gezicht kunnen zien. Leef volgens het motto: "Wat mij niet doodt, maakt mij maar harder".


Saturnus oppositie opstijgende Maansknoop U bent in de omgang met uw medemensen enigszins geremd en hebt moeite met het openlijk praten over uw gevoelens. Teleurstellende belevenissen op het gebied van het huis waarin Saturnus staat houden u er van af met moed en elan uw leven tegemoet te treden. U zult enige beproevingen te doorstaan hebben, maar het komt er op aan of u zich door de ervaringen uit het verleden distantiŽren kunt. Misschien draagt u schuldcomplexen met u mee die eerst eens geanalyseerd zouden moeten worden. Uw vader heeft uw wereldbeeld waarschijnlijk sterk beÔnvloed en hoge eisen aan u gesteld. Mogelijk was hij streng en zonder gevoel, waardoor u zich nooit geaccepteerd voelde en daardoor niet het nodige zelfvertrouwen bezit om ontspannen uw taken aan te pakken. Wanneer u leert uw zwakheden te accepteren, en ook die van andere mensen te aanvaarden, dan zal er in uw leven het een en ander veranderen.


Saturnus conjunct Ascendant Voor u is het doorgaans mogelijk om gedisciplineerd en voorzichtig de verwerkelijking van uw opgaven aan te pakken. Men kan op u vertrouwen, en wanneer het gaat om het dragen van verantwoordelijkheid wenden uw collega's en medemensen zich graag tot u, ook wanneer het vaak de schijn heeft dat u schuchter en zeer gesloten bent. Wees voorzichtig, men zou deze eigenschappen van u negatief kunnen uitleggen, ook wanneer u dat gewoon niet kunt begrijpen. Daar men u in principe echter als betrouwbaar ziet, zou het u in de loop van uw leven moeten gelukken om dit ten toon gespreide gebrek aan zelfverzekerdheid, wat het in de aard der zaak slechts is, te overwinnen. Misschien moet u leren dat perfectie in het menselijke bestaan helemaal niet bestaat en dat persoonlijke integriteit het doel zou moeten zijn.


Saturnus sextiel Ascendant U gaat voorzichtig en met een behoorlijke portie zelfdiscipline de verwerkelijking van uw opgaven aan. Men kan op u vertrouwen, en wanneer het gaat om het dragen van verantwoordelijkheid wenden uw collega's en medemensen zich graag tot u. Vanwege uw soms zeer moralistische instelling verbazen uw medemensen zich weliswaar af en toe, maar u zult waarnemen dat u met deze eigenschap heel goed vooruitkomt. U bent geen persoon van grote woorden, maar wat u tot uitdrukking wilt brengen is gedegen. Vaak zult u tijdens samenzijn met anderen daarom eerder rustig overkomen, maar innerlijk bent u volledig geconcentreerd en zult u op het juiste moment de passende dingen kunnen zeggen. Daar u al vroeg over de materiŽle verzekering van de oude dag nadenkt, zult u wel een levensavond kunnen hebben waarin het u aan weinig ontbreekt.


Saturnus driehoek Ascendant U gaat voorzichtig en met een behoorlijke portie zelfdiscipline de verwerkelijking van uw opgaven aan. Men kan op u vertrouwen, en wanneer het gaat om het dragen van verantwoordelijkheid, wenden uw collega's en medemensen zich graag tot u. Vanwege uw soms zeer moralistische instelling verbazen uw medemensen zich weliswaar af en toe, maar u zult waarnemen dat u met deze eigenschap heel goed vooruitkomt. U bent geen persoon van grote woorden, maar wat u tot uitdrukking wilt brengen is gedegen. Vaak zult u tezamen met anderen daarom eerder rustig overkomen, maar innerlijk bent u volledig geconcentreerd en zult u op het juiste moment de passende dingen kunnen zeggen. Daar u al vroeg over de materiŽle verzekering van de oude dag nadenkt, zult u wel een levensavond kunnen hebben waarin het u aan weinig ontbreekt.


Saturnus vierkant Ascendant Voor u is het doorgaans mogelijk om gedisciplineerd en voorzichtig de verwerkelijking van uw opgaven aan te gaan, maar u wordt dikwijls door uw eigen bevreesdheid geblokkeerd. U zou moeten leren door te zetten, want talenten hebt u, ook wanneer u dit niet wilt accepteren. Daardoor komt u soms eerder schuchter en gesloten over. Zo kan het tot een soort van te voorzichtig zijn komen, die u menige goede gelegenheid voorbij doet gaan. Ook komt u soms koel en onbenaderbaar over, en kan het u gebeuren dat men deze eigenschappen van u negatief uitlegt, ook wanneer u dat gewoon niet kunt begrijpen. Daar men u in principe echter als betrouwbaar ziet, zou het u in de loop van uw leven moeten gelukken om dit gebrek aan zelfverzekerdheid te overwinnen. Misschien moet u leren dat perfectie in het menselijke bestaan helemaal niet bestaat en dat persoonlijke integriteit het doel zou moeten zijn.


Saturnus oppositie Ascendant Voor u is het doorgaans mogelijk om gedisciplineerd en voorzichtig de verwerkelijking van uw opgaven aan te gaan, maar u wordt dikwijls door uw eigen bevreesdheid geblokkeerd. U zou moeten leren door te zetten, want talenten hebt u, ook wanneer u dit niet wilt accepteren. Daardoor komt u soms eerder schuchter en gesloten over. Zo kan het tot een soort van te voorzichtig zijn komen, die u menige goede gelegenheid voorbij doet gaan. Ook komt u soms koel en onbenaderbaar over, en kan het u gebeuren dat men deze eigenschappen van u negatief uitlegt, ook wanneer u dat gewoon niet kunt begrijpen. Daar men u in principe echter als betrouwbaar ziet, zou het u in de loop van uw leven moeten gelukken om dit gebrek aan zelfverzekerdheid, wat dit in de aard der zaak slechts is, te overwinnen. Misschien moet u leren dat perfectie in het menselijke bestaan helemaal niet bestaat en dat persoonlijke integriteit het doel zou moeten zijn.


Saturnus conjunct MC In uw beroepsmatige leven komt u goed vooruit wanneer u veel vlijt en zelfdiscipline aan de dag legt. U bent zeer eerzuchtig en bereid om een hoge mate aan energie voor het bereiken van uw doelen in te zetten. Met uw verantwoordelijkheidsbesef bent u een gerespecteerde meerdere, die wel hoge maatstaven stelt, maar daarbij altijd fair blijft. U bent in staat om de consequenties van uw huidige handelingen voor de toekomst in het oog te houden. Uw vader kan bij de vorming van de genoemde karaktereigenschappen heel stimulerend geweest zijn en u met strengheid terzijde gestaan hebben, ook wanneer het op soms als een marteling is overgekomen. Toch zou men zich niet beslist door de interpretatie van een enkel aspect moeten laten verleiden om zulke uitspraken te doen, zonder een blik op de overige horoscoop te werpen.


Saturnus sextiel MC In uw beroepsmatige leven komt u goed vooruit wanneer u veel vlijt en zelfdiscipline aan de dag legt. U bent zeer eerzuchtig en bereid om een hoge mate aan energie voor het bereiken van uw doelen in te zetten. Met uw verantwoordelijkheidsbesef bent u een gerespecteerde meerdere, die wel hoge maatstaven stelt, maar daarbij altijd fair blijft. U bent in staat om de consequenties van uw huidige handelingen voor de toekomst in het oog te houden. Maar bij dat alles bezit u de gave om de huiselijke sfeer op geen enkele wijze te veronachtzamen, wat men bij u zeer waardeert. U bent zich van uw traditionele verplichtingen doorgaans bewust en zult zich liefdevol om uw ouders bekommeren wanneer deze oud worden.


Saturnus driehoek MC In uw beroepsmatige leven komt u goed vooruit wanneer u veel vlijt en zelfdiscipline aan de dag legt. U bent zeer eerzuchtig en bereid om een hoge mate aan energie voor het bereiken van uw doelen in te zetten. Met uw verantwoordelijkheidsbewustzijn bent u een gerespecteerde meerdere, die wel hoge maatstaven stelt, maar daarbij altijd fair blijft. U bent in staat om de consequenties van uw huidige handelingen voor de toekomst in het oog te houden. Maar bij dat alles bezit u de gave om de huiselijke sfeer op geen enkele wijze te veronachtzamen, wat men bij u zeer waardeert. U bent zich van uw traditionele verplichtingen doorgaans bewust en zult zich liefdevol om uw ouders bekommeren wanneer deze oud worden.


Saturnus vierkant MC In uw kindertijd hebt u mogelijk beperkingen opgelegd gekregen, die het voor u veel moeilijker gemaakt hebben om een tevreden en gelukkig leven te leiden. Daardoor voelt u zich tegen de aanpak van de opgaven in uw tegenwoordige leven, vooral op het beroepsmatige vlak, zo vaak niet opgewassen. Uw ouders kunnen dominerend geweest zijn. Misschien werd u tot perfectie gedrild en voelt u zich een verliezer omdat u denkt zowel aan uw eigen eisen als aan die van uw ouders niet te kunnen voldoen. Schroef uw verwachtingen enigszins terug; geen mens is perfect.


Saturnus oppositie MC In uw kindertijd hebt u mogelijk beperkingen opgelegd gekregen, die het voor u veel moeilijker gemaakt hebben om een tevreden en gelukkig leven te leiden. Daardoor voelt u zich tegen de aanpak van de opgaven in uw tegenwoordige leven, vooral op het beroepsmatige vlak, zo vaak niet opgewassen. Uw ouders kunnen dominerend geweest zijn. Misschien werd u tot perfectie gedrild en voelt u zich een verliezer omdat u denkt zowel aan uw eigen eisen als aan die van uw ouders niet te kunnen voldoen. Schroef uw verwachtingen enigszins terug; geen mens is perfect. Mogelijk hadden uw ouders ook veel ruzie met elkaar. Daarbij voelde u zich misschien meer tot een van de ouders aangetrokken en moest u voortdurend positie betrekken of zich voor iets beschermen.


Persoonlijk Advies? | Uw horoscoop als basis voor een gesprek van drie uren.
Predicties voor twee of meer jaren, voor:
1. Nieuwe relatie opbouwen,
2. Bestaande relatie verbeteren,
3. Levenskwaliteit: persoonlijk doel in dit leven verwezenlijken, geestelijke ontwikkeling en groei,
4. Studie-, school-, beroepskeuze,
5. Loopbaan plannen,
6. Stress en angst leren hanteren.
Maak nu 'n afspraak via +31 (0)6 33 69 75 96.Zodiacale Aspecten | Uranus Aspecten


Uranus conjunct Neptunus Deze conjunctie stond van ongeveer 1989 tot 1997 in het teken Steenbok. In die tijd konden wij waarnemen dat een dominant politiek systeem gewoon niet meer aan de eisen voldeed en daarom meer of minder van het toneel verdween, zonder echter de verwoestende gevolgen voor milieu en mensenrechten te kunnen verdoezelen die het achterliet. Weliswaar kan men veel over democratie discussiŽren, en het laatste woord daarover is beslist nog niet gesproken, maar het heeft zich bewezen dat dit systeem bestendiger is dan het communisme dat zich hoofdzakelijk door onmenselijkheid heeft gekenmerkt. De Steenbok is het teken van de politiek en het verstand. Uranus die plotseling werkt, en Neptunus die de illusies verhult, hebben het moeilijker gemaakt voor politici om het volk met lege zinnen vast te houden. Daardoor is de politiek op een zekere manier in het slop geraakt, wat tenslotte gevaarlijk kon worden doordat veel gematigde mensen uit teleurstelling niet meer gingen kiezen en het zo voor fanatieke splintergroeperingen gemakkelijker maakten om zichzelf in de maatschappij te etaleren. Daar een mens met deze conjunctie in zijn horoscoop nu nog jong is kan er niet veel van gezegd worden hoe dit aspect tot uitdrukking zal komen. In het algemeen staat een periode van wezenlijke spirituele en verstandelijke vooruitgang voor de gehele mensheid voor de deur. Met dit aspect in de horoscoop zou de mens tot een nieuwe groep van zielen behoren, die een actueel en humaan gedachtegoed meebrengt en daarmee de ontwikkeling van de mens bevordert. Maar voordat deze mensen hun potentiaal kunnen ontvouwen zal het nog wel enkele jaren duren.


Uranus sextiel Neptunus Dit sextiel-aspect is in de horoscopen van mensen te vinden die tussen 1964 en 1968 geboren zijn. Men kan dit aspect eigenlijk alleen in samenhang met de gelijktijdige conjunctie tussen Pluto en Uranus bezien, waarbij in uw horoscoop ook Pluto een sextiel-aspect met Neptunus maakt. Daar de conjunctie tussen Uranus en Pluto plaats vond in Maagd en van daaruit in sextiel-aspect met Neptunus in Schorpioen stond, waren er in deze tijden ontdekkingen die aan het gebied van de Maagd zijn toegekend. Zo ontdekte men hoe een voedingsmiddel langer houdbaar kon worden gemaakt en ook nieuwe verpakkingen hiervoor werden ingevoerd. Toch is het tegenwoordig eigenlijk duidelijk dat veel van deze uitvindingen de mensheid meer schade dan nut gebracht hebben. Ook kon in deze tijd een zekere onrust onder de jeugd vastgesteld worden; in Amerika werd eerst niet ingezien dat de daar geboren jongeren 7000 mijl verder getransporteerd werden, om daar op welbeschouwd een vreemd onherbergzaam gebied uw leven of een van hun ledematen te verliezen. Met dit sextiel-aspect zou het u moeten gelukken een geestelijk bewustzijn te ontwikkelen en onder omstandigheden een bijna onwerkelijk schijnende leefwijze te realiseren. Een goed voorbeeld daarvoor is de rockmuziek, met als voorbeeld daarvan het legendarische openluchtfestival in Woodstock aan het einde van de jaren zestig. Weliswaar werd om de langharige, subjectief spraakmakende muzikanten eerst heimelijk gelachen, toch zijn enigen van hen miljonair geworden, ook al had hun tot dan toe fatale leefwijze niet werkelijk de instemming van de oudere massa gehad.


Uranus driehoek Neptunus Dit aspect betreft de generatie die tussen 1938 en 1945 ter wereld kwam. In deze tijd kwam het tot een soort massahysterie, die door enkele despoten in gang gezet werd. Hitler, Mussolini, Stalin en de Japanse keizer Hirohito waren in staat een hypnotische invloed op de massa uit te oefenen, die uiteindelijk zeer veel mensen ter dood bracht en in de wereld zijn vernietigende sporen achterliet. Op het persoonlijke vlak zou u kunnen meehelpen dat deze geschiedenis zich niet herhaalt door aan politiek verantwoordelijke personen die u vertrouwt uw steun toe te zeggen, want u zou achter de coulissen moeten kunnen kijken en onrecht opmerken. Maar bovendien draagt u de verantwoordelijkheid om uw kennis voor het algemeen welzijn ter beschikking te stellen. Mogelijk hebt u utopische idealen of wilt u de spirituele ontwikkeling van de mensheid bevorderen.


Uranus vierkant Neptunus Dit kwadraat is in de horoscopen van de mensen te vinden die in de jaren vijftig geboren zijn en in een tijd van ongewone maatschappelijke beroering opgroeiden. Daar in deze tijd de middelen voor communicatie en transport sterk verder ontwikkeld werden, is de wereld nadien kleiner geworden; er waren de eerste lopende beelden van de crisishaarden van deze aarde, die een diepe indruk maakten op de mensheid. Ook had de mensheid zijn eerste commerciŽle straalaangedreven non-stop transatlantische vlucht en stuurde men de eerste apen de ruimte in. U persoonlijk zou tot opvliegend, vreemd of hectisch gedrag kunnen neigen en een wat onbestendige levensbeschouwing bezitten. U kunt heel idealistisch zijn, maar op een voor uw medemensen soms voor misverstand vatbare manier, zodat u mogelijk met conflictueus en chaotisch gedrag wordt geconfronteerd.


Uranus conjunct Pluto Deze conjunctie bevindt zich in de horoscopen van mensen die tussen 1962 en 1968 geboren zijn. Daar de conjunctie tussen Uranus en Pluto zich in Maagd bevond, waren er in deze tijden ontdekkingen die aan het gebied van de Maagd zijn toegekend. Zo ontdekte men hoe een voedingsmiddel langer houdbaar kon worden gemaakt en ook nieuwe verpakkingen hiervoor werden ingevoerd. Toch is het tegenwoordig eigenlijk duidelijk dat veel van deze uitvindingen de mensheid meer schade dan nut gebracht hebben. Het milieu werd hoe langer hoe meer uitgebuit, waarbij op een som miljoenen dode vissen konden aanspoelen. Destijds werd de reden niet bekend gemaakt, maar tegenwoordig denken wij al snel aan een voorval met chemicaliŽn. Met dit aspect in uw horoscoop bent u graag wat rebels, daar u zichzelf tot levensopgave kunt hebben gesteld uw volgens u achterhaalde maatschappelijke voorvallen uit het maatschappelijke verkeer te bannen. Zou u weten waar het in het leven om gaat, dan kunt u ideeŽn ontwikkelen die de menselijke betrekkingen ten goede veranderen. U bent in staat om de vaste regels te verstaan die aan de ontwikkeling van de mensheid ten grondslag liggen, en die de mensheid nodig heeft om de nodige veranderingen te implementeren. Zou u over ongedisciplineerde trekjes beschikken, dan moet u zichzelf er voor in acht nemen om uw invloed op de collectieve massa voor uw egoÔstische doelen te misbruiken.


Uranus sextiel Pluto Dit aspect bestond van 1941 tot 1946. In deze periode was er een oorlog te winnen, en iedere zijde probeerde het zeer hoge aantal slachtoffers te rechtvaardigen. Tegelijkertijd werd niet alleen in de oorlogsindustrie veel geld verdiend, maar ook op privť economisch gebied, waar veel opportunisten hun kansen grepen. Op individueel vlak kunt u dank zij uw intuÔtieve opmerkingsgave in het wetenschappelijk onderzoek bezig zijn. U begrijpt de structuren die aan de natuurkrachten eigen zijn. De heersende maatschappelijke omstandigheden wilt u veranderen en constructieve verbeteringen in uw omgeving teweeg brengen. U doet actief uw best om hogere kennis te verwerven en u probeert uw intuÔtieve inzichten te verdiepen.


Uranus driehoek Pluto U werd geboren in een tijd waarin het wild toeging: in de "Golden Twenties". De wereld gaf zich over aan wondermooie illusies en niemand merkte dat er een economische crisis voor de deur stond. Vanzelfsprekend werd er ook een volledig nieuwe manier van waarnemen geÔnitieerd, maar voordat die doordrong moest er nog enige tijd overheen gaan. C.G.Jung maakte zijn werk openbaar over het individuele en het collectieve onbewuste. Hij legde de basis voor het latere begrip van de motieven van de mensen, ook wanneer wij dat waarschijnlijk tegenwoordig nog altijd niet helemaal hebben begrepen. Mogelijk neemt u bereidwillig offers op u, de voortgang en de verdere ontwikkeling van de mensen dienen. U ondersteunt graag nieuwe tendensen en u wenst diepgaande maatschappelijke veranderingen, wanneer de oude structuren u geen ruimte voor zelfontplooiing meer laten.


Uranus vierkant Pluto Dit aspect bestond tussen 1930 en 1935, toen de mensheid grote veranderingen doormaakte. In deze tijd was er een zware economische wereldcrisis, en de mensen waren er volop mee bezig zich op welke manier dan ook levensmiddelen te verschaffen. Aan geregelde arbeid viel helemaal niet meer te denken. In Duitsland was de tijd rijp voor Adolf Hitler die voor relatieve 'ordening' zorgde in de bestaande chaos, al was de prijs van het hem volgen zeer hoog, en zal dit niet zo snel vergeten worden ook niet wanneer uzelf niet in deze tijd leefde. In uw individuele geboortehoroscoop zal dit aspect zich doen gelden doordat u ernaar streeft de bestaande verhoudingen te veranderen. Uw motieven kunnen werkelijk serieus te nemen trekken bezitten, daar u een oprecht mens bent. Toch hebt u mogelijk vanaf het begin van uw leven met moeilijke sociale omstandigheden te maken gehad, wat niet kon verhinderen dat u materieel comfort zou genieten. U zou daarom niet meteen een martelaar hoeven worden.


Uranus sextiel Chiron Dit aspect duidt op veel idealisme en de drang naar absolute zelfstandigheid, zodat het misschien voor u niet echt gemakkelijk is om een plaats in de maatschappij in te nemen waarin u zich op den duur prettig voelt. Uw verwachtingen ten opzichte van persoonlijke oprechtheid zijn hoog, en daar de mens zichzelf gewoonlijk tijden zijn leven ontwikkelt, zult u misschien veel verschillende wegen inslaan om de uiterlijke omstandigheden aan uw innerlijke houding aan te passen. Dat kan het voor u moeilijker maken om een bepaalde lijn in uw loopbaan te herkennen. Bovendien denkt u echter niet alleen aan uzelf, maar ook hebt u nog veel ideeŽn hoe het beter zou kunnen gaan; alleen mag u daarbij niet de fout begaan om anderen met uzelf te vergelijken. Positief is dat u altijd de nodige energie bezit om de gewenste en voor u mogelijke veranderingen door te voeren.


Uranus driehoek Chiron Dit aspect duidt op veel idealisme en de drang naar absolute zelfstandigheid, zodat het misschien voor u niet echt gemakkelijk is om een plaats in de maatschappij in te nemen waarin u zich op den duur prettig voelt. Uw verwachtingen ten opzichte van persoonlijke oprechtheid zijn hoog, en daar de mens zichzelf gewoonlijk tijden zijn leven ontwikkelt, zult u misschien veel verschillende wegen inslaan om de uiterlijke omstandigheden aan uw innerlijke houding aan te passen. Dat kan het voor u moeilijker maken om een bepaalde lijn in uw loopbaan te herkennen. Bovendien denkt u echter niet alleen aan uzelf, maar ook hebt u nog veel ideeŽn hoe het beter zou kunnen gaan; alleen mag u daarbij niet de fout begaan om anderen met uzelf te vergelijken. Positief is dat u altijd de nodige energie bezit om de gewenste en voor u mogelijke veranderingen door te voeren.


Uranus vierkant Chiron Dit vierkant-aspect kan op veel eigenzinnigheid duiden, die op een verlangen naar absoluut individualisme kan berusten. U zoekt wel uw leven lang naar nieuwe wegen en op mensen die in de massa verdwijnen zult u zich daarom nauwelijks oriŽnteren. De weerklank van uw activiteiten bestaat daarom wel niet alleen uit instemming, maar voor u heeft dat geen grotere betekenis; het gaat toch uiteindelijk om u en uw ontwikkeling. Misschien wordt u zelfs door een zekere innerlijke verscheurdheid of tenminste ontevredenheid ertoe gedreven om altijd weer de ingeslagen wegen te verlaten, met het doel om een ander bewustzijn te ervaren, boven uzelf uit te groeien en uiteindelijk te herkennen welke zin uw bestaan eigenlijk heeft.


Uranus oppositie Chiron Mogelijk maakt u soms de fout om de ontwikkelingen dusdanig te forceren dat er de controle over verliest en u juist daardoor altijd opnieuw verrassingen beleeft. Vanuit de drang om iedere stilstand te vermijden zou u gewaagde stappen kunnen ondernemen en dit ook wel eens berouwen. De moderne wereld schijnt weliswaar voor u geschapen, waardoor u bijvoorbeeld ook in de omgang met de techniek geen problemen zou moeten hebben. Toch zou het u bepaald geen kwaad doen om af en toe wat rust te zoeken, de gebeurtenissen te overdenken en zich op andere mensen in te stellen die het bepaald niet slecht met u voor hebben. Wanneer u nadere banden wilt, zult u in de loop van uw leven moeten leren om met de behoeften van uw partner rekening te houden en daarmee uw idealen betreffende intermenselijke relaties ook in de praktijk te brengen.


Uranus conjunct Lilith Bij u bestaat er een latente wens naar provocatie, en zo bestaat voor u de kunst in het onderscheiden wanneer het nodig is om deze neiging uit te leven, en wanneer u zich beter enigszins zou kunnen inhouden. Uranus geeft u plezier in het experimenteren, non-conformisme en geestelijke onafhankelijkheid; of u met deze kwaliteiten te ver gaat en ooit uit pure gewoonte fundamenteel alles anders moet doen dan iedereen, hangt helemaal van u af. Daarbij moet u natuurlijk juist bij moeilijke aspecten zoals vierkant-aspect en oppositie bijzonder voorzichtig zijn. In dat geval kunnen er ook gebeurtenissen waarop u geen invloed hebt u dwingen om een meer onrustig leven te leiden dan u eigenlijk lief is. Verder zullen uw moed en uw zelfbewustzijn u alle kansen bieden.


Uranus sextiel Lilith Bij u bestaat er een latente wens naar provocatie, en zo bestaat voor u de kunst in het onderscheiden wanneer het nodig is om deze neiging uit te leven, en wanneer u zich beter enigszins zou kunnen inhouden. Uranus geeft u plezier in het experimenteren, non-conformisme en geestelijke onafhankelijkheid; of u met deze kwaliteiten te ver gaat en ooit uit pure gewoonte fundamenteel alles anders moet doen dan iedereen, hangt helemaal van u af. Daarbij moet u natuurlijk juist bij moeilijke aspecten zoals vierkant-aspect en oppositie bijzonder voorzichtig zijn. In dat geval kunnen er ook gebeurtenissen waarop u geen invloed hebt u dwingen om een meer onrustig leven te leiden dan u eigenlijk lief is. Verder zullen uw moed en uw zelfbewustzijn u alle kansen bieden.


Uranus driehoek Lilith Bij u bestaat er een latente wens naar provocatie, en zo bestaat voor u de kunst in het onderscheiden wanneer het nodig is om deze neiging uit te leven, en wanneer u zich beter enigszins zou kunnen inhouden. Uranus geeft u plezier in het experimenteren, non-conformisme en geestelijke onafhankelijkheid; of u met deze kwaliteiten te ver gaat en ooit uit pure gewoonte fundamenteel alles anders moet doen dan iedereen, hangt helemaal van u af. Daarbij moet u natuurlijk juist bij moeilijke aspecten zoals vierkant-aspect en oppositie bijzonder voorzichtig zijn. In dat geval kunnen er ook gebeurtenissen waarop u geen invloed hebt u dwingen om een meer onrustig leven te leiden dan u eigenlijk lief is. Verder zullen uw moed en uw zelfbewustzijn u alle kansen bieden.


Uranus vierkant Lilith Bij u bestaat er een latente wens naar provocatie, en zo bestaat voor u de kunst in het onderscheiden wanneer het nodig is om deze neiging uit te leven, en wanneer u zich beter enigszins zou kunnen inhouden. Uranus geeft u plezier in het experimenteren, non-conformisme en geestelijke onafhankelijkheid; of u met deze kwaliteiten te ver gaat en ooit uit pure gewoonte fundamenteel alles anders moet doen dan iedereen, hangt helemaal van u af. Daarbij moet u natuurlijk juist bij moeilijke aspecten zoals vierkant-aspect en oppositie bijzonder voorzichtig zijn. In dat geval kunnen er ook gebeurtenissen waarop u geen invloed hebt u dwingen om een meer onrustig leven te leiden dan u eigenlijk lief is. Verder zullen uw moed en uw zelfbewustzijn u alle kansen bieden.


Uranus oppositie Lilith Bij u bestaat er een latente wens naar provocatie, en zo bestaat voor u de kunst in het onderscheiden wanneer het nodig is om deze neiging uit te leven, en wanneer u zich beter enigszins zou kunnen inhouden. Uranus geeft u plezier in het experimenteren, non-conformisme en geestelijke onafhankelijkheid; of u met deze kwaliteiten te ver gaat en ooit uit pure gewoonte fundamenteel alles anders moet doen dan iedereen, hangt helemaal van u af. Daarbij moet u natuurlijk juist bij moeilijke aspecten zoals vierkant-aspect en oppositie bijzonder voorzichtig zijn. In dat geval kunnen er ook gebeurtenissen waarop u geen invloed hebt u dwingen om een meer onrustig leven te leiden dan u eigenlijk lief is. Verder zullen uw moed en uw zelfbewustzijn u alle kansen bieden.


Uranus conjunct opstijgende Maansknoop U bent een avonturier en laat zich met alles in als het maar nieuw is. Daardoor ontdekt u altijd weer andere kanten van uzelf, wat voor de ontwikkeling van uw persoonlijkheid zeer nuttig is. U onderscheidt zich van de massa door uw onconventionele leefwijze en zou deze weg ook verder moeten gaan, want langs die weg zult u uw doel bereiken. Soms treden plotselinge veranderingen in uw leven op, maar u kunt aan de nieuwe omstandigheden meestal goed aanpassen, daar u uitermate flexibel bent. U bent een echt vrijheidlievend persoon en zou daarom om uw onafhankelijkheid moeten denken. Desondanks hebt u het contact met veel mensen en een grote kring van vrienden nodig om u lekker te voelen. Pas op dat het niet wegens gebrek aan concentratie tot ongevallen komt.


Uranus sextiel opstijgende Maansknoop Dit is een opwindend aspect, dat altijd weer voor ideeŽn zorgt. U hoeft niet beslist de kudde te volgen, maar u gaat ook wel eens alleen uw weg, wanneer u van de juistheid daarvan overtuigd bent. Oude versteende structuren zou u graag vernieuwen, waarbij u echter niet halsoverkop te werk gaat. Van uw vrijheid zou u zo lang mogelijk willen genieten, waardoor u zich niet zo snel vastlegt. Soms spelen de gebeurtenissen u een joker in handen, en u weet die meestal slim in te zetten. U zou zich niet over gebrek aan contact met uw medemensen hoeven te beklagen, maar een echt grote kring van vrienden bezitten. Wanneer u doorgaat met het volgen van uw intuÔtie kan er eigenlijk niets mis gaan.


Uranus driehoek opstijgende Maansknoop Dit is een opwindend aspect, dat altijd weer voor nieuwe ideeŽn zorgt. U hoeft niet beslist de kudde te volgen, maar u gaat ook wel eens alleen uw weg wanneer u van de juistheid daarvan overtuigd bent. Oude versteende structuren zou u graag vernieuwen, waarbij u echter niet halsoverkop te werk gaat. Van uw vrijheid zou u zo lang mogelijk willen genieten, waardoor u zich niet zo snel vastlegt. Soms spelen de gebeurtenissen u een joker in handen, en u weet die meestal slim in te zetten. U zou zich niet over gebrek aan contact met uw medemensen hoeven te beklagen, maar een echt grote kring van vrienden bezitten. Wanneer u doorgaat met het volgen van uw intuÔtie kan er eigenlijk niets mis gaan.


Uranus vierkant opstijgende Maansknoop U zou moeten leren uw voornemens niet te overhaasten maar wat geduldiger te worden. Word er van bewust dat veranderingen dikwijls hun tijd nodig hebben en dat niet alles van de ene op de andere dag gaat. Soms gaat u heel bewust grote risico's aan en verwondert u dan wanneer het niet klopt en u daarbij hebt verloren. U zou zich wat meer moeten beheersen en ook leren uw humeur onder controle te krijgen. Het zou u veel helpen wanneer u wat rustiger zou worden en uw hectisch gedrag niet meer alles door elkaar zou schudden. Misschien zou u daardoor ook het een of andere ongeval kunnen vermijden. Door plotseling optredende gebeurtenissen bent u gedwongen om uw levensweg tot dan toe te overdenken en misschien ook consequenties uit mislukkingen te trekken.


Uranus oppositie opstijgende Maansknoop Uw overmachtige drang naar vrijheid en onafhankelijkheid maakt u het moeilijk om vaste bindingen aan te gaan. Weliswaar hebt u buitengewone talenten, maar u neigt er toe om uw activiteiten te overhaasten en moet daarom dikwijls mislukkingen meemaken. Ter afleiding stort u zich in nieuwe ondernemingen, die net zo verlopen. U zou geduldiger moeten worden en vaker compromissen nastreven, ook wanneer dat ten koste van uw individualiteit gaat. Luister rustig naar de voorstellen en de kritiek van uw medemensen, anders zult u op een dag alleen staan. U moet leren om verantwoordelijkheid te dragen en wat langer na te denken. Doet u dat niet, dan zouden plotseling optredende gebeurtenissen, bijvoorbeeld ongevallen, u tot afkeer van uw tot dan toe gevoerde leefwijze dwingen.


Uranus conjunct Ascendant U vindt het erg belangrijk om uw persoonlijke individualiteit tot uitdrukking te brengen. De waardering van uw medemensen is voor u een feit, ook wanneer u zich door uw soevereine aard op een bepaalde manier onzeker voelt. Pas er voor om tegenover uw medemensen te arrogant op te treden, dan kan een gevaar zijn waarvan u zich bewust zou moeten zijn. U houdt van het ongewone en u valt bovendien nog op door uitgesproken spontaniteit, waarmee het u vaak zou kunnen gelukken uw medemensen mee te trekken. Daar de planeet Uranus ook iets met de vormgeving van de toekomst van doen heeft, doet u daarom intensief uw best deze mede te ontwikkelen, waarbij u zich hoofdzakelijk bezig houdt met voor de individuele vrijheid voor de mens nieuwe concepten te ontwikkelen. Uw intuÔtieve gaven zou u moeten gebruiken; mogelijk zou het u plezierig vinden om u met de astrologie of soortgelijke thema's intensiever bezig te houden.


Uranus sextiel Ascendant U vindt het erg belangrijk om uw persoonlijke individualiteit tot uitdrukking te brengen. De waardering van uw medemensen is voor u een feit, daar u door uw onorthodox maar positief gedrag een zekere originaliteit aan de dag kunt leggen, waardoor zich af en toe ook iemand in zijn kuif gepikt kan voelen. Toch zou dat een uitzondering moeten blijven, daar het u meestal gelukt om de mensen om u heen tot coŲperatie te brengen. Met uw uitgesproken spontaniteit en vrijheidsliefde zou u een beroepsmatige bezigheid moeten zoeken dat u de mogelijkheid laat om onafhankelijk en individueel te werk te gaan. Daar de planeet Uranus ook iets met de vormgeving van de toekomst te maken heeft, doet u daarom intensief uw best deze mede te ontwikkelen, waarbij u zich hoofdzakelijk bezig houdt met het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe concepten voor de individuele vrijheid voor de mens. Uw intuÔtieve gaven zou u moeten gebruiken; mogelijk zou het u plezierig vinden om u met de astrologie of soortgelijke thema's intensiever bezig te houden.


Uranus driehoek Ascendant U vindt het erg belangrijk om uw persoonlijke individualiteit tot uitdrukking te brengen. De waardering van uw medemensen is voor u een feit, daar u door uw onorthodox maar positief gedrag een zekere originaliteit aan de dag kunt leggen, die u intensief gebruikt om uw versie van de waarheid te doorvorsen. Daarbij treedt u met uw medemensen soms op hoogst onconventionele wijze in contact. Met uw uitgesproken spontaniteit en vrijheidsliefde zou u een beroepsmatige bezigheid moeten zoeken dat u de mogelijkheid laat om onafhankelijk en individueel te werk te gaan. Daar de planeet Uranus ook iets met de vormgeving van de toekomst te maken heeft, doet u daarom intensief uw best deze mede te ontwikkelen, waarbij u zich hoofdzakelijk bezig houdt met het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe concepten voor de individuele vrijheid voor de mens. Uw intuÔtieve gaven zou u moeten gebruiken; mogelijk zou het u plezierig vinden om u intensiever bezig te houden met de astrologie of soortgelijke thema's, die de door u nagestreefde vrijheid en waarheid naderbij brengen.


Uranus vierkant Ascendant U vindt het erg belangrijk om uw persoonlijke individualiteit tot uitdrukking te brengen. Wanneer men uw onafhankelijkheid aantasten wil, verzet u zich met handen en voeten daartegen of u reageert beledigd. Als gepassioneerde revolutionair hebt u het in uw jeugd met ouders en leraars aan de stok gehad en u staat er om bekend alles anders te willen doen. Pas er voor om tegenover uw medemensen te arrogant op te treden, dan kan een gevaar zijn waarvan u zich bewust zou moeten zijn. U houdt van het ongewone en u valt bovendien nog op door uitgesproken spontaniteit, die het u dikwijls onmogelijk maakt op een gemeenschappelijke noemer met uw medemensen te komen. Daar de planeet Uranus ook iets met de vormgeving van de toekomst te maken heeft, doet u daarom intensief uw best deze mede te ontwikkelen, waarbij u zich ook bezig houdt met het uitbannen van sociale onrechtvaardigheid.


Uranus oppositie Ascendant U vindt het erg belangrijk om uw persoonlijke individualiteit tot uitdrukking te brengen. Wanneer men uw onafhankelijkheid aantasten wil, verzet u zich met handen en voeten daartegen of u reageert beledigd. Een relatie met het andere geslacht in de traditionele zin is voor u niets. U hebt de mogelijkheid nodig om te kunnen komen en gaan zoals u wilt. Als gepassioneerde revolutionair hebt u het in uw jeugd waarschijnlijk met ouders en leraars aan de stok gehad en u zou uw ouderlijk huis echt vroeg verlaten kunnen hebben. Pas er voor om tegenover uw medemensen te arrogant op te treden, dan kan een gevaar zijn waarvan u zich bewust zou moeten zijn. U houdt van het ongewone en u valt bovendien nog op door uitgesproken spontaniteit, die het u dikwijls onmogelijk maakt op een gemeenschappelijke noemer met uw medemensen te komen. Daar de planeet Uranus ook iets met de vormgeving van de toekomst te maken heeft, doet u daarom intensief uw best deze mede te ontwikkelen, waarbij u zich ook bezig houdt met het uitbannen van sociale onrechtvaardigheid.


Uranus conjunct MC Uranus op het MC doet concluderen dat het bij het vinden van uw beroep en positie in het leven ongewoon zou kunnen toegaan. Misschien zorgt u door uw onconventionele methoden voor wat opwinding en afwisseling op de werkplek. Of u wint prijzen voor de beste veranderende maatregelen voor het bedrijf. Uranus staat voor al het nieuwe op technologisch gebied, daarom kan deze conjunctie een bezigheid op het gebied van natuurwetenschappelijk onderzoek aanduiden. Aan de andere kant gaat het er bij de planeet Uranus ook wel om vrijheid, en in deze zin kunnen u de beperkingen van een werkplek heel wel te ver gaan. Het is mogelijk dat u tegen personen met autoriteit rebelleert. Wanneer dat zo is zou u zo snel mogelijk iets eigens moeten opbouwen, waardoor u onafhankelijk van anderen bent.


Uranus sextiel MC Dit aspect doet concluderen dat het bij het vinden van uw beroep en positie in het leven ongewoon zou kunnen toegaan. Misschien zorgt u door uw onconventionele methoden voor wat opwinding en afwisseling op de werkplek. Of u wint prijzen voor de beste veranderende maatregelen van het bedrijf. U staat op uw individualiteit, en juist dat is hetgeen u in aanzien doet stijgen. Uranus staat voor al het nieuwe in de technologische sector, daarom kan dit sextiel-aspect een bezigheid op het gebied van natuurwetenschappelijk onderzoek aanduiden. Ook de verhouding tot uw ouders kan van ongewone aard zijn. Mogelijk was een van de ouders zeer onorthodox, wat u altijd nog zo imponerend vindt dat dit een grote betekenis voor uw leven heeft.


Uranus driehoek MC Dit aspect laat concluderen dat het bij het vinden van uw beroep en positie in het leven ongewoon zou kunnen toegaan. Misschien zorgt u door uw onconventionele methoden voor wat opwinding en afwisseling op de werkplek. Of u wint prijzen voor de beste veranderende maatregelen voor het bedrijf. U staat op uw individualiteit, en juist dat is hetgeen u in aanzien doet stijgen. Uranus staat voor al het nieuwe in de technologische sector, daarom kan dit driehoekaspect een bezigheid op het gebied van natuurwetenschappelijk onderzoek aanduiden. Ook de verhouding tot uw ouders kan van ongewone aard zijn. Mogelijk was een van de ouders zeer onorthodox, wat u altijd nog zo imponerend vindt dat dit een grote betekenis voor uw leven heeft.


Uranus vierkant MC U hebt problemen bij het zich aanpassen aan de gangbare verhoudingen. Zij het op de werkplek of op het gebied van uw huishouding: u keert zich tegen ouders of meerderen, zodat u gemakkelijk de naam kunt krijgen een kleine revolutionair te zijn. Mogelijk komt het ook tot dikwijls wisselen van standplaats om niet altijd geheel herkenbare redenen. Familieverplichtingen hebt u wel altijd afgewezen en daarmee vaak ruzie met ouders geriskeerd. Ook wanneer u het helemaal niet waardeert om compromissen aan te gaan, zou u toch af en toe moeten proberen om in de omgang met uw naaste omgeving enigszins bij te draaien.


Uranus oppositie MC U hebt problemen bij het zich aanpassen aan de gangbare verhoudingen. Zij het op de werkplek of op het gebied van uw huishouding: u keert zich tegen ouders of meerderen, zodat u gemakkelijk de naam kunt krijgen een kleine revolutionair te zijn. Mogelijk komt het ook tot dikwijls wisselen van standplaats om niet altijd geheel herkenbare redenen. Familieverplichtingen hebt u wel altijd afgewezen en daarmee vaak ruzie met ouders geriskeerd. Ook wanneer u het helemaal niet waardeert om compromissen aan te gaan, zou u toch af en toe moeten proberen om in de omgang met uw naaste omgeving enigszins bij te draaien.


Persoonlijk Advies? | Uw horoscoop als basis voor een gesprek van drie uren.
Predicties voor twee of meer jaren, voor:
1. Nieuwe relatie opbouwen,
2. Bestaande relatie verbeteren,
3. Levenskwaliteit: persoonlijk doel in dit leven verwezenlijken, geestelijke ontwikkeling en groei,
4. Studie-, school-, beroepskeuze,
5. Loopbaan plannen,
6. Stress en angst leren hanteren.
Maak nu 'n afspraak via +31 (0)6 33 69 75 96.Zodiacale Aspecten | Neptunus Aspecten


Neptunus sextiel Pluto Dit aspect bestaat al sinds ca. 1943 en zal vooral in de tegenwoordige tijd nog af en toe voorkomen doordat Pluto zich op een onregelmatige omloopbaan bevindt. Daarom zou dit aspect wel met betrekking op de gehele wereld geÔnterpreteerd moeten worden en niet alleen op een enkele persoon. Met dit aspect zou het de mensheid mogelijk moeten zijn om geestelijke voortgang te bereiken die misschien zijn hoogtepunt in 1995 vond, waarin Neptunus en Uranus een conjunctie in Steenbok maakten. Eind jaren tachtig verdween praktisch een van de twee heersende politieke systemen, en de generatie die daarvoor gezorgd had zal merendeels in zijn geboortehoroscoop een sextiel-aspect van Neptunus met Pluto hebben. Het is ook geen toeval dat dit aspect in een zo kritieke periode van de mensheid tot stand komt. Het atoomtijdperk, zo werd wijsgemaakt, zou een voor alle mensen ideale wereld laten ontstaan, die welstand en tevredenheid met zich mee zou brengen, maar daarbij werd verzwegen dat dit ook de potentiaal van meervoudige vernietiging van de planeet aarde in zich bergt. Zei men 20 jaar geleden nog dat de ongelooflijke Plutonische krachten die door op een dwaalspoor gebrachte geniale wetenschappers ontwikkeld werden, ongevaarlijk op creatief wijze gebruikt konden worden, tegenwoordig is het eigenlijk duidelijk dat deze techniek de potentiaal van vernietigend menselijk en technisch versagen in zich bergt. Wanneer men daarenboven nog bekijkt hoe de wel meest nuttige ruwvezel, hennep, de toegang tot de landbouw werd ontzegd, dan is het wel tijd om beslissingen die het welzijn van deze planeet en de mensheid betreffen, niet meer alleen te laten nemen door mensen voor wie maar een ding belangrijk is: over vier jaar opnieuw gekozen te worden. Misschien is het tijd dat jongere mensen het lot van onze planeet in hun handen nemen, omdat zij de toekomst nog voor zich hebben en daarom veel meer invoelend de vormgeving daarvan aangaan kunnen dan onze voor een deel werkelijk oude volksvertegenwoordigers. Zo komt het er tegenwoordig meer dan ooit op aan een soort universele liefde, vertegenwoordigd door Neptunus, met alle kracht tot uitdrukking te laten komen. Hoe dit er uit zou kunnen zien, en vanuit welke nog ergere noodzaak dit tot stand komt, werd op de wereld klimaat conferentie in 1995 in Berlijn al duidelijker, doordat bepaalde eilandstaten terecht zeer bezorgd bleken over het stijgen van de zeespiegel en er voor hen geen mogelijkheden openstaan om dit proces op eigen kracht het hoofd te bieden. Ook wanneer wij de ozon paradox beschouwen (boven te weinig, beneden teveel) krijgen wij er een indruk van hoe de uitdagingen van de mensheid er in de nabije toekomst zullen uitzien. Het zal er veel van afhangen hoe intensief wij leren verstaan dat een leven van ca. 70 tot 75 jaar niets is in vergelijking tot de tijdsspanne waarin deze wereld zich ontwikkeld heeft. Hopelijk kunnen wij op een goede dag verinnerlijken dat ook de mens maar een klein radertje in het drijfwerk van het universum is, ook wanner deze, en juist dat kan het ergste zijn, denken kan.


Neptunus conjunct Chiron Mogelijk hebt u al gemerkt dat veel mensen in uw omgeving uw wensen, hoop of verlangens op een merkwaardige manier op u projecteren. Dit fenomeen opent voor u een groot potentiaal voor het hebben van invloed. Het houdt echter ook het gevaar in dat u deze potentiaal misbruikt of dat u een zelfbewustzijn ontwikkelt dat niet bij uw persoonlijkheid past. Uw uitstraling zal nauwelijks alledaags zijn; een reden daarvoor kan uw buitengewone sensibiliteit zijn, die u als het ware karakters doet aanvoelen en situaties herkennen. Uw mentale talenten die buitengewoon ontwikkeld zouden moeten zijn en u zelfs zouden kunnen helpen om extreem hoge bewustzijnsniveaus te bereiken, mag u in geen geval misbruiken, want dan zult u enig onheil aanrichten.


Neptunus sextiel Chiron Uw geloofskracht zou heel duidelijk kunnen zijn en waarschijnlijk zult u ook een droom hebben die u uw leven lang nastreeft. In u sluimert de potentiaal om met een dergelijke, misschien onbewuste, overtuigingskracht te ageren dat u andere mensen automatisch erbij betrekt en aan uw wereld laat deelnemen. Het valt voor u dus niet mee om uw voorstellingen door te geven, een voorbeeldfunctie uit te oefenen en zonder bijgedachten ondersteunend bezig te zijn. Zou Neptunus overigens moeilijke aspecten maken, dan zou de tendens kunnen bestaan om zich terug te trekken en van de realiteit buiten uzelf geen kennis te willen nemen. Toch zou u een buitengewoon gevoelig karakter en misschien zelfs helende talenten kunnen bezitten.


Neptunus driehoek Chiron Uw geloofskracht zou heel duidelijk kunnen zijn en waarschijnlijk zult u ook een droom hebben die u uw leven lang nastreeft. In u sluimert de potentiaal om met een dergelijke, misschien onbewuste, overtuigingskracht te ageren dat u andere mensen automatisch erbij betrekt en aan uw wereld laat deelnemen. Het valt voor u dus niet mee om uw voorstellingen door te geven, een voorbeeldfunctie uit te oefenen en zonder bijgedachten ondersteunend bezig te zijn. Zou Neptunus overigens moeilijke aspecten maken, dan zou de tendens kunnen bestaan om zich terug te trekken en van de realiteit buiten uzelf geen kennis te willen nemen. Toch zou u een buitengewoon gevoelig karakter en misschien zelfs helende talenten kunnen bezitten.


Neptunus vierkant Chiron Bij dit aspect verbinden de energieŽn van Chiron zich met veel voorstellingskracht en idealen die door Neptunus gesymboliseerd worden. De drang om meer dan de uiterlijke wereld te herkennen en een hoger bewustzijn te ontwikkelen zou dus echt duidelijk kunnen zijn. Maar omdat het hier om een vierkant-aspect gaat en daarom om een uitdagende hoekrelatie, kan deze behoefte enkele problemen tevoorschijn roepen. Waarschijnlijk zal het er op aan komen, op welk onderwerp u uw krachten concentreert, en of u aan de verwerkelijking van uw wensen werkt, die het nastreven waard en reŽel zijn. Wanneer u uw potentieel herkent, dat vooral in de heelkunst of in het diepe verstaan van ervaringen ligt, dan zult u het ook rustig weten toe te passen. Alleen moet u wel altijd oppassen dat uw fantasie u geen parten speelt en dat u met uw buitengewone fascinatie voor mystiek op de juiste weg blijft. Ga stap voor stap, leer uzelf kennen en bouw uzelf langzaam op; dan zult u veel goeds kunnen doen en ook op uw omgeving heel inspirerend kunnen werken.


Neptunus oppositie Chiron Analoog aan het Chiron-Neptunus vierkant-aspect beschikt u over een groot potentiaal om meer dan de uiterlijke wereld te herkennen, in de harten van de mensen te kijken en een hoog ontwikkeld bewustzijn te bereiken. Maar ook hier zou het u vooral in uw jonge jaren problemen kunnen opleveren om met deze potentiaal om te gaan. Misschien voelt u voortdurende twijfel, zoekt u naar idealen of bezit u een te rijke fantasie, dan u met de moeilijkheden van alledag moeiteloos aan zou kunnen. Totdat uw weg voor uw geestelijke ogen opdoemt zou het u enige overwinning kunnen kosten om de consequenties te trekken uit de vraag, of u zich door de veelvormige indrukken die u met uw verhoogde sensibiliteit ontvangt, niet op een dwaalspoor laat brengen. Op rijpere leeftijd, wanneer u zichzelf gevonden hebt, zult u uw talenten doelgericht weten in te zetten en vooral lichamelijk of geestelijk voor zieken een grote hulp zijn.


Neptunus conjunct Lilith Deze aspecten zijn moeilijk te bevatten, want Neptunus is op zich een planeet die het onbegrijpelijke, nevelige en irrationele belichaamt. Mogelijk valt het voor u soms niet mee om uzelf te begrijpen, of u overschat of onderwaardeert uzelf. Er zou ook een tendens kunnen bestaan om u terug te trekken, uw stekels op te zetten en desondanks te geloven de wereld in al zijn samenhangen als enige te hebben doorzien. Bovendien wordt Neptunus altijd opnieuw met drugsmisbruik in verband gebracht, waardoor juist bij moeilijke hoekrelaties zoals vierkant-aspect of oppositie een grotere voorzichtigheid geboden is. In positieve zin kan een diep inzicht en een bijzonder bewustzijn worden ontwikkeld, dat u boven de dingen doet staan. U hebt de potentiaal om uw ďNeptuniaanseĒ kanten in uzelf naar voren te halen en daardoor bijvoorbeeld buitengewoon creatief te zijn; het inzicht dat nauwelijks zo is als het op het eerste gezicht lijkt, kan u rustig en kalm maken.


Neptunus sextiel Lilith Deze aspecten zijn moeilijk te bevatten, want Neptunus is op zich een planeet die het onbegrijpelijke, nevelige en irrationele belichaamt. Mogelijk valt het voor u soms niet mee om uzelf te begrijpen, of u overschat of onderwaardeert uzelf. Er zou ook een tendens kunnen bestaan om u terug te trekken, uw stekels op te zetten en desondanks te geloven de wereld in al zijn samenhangen als enige te hebben doorzien. Bovendien wordt Neptunus altijd opnieuw met drugsmisbruik in verband gebracht, waardoor juist bij moeilijke hoekrelaties zoals vierkant-aspect of oppositie een grotere voorzichtigheid geboden is. In positieve zin kan een diep inzicht en een bijzonder bewustzijn worden ontwikkeld, dat u boven de dingen doet staan. U hebt de potentiaal om uw ďNeptuniaanseĒ kanten in uzelf naar voren te halen en daardoor bijvoorbeeld buitengewoon creatief te zijn; het inzicht dat nauwelijks zo is als het op het eerste gezicht lijkt, kan u rustig en kalm maken.


Neptunus driehoek Lilith Deze aspecten zijn moeilijk te bevatten, want Neptunus is op zich een planeet die het onbegrijpelijke, nevelige en irrationele belichaamt. Mogelijk valt het voor u soms niet mee om uzelf te begrijpen, of u overschat of onderwaardeert uzelf. Er zou ook een tendens kunnen bestaan om u terug te trekken, uw stekels op te zetten en desondanks te geloven de wereld in al zijn samenhangen als enige te hebben doorzien. Bovendien wordt Neptunus altijd opnieuw met drugsmisbruik in verband gebracht, waardoor juist bij moeilijke hoekrelaties zoals vierkant-aspect of oppositie een grotere voorzichtigheid geboden is. In positieve zin kan een diep inzicht en een bijzonder bewustzijn worden ontwikkeld, dat u boven de dingen doet staan. U hebt de potentiaal om uw ďNeptuniaanseĒ kanten in uzelf naar voren te halen en daardoor bijvoorbeeld buitengewoon creatief te zijn; het inzicht dat nauwelijks zo is als het op het eerste gezicht lijkt, kan u rustig en kalm maken.


Neptunus vierkant Lilith Deze aspecten zijn moeilijk te bevatten, want Neptunus is op zich een planeet die het onbegrijpelijke, nevelige en irrationele belichaamt. Mogelijk valt het voor u soms niet mee om uzelf te begrijpen, of u overschat of onderwaardeert uzelf. Er zou ook een tendens kunnen bestaan om u terug te trekken, uw stekels op te zetten en desondanks te geloven de wereld in al zijn samenhangen als enige te hebben doorzien. Bovendien wordt Neptunus altijd opnieuw met drugsmisbruik in verband gebracht, waardoor juist bij moeilijke hoekrelaties zoals vierkant-aspect of oppositie een grotere voorzichtigheid geboden is. In positieve zin kan een diep inzicht en een bijzonder bewustzijn worden ontwikkeld, dat u boven de dingen doet staan. U hebt de potentiaal om uw ďNeptuniaanseĒ kanten in uzelf naar voren te halen en daardoor bijvoorbeeld buitengewoon creatief te zijn; het inzicht dat nauwelijks zo is als het op het eerste gezicht lijkt, kan u rustig en kalm maken.


Neptunus oppositie Lilith Deze aspecten zijn moeilijk te bevatten, want Neptunus is op zich een planeet die het onbegrijpelijke, nevelige en irrationele belichaamt. Mogelijk valt het voor u soms niet mee om uzelf te begrijpen, of u overschat of onderwaardeert uzelf. Er zou ook een tendens kunnen bestaan om u terug te trekken, uw stekels op te zetten en desondanks te geloven de wereld in al zijn samenhangen als enige te hebben doorzien. Bovendien wordt Neptunus altijd opnieuw met drugsmisbruik in verband gebracht, waardoor juist bij moeilijke hoekrelaties zoals vierkant-aspect of oppositie een grotere voorzichtigheid geboden is. In positieve zin kan een diep inzicht en een bijzonder bewustzijn worden ontwikkeld, dat u boven de dingen doet staan. U hebt de potentiaal om uw ďNeptuniaanseĒ kanten in uzelf naar voren te halen en daardoor bijvoorbeeld buitengewoon creatief te zijn; het inzicht dat nauwelijks zo is als het op het eerste gezicht lijkt, kan u rustig en kalm maken.


Neptunus conjunct opstijgende Maansknoop U bent zeer invoelend en voelt dat u op de juiste weg bent. Door uw vriendelijkheid, openheid en royaal gedrag bent u echt geliefd, hoewel het misschien lang kan duren voordat u uw innerlijk laat zien. U bezit een rijk innerlijk leven en u neemt het leven niet echt licht op. Met overgave wijdt u zich aan mensen die uw hulp nodig hebben en u wordt daarvoor met veel liefde beloond. Uw dromen zijn voor u zeer belangrijk, want met de hulp daarvan kunt u toetsen of u uw leven leidt in harmonie met uw ziel. U zou uw muzikaal talent moeten uitproberen en misschien een instrument leren bespelen, daar zou u veel aan kunnen hebben. Wanneer u uw kwetsbaarheid overwint en moedig het leven aan gaat, zult u alles kunnen bereiken wat u zich met uw grote fantasie kunt voorstellen.


Neptunus sextiel opstijgende Maansknoop Dit is een heel mooi aspect, dat u het nodige invoelend vermogen verleent om met uw medemensen diepgaande betrekkingen op te bouwen. U houdt contact met uw ziel en uw dromen, en kunt ook met het leven van alledag goed overweg. Uw belangstelling voor de muziek, de poŽzie en mystieke thema's leidt ertoe dat u veel nadenkt over uw leven en uw rol ook kritisch kunt bezien. U zoekt de harmonie en zou uw behoeften nooit ten koste van andere mensen uitleven. Uw zin voor romantiek en de zachte kanten van de liefde doen u enige mooie uren beleven, en hebt u eenmaal vertrouwen, dan hebt u geen problemen zich open te stellen en u over te geven. U zou succes moeten hebben, want u slaagt erin te balanceren tussen opnamebereidheid en afgrenzen.


Neptunus driehoek opstijgende Maansknoop Dit is een heel mooi aspect, dat u het nodige invoelend vermogen verleent om met uw medemensen diepgaande betrekkingen op te bouwen. U houdt contact met uw ziel en uw dromen, en kunt ook met het leven van alledag goed overweg. Uw belangstelling voor de muziek, de poŽzie en mystieke thema's leidt ertoe dat u veel nadenkt over uw leven en uw rol ook kritisch kunt bezien. U zoekt de harmonie en zou uw behoeften nooit ten koste van andere mensen uitleven. Uw zin voor romantiek en de zachte kanten van de liefde doen u enige mooie uren beleven, en hebt u eenmaal vertrouwen, dan hebt u geen problemen zich open te stellen en u over te geven. U zou succes moeten hebben, want u slaagt erin te balanceren tussen opnamebereidheid en afgrenzen.


Neptunus vierkant opstijgende Maansknoop Dit aspect kan zich heel verschillend uiten. Mogelijk vreest u er nog voor om in uw innerlijk te schouwen en nieuwe ontdekkingen te doen. U gaat uw gevoelen en dromen uit de weg om er niet aan herinnerd te worden dat er nog andere dimensies zijn dan die van de materiŽle wereld waarin u zo graag vlucht. Van uw fantasie maakt u nauwelijks gebruik, want u zou het liefst met beide benen op de grond blijven. Wanneer u uw instelling ten opzichte van uw innerlijke processen niet verandert en u verder openstelt voor de geestelijke wereld, dan zult u op een dag moeten waarnemen hoe arm en vervelend uw leven geworden is. Misschien leeft u ook in het andere uiterste en zou u uw roze bril nooit willen afzetten. U voelt zich niet opgewassen tegenover de harde realiteit en bent bang voor het nemen van beslissende stappen die uw leven zouden veranderen. In dit geval zou u uw gedrag zo nauwkeurig mogelijk moeten analyseren en contact met de buitenwereld leggen, want zonder met deze een discussie aan te gaan zal er voor u geen verdere ontwikkeling zijn.


Neptunus oppositie opstijgende Maansknoop U merkt dat het in uw leven niet zo goed gaat en vlucht daarom misschien zelfs in drugs. U hebt slechts vage voorstellingen van de toekomst, waardoor het u zwaar valt om een lijn in uw leven te brengen. Misschien gelooft u dat u niet de nodige volharding en energie bezit om zinvolle doelen aan te pakken. Een diepe onzekerheid en verwarde emoties verhinderen u de realiteit onder ogen te zien en van het verleden afscheid te nemen. Mogelijk hebt u ook hoge idealen, en onder een bepaald niveau wilt u ten eerste helemaal niet beginnen uit uw droomwereld te komen en concreet te worden. Ook wanneer u zich er nog zo tegen verzet, zult u de verantwoordelijkheid op u nemen en moeten realiseren dat het helemaal alleen aan u ligt om uw leven zinvol te vullen en voor succesvolle gebeurtenissen te zorgen.


Neptunus conjunct Ascendant Met uw sensibiliteit beschikt u waarschijnlijk over mediamieke gaven, waarvan u misschien nog niet weet. U bent in staat om achter de coulissen te kijken, maar wat u daar ziet bevalt u dikwijls helemaal niet. U twijfelt mogelijk aan zichzelf, hoewel u met de toestanden die u waarneemt eigenlijk helemaal niets van doen hebt. Aan de andere kant kunt u een magische aantrekkingskracht op andere mensen uitoefenen, wat zo ver kan gaan dat u zoiets als hypnotische gaven ontwikkelt. Toch let u er op deze niet voor uw egoÔstische doelen te gebruiken; dat zou fatale gevolgen kunnen hebben. Daar u hoogstwaarschijnlijk weet hoe de aarde een meer vreedzame en gezonde leefruimte gemaakt zou kunnen worden, zou u uw energieŽn daarvoor moeten inzetten, zelfs wanneer uw kijk op de realiteit soms wat versluierd kan zijn.


Neptunus sextiel Ascendant Met uw sensibiliteit beschikt u over de gave een diep medegevoel te tonen. Daar u ook zeer charmant kunt zijn, zult u in staat zijn om uw medemensen voor u in te nemen en hen er van te overtuigen dat datgene wat u nastreeft goed is. Zijn uw doelen niet van egoÔstische aard, dan zal dat heel positief voor u uitwerken. Bent u echter egocentrisch, dan zou dat voor u consequenties kunnen hebben die u niet bevallen. Aan de andere kant kunt u een magische aantrekkingskracht op andere mensen uitoefenen, wat zo ver kan gaan dat u zoiets als hypnotische gaven ontwikkelt. Ook hier geldt dat deze zouden moeten worden ingezet voor het welzijn van allen. Wanneer u dan nog leert bij het nemen van besluiten niet meer zo aarzelend op te treden, zal uw zelfvertrouwen steeds groter worden en u zou zich aan hogere taken in het leven kunnen wijden.


Neptunus driehoek Ascendant Met uw fijngevoelige aard beschikt u waarschijnlijk over mediamieke gaven, waarvan u misschien nog niet weet. U bent in staat om achter de coulissen te kijken, maar wat u daar ziet bevalt u dikwijls helemaal niet. Maar u zult niet aan zichzelf twijfelen, maar proberen om de toestanden die u waarneemt positief te veranderen. Ook zou u een magische aantrekkingskracht op andere mensen kunnen uitoefenen, wat zo ver kan gaan dat u zoiets als hypnotische gaven ontwikkelt. Waarschijnlijk is het gevaar dat u deze voor uw egoÔstische doelen zou gebruiken, niet heel groot. Daar u hoogstwaarschijnlijk weet hoe de aarde een meer vreedzame en gezonde leefruimte gemaakt zou kunnen worden, zou u uw energieŽn ook daarvoor moeten inzetten. Dit zou voor u gevoelsmatig zeer de moeite waard kunnen zijn en u tenslotte de waardering brengen die u altijd al gewenst had.


Neptunus vierkant Ascendant Met uw sensibiliteit zou u soms overgevoelig kunnen reageren, vooral wanneer het om kritiek op uw persoon gaat. Daarbij zou u door mensen in uw omgeving gebruikt kunnen worden, want "nee" zeggen is niet bepaald uw sterke punt. U neigt ertoe zich in uw eigen droomwereld terug te trekken; uw ouders zouden dit in uw jeugd als aanleiding genomen kunnen hebben om u dikwijls te bekritiseren en hun wrevel over u tot uitdrukking te brengen. Daardoor ontmoedigd hebt u zich er levenslang aan gewend om u in te houden, hoewel u eigenlijk over een rijke fantasie beschikt en zich doorgaans zou kunnen voorstellen dat u wat meer te zeggen zou hebben. U zou misschien ten aanzien van uw beroep op een gebied bezig kunnen gaan waar het om de behoeften van vele mensen gaat, want voor sociale misstanden hebt u een speciale antenne. Zo zou u zich ook van de waardering van uw medemensen kunnen verzekeren.


Neptunus oppositie Ascendant Met uw sensibiliteit zou u soms overgevoelig kunnen reageren, vooral wanneer het om kritiek op uw persoon gaat. Bovendien zou u zich door mensen in uw omgeving sterk kunnen laten beÔnvloeden, waarbij het gevaar bestaat geen onderscheid te kunnen maken tussen "goed" en "kwaad", wat er toe kan leiden dat u door anderen gebruikt zou worden. Mogelijk zou het u goed doen om ook eens "nee" te zeggen. U zou ook moeten vermijden om in uw eigen droomwereld te vluchten, want zo versluiert u uw kijk op de realiteit. Hoewel u eigenlijk over een rijke fantasie beschikt en zich doorgaans zou kunnen voorstellen dat u wat meer te zeggen zou hebben, hebt u zich in uw leven ingehouden. Daarom zou u misschien ten aanzien van uw beroep op een gebied bezig kunnen gaan waar het om de behoeften van vele mensen gaat, want voor sociale misstanden hebt u een speciale antenne. Zo zou u zich ook van de waardering van uw medemensen kunnen verzekeren.


Neptunus conjunct MC Zou u niet ten aanzien van uw beroep een bezigheid kunnen uitoefenen die het u mogelijk maakt om uw creativiteit en fantasie in te zetten, dan zult u beroepsmatig wel niet bijzonder succesvol zijn. Want uw daardoor naar voren komende gebrek aan discipline en energie zou soms tot de "nachtmerrie" van uw werkgever kunnen worden. Op het gebied van de kunsten bent u zeer waarschijnlijk het beste op uw plaats; zou het u gelukken om zich zelfstandig iets op te bouwen, dan zal het u wel aan niets ontbreken. De esoterische kennisgebieden zouden in u belangstelling doen ontwaken, en met uw antennes zou het een voordeel zijn wanneer u aan zo'n impuls zou toegeven. Overigens kan men bij u ook een zekere labiliteit waarnemen. Daarom zou u zich voor bovenmatig gebruik van drugs en alcohol in acht moeten nemen.


Neptunus sextiel MC Met dit aspect bent u in staat om de verborgen, aan het leven ten grondslag liggende samenhangen te herkennen, die het samenzijn van de mensen bepalen. U hebt de gave om de stemmingen van de u omringende mensen intuÔtief waar te nemen. Ten aanzien van uw beroep wilt u zich mogelijk op het gebied van de kunsten een positie opbouwen, waar u doorgaans niet veel moeite mee zou moeten hebben, daar u over voldoende creatief potentiaal beschikt. Uw huiselijke atmosfeer geeft u vorm op een zeer invoelende wijze, en uw betrekkingen tot uw naaste omgeving zullen door veel warmte gekenmerkt zijn.


Neptunus driehoek MC Met dit aspect bent u in staat om de verborgen, aan het leven ten grondslag liggende samenhangen te herkennen, die het samenzijn van de mensen bepalen. U hebt de gave om de stemmingen van de u omringende mensen intuÔtief waar te nemen. Beroepsmatig wilt u zich mogelijk op het gebied van de kunsten een positie opbouwen, wat u doorgaans niet zwaar zou moeten vallen, daar u over voldoende creatief potentiaal beschikt. Uw huiselijke atmosfeer geeft u vorm op een zeer invoelende wijze, en uw betrekkingen tot uw naaste omgeving zullen door veel warmte gekenmerkt zijn.


Neptunus vierkant MC Op het gebied van uw beroepsleven kan het tot mislukkingen komen; het kan u misschien aan de nodige discipline ontbreken om een geregeld leven te kunnen leiden. Ook aan het huiselijke front zou het chaotisch kunnen toegaan, wat erop terug te voeren zou kunnen zijn dat het u in uw jeugd en kindertijd aan een oriŽntatiepunt heeft ontbroken. In de omgang met drugs zou u zich in moeten houden; die kunnen uw kijk op de realiteit nog meer versluieren. Neptunus staat op zijn negatieve kant voor illusies en zelfbedrog, terwijl het MC de openbare positie in het leven vertegenwoordigt. Dit aspect wijst er daarom op dat het op dit gebied tot verwarringen kan komen. U zou uw best moeten doen voor een duidelijke, realistische kijk op de dingen, waarbij het goed zou zijn wanneer u een eerlijk vertrouwenspersoon zou hebben.


Neptunus oppositie MC Op het gebied van uw beroepsleven kan het tot mislukkingen komen; het kan u misschien aan de nodige discipline ontbreken om een geregeld leven te kunnen leiden. Ook aan het huiselijke front zou het chaotisch kunnen toegaan, wat erop terug te voeren zou kunnen zijn dat het u in uw jeugd en kindertijd aan een oriŽntatiepunt heeft ontbroken. In de omgang met drugs zou u zich in moeten houden; die kunnen uw kijk op de realiteit nog meer versluieren. Neptunus staat op zijn negatieve kant voor illusies en zelfbedrog, terwijl het MC de openbare positie in het leven vertegenwoordigt. Dit aspect wijst er daarom op dat het op dit gebied tot verwarringen kan komen. U zou uw best moeten doen voor een duidelijke, realistische kijk op de dingen, waarbij het goed zou zijn wanneer u een eerlijk vertrouwenspersoon zou hebben.


Persoonlijk Advies? | Uw horoscoop als basis voor een gesprek van drie uren.
Predicties voor twee of meer jaren, voor:
1. Nieuwe relatie opbouwen,
2. Bestaande relatie verbeteren,
3. Levenskwaliteit: persoonlijk doel in dit leven verwezenlijken, geestelijke ontwikkeling en groei,
4. Studie-, school-, beroepskeuze,
5. Loopbaan plannen,
6. Stress en angst leren hanteren.
Maak nu 'n afspraak via +31 (0)6 33 69 75 96.Zodiacale Aspecten | Pluto Aspecten


Pluto conjunct Chiron Dit aspect staat voor wilskracht, concentratievermogen en de potentiaal om belangrijke veranderingen in te leiden die niet alleen uitwerkingen op de eigen persoon hebben. Op welk gebied deze activiteiten plaatsvinden, kunt u herkennen aan het huis waarin de conjunctie zich bevindt. Misschien bent u soms zo sterk gemotiveerd dat u uw doel voorbij schiet; dan verwoest u zinloos, en moet u zelfs herkennen dat u anderen leed hebt berokkend, dat geen enkele zin heeft gehad. Op zekere wijze kunt u zelfs een bepaalde macht uitoefenen, die bijna griezelig zou kunnen zijn. Op zijn minst zal uw mentale kracht er toe leiden dat u nooit opgeeft en dat u oplossingen gereed hebt die menigeen als te rigoureus zou kunnen beschrijven. Als bij zoveel aspecten is het ook hier beslissend of u uw kracht niet misbruikt en bij al uw inzet werkelijk weet hoe u de transformatie die door Pluto gesymboliseerd wordt, ook daadwerkelijk kunt bereiken.


Pluto sextiel Chiron U bent wel een typische doener en u gaat daarom hoogst geconcentreerd op uw doelen af. In de disciplines die u voor uzelf hebt gekozen, wilt u vanzelfsprekend goed zijn, en zo kunt u zichzelf altijd motiveren en tot topprestaties opzwepen. U maakt uzelf niets wijs, u zou in de loop van het leven uw kracht en uw zwakheden goed moeten leren kennen, en u hebt er beslist ook niets op tegen dat men zich door uw zelfbewustzijn laat overtuigen en u volgt. Mogelijk gaat u soms al te pragmatisch te werk, wanneer een bepaalde uitdaging lokt of wanneer u bijvoorbeeld concrete informatie wilt ontvangen, die eigenlijk niet voor iedereen toegankelijk is. Anderzijds kunt u met uw weetgierigheid ten aanzien van uw beroep zeer succesvol zijn, waarbij overigens enige diplomatie voor uw loopbaan beslist niet slecht zou zijn.


Pluto driehoek Chiron Waarschijnlijk had u er al zeer vroeg in uw leven een gevoel voor op welk gebied u bezig moest gaan en wat u daarbij wilde bereiken. Hebt u eerst eens uw doel afgebakend, dan zal u niets en niemand ervan kunnen weerhouden om al uw kracht en zelfdiscipline, die aanzienlijk zou kunnen zijn, te investeren. Persoonlijke integriteit is voor u het hoogste goed, waardoor u beslist niet met alle winden mee zult waaien. Bovendien gunt u zich bij belangrijke beslissingen tijd, kijkt u graag achter de coulissen, en bezit u over het algemeen een goed oog voor wat de mensen beweegt en vanuit welke motivatie zij handelen.


Pluto vierkant Chiron Voor u geldt dat u in de loop van uw leven moet gaan herkennen dat beslissingen ook teruggedraaid kunnen worden; want soms maakt u het zichzelf erg moeilijk door uzelf te dwingen om alles tot het einde te doorstaan wat u ooit eens, misschien vanuit een heel ander bewustzijn, bent begonnen. U kunt zichzelf dus snel onder druk zetten en u overziet dan de vele verschillende mogelijkheden die uw potentiaal u zonder meer biedt. Want wanneer u eerst eens een doel nastreeft, kunt u zonder spijt enkele offers op u nemen om het te bereiken. U bezit veel kracht, u zou zich willen ontwikkelen en u hebt er een oog voor hoe u hulpbehoevenden kunt bijstaan. Mogelijk vormt de relatie met uw omgeving zich niet heel gewoon, omdat u ofwel als een wat vreemde tijdgenoot beschouwd wordt, ofwel zich uit angst om iets van uzelf prijs te moeten geven en daardoor in beslag genomen te worden, zelf afsluit. U zult zich kunnen ontspannen wanneer u een gebied gevonden hebt dat u intellectueel aanspreekt en juist de energie vraagt die u bezit.


Pluto oppositie Chiron Misschien voelt u zich er voortdurend toe gedreven om iets bijzonders van uw leven te maken, en zet u daardoor zichzelf onder druk; wat echter niet altijd een nadeel voor u hoeft te zijn, daar u een aanzienlijke potentiaal bezit voor het ontwikkelen van een hoger bewustzijn en voor het boven uzelf uitgroeien. Het kan wel vaak tot spanningen komen die u zelf oproept, maar u hebt misschien af en toe een dergelijke atmosfeer nodig om de dynamiek overeind te houden. Desondanks zou u er om moeten denken dat u zichzelf niet overbelast, tegen onzichtbare muren op rent of in collegaís alleen concurrenten ziet. Belangrijk zal het zijn om de inspanning die uw activiteiten vaak veroorzaken, weer af te bouwen en uzelf ook eens heel bewust terug te trekken, om weer rust te vinden. Sport en beweging in uw vrije tijd zouden een goede methode zijn voor het afbouwen van overtollige energie.


Pluto conjunct Lilith Lilith-Pluto-relaties staan enerzijds voor kansen tot persoonlijke groei en voor bewustwording, anderzijds voor de directe confrontatie met de donkerste kanten in uzelf. U zult gedwongen zijn om de waarheid over uzelf in de ogen te zien, en ofwel de daardoor verkregen inzichten maken u sterk en duidelijk, ofwel ze maken u verwoestend en depressief. Wanneer u overeind blijft zult u zich niet alleen maar verder ontwikkelen, maar zelfs ook terugslagen ervaren; Lilith nodigt u uit om moedig voort te gaan en uw weg te zoeken, hoewel er misschien, bij deze relaties niet zelden, grote hindernissen op u wachten. De transformatie die Pluto belichaamt, is wel niet gemakkelijk, en bovendien belichaamt Lilith ook nog eens juist de smart en het leed. Toch zou u op uw weg desondanks aan de hierboven beschreven kansen moeten denken en achter uzelf gaan staan.


Pluto sextiel Lilith Lilith-Pluto-relaties staan enerzijds voor kansen tot persoonlijke groei en voor bewustwording, anderzijds voor de directe confrontatie met de donkerste kanten in uzelf. U zult gedwongen zijn om de waarheid over uzelf in de ogen te zien, en ofwel de daardoor verkregen inzichten maken u sterk en duidelijk, ofwel ze maken u verwoestend en depressief. Wanneer u overeind blijft zult u zich niet alleen maar verder ontwikkelen, maar zelfs ook terugslagen ervaren; Lilith nodigt u uit om moedig voort te gaan en uw weg te zoeken, hoewel er misschien, bij deze relaties niet zelden, grote hindernissen op u wachten. De transformatie die Pluto belichaamt, is wel niet gemakkelijk, en bovendien belichaamt Lilith ook nog eens juist de smart en het leed. Toch zou u op uw weg desondanks aan de hierboven beschreven kansen moeten denken en achter uzelf gaan staan.


Pluto driehoek Lilith Lilith-Pluto-relaties staan enerzijds voor kansen tot persoonlijke groei en voor bewustwording, anderzijds voor de directe confrontatie met de donkerste kanten in uzelf. U zult gedwongen zijn om de waarheid over uzelf in de ogen te zien, en ofwel de daardoor verkregen inzichten maken u sterk en duidelijk, ofwel ze maken u verwoestend en depressief. Wanneer u overeind blijft zult u zich niet alleen maar verder ontwikkelen, maar zelfs ook terugslagen ervaren; Lilith nodigt u uit om moedig voort te gaan en uw weg te zoeken, hoewel er misschien, bij deze relaties niet zelden, grote hindernissen op u wachten. De transformatie die Pluto belichaamt, is wel niet gemakkelijk, en bovendien belichaamt Lilith ook nog eens juist de smart en het leed. Toch zou u op uw weg desondanks aan de hierboven beschreven kansen moeten denken en achter uzelf gaan staan.


Pluto vierkant Lilith Lilith-Pluto-relaties staan enerzijds voor kansen tot persoonlijke groei en voor bewustwording, anderzijds voor de directe confrontatie met de donkerste kanten in uzelf. U zult gedwongen zijn om de waarheid over uzelf in de ogen te zien, en ofwel de daardoor verkregen inzichten maken u sterk en duidelijk, ofwel ze maken u verwoestend en depressief. Wanneer u overeind blijft zult u zich niet alleen maar verder ontwikkelen, maar zelfs ook terugslagen ervaren; Lilith nodigt u uit om moedig voort te gaan en uw weg te zoeken, hoewel er misschien, bij deze relaties niet zelden, grote hindernissen op u wachten. De transformatie die Pluto belichaamt, is wel niet gemakkelijk, en bovendien belichaamt Lilith ook nog eens juist de smart en het leed. Toch zou u op uw weg desondanks aan de hierboven beschreven kansen moeten denken en achter uzelf gaan staan.


Pluto oppositie Lilith Lilith-Pluto-relaties staan enerzijds voor kansen tot persoonlijke groei en voor bewustwording, anderzijds voor de directe confrontatie met de donkerste kanten in uzelf. U zult gedwongen zijn om de waarheid over uzelf in de ogen te zien, en ofwel de daardoor verkregen inzichten maken u sterk en duidelijk, ofwel ze maken u verwoestend en depressief. Wanneer u overeind blijft zult u zich niet alleen maar verder ontwikkelen, maar zelfs ook terugslagen ervaren; Lilith nodigt u uit om moedig voort te gaan en uw weg te zoeken, hoewel er misschien, bij deze relaties niet zelden, grote hindernissen op u wachten. De transformatie die Pluto belichaamt, is wel niet gemakkelijk, en bovendien belichaamt Lilith ook nog eens juist de smart en het leed. Toch zou u op uw weg desondanks aan de hierboven beschreven kansen moeten denken en achter uzelf gaan staan.


Pluto conjunct opstijgende Maansknoop Misschien gelooft u langzamerhand aan het noodlot, want in uw leven vinden dikwijls grote omwentelingen plaats, die u schijnbaar niet beÔnvloeden kunt en die alles ter discussie stellen. Voortdurend moet u zich met principiŽle thema's als bijvoorbeeld dood en machtsmisbruik bezighouden, toch wint u daardoor veel aan sterkte van karakter en aan zelfverzekerdheid. Een ander belangrijk thema is de seksualiteit, de een soort krachtbron voor u vormt. U gaat uw eigen weg, en geen catastrofe zou u van dat spoor af kunnen brengen. Uw reserves aan energie kunt u altijd opnieuw mobiliseren, en daarom hoeft u ook niet voor de toekomst te vrezen. U hebt geleerd om het verleden los te laten, omdat men de doden met rust zou moeten laten en de tegenwoordige tijd veeleisend genoeg is.


Pluto sextiel opstijgende Maansknoop U hebt de gave om de juiste consequenties uit de gebeurtenissen te trekken en niet lichtvaardig belangrijke besluiten te nemen. Ook wanneer niet alles zonder wrijvingen verloopt herkent u het doel in het grote geheel en bent u bereid om achterhaalde vormen van gedrag achter u te laten en in de tegenwoordige tijd te leven. U kent nauwelijks angst om in aanraking te komen met essentiŽle thema's als dood, wedergeboorte en seksualiteit. U hebt de drang om tot de kern van dingen te gaan, daarom geeft u zich niet met oppervlakkige verklaringen af. Uw innerlijk leven hebt u al goed in evenwicht gebracht, en u zou zich tot een gevestigde persoonlijkheid moeten ontwikkelen, die de hoogten en diepten van het leven kent en accepteert.


Pluto driehoek opstijgende Maansknoop U hebt de gave om de juiste consequenties uit de gebeurtenissen te trekken en niet lichtvaardig belangrijke besluiten te nemen. Ook wanneer niet alles zonder wrijvingen verloopt herkent u het doel in het grote geheel en bent u bereid om achterhaalde vormen van gedrag achter u te laten en in de tegenwoordige tijd te leven. U kent nauwelijks angst om in aanraking te komen met essentiŽle thema's als dood, wedergeboorte en seksualiteit. U hebt de drang om tot de kern van dingen te gaan, daarom geeft u zich niet met oppervlakkige verklaringen af. Uw innerlijk leven hebt u al goed in evenwicht gebracht, en u zou zich tot een gevestigde persoonlijkheid moeten ontwikkelen, die de hoogten en diepten van het leven kent en accepteert.


Pluto vierkant opstijgende Maansknoop Soms drukken de gebeurtenissen u met de neus op inzichten die u liever niet zou accepteren. U verzet zich tegen het aannemen van de lessen van het leven en het herkennen van uw rol in het samenspel der krachten. Misschien vlucht u wel in de seksualiteit en leeft u daar energieŽn uit die u beter in de opbouw van een basis voor uw leven zou kunnen steken. U hebt dikwijls vooroordelen, waardoor u zich niet onbevangen met een thema kunt bezighouden, maar u zoekt een bevestiging van uw inzichten. Waarschijnlijk zult u de manier waarop u met onverwachte situaties omgaat moeten veranderen, want wanneer u langer aan de oude structuren blijft hangen en de kansen voor ontwikkeling niet ziet die zich voor u voordoen, dan zult u nog veel beproevingen moeten meemaken. Zou u er toe neigen om de reserves van andere mensen voor uw doelen te misbruiken, dan zult u daar de rekening voor ontvangen.


Pluto oppositie opstijgende Maansknoop Waarschijnlijk hebt u in uw verleden veel mensen gemanipuleerd en bent u ook nu nog niet helemaal vrij van een zeker streven naar macht. Hoewel u begrijpt dat men het verleden zou moeten loslaten en de consequenties uit de geschiedenis zou moeten trekken, valt het u zwaar om uw gedrag te veranderen. Sterke krachten houden u aan het verleden vast, en u moet evenveel opbrengen om uw leven een nieuwe richting te geven. Uw belangstelling voor de essentiŽle thema's zoals dood, seksualiteit en wedergeboorte zou u daarbij kunnen helpen. Van u wordt gevraagd dat u uw leven zo nodig radicaal verandert en de oorzaken van eventueel aanwezige dwang doorgrondt.


Pluto conjunct Ascendant Door uw intuÔtie en uw wilskracht bent u in staat tot het herkennen van de principiŽle samenhangen in het leven, deze te doorzien en ze voor uw belangen in te zetten. Daardoor kunt u subtiele krachtbronnen van het universum aanboren en zich met hulp daarvan telkens regenereren, al zal dit wel niet zonder pijn gaan. Men zou u ook als duikelaartje kunnen betitelen, daar u er altijd weer in slaagt om uit de grootste crises op te staan. Een gevaar zou erin kunnen bestaan dat u probeert uw omgeving te manipuleren. U kunt dat goed, maar Pluto is ook een planeet van de massa, daarom zou het u niets opleveren wanneer u deze gaven alleen voor uw eigen doelen zou inzetten. Daarom zou u ook uitermate goed in staat zijn om u voor de belangen van bredere lagen der bevolking in te zetten, wat u uiteindelijk de acceptatie van uw medemensen zou opleveren.


Pluto sextiel Ascendant Door uw intuÔtie bent u in staat om uw eigen wezen en dat van uw medemensen te herkennen en te verstaan. De betrekkingen tot anderen die daardoor ontstaan zullen zich door een hoog menselijk niveau onderscheiden. U kunt de subtiele krachtbronnen van het universum aanboren; die maken het u mogelijk uzelf te regenereren, ook al kan dit niet zonder pijn. Men zou u ook als duikelaartje kunnen betitelen, daar u er altijd weer in slaagt om uit de grootste crises op te staan. Een gevaar zou kunnen liggen in uw neiging om uw omgeving te manipuleren. Het kan zijn dat u veel mensen om deze reden niet ligt; toch bent u op situaties met concurrentie goed voorbereid. Aan de andere kant bent u uitermate goed in staat om u voor de belangen van bredere lagen der bevolking in te zetten, wat u uiteindelijk de acceptatie van uw medemensen zou opleveren.


Pluto driehoek Ascendant Door uw intuÔtie bent u in staat om uw eigen wezen en dat van uw medemensen te herkennen en te verstaan. De betrekkingen tot anderen die daardoor ontstaan zullen zich door een hoog menselijk niveau onderscheiden. Met uw schier onuitputtelijke energiereserve zou u eigenlijk alles moeten kunnen bereiken wat u zich voorneemt. Uw negatieve eigenschappen bent u zich bewust en u zult in de loop van uw leven er alles aan doen om die te bannen. In de samenwerking met uw medemensen bent u zeer effectief, en ook wanneer u soms gelooft dat het niet zonder u zou gaan zult u toch op een dag begrijpen dat dit echt niet zo is. Op een bepaalde manier zal u dat opluchten maar ook treurig maken. Mogelijk zult u zich dan gaan toeleggen voor de belangen van bredere lagen van de bevolking op te treden, wat met de uitdrukking van de planeet Pluto overeen zou komen.


Pluto vierkant Ascendant Met uw grote wilskracht bent u in staat om manipulerend op de u omringende mensen in te werken, en dat met een overtuiging die velen voor u doet terugwijken. Uw geloof dat u alleen in staat zou zijn om de aangelegenheden van andere mensen te regelen, zal soms noodlottig blijken te zijn, en wanneer u niet ooit leert om zich enigszins in te houden zou u op een dag gedwongen kunnen worden om u te heroriŽnteren en voortaan meer de belangen van uw medemensen in het oog te houden dan die van uzelf. Pluto is een planeet van de massa's, en het zou u niets opleveren als u uw egoÔsme de vrije loop zou laten. Wanneer u het u ooit zou gelukken om zich voor de behoeften van bredere lagen der bevolking in te zetten en uw in overvloed aanwezige energie voor zinvolle doelen in te zetten, zal u dat uiteindelijk de acceptatie van uw medemensen opleveren.


Pluto oppositie Ascendant Met uw grote wilskracht bent u in staat om manipulerend op de u omringende mensen in te werken, en dat met een overtuiging die velen voor u doet terugwijken. Maar tegelijkertijd zullen ook andere mensen proberen u hun geloof op te dringen. Daarom zou u er zeer goed om moeten denken met wie u zich inlaat. Het probleem daarbij is dat u echt hoge eisen aan uw medemensen stelt, en dat u zich er tegen verzet wanneer zij overeenkomstige behoeften laten merken. Wanneer u het u ooit zou gelukken om zich voor de behoeften van bredere lagen der bevolking in te zetten en uw in overvloed aanwezige energie voor zinvolle doelen in te zetten, zal u dat uiteindelijk de acceptatie van uw medemensen opleveren en zou u zich kunnen vrijmaken van de negatieve invloed van andere mensen. U zou moeten proberen om uw egoÔsme niet de vrije loop te laten en daarbij ook niet aan het egoÔsme van een ander ten prooi te vallen.


Pluto conjunct MC Bij het vormgeven van uw beroepsleven gaat u met veel energie te werk. Om uw doelen te bereiken kunt u een raffinement aan de dag leggen dat uw omgeving soms zeer verwondert. In de klassieke zin verbindt men met Pluto op het MC een bezigheid op het gebied van de atoomfysica, maar Pluto heeft met alles te maken dat diepgaand is. Zo beschikt u waarschijnlijk over intuÔtieve energieŽn die u echter beslist voor het welzijn van het algemeen zou moeten inzetten, daar deze anders nadelig voor u uitpakken. Pluto heeft ook met vernieuwing te maken; op het MC kan zijn positie aanduiden dat uw openbare positie in het leven voortdurend verandert. Mogelijk wisselt u ook dikwijls van gebied waarop u bezig bent, wat u weliswaar niet veel begrip vanuit uw omgeving oplevert, maar u noodzakelijk voorkomt.


Pluto sextiel MC Met dit aspect ageert u vanuit een intensieve familiaire basis en bent u in staat om in uw beroepsomgeving vooruit te komen. U komt overtuigend over op uw meerderen en collega's, en u verzekert zich van hun steun en waardering. U hebt een vaste greep op uw familieomstandigheden, en niemand in uw naaste omgeving heeft er iets op tegen wanneer u enige problemen probeert op te lossen. U hebt zich gewoon als geloofwaardig bewezen in uw streven om uw huiselijke situatie voortdurend te verbeteren.


Pluto driehoek MC Met dit aspect ageert u vanuit een intensieve familiaire basis en bent u in staat om in uw beroepsomgeving vooruit te komen. U komt overtuigend over op uw meerderen en collega's en verzekert zich van hun steun en waardering. U hebt een vaste greep op uw familieomstandigheden, en niemand in uw naaste omgeving heeft er iets op tegen wanneer u enige problemen probeert op te lossen. U hebt zich gewoon als geloofwaardig bewezen in uw streven om uw huiselijke situatie voortdurend te verbeteren.


Pluto vierkant MC U voelt diep binnen in u de wens om de toestanden om u heen te veranderen. Zeer tot uw leedwezen stemmen niet alle mensen met u overeen zodat het onontkoombaar tot conflicten komt, zowel in uw beroep als ook aan het huiselijke front. Waarschijnlijk waren er in uw kindertijd en jeugd zwaarwegende problemen met uw ouders, en wanneer u die tot nu toe niet hebt gebruikt om uw wereldbeeld wat helderder af te bakenen zullen deze ruzies zich in uw beroepsleven voortzetten. De oorzaak daarvoor zou uw overtuiging kunnen zijn dat u beter dan alle anderen weet hoe iets goed gedaan wordt.


Pluto oppositie MC U voelt diep binnen in u de wens om de toestanden om u heen te veranderen. Zeer tot uw leedwezen stemmen niet alle mensen met u overeen zodat het onontkoombaar tot conflicten komt, zowel in uw beroep als ook aan het huiselijke front. Waarschijnlijk waren er in uw kindertijd en jeugd zwaarwegende problemen met uw ouders, en wanneer u die tot nu toe niet hebt gebruikt om uw wereldbeeld wat helderder af te bakenen zullen deze ruzies zich in uw beroepsleven voortzetten. De oorzaak daarvoor zou uw overtuiging kunnen zijn dat u beter dan alle anderen weet hoe iets goed gedaan wordt.


Persoonlijk Advies? | Uw horoscoop als basis voor een gesprek van drie uren.
Predicties voor twee of meer jaren, voor:
1. Nieuwe relatie opbouwen,
2. Bestaande relatie verbeteren,
3. Levenskwaliteit: persoonlijk doel in dit leven verwezenlijken, geestelijke ontwikkeling en groei,
4. Studie-, school-, beroepskeuze,
5. Loopbaan plannen,
6. Stress en angst leren hanteren.
Maak nu 'n afspraak via +31 (0)6 33 69 75 96.Zodiacale Aspecten | Lilith Aspecten


Lilith conjunct opstijgende Maansknoop Hier gaat het om een karmisch aspect dat de betekenis van Lilith in uw horoscoop een noodlotsbepaalde noot verleent. U bent daarom in bijzondere mate in staat om met de in u wonende kracht het verleden af te schudden en moedig de veranderingen aan te gaan. Bijvoorbeeld bent u, afhankelijk van de vraag of het om een conjunctie met de afdalende of met de opstijgende maansknoop gaat, uitgenodigd om allereerst het verleden op het spoor te komen en uw eigen rol ten aanzien van uw ontwikkeling te analyseren. Of u kunt zich zonder lang aarzelen bevrijden van steeds terugkerend gedrag en de macht van het comfort, waarbij soms zelfs naar rabiate middelen moet worden gegrepen. Ook hier kunnen de ervaringen soms pijnlijk zijn, maar juist de energieŽn van Lilith maken er zeer toe geneigd om de kracht voor de nodige beslissingen op te brengen, om van datgene afscheid te laten nemen wat wij weliswaar hebben liefgehad, maar desondanks achter moeten laten.


Lilith sextiel opstijgende Maansknoop Hier gaat het om een karmisch aspect dat de betekenis van Lilith in uw horoscoop een noodlotsbepaalde noot verleent. U bent daarom in bijzondere mate in staat om met de in u wonende kracht het verleden af te schudden en moedig de veranderingen aan te gaan. Bijvoorbeeld bent u, afhankelijk van de vraag of het om een conjunctie met de afdalende of met de opstijgende maansknoop gaat, uitgenodigd om allereerst het verleden op het spoor te komen en uw eigen rol ten aanzien van uw ontwikkeling te analyseren. Of u kunt zich zonder lang aarzelen bevrijden van steeds terugkerend gedrag en de macht van het comfort, waarbij soms zelfs naar rabiate middelen moet worden gegrepen. Ook hier kunnen de ervaringen soms pijnlijk zijn, maar juist de energieŽn van Lilith maken er zeer toe geneigd om de kracht voor de nodige beslissingen op te brengen, om van datgene afscheid te laten nemen wat wij weliswaar hebben liefgehad, maar desondanks achter moeten laten.


Lilith driehoek opstijgende Maansknoop Hier gaat het om een karmisch aspect dat de betekenis van Lilith in uw horoscoop een noodlotsbepaalde noot verleent. U bent daarom in bijzondere mate in staat om met de in u wonende kracht het verleden af te schudden en moedig de veranderingen aan te gaan. Bijvoorbeeld bent u, afhankelijk van de vraag of het om een conjunctie met de afdalende of met de opstijgende maansknoop gaat, uitgenodigd om allereerst het verleden op het spoor te komen en uw eigen rol ten aanzien van uw ontwikkeling te analyseren. Of u kunt zich zonder lang aarzelen bevrijden van steeds terugkerend gedrag en de macht van het comfort, waarbij soms zelfs naar rabiate middelen moet worden gegrepen. Ook hier kunnen de ervaringen soms pijnlijk zijn, maar juist de energieŽn van Lilith maken er zeer toe geneigd om de kracht voor de nodige beslissingen op te brengen, om van datgene afscheid te laten nemen wat wij weliswaar hebben liefgehad, maar desondanks achter moeten laten.


Lilith vierkant opstijgende Maansknoop Hier gaat het om een karmisch aspect dat de betekenis van Lilith in uw horoscoop een noodlotsbepaalde noot verleent. U bent daarom in bijzondere mate in staat om met de in u wonende kracht het verleden af te schudden en moedig de veranderingen aan te gaan. Bijvoorbeeld bent u, afhankelijk van de vraag of het om een conjunctie met de afdalende of met de opstijgende maansknoop gaat, uitgenodigd om allereerst het verleden op het spoor te komen en uw eigen rol ten aanzien van uw ontwikkeling te analyseren. Of u kunt zich zonder lang aarzelen bevrijden van steeds terugkerend gedrag en de macht van het comfort, waarbij soms zelfs naar rabiate middelen moet worden gegrepen. Ook hier kunnen de ervaringen soms pijnlijk zijn, maar juist de energieŽn van Lilith maken er zeer toe geneigd om de kracht voor de nodige beslissingen op te brengen, om van datgene afscheid te laten nemen wat wij weliswaar hebben liefgehad, maar desondanks achter moeten laten.


Lilith oppositie opstijgende Maansknoop Hier gaat het om een karmisch aspect dat de betekenis van Lilith in uw horoscoop een noodlotsbepaalde noot verleent. U bent daarom in bijzondere mate in staat om met de in u wonende kracht het verleden af te schudden en moedig de veranderingen aan te gaan. Bijvoorbeeld bent u, afhankelijk van de vraag of het om een conjunctie met de afdalende of met de opstijgende maansknoop gaat, uitgenodigd om allereerst het verleden op het spoor te komen en uw eigen rol ten aanzien van uw ontwikkeling te analyseren. Of u kunt zich zonder lang aarzelen bevrijden van steeds terugkerend gedrag en de macht van het comfort, waarbij soms zelfs naar rabiate middelen moet worden gegrepen. Ook hier kunnen de ervaringen soms pijnlijk zijn, maar juist de energieŽn van Lilith maken er zeer toe geneigd om de kracht voor de nodige beslissingen op te brengen, om van datgene afscheid te laten nemen wat wij weliswaar hebben liefgehad, maar desondanks achter moeten laten.


Lilith conjunct Ascendant De Ascendant/Descendant as symboliseert de verhouding tot onze onmiddellijke omgeving, waardoor bij Lilith-Ascendant-verbanden vaak afwijzing wordt ervaren. Mogelijk groeit u op in een omgeving die u vooral bewust maakte van uw anders zijn, of mogelijk woont u nu zelfs nog in een streek waarin u eigenlijk helemaal niet thuis hoort; ook de mensen waarmee u contacten onderhoudt passen misschien niet zo goed bij uzelf. U zou zich eens moeten afvragen of u het mogelijk toelaat dat uw persoonlijkheid onderdrukt wordt en u niet de vrijheid neemt die u toekomt. Over het algemeen werkt de invloed van Lilith op uw ontwikkeling niet echt op de achtergrond maar voor iedereen zichtbaar, zodat bijvoorbeeld een openlijk getoonde homoseksualiteit mogelijk zou zijn, zelfs tegen de prijs dat daardoor de maatschappelijke acceptatie voor een deel verloren gaat.


Lilith sextiel Ascendant De Ascendant/Descendant as symboliseert de verhouding tot onze onmiddellijke omgeving, waardoor bij Lilith-Ascendant-verbanden vaak afwijzing wordt ervaren. Mogelijk groeit u op in een omgeving die u vooral bewust maakte van uw anders zijn, of mogelijk woont u nu zelfs nog in een streek waarin u eigenlijk helemaal niet thuis hoort; ook de mensen waarmee u contacten onderhoudt passen misschien niet zo goed bij uzelf. U zou zich eens moeten afvragen of u het mogelijk toelaat dat uw persoonlijkheid onderdrukt wordt en u niet de vrijheid neemt die u toekomt. Over het algemeen werkt de invloed van Lilith op uw ontwikkeling niet echt op de achtergrond maar voor iedereen zichtbaar, zodat bijvoorbeeld een openlijk getoonde homoseksualiteit mogelijk zou zijn, zelfs tegen de prijs dat daardoor de maatschappelijke acceptatie voor een deel verloren gaat.


Lilith driehoek Ascendant De Ascendant/Descendant as symboliseert de verhouding tot onze onmiddellijke omgeving, waardoor bij Lilith-Ascendant-verbanden vaak afwijzing wordt ervaren. Mogelijk groeit u op in een omgeving die u vooral bewust maakte van uw anders zijn, of mogelijk woont u nu zelfs nog in een streek waarin u eigenlijk helemaal niet thuis hoort; ook de mensen waarmee u contacten onderhoudt passen misschien niet zo goed bij uzelf. U zou zich eens moeten afvragen of u het mogelijk toelaat dat uw persoonlijkheid onderdrukt wordt en u niet de vrijheid neemt die u toekomt. Over het algemeen werkt de invloed van Lilith op uw ontwikkeling niet echt op de achtergrond maar voor iedereen zichtbaar, zodat bijvoorbeeld een openlijk getoonde homoseksualiteit mogelijk zou zijn, zelfs tegen de prijs dat daardoor de maatschappelijke acceptatie voor een deel verloren gaat.


Lilith vierkant Ascendant De Ascendant/Descendant as symboliseert de verhouding tot onze onmiddellijke omgeving, waardoor bij Lilith-Ascendant-verbanden vaak afwijzing wordt ervaren. Mogelijk groeit u op in een omgeving die u vooral bewust maakte van uw anders zijn, of mogelijk woont u nu zelfs nog in een streek waarin u eigenlijk helemaal niet thuis hoort; ook de mensen waarmee u contacten onderhoudt passen misschien niet zo goed bij uzelf. U zou zich eens moeten afvragen of u het mogelijk toelaat dat uw persoonlijkheid onderdrukt wordt en u niet de vrijheid neemt die u toekomt. Over het algemeen werkt de invloed van Lilith op uw ontwikkeling niet echt op de achtergrond maar voor iedereen zichtbaar, zodat bijvoorbeeld een openlijk getoonde homoseksualiteit mogelijk zou zijn, zelfs tegen de prijs dat daardoor de maatschappelijke acceptatie voor een deel verloren gaat.


Lilith oppositie Ascendant De Ascendant/Descendant as symboliseert de verhouding tot onze onmiddellijke omgeving, waardoor bij Lilith-Ascendant-verbanden vaak afwijzing wordt ervaren. Mogelijk groeit u op in een omgeving die u vooral bewust maakte van uw anders zijn, of mogelijk woont u nu zelfs nog in een streek waarin u eigenlijk helemaal niet thuis hoort; ook de mensen waarmee u contacten onderhoudt passen misschien niet zo goed bij uzelf. U zou zich eens moeten afvragen of u het mogelijk toelaat dat uw persoonlijkheid onderdrukt wordt en u niet de vrijheid neemt die u toekomt. Over het algemeen werkt de invloed van Lilith op uw ontwikkeling niet echt op de achtergrond maar voor iedereen zichtbaar, zodat bijvoorbeeld een openlijk getoonde homoseksualiteit mogelijk zou zijn, zelfs tegen de prijs dat daardoor de maatschappelijke acceptatie voor een deel verloren gaat.


Persoonlijk Advies? | Uw horoscoop als basis voor een gesprek van drie uren.
Predicties voor twee of meer jaren, voor:
1. Nieuwe relatie opbouwen,
2. Bestaande relatie verbeteren,
3. Levenskwaliteit: persoonlijk doel in dit leven verwezenlijken, geestelijke ontwikkeling en groei,
4. Studie-, school-, beroepskeuze,
5. Loopbaan plannen,
6. Stress en angst leren hanteren.
Maak nu 'n afspraak via +31 (0)6 33 69 75 96.
Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>